Vrijstelling Biobor JF voor vliegtuigen 2020

[Regeling materieel uitgewerkt per 19-04-2023.]
Geraadpleegd op 02-03-2024.
Geldend van 21-10-2020 t/m heden

Tweede tijdelijke vrijstelling op grond van artikel 46, eerste lid van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden voor het gebruik van Biobor JF ten behoeve van het behandelen van kerosine in vliegtuigen (Tweede vrijstelling Biobor JF voor vliegtuigen 2020)

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat;

Handelende in overeenstemming met de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

Gezien het verzoek van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, directie Luchtvaart van 18 augustus 2020 (IENW/BSK-2020/162084) tot vrijstelling van het verbod op het gebruik van de biocide Biobor JF in kerosine in vliegtuigen, ten behoeve van het voorkomen van en het behandelen van bacteriegroei in het brandstofsysteem van vliegtuigen;

Gelet op artikel 46, eerste lid, van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden en artikel 55 van Verordening (EU) nr. 528/2012;

BESLUIT:

Artikel 1

Ten behoeve van de behandeling tegen bacteriegroei in het brandstofsysteem van vliegtuigen, wordt op grond van:

Artikel 5

Dit besluit treedt in werking met ingang van 21 oktober 2020. Indien de Staatscourant waarin het besluit wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de in de eerste volzin bedoelde datum, treedt het in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wort geplaatst, en werkt het terug tot en met de in de eerste volzin bedoelde datum.

Dit besluit zal met bijlage en de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat,

S. van Veldhoven-van der Meer

Bijlage bedoeld in artikel 2

Aan de vrijstelling en toestemming zoals vermeld in artikel 1 zijn de volgende beperkingen en voorschriften verbonden:

  • Uitsluitend professioneel gebruik.

  • Draag beschermende handschoenen en kleding en oogbescherming.

  • Om de blootstelling zoveel mogelijk te reduceren wordt Biobor JF met voorkeur toegevoegd met behulp van een (automatisch) doseersysteem.

  • Bij handmatige toevoeging van Biobor JF moet naftaleen in de ademzone van de operator gemeten worden (i.v.m. publieke grenswaarde van 50 mg/m³ 8h TGG) om te kunnen bepalen of er voldoende ventilatie is.

  • Adembescherming moet gebruikt worden bij niet toereikende ventilatie.

Naar boven