Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 Bonaire

[Regeling vervallen per 20-05-2022.]
Geraadpleegd op 30-06-2022.
Geldend van 20-04-2022 t/m 19-05-2022

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de Minister van Justitie en Veiligheid en de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 19 november 2020, kenmerk 1784387-214492-WJZ houdende tijdelijke bepalingen voor Bonaire in verband met maatregelen ter bestrijding van de epidemie van covid-19 voor de langere termijn (Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 Bonaire)

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de Minister van Justitie en Veiligheid en de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Handelende in overeenstemming met de Ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, van Infrastructuur en Waterstaat, van Economische Zaken en Klimaat, van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media;

Handelende in overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad;

Gelet op de artikelen 58e, eerste en vijfde lid, 58f, vijfde lid, 58g, eerste lid, 58h, eerste lid, 58i, 58 j, eerste lid, aanhef en onder a, b en c, 58l, vijfde lid, 58q, eerste lid, en 58r van de Wet publieke gezondheid;

Besluit:

§ 1. Algemene bepalingen

[Regeling vervallen per 20-05-2022]

Artikel 1.1. Begripsbepalingen

[Regeling vervallen per 20-05-2022]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • ander bedrijfsmatig personenvervoer: personenvervoer per bus, niet zijnde openbaar vervoer, en personenvervoer per auto tegen betaling, niet zijnde openbaar vervoer, alsmede bedrijfsmatig vervoer van personen op andere wijze dan met een bus of taxi;

 • casino: inrichting waar bedrijfsmatig hazardspelen worden aangeboden;

 • contactberoep: beroep waarbij het niet mogelijk is ten minste anderhalve meter afstand te houden tot een klant of patiënt;

 • discotheek: een eet- en drinkgelegenheid waar het publiek gelegenheid wordt geboden tot dansen;

 • eet- en drinkgelegenheid: inrichting waar bedrijfsmatig of anders dan om niet etenswaren of dranken worden verstrekt voor gebruik ter plaatse, inclusief een daarbij behorend terras, met uitzondering van een besloten plaats;

 • hoogrisicogebied A: gebied, niet zijnde een hoogrisicogebied B, ter zake waarvan de verplichting, bedoeld in de artikelen 58p of 58pa van de wet geldt;

 • hoogrisicogebied B: gebied, niet zijnde een hoogrisicogebied A, ter zake waarvan de verplichting, bedoeld in de artikelen 58p of 58pa van de wet geldt;

 • huishouden: personen die op hetzelfde adres woonachtig zijn;

 • mondkapje: voorwerp dat op grond van zijn ontwerp bestemd is om te worden gedragen en in ieder geval de mond en de neusgaten volledig te bedekken teneinde de verspreiding van virussen en andere ziektekiemen tegen te gaan;

 • onderwijsactiviteit: door of namens een onderwijsinstelling georganiseerde activiteit op de locatie van een onderwijsinstelling of daarbuiten, die onderdeel uitmaakt dan wel rechtstreeks verband houdt met het onderwijs dat door de onderwijsinstelling wordt verzorgd;

 • placeren: het toewijzen van een zitplaats;

 • publiek: personen die ergens aanwezig zijn, met uitzondering van de daar al dan niet tegen betaling werkzame personen;

 • publieke binnenruimte: publieke plaats, met uitzondering van een erf behorend bij een voor het publiek openstaand gebouw;

 • wet: Wet publieke gezondheid;

 • zeer hoogrisicogebied: gebied ter zake waarvan de verplichting, bedoeld in de artikelen 58p, 58pa, 58nb of 58nh van de wet, geldt.

Artikel 1.3. Aanwijzing risicogebieden

[Regeling vervallen per 20-05-2022]

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport kan, na overleg met de gezaghebber, hoogrisicogebieden A, hoogrisicogebieden B, zeer hoogrisicogebieden en uitzonderlijk hoogrisicogebieden aanwijzen en houdt daarbij in ieder geval rekening met:

 • a. de incidentie van het virus SARS-CoV-2 in een gebied gedurende de periode van veertien dagen voorafgaand aan de aanwijzing;

 • b. de incidentie van zorgwekkende varianten van het virus SARS-CoV-2 in een gebied;

 • c. de betrouwbaarheid van gegevens over de incidentie van het virus SARS-CoV-2 in een gebied;

 • d. de mate en de kwaliteit van het sequencen van testuitslagen ten aanzien van de infectie met het virus SARS-CoV-2;

 • e. het aantal testen op infectie met het virus SARS-CoV-2, dat in een gebied plaatsvindt;

 • f. het ontbreken van gegevens over de epidemiologische situatie rond het virus SARS-CoV-2 in een gebied.

