Besluit tarieven openbaarheid van bestuur NOvA

[Regeling vervallen per 01-05-2022.]
Geraadpleegd op 01-12-2023.
Geldend van 01-12-2020 t/m 30-04-2022

Besluit van de algemene raad van 26 oktober 2020 houdende de vaststelling van de regeling inzake het in rekening brengen van een vergoeding bij het vervaardigen van kopieën van documenten, een uittreksel of een samenvatting daarvan op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Besluit tarieven openbaarheid van bestuur NOvA)

De algemene raad van de Nederlandse orde van advocaten;

gelet op artikelen 7 en 14, aanhef en onderdeel b, van de Wet openbaarheid van bestuur;

stelt de volgende regeling vast:

Artikel 1. kostenvergoeding kopieën

[Regeling vervallen per 01-05-2022]

 • 2 De vergoeding voor het verstrekken van kopieën van documenten, bedraagt voor:

  • a. minder dan 6 kopieën: gratis;

  • b. 6 tot 13 kopieën: € 4,50; of

  • c. 14 of meer kopieën: € 0,35 per kopie.

 • 3 Indien een vergoeding in rekening wordt gebracht voor het verstrekken van kopieën van ander materiaal dat gegevens bevat, bedraagt deze niet meer dan de kostprijs.

Artikel 2. kostenvergoeding uittreksels

[Regeling vervallen per 01-05-2022]

 • 2 De vergoeding voor het verstrekken van een uittreksel of een samenvatting bedraagt € 2,25 per pagina.

Artikel 3. betaling en afgifte

[Regeling vervallen per 01-05-2022]

 • 1 De algemene raad brengt door middel van een beschikking de verschuldigde vergoeding bij de aanvrager in rekening.

 • 3 Na ontvangst van de vastgestelde vergoeding vindt afgifte van de kopieën en/of andere stukken plaats.

Artikel 4. inwerkintreding

[Regeling vervallen per 01-05-2022]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 december 2020.

Artikel 5. citeertitel

[Regeling vervallen per 01-05-2022]

Dit besluit wordt aangehaald als 'Besluit tarieven openbaarheid van bestuur NOvA'.

Naar boven