Specifiek interventiebeleid NVWA diergeneesmiddelen (IB02-SPEC 03, versie 07)

Geraadpleegd op 26-02-2024.
Geldend van 15-08-2020 t/m heden

Besluit van de inspecteur-generaal van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 17 juli 2020, nr. NVWA/2020/3794, tot vaststelling van het Specifiek interventiebeleid diergeneesmiddelen (IB02-SPEC 03, versie 07)

1. Onderwerp

Het specifiek interventiebeleid diergeneesmiddelen beschrijft, binnen de kaders van het algemeen interventiebeleid (NVWA-IB02), de klasseindeling en interventies voor specifieke overtredingen van de regelgeving met betrekking tot diergeneesmiddelen en geeft daarmee invulling aan het algemeen interventiebeleid.

Overtredingen die door de inspecteur/ toezichthouder worden waargenomen en die niet in het IB02-SPEC 03 Diergeneesmiddelen zijn opgenomen, worden voorgelegd aan de Afdeling Expertise van de Divisie Regie & Expertise van de Directie handhaven, teneinde een klasseindeling en een interventie te bepalen.

2. Definities en wettelijke basis

Hieronder is een aantal specifieke definities opgenomen in aanvulling op de definities en begrippen uit het algemeen interventiebeleid.

2.1. Definities en afkortingen

Inspectie

Elke vorm van controle door een inspecteur van de NVWA om na te gaan of de wet- en regelgeving inzake diergeneesmiddelen wordt nageleefd. De inspecteur kan, als dit de efficiency van de uit te voeren inspectie ten goede komt, er voor kiezen om deze van te voren aan te kondigen. Dit laat onverlet dat de inspecteur ook zonder aankondiging een inspectie kan uitvoeren.

Herinspectie

Een inspectie (eventueel op afstand) ingesteld door een inspecteur van de NVWA die volgt op een eerder ingestelde inspectie, waarbij een overtreding is geconstateerd en naar aanleiding waarvan het noodzakelijk wordt geacht om na de tijdens de eerdere inspectie aangegeven termijn na te gaan of afdoende corrigerende maatregelen zijn genomen om de overtreding op te heffen en nieuwe overtredingen te voorkomen.

3. Werkwijze

3.1. Het bepalen van de ernst van de overtreding

Overtredingen worden ingedeeld naar de klassen zoals gedefinieerd in het algemeen interventiebeleid. Bij het beoordelen van de op te leggen interventie wordt rekening gehouden met de grootte van het risico op ernstige tot geringe gevolgen voor dierenwelzijn, volksgezondheid of voedselveiligheid, de herstelbaarheid daarvan en of er sprake is van calculerend en/of bewust risiconemend gedrag.

In de bijlage van dit document zijn de bepalingen van de geldende wetgeving ingedeeld in een overtredingsklasse met bijbehorende interventie(s).

Van dit specifiek interventiebeleid kan worden afgeweken als de omstandigheden daartoe aanleiding geven. Afwijken van de in dit document voorgeschreven interventie is alleen mogelijk in overleg met, en na akkoord van, het afdelingshoofd.

3.2. Het bepalen van interventies bij een overtreding

Sanctionerende interventie

Overtredingen van de Wet dieren worden doorgaans bestuurlijk beboet. Indien de ernst van de overtreding of de omstandigheden waaronder deze is begaan daartoe aanleiding geven, legt de NVWA deze aan het Openbaar Ministerie voor. Dit volgt uit artikel 8.10, eerste lid, van de Wet dieren. Het Openbaar Ministerie beslist of het overgaat tot strafrechtelijke afdoening. Afgezien van de in artikel 8.11, eerste lid, genoemde overtredingen is strafrechtelijke afdoening niet voorbehouden aan een vooraf aan te geven overtreding van een bepaald voorschrift, maar kan in beginsel bij alle overtredingen van de bij of krachtens de Wet dieren gestelde voorschriften noodzakelijk zijn.