§ 2. Aanvullende uitzonderingen veiligeafstandsnorm

[Vervallen per 25-02-2022]

§ 3. Groepsvorming

[Regeling vervallen per 20-05-2022]

Artikel 3.a1. Groepsvorming honderd personen

[Regeling vervallen per 20-05-2022]

Het is verboden zich op door de gezaghebber aan te wijzen plaatsen in publieke, openbare of besloten plaatsen, in groepsverband op te houden met meer dan honderd personen.

Artikel 3.a3. Groepsvorming vijftig personen

[Regeling vervallen per 20-05-2022]

Het is verboden zich op door de gezaghebber aan te wijzen plaatsen in publieke, openbare of besloten plaatsen, in groepsverband op te houden met meer dan vijftig personen.

§ 4. Publieke plaatsen

[Regeling vervallen per 20-05-2022]

Artikel 4.4. Openstelling eet- en drinkgelegenheid met sluitingstijden

[Regeling vervallen per 20-05-2022]

 • 1 Het is verboden op door de gezaghebber aan te wijzen plaatsen een eet- en drinkgelegenheid voor publiek open te stellen of op door de gezaghebber aan te wijzen plaatsen een eet- en drinkgelegenheid voor publiek open te stellen tussen:

  • a. 22.00 uur en 06.00 uur;

  • b. 00.00 uur en 06.00 uur;

  • c. 02.00 uur en 06.00 uur.

 • 2 Op door de gezaghebber aan te wijzen plaatsen geldt het eerste lid niet voor de openstelling van een eet- en drinkgelegenheid waar uitsluitend sprake is van verkoop, aflevering of verstrekking van etenswaren of dranken voor gebruik anders dan ter plaatse, mits de duur van het verblijf van publiek bij de inrichting zoveel mogelijk wordt beperkt en de etenswaren of dranken zodanig worden verstrekt dat ter plaatse geen oploop van publiek kan ontstaan.

Artikel 4.11. Openstelling casino’s

[Regeling vervallen per 20-05-2022]

 • 1 Op door de gezaghebber aan te wijzen plaatsen is het verboden een casino tussen 22.00 uur en 06.00 uur voor publiek open te stellen of op door de gezaghebber aan te wijzen plaatsen is het verboden een casino tussen 00.00 uur en 06.00 uur voor publiek open te stellen.

 • 2 Op door de gezaghebber aan te wijzen plaatsen is het verboden een casino tussen 02.00 uur en 06.00 uur voor publiek open te stellen.

§ 5. Evenementen

[Regeling vervallen per 20-05-2022]

Artikel 5.1. Evenementen met een maximaal aantal personen

[Regeling vervallen per 20-05-2022]

 • 1 Het is verboden op door de gezaghebber aan te wijzen plaatsen een evenement buiten te organiseren met meer dan:

  • a. honderd deelnemers;

  • b. tweehonderdvijftig deelnemers;

  • c. vijfhonderd deelnemers.

 • 2 Het is verboden op door de gezaghebber aan te wijzen plaatsen een evenement in een publieke binnenruimte te organiseren met meer dan:

  • a. vijftig deelnemers;

  • b. honderd deelnemers;

  • c. tweehonderdvijftig deelnemers;

  • d. vijfhonderd deelnemers.

Artikel 5.2. Evenementen met en beperkte bezettingscapaciteit

[Regeling vervallen per 20-05-2022]

 • 1 Het is verboden op door de gezaghebber aan te wijzen plaatsen een evenement in een publieke binnenruimte met meer deelnemers dan vijfentwintig procent van de capaciteit te organiseren of op door de gezaghebber aan te wijzen plaatsen een evenement met meer deelnemers dan vijftig procent van de capaciteit te organiseren of op door de gezaghebber aan te wijzen plaatsen een evenement met meer deelnemers dan vijfenzeventig procent van de capaciteit te organiseren.

