Mandaatbesluit handhaving naleving UBO-registratie Handelsregisterwet 2007

Geldend van 02-10-2020 t/m heden

Besluit van de Minister van Financiën van 23 september 2020, 2020-0000170854, directie Financiële Markten, houdende mandatering van het nemen van besluiten op grond van de artikelen 47a en 47b van de Handelsregisterwet 2007 ter handhaving van de verplichting voor vennootschappen en andere juridische entiteiten tot inschrijving van hun uiteindelijk belanghebbenden in het handelsregister (Mandaatbesluit handhaving naleving UBO-registratie Handelsregisterwet 2007)

De Minister van Financiën,

Gelet op artikel 10:3 van de Algemene wet bestuursrecht in samenhang met de artikelen 47a en 47b van de Handelsregisterwet 2007;

BESLUIT:

Artikel 1

  • 1 Aan de Algemeen directeur van de Directie Grote ondernemingen van de Belastingdienst wordt mandaat verleend voor de uitoefening van de bevoegdheden van de Minister van Financiën, bedoeld in de artikelen 47a en 47b van de Handelsregisterwet 2007.

  • 2 De Algemeen directeur van de Directie Grote ondernemingen van de Belastingdienst kan voor de uitoefening van de bevoegdheden, bedoeld in het eerste lid, ondermandaat verlenen aan de medewerkers van de Directie Grote ondernemingen, Bureau Economische Handhaving, van de Belastingdienst.

Artikel 2

  • 1 Aan de Algemeen directeur van de Directie Grote ondernemingen van de Belastingdienst wordt machtiging en volmacht verleend voor het verrichten van feitelijke handelingen of rechtshandelingen die verband houden met de invordering van verbeurde dwangsommen of opgelegde boetes die voortvloeien uit de uitoefening van de bevoegdheden van de Minister van Financiën, bedoeld in de artikelen 47a en 47b van de Handelsregisterwet 2007.

  • 2 Aan de Algemeen directeur van de Directie Grote ondernemingen van de Belastingdienst wordt mandaat verleend voor de uitoefening van de bevoegdheid om verbeurde dwangsommen of opgelegde boetes die voortvloeien uit de uitoefening van de bevoegdheden van de Minister van Financiën, bedoeld in de artikelen 47a en 47b van de Handelsregisterwet 2007, in te vorderen bij dwangbevel.

  • 3 De Algemeen directeur van de Directie Grote ondernemingen van de Belastingdienst kan voor de uitoefening van de bevoegdheden, bedoeld in het eerste en tweede lid, machtiging, respectievelijk volmacht of ondermandaat verlenen aan een niet-ondergeschikte partij, zijnde het Centraal Justitieel Incassobureau.

  • 4 De Algemeen directeur van de Directie Grote ondernemingen van de Belastingdienst kan voor de uitoefening van de bevoegdheden, bedoeld in het eerste en tweede lid, machtiging, respectievelijk volmacht of ondermandaat verlenen aan medewerkers van de Directie Grote ondernemingen, Bureau Economische Handhaving, van de Belastingdienst.

Artikel 3

  • 1 Aan de directeur-generaal van de Belastingdienst wordt mandaat verleend om te beslissen op bezwaarschriften tegen op grond van de artikelen 1, eerste lid, en 2, tweede lid, in mandaat genomen besluiten.

  • 2 De directeur-generaal van de Belastingdienst kan voor de uitoefening van de bevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, ondermandaat verlenen aan de Algemeen directeur van de Directie Grote ondernemingen van de Belastingdienst, voor zover dit ziet op besluiten die de Algemeen directeur niet in mandaat neemt.

Artikel 4

De directeur-generaal van de Belastingdienst en de in artikel 3, tweede lid, genoemde Algemeen directeur zijn gemachtigd tot het voeren van verweer in gerechtelijke procedures die voortvloeien uit de uitoefening van de bevoegdheden van de Minister van Financiën, bedoeld in de artikelen 47a en 47b van de Handelsregisterwet 2007.

Artikel 5

Het krachtens mandaat, machtiging of volmacht ondertekenen van stukken geschiedt als volgt:

DE MINISTER VAN FINANCIËN,

namens deze,

(handtekening)

gevolgd door naam en functie van de gemandateerde functionaris.

Artikel 6

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 7

Dit besluit wordt aangehaald als: Mandaatbesluit handhaving naleving UBO-registratie Handelsregisterwet 2007.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Financiën,

W.B. Hoekstra

Terug naar begin van de pagina