Regeling tot vaststelling premiepercentages werknemers- en volksverzekeringen, maximumpremieloon [...] en opslag kinderopvangtoeslag 2021

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2023.]
Geraadpleegd op 04-02-2023.
Geldend van 03-07-2021 t/m heden

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 5 november 2020, nr. 2020-0000120656, tot vaststelling van de premiepercentages werknemers- en volksverzekeringen, het maximumpremieloon werknemersverzekeringen en de opslag kinderopvangtoeslag voor 2020 (Regeling tot vaststelling premiepercentages werknemers- en volksverzekeringen, maximumpremieloon werknemersverzekeringen en opslag kinderopvangtoeslag 2021)

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Handelende in overeenstemming met de Ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Financiën;

Gelet op de artikelen 11, eerste en tweede lid, 17, eerste lid, 18, eerste en tweede lid, 27, 31, 36 en 95, eerste lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen en artikel 1.10, derde lid, van de Wet kinderopvang;

Besluit:

Artikel 1. Premiepercentage algemene ouderdomsverzekering

Het premiepercentage voor de algemene ouderdomsverzekering, bedoeld in artikel 11, eerste lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen, is voor het jaar 2021 17,90%.

Artikel 2. Premiepercentage nabestaandenverzekering

Het premiepercentage voor de nabestaandenverzekering, bedoeld in artikel 11, tweede lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen, is voor het jaar 2021 0,10%.

Artikel 4. Premiepercentage Algemeen Werkloosheidsfonds

  • 4 In afwijking van het tweede lid bedraagt voor werkgevers die in 2021 voor de loonbelasting een aangiftetijdvak van 4 weken toepassen, het premiepercentage, bedoeld in artikel 27, eerste lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen, hoge premie, van 1 januari tot en met 15 augustus van het jaar 2021 7,70% en van 16 augustus tot en met 31 december van het jaar 2021 5,34%.

Artikel 9. Inwerkingtreding

  • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2021.

  • 2 Artikel 8 werkt terug tot en met 1 januari 2020.

Artikel 10. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling tot vaststelling premiepercentages werknemers- en volksverzekeringen, maximumpremieloon werknemersverzekeringen en opslag kinderopvangtoeslag 2021.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 5 november 2020

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

W. Koolmees

Naar boven