 • 2 Het is verboden op door de gezaghebber aan te wijzen plaatsen een evenement buiten met meer deelnemers dan vijfentwintig procent van de capaciteit te organiseren of op door de gezaghebber aan te wijzen plaatsen een evenement buiten met meer deelnemers dan vijftig procent van de capaciteit te organiseren of op door de gezaghebber aan te wijzen plaatsen een evenement buiten met meer deelnemers dan vijfenzeventig procent van de capaciteit te organiseren.

Artikel 5.2a. Zang- en dansverbod evenementen

[Regeling vervallen per 20-05-2022]

 • 1 Op door de gezaghebber aan te wijzen plaatsen wordt een evenement in een publieke binnenruimte slechts georganiseerd indien de organisator van het evenement er zorg voor draagt dat gedurende het evenement op de binnenlocatie van het evenement niet wordt gezongen of wordt een evenement buiten slechts georganiseerd indien de organisator van het evenement er zorg voor draagt dat gedurende het evenement op de buitenlocatie van het evenement niet wordt gezongen.

 • 2 Op door de gezaghebber aan te wijzen plaatsen wordt een evenement in een publieke binnenruimte slechts georganiseerd indien de organisator van het evenement er zorg voor draagt dat gedurende het evenement op de binnenlocatie van het evenement niet wordt gedanst of wordt een evenement buiten slechts georganiseerd indien de organisator van het evenement er zorg voor draagt dat gedurende het evenement op de buitenlocatie van het evenement niet wordt gedanst.

Artikel 5.3. Eindtijd evenementen

[Regeling vervallen per 20-05-2022]

Op door de gezaghebber aan te wijzen plaatsen wordt een evenement buiten of in een publieke binnenruimte slechts georganiseerd, indien de organisator er zorg voor draagt dat het evenement niet tussen 22.00 uur en 6.00 uur, niet tussen 0.00 en 6.00 uur of niet tussen 02.00 uur en 06.00 uur wordt georganiseerd.

Artikel 5.3a. Groepsgrootte uitvaarten en huwelijksvoltrekkingen

[Regeling vervallen per 20-05-2022]

 • 1 In afwijking van de artikelen 3.a1 tot en met 3.a3 is het verboden zich op door de gezaghebber aan te wijzen plaatsen in groepsverband op te houden met meer personen dan bedoeld in het derde lid, onderdeel a of b, indien daar een huwelijksvoltrekking of uitvaart plaatsvindt.

 • 2 In afwijking van de artikelen 5.1, tweede lid, 5.2 en 5.3 wordt op door de gezaghebber aan te wijzen plaatsen, voor zover het een huwelijksvoltrekking of uitvaart betreft:

  • a. een publieke plaats slechts voor publiek opengesteld, indien ten hoogste het aantal personen, bedoeld in het derde lid, onderdeel a of b, als publiek aanwezig is;

  • b. een evenement slechts georganiseerd, indien ten hoogste het aantal personen, bedoeld in het derde lid, onderdeel a of b, daaraan deelneemt.

 • 3 Het aantal personen, bedoeld in het eerste of tweede lid is:

  • a. honderd;

  • b. vijfenzeventig.

Artikel 5.4. Toeschouwers bij een sportevenement

[Regeling vervallen per 20-05-2022]

 • 1 Het is verboden op door de gezaghebber aan te wijzen plaatsen een sportevenement te organiseren met meer dan:

  • a. vijftig procent van de bezettingscapaciteit;

  • b. vijfenzeventig procent van de bezettingscapaciteit.

 • 2 Het is verboden op door de gezaghebber aan te wijzen plaatsen een sportevenement in een publieke binnenruimte te organiseren met meer dan:

  • a. vijftig deelnemers;

  • b. honderd deelnemers.

 • 3 Het is verboden op door de gezaghebber aan te wijzen plaatsen een sportevenement buiten te organiseren met meer dan:

  • a. honderd deelnemers;

  • b. tweehonderdvijftig deelnemers;

  • c. vijfhonderd deelnemers.

§ 6. Overige maatregelen

[Regeling vervallen per 20-05-2022]

Artikel 6.1. Hygiënemaatregelen

[Regeling vervallen per 20-05-2022]

Op publieke plaatsen geldt:

 • a. oppervlakten die personen met hun handen aanraken worden regelmatig schoongemaakt;

 • b. binnenruimtes worden, indien mogelijk, regelmatig geventileerd met buitenlucht.

