Tijdelijke subsidieregels Certificering Taalhuizen 2020-2023 Koninklijke Bibliotheek

[Regeling vervalt per 01-01-2024.]
Geraadpleegd op 04-12-2023.
Geldend van 15-10-2020 t/m heden

Tijdelijke subsidieregels Certificering Taalhuizen 2020-2023 Koninklijke Bibliotheek

Het Algemeen Bestuurscollege van de Koninklijke Bibliotheek,

gelet op artikel 1, onder a, sub i van het Subsidiereglement Koninklijke Bibliotheek 2019;

besluit:

vast te stellen de navolgende Tijdelijke subsidieregels Certificering Taalhuizen 2020–2023 Koninklijke Bibliotheek.

Artikel 1. Begripsbepalingen

Artikel 2. Subsidiabele activiteiten

  • 1 Subsidie kan worden verstrekt voor het laten uitvoeren van een certificeringstraject door CBCT conform het Certificeringkader Taalhuizen.

  • 2 Het certificeringstraject moet worden uitgevoerd tot en met de eerste audit en wordt afgerond met het besluit tot onvoorwaardelijke of voorwaardelijke certificering.

  • 3 Subsidie wordt niet verleend voor een heraudit of een volgend certificeringstraject.

Artikel 3. Subsidieplafond

Het subsidieplafond voor het tijdvak vanaf 15 oktober 2020 tot en met 31 december 2023 is vastgesteld op € 900.000,–.

Artikel 4. Subsidieontvanger penvoerder

Subsidie wordt verleend aan een penvoerder die rechtspersoon is en deel uitmaakt van het Taalhuis ten behoeve waarvan het certificeringstraject is uitgevoerd.

Artikel 5. Aanvraag subsidie

  • 1 De aanvraag om subsidie wordt gedaan door het indienen van de nota die de penvoerder heeft ontvangen van CBCT en waaruit blijkt welk certificeringstraject is doorlopen en met welk resultaat.

  • 2 De nota wordt binnen vier weken na de datum waarop de nota is gedateerd, door de penvoerder ingediend bij de KB.

Artikel 6. Verdeelregel

  • 1 De KB verdeelt het beschikbare bedrag voor het laten uitvoeren van de certificeringstrajecten op volgorde van ontvangst van de aanvragen.

  • 2 De datum van ontvangst is de datum waarop de aanvraag volledig is ingediend.

  • 3 Wanneer meerdere subsidieaanvragen op dezelfde dag zijn ontvangen, de volgorde van ontvangst niet kan worden vastgesteld en verstrekking van subsidie voor deze aanvragen zou leiden tot overschrijding van het subsidieplafond, wordt de volgorde van afhandeling door middel van loting bepaald.

Artikel 7. Vaststelling subsidie

De subsidie wordt binnen vier weken na ontvangst van de nota, zonder voorafgaande verlening direct vastgesteld overeenkomstig artikel 2.6, tweede lid, van het Subsidiereglement Koninklijke Bibliotheek 2019.

Artikel 8. Hoogte van de subsidie

  • 1 De subsidie bedraagt de kosten van het certificeringstraject exclusief btw, zoals deze blijken uit de nota van CBCT.

Artikel 9. Inwerkingtreding

Deze tijdelijke regels treden in werking op 15 oktober 2020 en vervallen per 1 januari 2024.

Den Haag, 5 oktober 2020

De voorzitter van het Algemeen Bestuurscollege van de Koninklijke Bibliotheek,

T.H.J. Joustra

Naar boven