Tijdelijke regeling specifieke uitkering ERTMS regionaal personenvervoer per trein 2020–2031

[Regeling vervalt per 01-01-2032.]
Geraadpleegd op 23-06-2024.
Geldend van 03-10-2023 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, van 5 oktober 2020, nr. IENW/BSK-2020/186839, houdende vaststelling van een specifieke uitkering in verband met implementatie van ERTMS in materieel voor regionaal personenvervoer per trein (Tijdelijke regeling specifieke uitkering ERTMS regionaal personenvervoer per trein 2020–2031)

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • ERTMS: European Rail Traffic Management System;

 • ERTMS-programmakaders: de programmabeslissing ERTMS en de besluiten van de stuurgroep ERTMS;

 • implementatieplan: het plan dat een provincie opstelt met een regionale concessiehouder ter implementatie van ERTMS;

 • Minister: Minister van Infrastructuur en Waterstaat;

 • ontvanger: een provincie in haar hoedanigheid van concessieverlener voor regionaal personenvervoer per trein;

 • PSO-Verordening: Verordening (EG) Nr. 1370/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2007 betreffende het openbaar personenvervoer per spoor en over de weg en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 1191/69 van de Raad en Verordening (EEG) nr. 1107/70 van de Raad.

Artikel 3. Plafond van de specifieke uitkering en wijze van verdelen

 • 1 Het plafond van de specifieke uitkering voor de jaren 2020 tot en met 2031 bedraagt € 125.000.000.

 • 2 Bij wijziging van het plafond doet de Minister daarvan mededeling in de Staatscourant.

 • 3 De Minister verdeelt het beschikbare bedrag op volgorde van binnenkomst van de aanvragen.

 • 4 Het bedrag, bedoeld in het eerste lid, wordt met ingang van 2024 jaarlijks geïndexeerd conform de Index Bruto Overheidsinvesteringen.

Artikel 4. Verlening specifieke uitkering

 • 1 De Minister verleent op aanvraag een specifieke uitkering aan de ontvangers ten behoeve van de implementatie van ERTMS.

 • 2 De programmadirectie ERTMS adviseert de Minister over de hoogte van de specifieke uitkering aan de hand van de kostenraming uit het implementatieplan.

 • 3 Het implementatieplan, de daarbij behorende kostenraming en het advies worden bij de aanvraag gevoegd.

 • 4 Het deel van de uitkering, bedoeld in het eerste lid, dat nog niet is overgemaakt naar de ontvangers wordt met ingang van 2024 jaarlijks geïndexeerd conform de Index Bruto Overheidsinvesteringen.

Artikel 5. Voorwaarden

 • 1 De ontvangers zijn verplicht om als voorwaarde in de respectieve concessies voor regionaal personenvervoer per trein op te nemen dat ERTMS wordt geïmplementeerd in het materieel dat ter uitvoering van de concessies wordt ingezet.

 • 2 Voor deze implementatie gelden de vigerende ERTMS-programmakaders, waaronder de zes criteria voor materieelbekostiging, en de PSO-Verordening.

 • 3 De ontvangers zijn verplicht de specifieke uitkering uitsluitend te besteden aan de uitvoering van het implementatieplan, overeenkomstig het advies.

 • 4 De ontvangers is het toegestaan deze uitkering te besteden aan de maatregelen die de concessiehouder neemt, die aan het implementatieplan ondersteunend zijn en die de programmadirectie ERTMS, bedoeld in artikel 4, tweede lid van deze regeling, de concessiehouder adviseert te nemen.

Artikel 6. Voorschotverlening

 • 1 Na afgifte van de beschikking tot verlening van de specifieke uitkering kan de Minister een voorschot verlenen.

 • 2 De beschikking tot verlening van het voorschot wordt gegeven na ontvangst van een deelprojectplan dat een nadere uitwerking vormt van een onderdeel van het implementatieplan.

 • 3 De hoogte van dit voorschot wordt afgestemd op de liquiditeitsbegroting uit de respectieve deelprojectplannen.

Artikel 7. Inwerkingtreding en horizonbepaling

 • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

 • 2 Deze regeling vervalt met ingang van 1 januari 2032, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op uitkeringen die voor die datum zijn verleend.

Artikel 8. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Tijdelijke regeling specifieke uitkering ERTMS regionaal personenvervoer per trein 2020–2031.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat,

S. van Veldhoven-van der Meer

Naar boven