Artikel 6.2. Mondkapje

[Regeling vervallen per 20-05-2022]

 • 1 Op door de gezaghebber aan te wijzen plaatsen dragen personen van dertien jaar en ouder een mondkapje:

  • a. in publieke plaatsen;

  • b. in openbare plaatsen;

  • c. in winkels;

  • d. in onderwijsinstellingen.

 • 2 Het eerste lid is niet van toepassing:

  • a. op personen die vanwege een beperking of een ziekte geen mondkapje kunnen dragen;

  • b. op begeleiders van personen met een verstandelijke beperking, voor zover deze personen van het door begeleiders dragen van een mondkapje ernstig ontregeld raken;

  • c. op personen die spreken met iemand die vanwege een auditieve beperking moet kunnen spraakafzien;

  • d. indien het dragen van een mondkapje de goede en veilige uitoefening van werkzaamheden in het kader van beroep of bedrijf onmogelijk maakt;

  • e. op personen aan wie krachtens een wettelijke bepaling gevraagd wordt hun mondkapje af te zetten om zich te identificeren met een document als bedoeld in artikel 2 van de Wet identificatieplicht BES;

  • f. leerlingen tijdens vervoer van en naar een instelling voor voortgezet onderwijs als bedoeld in de Wet voortgezet onderwijs BES;

  • g. personen tot en met zeventien jaar die deelnemen aan vervoer van en naar de locatie waar jongeren jeugdhulp ontvangen of zorglocaties voor jeugd.

Artikel 6.3. Uitzondering mondkapjesplicht sport, cultuur en media

[Regeling vervallen per 20-05-2022]

De verplichting in artikel 6.2, eerste lid, geldt niet voor personen tijdens het:

 • a. beoefenen van sport, waaronder het zwemmen in een zwembad, voor zover het dragen van een mondkapje de beoefening van de sport belemmert;

 • b. beoefenen van podiumkunsten en acteren, voor zover het dragen van een mondkapje de beoefening van de podiumkunsten of het acteren belemmert;

 • c. poseren voor beeldende kunst, voor zover het gaat om het op beeld vastleggen van personen;

 • d. deelnemen aan de opname van audiovisueel media-aanbod dat verzorgd wordt door aanbieders van mediadiensten, als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van de Mediawet BES, voor zover het gaat om personen die in beeld of aan het woord komen.

Artikel 6.4. Uitzondering mondkapjesplicht in onderwijsinstellingen

[Regeling vervallen per 20-05-2022]

 • 1 De verplichting in artikel 6.2, eerste lid, geldt niet:

  • a. voor leerlingen van instellingen voor primair onderwijs;

  • b. voor personen op een vaste zit- of staanplaats die deelnemen aan een onderwijsactiviteit of een onderwijsactiviteit verzorgen in een ruimte die daar hoofdzakelijk voor is bestemd;

  • c. indien het dragen van een mondkapje een belemmering vormt voor deelname aan dan wel verzorging van een onderwijsactiviteit;

  • d. voor personeel van een onderwijsinstelling, indien deze een zitplaats innemen;

  • e. voor personen die etenswaren of dranken nuttigen, indien zij een vaste zit- of staanplaats innemen.

 • 2 Van een belemmering als bedoeld in het eerste lid, onder b, is in ieder geval sprake bij activiteiten met betrekking tot lichamelijke opvoeding, zang, toneel en dans.

Artikel 6.5. Mondkapjes bij contactberoepen

[Regeling vervallen per 20-05-2022]

 • 1 Op door de gezaghebber aan te wijzen plaatsen dragen de beoefenaar van een contactberoep en de klant of patiënt aan wie de diensten worden verleend een mondkapje.

 • 2 Het eerste lid geldt niet voor:

  • a. personen tot en met twaalf jaar;

  • b. personen die vanwege een beperking of een ziekte geen mondkapje kunnen dragen;

  • c. klanten en patiënten die een behandeling krijgen aan hun gezicht, voor zover het contactberoep niet op gepaste wijze uitgeoefend kan worden op het moment dat de klant een mondkapje draagt;

  • d. sekswerkers en personen in zorglocaties.

