Subsidieregeling beroepsopleiding sociaal advocaten

[Regeling vervalt per 01-12-2025.]
Geraadpleegd op 05-12-2023.
Geldend van 01-12-2020 t/m heden

Subsidieregeling beroepsopleiding sociaal advocaten

Het bestuur van de raad voor rechtsbijstand, gelet op artikel 37b, van de Wet op de rechtsbijstand, waarin is bepaald dat het bestuur van de raad ten behoeve van de verlening van rechtsbijstand subsidie kan verstrekken voor bijzondere doeleinden en projecten,

besluit:

de volgende subsidieregeling vast te stellen

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:

Artikel 2. Doel

Deze subsidieregeling heeft tot doel om de instroom van advocaat-stagiaires in het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand te stimuleren.

Artikel 3. Activiteiten waarvoor subsidie kan worden verleend

De Raad kan subsidie verlenen voor de kosten van de (vernieuwde) beroepsopleiding advocaten (vanaf 1 maart 2021) van een advocaat-stagiaire die tijdens zijn stage in belangrijke mate werkzaamheden verricht in de gesubsidieerde rechtsbijstand.

Artikel 4. Criteria

Het bestuur verleent subsidie indien aan de volgende criteria wordt voldaan:

 • a. een aanvraag ziet op subsidiering van de kosten (excl. BTW) van de beroepsopleiding van de advocaat-stagiaire, exclusief de kosten voor de basistest;

 • b. de advocaat-stagiaire is op basis van een arbeidsovereenkomst in loondienst bij de aanvrager;

 • c. naast de patroon is ook een andere advocaat betrokken bij de begeleiding van de advocaat-stagiaire, hetgeen blijkt uit de aanvraag;

 • d. aan de patroon en de andere advocaat die betrokken is bij de opleiding van de advocaat-stagiaire, zijn in het kalenderjaar voorafgaand aan de aanvraag van subsidie, minimaal 30 toevoegingseenheden per persoon afgegeven. Indien minder dan 30 eenheden zijn afgegeven zal de raad nagaan of door middel van de door de raad toegekende extra uren aan de eis kan worden voldaan. Daarbij tellen 6 toegekende extra uren mee voor één toevoegingseenheid.

Artikel 5. Aanvraag subsidie en besluit

 • 1 De subsidie wordt digitaal aangevraagd op een door het bestuur voorgeschreven formulier, dat tevens is ondertekend door de advocaat zoals bedoeld in artikel 4 onder c van deze regeling.

 • 2 De subsidie wordt tenminste acht weken voor aanvang van de beroepsopleiding aangevraagd.

 • 3 Op het formulier wordt toegelicht dat aan de criteria in artikel 4 wordt voldaan en de overeenkomst, het bewijs van toelating tot de beroepsopleiding en eventuele andere bewijsstukken zijn bijgevoegd.

 • 4 Het bestuur neemt binnen veertien dagen na ontvangst van het formulier een beslissing op de subsidie-aanvraag.

 • 5 In afwijking van het derde lid kan de subsidie worden verleend onder de voorwaarde dat de overeenkomst en het bewijs van toelating tot de beroepsopleiding uiterlijk twee maanden na de verlening alsnog worden overgelegd.

 • 6 Het bestuur kan een voorschot op de subsidie van 100% van het subsidiebedrag verstrekken. In de situatie als beschreven in het vijfde lid zal het voorschot niet eerder worden verstrekt dan dat de overeenkomst en het bewijs van toelating tot de beroepsopleiding zijn overgelegd.

 • 7 De aanvragen worden beoordeeld op volgorde van binnenkomst. De datum en het tijdstip van ontvangst door de raad is leidend.

Artikel 6. Weigering subsidie

De subsidie kan, onverminderd de in artikel 4:35 Awb genoemde weigeringsgronden, worden geweigerd indien:

 • a. naar het oordeel van het bestuur niet wordt voldaan aan de criteria, zoals bedoeld in artikel 4 van deze regeling;

 • b. in geval de aanvrager een rechtspersoon is, wanneer deze bij rechterlijk vonnis is ontbonden.

Artikel 7. Verplichtingen

 • 1 De stage dient met gunstig gevolg te zijn voltooid, hetgeen blijkt uit de stageverklaring.

 • 2 Aan de advocaat-stagiaire worden gedurende de stage minimaal 60 toevoegingseenheden afgegeven. Indien minder dan 60 eenheden zijn afgegeven zal de raad nagaan of middels door de raad toegekende extra uren aan de eis kan worden voldaan. Daarbij tellen 6 toegekende extra uren mee voor één toevoegingseenheid.

 • 3 De subsidie-ontvanger stelt het bestuur onverwijld schriftelijk op de hoogte van feiten en ontwikkelingen die ertoe leiden of kunnen leiden dat de verplichtingen verbonden aan de subsidie niet kunnen worden verwezenlijkt.

 • 4 De subsidie-ontvanger brengt het beëindigen en/of gedeeltelijk beëindigen en/of het wijzigen van de aard en omvang van de activiteiten waarvoor subsidie is verleend onverwijld schriftelijk ter kennis van het bestuur.

Artikel 8. Aanvraag tot vaststelling

 • 1 In overeenstemming met artikel 4:44 van de Awb dient de subsidieontvanger nadat de stage met gunstig gevolg is voltooid schriftelijk een aanvraag tot subsidievaststelling in.

 • 2 De aanvraag volgt uiterlijk twee maanden na afronding van de stage, met overlegging van de stageverklaring.

Artikel 9. Subsidieplafond

Het subsidieplafond van deze subsidieregeling is vastgesteld op € 2.000.000.

Artikel 10. Inwerkingtreding en verval

 • 1 Deze regeling is vastgesteld op 11 november 2020 en treedt in werking op 1 december 2020.

 • 2 Deze subsidieregeling vervalt als het subsidieplafond is bereikt of vervalt op 1 december 2025.

 • 3 Deze subsidieregeling blijft van toepassing op aanvragen die zijn ingediend voordat de regeling is vervallen op grond van het tweede lid.

Artikel 11. Aanhalen subsidieregeling

Deze subsidieregeling wordt aangehaald als ‘Subsidieregeling beroepsopleiding sociaal advocaten.’

Deze subsidieregeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Utrecht, 11 november 2020

I. Nijboer,

bestuurder raad voor rechtsbijstand

Naar boven