Regeling specifieke uitkering uitvoeringspilots Ruimtelijke Adaptatie tweede tranche

[Regeling vervallen per 01-01-2022.]
Geraadpleegd op 21-03-2023.
Geldend van 01-10-2020 t/m 31-12-2021

Regeling van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, van 17 september 2020, nr. IENW/BSK-2020/172494, houdende eenmalige specifieke uitkeringen in verband met uitvoeringspilots Ruimtelijke Adaptatie (Regeling specifieke uitkering uitvoeringspilots Ruimtelijke Adaptatie tweede tranche)

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,

Gelet op artikel 17, vijfde lid, van de Financiële-verhoudingswet en de artikelen 2, 4 en 5 van de Kaderwet subsidies IenM;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • minister: Minister van Infrastructuur en Waterstaat;

 • bestuursakkoord: Bestuursakkoord Klimaatadaptatie, gesloten tussen Rijk, VNG, IPO en UvW, waarin onder andere is afgesproken dat het Rijk 20 miljoen euro reserveert voor met name procesondersteuning, pilots en kennis;

 • kassier: partner die de taak van kassier vervult of zal vervullen;

 • partner: provincie, gemeente, openbaar lichaam als bedoeld in artikel 8, eerste lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen of waterschap die partij zijn bij het bestuursakkoord;

 • uitvoeringsactiviteiten: activiteiten in het kader van de ambitie, het doel, de aanpak of de beoogde resultaten van het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie waarvoor een of meerdere partners financiële verplichtingen aangaan en middelen beschikbaar stellen.

Artikel 2. Specifieke uitkering

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

 • 1 De minister kan een eenmalige specifieke uitkering voor uitvoeringsactiviteiten verstrekken aan een kassier.

 • 2 De minister verleent de specifieke uitkering binnen twaalf weken na inwerkingtreding van de regeling.

Artikel 3. Hoogte van de uitkering

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

 • 1 De specifieke uitkering bedraagt ten hoogste 50% van het in de aanvraag opgenomen bedrag voor de kosten van de subsidiabele uitvoeringsactiviteiten inclusief BTW.

 • 2 Onverminderd het eerste lid bedraagt de uitkering niet meer dan 1,5 miljoen euro.

Artikel 4. Verplichtingen

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

 • 1 De kassier draagt er zorg voor dat de specifieke uitkering uitsluitend aan de uitvoeringsactiviteiten wordt besteed.

 • 2 De kassier:

  • a. besteedt de specifieke uitkering in de in beschikking tot verlening opgenomen periode;

  • b. doet in de in de beschikking tot verlening opgenomen periode aan de minister verslag van de voortgang van de uitvoeringsactiviteiten;

  • c. zendt alle overige informatie toe die de minister nodig heeft over de uitvoeringsactiviteiten ten behoeve van zijn rapportage.

 • 3 De minister kan in de beschikking tot verlening verplichtingen opleggen die strekken tot verwezenlijking van het doel en de uitvoering. Tot die verplichtingen behoort in ieder geval de bereidheid om de opgedane kennis actief te delen en te verspreiden.

Artikel 5. Voorschotten

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

De minister kan bij de verlening ambtshalve of op aanvraag besluiten tot het verstrekken van een of meerdere voorschotten voor de specifieke uitkering.

Artikel 6. Verantwoording en terugvordering

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

 • 2 Indien uit de verantwoordingsinformatie blijkt dat de specifieke uitkering niet volledig is besteed aan uitvoeringsactiviteiten waarvoor deze is verstrekt, of onrechtmatig is besteed, kan de uitkering ter hoogte van het niet of onrechtmatig bestede deel door de minister worden teruggevorderd.

Artikel 7. Vaststelling

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

De minister stelt de specifieke uitkering overeenkomstig de verlening vast, tenzij:

 • a. de uitvoeringsactiviteiten waarvoor de specifieke uitkering is verleend, niet of niet volledig hebben plaatsgevonden, of

 • b. niet is voldaan aan de verplichtingen, bedoeld in artikel 4.

Artikel 8. Inwerkingtreding en vervaldatum

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

 • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 oktober 2020.

 • 2 Deze regeling vervalt met ingang van 1 januari 2022, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op specifieke uitkeringen die voor die datum zijn verstrekt.

Artikel 9. Citeertitel

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling specifieke uitkering uitvoeringspilots Ruimtelijke Adaptatie tweede tranche.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,

C. van Nieuwenhuizen Wijbenga

Naar boven