Artikel 6.11. Negatieve NAAT- of antigeentestuitslag personenvervoer via lucht- en scheepvaart

[Regeling vervallen per 20-05-2022]

 • 1 De aanbieder van ander bedrijfsmatig personenvervoer, voor zover sprake is van vervoer met luchtvaartuigen als bedoeld in artikel 8 van de Luchtvaartwet BES of het aanbieden van personenvervoer met of zonder een dienstregeling per veerboot of passagiersschip, draagt er, onverminderd artikel 6.12, eerste en tweede lid, zorg voor dat alleen vervoer wordt aangeboden, toegang daartoe wordt verschaft en gebruik daarvan wordt toegestaan, indien een persoon, komend vanuit een door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, na overleg met de gezaghebber, aangewezen hoogrisicogebied A, hoogrisicogebied B of zeer hoogrisicogebied, een op hem betrekking hebbende negatieve testuitslag kan tonen aan de aanbieder van het vervoer en een toezichthouder.

 • 2 Een negatieve testuitslag bevat:

  • a. gegevens waardoor valt te herleiden wie de persoon is die is getest;

  • b. de uitslag van een NAAT-test of, met uitzondering van reizigers komend vanuit een door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aangewezen zeer hoogrisicogebied, een antigeentest;

  • c. de in het Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans, Portugees of Italiaans vermelde conclusie dat de geteste persoon op dat moment niet is besmet met het virus SARS-CoV-2;

  • d. gegevens waaruit blijkt dat die NAAT-test maximaal achtenveertig uur oud of die antigeentest maximaal vierentwintig uur oud is op het moment van het aan boord gaan van een vervoermiddel;

  • e. een logo of kenmerk van een instituut of arts.

 • 3 Het eerste lid is niet van toepassing op:

  • a. reizigers die gebruik maken van regionaal grensoverschrijdend personenvervoer dat is georganiseerd via een medische corridor;

  • b. personen tot en met elf jaar;

  • c. houders van een door het Ministerie van Buitenlandse Zaken verstrekte diplomatieke identiteitskaart;

  • d. personeelsleden van diplomatieke en consulaire vertegenwoordigingen of internationale organisaties in Nederland, en de leden van hun officiële huishouden, die als zodanig zijn of worden geregistreerd bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken;

  • e. staatshoofden en leden van een buitenlandse regering;

  • f. personen werkzaam in het transport van goederen en ander transportpersoneel, voor zover noodzakelijk en op het moment dat zij in de uitoefening van hun functie reizen of als zij van of naar hun werkzaamheden reizen;

  • g. zeevarenden op andere schepen dan commerciële jachten en pleziervaart in het bezit van een monsterboekje als zij in uitoefening van hun functie reizen of als zij van of naar hun werkzaamheden reizen;

  • h. personen op een vlucht die Bonaire niet als eindbestemming hebben:

   • die wegens onvoorziene omstandigheden naar de luchthaven van Bonaire moeten uitwijken; of

   • die het luchtvaartuig niet verlaten;

  • i. passagiers met een NATO Travel Order of een NATO-2-visum;

  • j. personen die reizen en geen negatieve testuitslag kunnen tonen in verband met urgent transport van lichaamsmaterialen ten behoeve van een medische behandeling;

  • k. personen die reizen en taken uitvoeren van nationaal belang in opdracht van de Minister of Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid en de eventuele personen die door deze personen worden begeleid;

  • l. reizigers die een retourreis maken met maximaal één overnachting naar een gebied met ten hoogste vijftig besmettingen per honderdduizend inwoners.

 • 4 Indien het vervoer van een persoon buiten diens schuld om vertraagd is, wordt de termijn van de test, als bedoeld in het tweede lid, onder d, verlengd met vierentwintig uur.

 • 5 Het eerste lid is niet van toepassing op reizigers die geïnfecteerd zijn geweest met het virus SARS-CoV-2, mits de reiziger kan tonen aan de aanbieder van het vervoer en aan de toezichthouder:

  • a. een op hem betrekking hebbende positieve uitslag van een NAAT-test van minimaal elf en maximaal honderdtachtig dagen oud op het moment van aankomst in Bonaire;

  • b. een op hem betrekking hebbende positieve uitslag van een NAAT-test van maximaal achtenveertig uur oud of van een antigeentest van maximaal vierentwintig uur oud op het moment van het aan boord gaan; en

  • c. een op hem betrekking hebbende negatieve uitslag van een antigeentest van maximaal vierentwintig uur oud op het moment van het aan boord gaan dan wel een op hem betrekking hebbende verklaring van een arts van maximaal achtenveertig uur oud op het moment van het aan boord gaan, waarin is vermeld dat hij niet meer besmettelijk is.

