Benoemingsbesluit leden Bestuurlijke Adviesraad Kinderopvangtoeslag

[Regeling materieel uitgewerkt per 17-12-2020.]
[Regeling vervalt per 01-04-2023.]
Geldend van 21-08-2020 t/m heden

Besluit van 14 juli 2020 tot benoeming van de leden van de Bestuurlijke Adviesraad Kinderopvangtoeslag

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Financiën van 8 juli 2020 met kenmerk 2020-0000129892;

Gelet op artikel 11, eerste lid, van de Kaderwet adviescolleges;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1. Leden

Te rekenen vanaf de datum van instelling van de Bestuurlijke Adviesraad Kinderopvangtoeslag worden tot lid van de Bestuurlijke Adviesraad Kinderopvangtoeslag benoemd:

 • a. mevrouw J. Kriens, te Zuidland, tevens voorzitter;

 • b. de heer A. Boin, te Leiden;

 • c. de heer G. Jellesma;

 • d. de heer J.A. Jorritsma, te Eindhoven;

 • e. de heer C.H.L.M. van de Louw, te Voorburg;

 • f. mevrouw H.K. Pot, te Appingedam;

 • g. de heer F. Rottenberg;

 • h. de heer A. Sheerazi, te Leerdam;

 • i. de heer A. Vliegenthart, te Amsterdam;

 • j. mevrouw M. Vreeburg, te Leidschendam.

Artikel 2. Ontslag en benoeming

 • 1 Leden worden op eigen aanvraag door de Staatssecretaris van Financiën ontslagen. Zij kunnen voorts bij besluit van de Staatssecretaris van Financiën worden geschorst en ontslagen wegens ongeschiktheid, onbekwaamheid of op andere zwaarwegende gronden.

 • 2 Bij tussentijds vertrek, schorsing of ontslag van de voorzitter of een lid kan de Staatssecretaris van Financiën een andere voorzitter of lid benoemen.

Artikel 3. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatsblad waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 maart 2020. Dit besluit vervalt met ingang van 1 april 2023.

Artikel 4. Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Benoemingsbesluit leden Bestuurlijke Adviesraad Kinderopvangtoeslag.

Onze Staatssecretaris van Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit, dat met de daarbij behorende toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 14 juli 2020

Willem-Alexander

De Staatssecretaris van Financiën,

A.C. van Huffelen

Uitgegeven de twintigste augustus 2020

De Minister van Justitie en Veiligheid,

F.B.J. Grapperhaus

Terug naar begin van de pagina