Tijdelijke subsidieregels Certificering Taalhuizen 2020-2023 Koninklijke Bibliotheek

[Regeling vervalt per 01-01-2024.]
Geraadpleegd op 01-07-2022.
Geldend van 15-10-2020 t/m heden

Tijdelijke subsidieregels Certificering Taalhuizen 2020-2023 Koninklijke Bibliotheek

Het Algemeen Bestuurscollege van de Koninklijke Bibliotheek,

gelet op artikel 1, onder a, sub i van het Subsidiereglement Koninklijke Bibliotheek 2019;

besluit:

vast te stellen de navolgende Tijdelijke subsidieregels Certificering Taalhuizen 2020–2023 Koninklijke Bibliotheek.

Artikel 1. Begripsbepalingen

Artikel 2. Subsidiabele activiteiten

  • 1 Subsidie kan worden verstrekt voor het laten uitvoeren van een certificeringstraject door CBCT conform het Certificeringkader Taalhuizen.

  • 2 Het certificeringstraject moet worden uitgevoerd tot en met de eerste audit en wordt afgerond met het besluit tot onvoorwaardelijke of voorwaardelijke certificering.

  • 3 Subsidie wordt niet verleend voor een heraudit of een volgend certificeringstraject.

Artikel 5. Aanvraag subsidie

  • 1 De aanvraag om subsidie wordt gedaan door het indienen van de nota die de penvoerder heeft ontvangen van CBCT en waaruit blijkt welk certificeringstraject is doorlopen en met welk resultaat.

  • 2 De nota wordt binnen vier weken na de datum waarop de nota is gedateerd, door de penvoerder ingediend bij de KB.

Artikel 6. Verdeelregel

  • 1 De KB verdeelt het beschikbare bedrag voor het laten uitvoeren van de certificeringstrajecten op volgorde van ontvangst van de aanvragen.

  • 2 De datum van ontvangst is de datum waarop de aanvraag volledig is ingediend.

  • 3 Wanneer meerdere subsidieaanvragen op dezelfde dag zijn ontvangen, de volgorde van ontvangst niet kan worden vastgesteld en verstrekking van subsidie voor deze aanvragen zou leiden tot overschrijding van het subsidieplafond, wordt de volgorde van afhandeling door middel van loting bepaald.

Den Haag, 5 oktober 2020

De voorzitter van het Algemeen Bestuurscollege van de Koninklijke Bibliotheek,

T.H.J. Joustra

Naar boven