 • 6 Een testuitslag als bedoeld in het vijfde lid bevat:

  • a. gegevens waardoor valt te herleiden wie de persoon is die is getest;

  • b. de in het Nederlands, Engels, Duits, Frans, Italiaans, Portugees of Spaans vermelde conclusie van de testuitslag;

  • c. een logo of kenmerk van een instituut of arts.

Artikel 6.12. Negatieve antigeentestuitslag personenvervoer via lucht- en scheepvaart

[Regeling vervallen per 20-05-2022]

 • 1 Onverminderd artikel 6.11, eerste lid, beschikt een persoon, komend vanuit een door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, na overleg met de gezaghebber, aangewezen hoogrisicogebied of zeer hoogrisicogebied, voor zover sprake is van vervoer met een luchtvaartuig als bedoeld in artikel 8 van de Luchtvaartwet BES, direct na aankomst in Bonaire over een op hem betrekking hebbende negatieve testuitslag en toont die testuitslag op verzoek aan een toezichthouder.

 • 2 Onverminderd artikel 6.11, eerste lid, beschikt een persoon, komend vanuit een door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, na overleg met de gezaghebber, aangewezen hoogrisicogebied of zeer hoogrisicogebied, voor zover sprake is van personenvervoer met of zonder een dienstregeling per veerboot, passagiersschip, of vrachtschip dat maximaal twaalf passagiers vervoert, direct na aankomst in Bonaire over een op hem betrekking hebbende negatieve testuitslag en toont die testuitslag op verzoek aan een toezichthouder.

 • 3 Een negatieve testuitslag bevat:

  • a. gegevens waardoor valt te herleiden wie de persoon is die is getest;

  • b. de uitslag van een antigeentest of een NAAT-test;

  • c. de in het Nederlands, Engels, Duits, Frans, Italiaans, Portugees of Spaans vermelde conclusie dat de geteste persoon op dat moment niet is besmet met het virus SARS-CoV-2;

  • d. gegevens waaruit blijkt dat die antigeentest of NAAT-test direct na aankomst in Bonaire is afgenomen;

  • e. een logo of kenmerk van een instituut of arts.

 • 4 Het eerste en tweede lid zijn niet van toepassing op:

  • a. reizigers die gebruikmaken van regionaal grensoverschrijdend personenvervoer dat is georganiseerd via een medische corridor;

  • b. personen tot en met elf jaar;

  • c. houders van een door het Ministerie van Buitenlandse Zaken verstrekte diplomatieke identiteitskaart;

  • d. personeelsleden van diplomatieke en consulaire vertegenwoordigingen of internationale organisaties in Nederland, en de leden van hun officiële huishouden, die als zodanig zijn of worden geregistreerd bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken;

  • e. staatshoofden en leden van een buitenlandse regering;

  • f. zeevarenden aan boord van een veerboot, passagiersschip, of vrachtschip dat maximaal twaalf passagiers vervoert, die de veerboot of het schip niet verlaten en geen reisbeweging van en naar die veerboot of dat schip maken;

  • g. personen op een vlucht of aan boord van een veerboot, passagiersschip, of vrachtschip dat maximaal twaalf passagiers vervoert, die Bonaire niet als eindbestemming hebben:

   • 1°. die wegens onvoorziene omstandigheden naar de luchthaven of haven van Bonaire moeten uitwijken; of

   • 2°. die de luchthaven of de haven niet verlaten;

  • h. passagiers met een NATO Travel Order of een NATO-2-visum

  • i. de bemanning aan boord van een luchtvaartuig:

   • 1°. die het luchtvaartuig niet verlaat en geen reisbeweging van en naar dat luchtvaartuig maakt; of

   • 2°. die wordt ingezet met toepassing van een door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport goedgekeurd protocol van de aanbieder van het vervoer, waarmee naar zijn oordeel een beschermingsniveau wordt bereikt dat ten minste gelijkwaardig is aan het beschermingsniveau dat wordt bereikt met toepassing van het eerste lid;

   • 3°. Die een negatieve testuitslag van een NAAT-test die maximaal achtenveertig uur voor het moment van het aan boord gaan van het vervoermiddel is uitgevoerd kan tonen;

  • j. personen die reizen en geen negatieve testuitslag kunnen tonen in verband met urgent transport van lichaamsmaterialen ten behoeve van een medische behandeling;

  • k. personen die reizen en taken uitvoeren van nationaal belang in opdracht van de Minister of Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid en de eventuele personen die door deze personen worden begeleid;

  • l. reizigers die een retourreis maken met maximaal één overnachting naar een gebied met ten hoogste vijftig besmettingen per honderdduizend inwoners.