De kolommen ‘interventies’ en ‘follow-up na overtreding; interventies bij herhaalde overtreding’ in de bijlage van dit document vermelden uitsluitend de bestuurlijke boete als sanctionerende interventie die doorgaans wordt toegepast. Dit laat onverlet dat, als een overtreding zowel bestuursrechtelijk als strafrechtelijk kan worden afgedaan, op grond van de specifieke feiten en omstandigheden kan worden besloten om in plaats van een bestuurlijke boete een proces verbaal op te maken ten behoeve van strafrechtelijke afdoening. Op voorhand is niet in de bijlage van dit document aan te geven wanneer wordt overgegaan tot een strafrechtelijke sanctionerende interventie. Daarom vormt deze paragraaf een aanvulling op bovengenoemde kolommen in de bijlage.

In alle gevallen geldt overigens dat een strafrechtelijke sanctionerende interventie (een proces verbaal) te allen tijde kan worden gecombineerd met een bestuursrechtelijke corrigerende interventie (een herstelmaatregel).

Corrigerende interventie

Corrigerende interventies kunnen naast of in plaats van sanctionerende interventies worden ingezet. Dat kan nuttig zijn zodra blijkt dat sanctionerende interventies (alleen) onvoldoende leiden tot naleving van de regelgeving. Voor welke corrigerende interventie gekozen wordt verschilt van geval tot geval. Voorbeelden hiervan zijn het af laten voeren van diergeneesmiddelen of het onder toezicht plaatsen van dieren.

Corrigerende interventies hebben als doel te bevorderen dat de overtreder zijn bedrijfsprocessen blijvend beheerst zodat bestaande overtredingen worden beëindigd en nieuwe worden voorkomen. Een corrigerende interventie moet proportioneel zijn, toegesneden op de specifieke situatie van de overtreder. Een corrigerende interventie mag niet ingrijpender voor de overtreder zijn dan strikt noodzakelijk om de overtreding te beëindigen of herhaling ervan te voorkomen. Overgaan tot ingrijpender corrigerende interventies kan indien gemotiveerd kan worden waarom een minder ingrijpende corrigerende interventie onvoldoende effect heeft gehad of zal hebben.

Specifieke corrigerende interventie

Als een of meer overtredingen worden geconstateerd die in ernst, aantal en tijdsbestek een corrigerende interventie rechtvaardigen wordt met een specifieke corrigerende interventie in het bedrijfsproces ingegrepen. Dit ingrijpen kan betrekking hebben op:

 • a. beëindiging van een overtreding of

 • b. voorkoming van nieuwe overtredingen.

Aan een specifieke corrigerende interventie kan een last onder dwangsom of last onder bestuursdwang worden verbonden.

Als opnieuw overtredingen worden geconstateerd wordt opnieuw een corrigerende interventie ingezet als ernst, aantal en tijdsbestek van de overtreding(en) dit rechtvaardigt. Zo nodig met ingrijpendere maatregelen of een hogere dwangsom.

Generieke corrigerende interventie

Mocht de overtreder ondanks een of meer specifieke corrigerende interventies nieuwe overtredingen blijven begaan die in ernst, aantal en tijdsbestek ingrijpen rechtvaardigen kan worden overgegaan tot een generieke corrigerende interventie. Hiertoe kan ook meteen worden overgegaan als er weliswaar nog geen (herhaalde) specifieke corrigerende interventie is opgelegd, maar er op voorhand aanwijzingen zijn dat deze onvoldoende tot naleving zullen leiden.

Bij het bepalen van nut en noodzaak van een generieke interventie wordt integraal bekeken in hoeverre de overtreder ook andere wettelijke eisen naleeft waarop de NVWA toezicht houdt.

Melding derde instantie

Bij bepaalde overtredingen kan naast een bestuurlijke of strafrechtelijke interventie ook een melding worden gedaan bij een derde instantie. Bij overtredingen van de zorgplicht (artikel 4.2 Wet dieren) door een veterinair kan een melding gedaan worden aan de klachtambtenaar ten behoeve van het Veterinair Tuchtcollege. Bij overtredingen door vergunninghouders kan melding gedaan worden bij Bureau Diergeneesmiddelen.

