Besluit vaststelling subsidieplafond voor subsidieverstrekking en wijzigingsbesluit [...] 2021 en wijziging Vouchers internationaal ondernemen)

[Regeling vervallen per 01-01-2022.]
Geraadpleegd op 15-08-2022.
Geldend van 01-12-2020 t/m 31-03-2021

Besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 20 november 2020, Min-BuZa.2020.6142-19, tot vaststelling van een subsidieplafond voor subsidieverstrekking voor activiteiten van MKB-ondernemingen gericht op de bevordering van duurzaam internationaal ondernemen en tot wijziging van het Besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 8 september 2016, tot vaststelling van beleidsregels en een subsidieplafond voor subsidieverstrekking voor activiteiten van MKB-ondernemingen gericht op de bevordering van duurzaam internationaal ondernemen (Subsidieplafond 2021 en wijziging Vouchers internationaal ondernemen)

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking,

Gelet op de artikelen 6 van het Subsidiebesluit Ministerie van Buitenlandse Zaken;

Gelet op artikel 7.2 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

  • 1 Voor subsidieverlening in het kader van Vouchers internationaal ondernemen geldt voor de periode vanaf 1 januari 2021 tot en met 30 september 2021 een subsidieplafond van normalisation ‘Invoegen vast wit tussen valutasymbool en bedrag’ € 1.250.000 voor het verstrekken van vouchers individuele coaching, waarvan per kwartaal de volgende middelen beschikbaar zijn:

    • a. 1 januari 2021 tot en met 31 maart 2021: € 416.667;

    • b. 1 april 2021 tot en met 30 juni 2021: € 416.667;

    • c. 1 juli 2021 tot en met 30 september 2021: € 416.666.

  • 2 Voor subsidieverlening in het kader van Vouchers internationaal ondernemen geldt voor de periode vanaf 1 januari 2021 tot en met 30 september 2021 voor het verstrekken van andere vouchers dan de vouchers individuele coaching en het verstrekken van financiële ondersteuning voor individuele beursdeelname een subsidieplafond van € 1.600.000.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

[Red: Wijzigt het Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond voor subsidieverstrekking activiteiten MKB-ondernemingen (bevordering van duurzaam internationaal ondernemen (Vouchers internationaal ondernemen))]

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 oktober 2021, met dien verstande dat het besluit van toepassing blijft op subsidies die voor die datum zijn verleend.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking,

namens deze,

De Directeur-Generaal Buitenlandse Economische Betrekkingen,

H. Schuiling

Naar boven