 • 5 Het eerste en tweede lid zijn niet van toepassing op reizigers die geïnfecteerd zijn geweest met het virus SARS-CoV-2, mits de reiziger kan tonen aan de aanbieder van het vervoer en aan een toezichthouder:

  • a. een op hem betrekking hebbende positieve uitslag van een NAAT-test van minimaal elf en maximaal honderdtachtig dagen oud op het moment van aankomst in Bonaire;

  • b. een op hem betrekking hebbende positieve uitslag van een NAAT-test van maximaal achtenveertig uur oud of van een antigeentest van maximaal vierentwintig uur oud op het moment van het aan boord gaan; en

  • c. een op hem betrekking hebbende verklaring van een arts van maximaal achtenveertig uur oud op het moment van het aan boord gaan waarin staat dat hij niet meer besmettelijk is.

 • 6 Een testuitslag of verklaring als bedoeld in het vijfde lid bevat:

  • a. gegevens waardoor valt te herleiden wie de persoon is die is getest of voor wie de verklaring is afgegeven;

  • b. de in het Nederlands, Engels, Duits, Frans, Italiaans, Portugees of Spaans vermelde conclusie van de testuitslag of verklaring;

  • c. een logo of kenmerk van een instituut of arts.

Artikel 6.12a. Negatieve NAAT- of antigeentestuitslag internationale reizigers

[Regeling vervallen per 20-05-2022]

 • 1 De persoon, komend vanuit een door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, na overleg met de gezaghebber, aangewezen hoogrisicogebied A, hoogrisicogebied B of zeer hoogrisicogebied, die gebruikmaakt van bedrijfsmatig personenvervoer als bedoeld in artikel 58p van de wet, beschikt bij de toegang tot het vervoermiddel en tijdens het vervoer over een op hem betrekking hebbende negatieve testuitslag en toont die testuitslag op verzoek aan de aanbieder van dat personenvervoer en een toezichthouder.

 • 2 De persoon, komend vanuit een door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, na overleg met de gezaghebber, aangewezen hoogrisicogebied A, hoogrisicogebied B of zeer hoogrisicogebied, die anders dan met gebruikmaking van bedrijfsmatig personenvervoer als bedoeld in artikel 58p van de wet, Bonaire inreist, beschikt bij inreis over een op hem betrekking hebbende negatieve testuitslag en toont die testuitslag op verzoek aan een toezichthouder.

 • 3 Een negatieve testuitslag bevat:

  • a. gegevens waardoor valt te herleiden wie de persoon is die is getest;

  • b. de uitslag van een NAAT-test of, met uitzondering van reizigers komend vanuit een door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aangewezen zeer hoogrisicogebied, een antigeentest;

  • c. de in het Nederlands, Engels, Duits, Frans, Italiaans, Portugees of Spaans vermelde conclusie dat de geteste persoon op dat moment niet is besmet met het virus SARS-CoV-2;

  • d. gegevens waaruit blijkt dat die NAAT-test ten hoogste achtenveertig uur oud of die antigeentest maximaal vierentwintig uur oud is op het moment van het aan boord gaan van een vervoermiddel dan wel, ingeval van een persoon als bedoeld in het tweede lid, gegevens waaruit blijkt dat die NAAT-test ten hoogste vierentwintig uur oud of die antigeentest maximaal vierentwintig uur oud is op het moment van vertrek naar Bonaire;

  • e. een logo of kenmerk van een instituut of arts.

 • 5 De persoon, bedoeld in het eerste en tweede lid, bewaart de testuitslag tot het bereiken van het woonadres of het adres van een verblijfplaats in Bonaire, diens reisbestemming in Bonaire dan wel het moment van uitreis uit Bonaire.

 • 6 De verplichting om over een negatieve testuitslag te beschikken, bedoeld in het eerste en tweede lid, is niet van toepassing op:

  • a. reizigers die gebruikmaken van regionaal grensoverschrijdend personenvervoer dat is georganiseerd via een medische corridor;

  • b. personen tot en met elf jaar;

  • c. houders van een door het Ministerie van Buitenlandse Zaken verstrekte diplomatieke identiteitskaart;

  • d. personeelsleden van diplomatieke en consulaire vertegenwoordigingen of internationale organisaties in Nederland, en de leden van hun officiële huishouden, die als zodanig zijn of worden geregistreerd bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken;

  • e. staatshoofden en leden van een buitenlandse regering;

  • f. personen werkzaam in het transport van goederen en ander transportpersoneel, voor zover noodzakelijk en op het moment dat zij in de uitoefening van hun functie reizen of als zij van of naar hun werkzaamheden reizen;

  • g. zeevarenden op andere schepen dan commerciële jachten en pleziervaartuigen in het bezit van een monsterboekje als zij in uitoefening van hun functie reizen of als zij van of naar hun werkzaamheden reizen;

  • h. personen op een vlucht die Bonaire niet als eindbestemming hebben:

   • die wegens onvoorziene omstandigheden naar de luchthaven van Bonaire moeten uitwijken; of

   • die de luchthaven niet verlaten;

  • i. passagiers met een NATO Travel Order of een NATO-2-visum;

  • j. personen die reizen en geen negatieve testuitslag kunnen tonen in verband met urgent transport van lichaamsmaterialen ten behoeve van een medische behandeling;

  • k. personen die reizen en taken uitvoeren van nationaal belang in opdracht van de Minister of Staassecretaris van Justitie en Veiligheid en de eventuele personen die door deze personen worden begeleid;

  • l. reizigers die een retourreis maken met maximaal één overnachting naar een gebied met ten hoogste vijftig besmettingen per honderdduizend inwoners;

  • m. personen die werkzaamheden verrichten gerelateerd aan de gereedstelling of daadwerkelijke inzet van personeel ingedeeld bij Defensie, personeel ingedeeld bij Defensie dat een noodzakelijke korte opleiding moet volgen of experts noodzakelijk voor het functioneren van de krijgsmacht.

 • 7 Indien het vervoer van een persoon buiten diens schuld om vertraagd is, wordt de termijn van de test, als bedoeld in het derde lid, onder d, verlengd met vierentwintig uur.

 • 8 Het eerste en tweede lid zijn niet van toepassing op reizigers die geïnfecteerd zijn geweest met het virus SARS-CoV-2, mits de reiziger kan tonen aan de toezichthouder:

  • a. een op hem betrekking hebbende positieve uitslag van een NAAT-test van minimaal elf en maximaal honderdtachtig dagen oud op het moment van aankomst of inreis in Bonaire;

  • b. een op hem betrekking hebbende positieve uitslag van een NAAT-test van maximaal achtenveertig uur oud of van een antigeentest van maximaal vierentwintig uur oud op het moment van het aan boord gaan dan wel een op hem betrekking hebbende positieve uitslag van een NAAT-test van maximaal vierentwintig uur oud op het moment van vertrek naar Bonaire; en

  • c. een op hem betrekking hebbende negatieve uitslag van een antigeentest van maximaal vierentwintig uur oud op het moment van vertrek of aan boord gaan, dan wel een op hem betrekking hebbende verklaring van een arts van maximaal achtenveertig uur oud op het moment van het aan boord gaan waarin is vermeld dat hij niet meer besmettelijk is of een op hem betrekking hebbende verklaring van een arts van maximaal vierentwintig uur oud op het moment van vertrek naar Bonaire waarin is vermeld dat hij niet meer besmettelijk is.

 • 9 Een testuitslag als bedoeld in het achtste lid bevat:

  • a. gegevens waardoor valt te herleiden wie de persoon is die is getest;

  • b. de in het Nederlands, Engels, Duits, Frans, Italiaans, Portugees of Spaans vermelde conclusie van de testuitslag;

  • c. een logo of kenmerk van een instituut of arts.

§ 6a. Avondklok

[Vervallen per 11-05-2021]

§ 6b. Coronatoegangsbewijzen

[Vervallen per 20-04-2022]

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

H.M. de Jonge

De Minister van Justitie en Veiligheid,

F.B.J. Grapperhaus

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

K.H. Ollongren

Naar boven