3.3. Herhaalde overtreding en verscherpt toezicht

Herhaalde overtreding

Er is sprake van een herhaalde overtreding wanneer tijdens een (her)inspectie opnieuw een overtreding van een wettelijk voorschrift over eenzelfde onderwerp wordt vastgesteld, waarvoor tegen de overtreder in de daaraan voorafgaande periode van drie jaar reeds een interventie werd toegepast. Hierbij onderscheiden we de volgende onderwerpen:

 • In de handel brengen

 • Bereiden

 • Verpakken

 • Etiketteren

 • Afleveren

 • Invoeren en uitvoeren

 • Voorhanden hebben

 • Toepassen (voorschrijven)

 • Administratieve verplichtingen

 • Verboden stoffen

 • Diergeneeskundige handelingen

Stapeling

Tijdens een (her)inspectie kunnen meerdere overtredingen van verschillende wettelijke voorschriften en van verschillende overtredingsklassen binnen het domein dierenwelzijn geconstateerd worden. Voor het handelen in dergelijke situaties zie 2.3 van het algemeen interventiebeleid. Ten aanzien van het stapelen van overtredingen geldt, bij het opleggen van de bestuurlijke boete, dat er wordt uitgegaan van maximaal vijf overtredingen per overtreder, per controlemoment.

Herinspectie

De inspecteur bepaalt of een herinspectie volgt na vaststelling van een overtreding (aangekondigd of onaangekondigd). Factoren die daarbij een rol spelen zijn: ernst van de overtreding, kans op herhaling van de overtreding, termijn die nodig is om de overtreding op te heffen.

Verscherpt toezicht

Verscherpt toezicht wordt ingesteld als in een periode van 2 jaar 5 overtredingen zijn geconstateerd. Verscherpt toezicht houdt in dat de NVWA vaker inspecteert en, indien zij overtredingen constateert, naast een bestuurlijke boete corrigerende interventies oplegt die passend zijn om de geconstateerde overtreding te beëindigen.

3.4. Internettoezicht

Op internet worden op handelssites (digitale platforms) geregeld advertenties geplaatst met verboden content. De NVWA kan in die gevallen op basis van de Algemene wet bestuursrecht bij zowel de aanbieder als de beheerder van de handelssite gegevens vorderen. Wanneer de handelssite in Nederland is gevestigd, kan de NVWA volgens het interventiebeleid optreden als de Nederlandse wetgeving wordt overtreden. Wanneer de handelssite in het buitenland is gevestigd kan de NVWA ook optreden wanneer de Nederlandse wetgeving wordt overtreden. Men biedt dan via de site middelen aan in Nederland. Beheerders van handelssites kunnen de NVWA alternatieven bieden om te interveniëren, zoals het verwijderen van advertenties of de site afsluiten voor bezoek vanuit Nederland. In dergelijke gevallen kan de NVWA volstaan met nalevingshulp aan de aanbieder bijvoorbeeld vlak nadat de advertentie is verwijderd. Is er sprake van herhaling dan kunnen alsnog gegevens worden gevorderd en kan worden opgeschaald in de handhaving.

5. Vervanging

Deze beleidsregel vervangt het op 1 september 2017 vastgestelde Specifiek interventiebeleid diergeneesmiddelen (IB02-SPEC 03, versie 06). Ten opzichte van versie 07 zijn de wettelijke normen en overtredingsklassen vollediger en eenduidiger geformuleerd. Bestaande regels in de bijlage met meerdere wettelijke normen zijn waar nodig uitgesplitst naar evenzoveel regels. Tenslotte zijn het hoofddocument en de bijlage ingericht volgens een uniforme opzet, geldend voor alle domeinen.

Citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als “Specifiek interventiebeleid NVWA diergeneesmiddelen (IB02-SPEC 03, versie 07)”.

Inwerkingtreding

Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van 15 augustus 2020.

Deze beleidsregel wordt in de Staatscourant geplaatst.

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

namens deze:

M.A. Ruys

inspecteur-generaal van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

Bijlage bij IB02-SPEC 03, versie 07: tabel Specifiek interventiebeleid NVWA diergeneesmiddelen

ref

ID regel

Normadressaat

Normbeschrijving

Wet- en regelgeving

Afwijking van de norm

Overtredingsklasse

Motivering overtredingsklasse

Interventie bij eerste overtreding

Interventie bij herhaalde overtreding

Doormelding cross compliance (in het kader van gemeenschappelijk landbouwbeleid)

Regeling Diergeneesmiddelen

A2.1

03R0002000

Vergunninghouder voor het in de handel brengen

Het is verboden in strijd te handelen met de artikelen 22, 24 en 25 van Verordening (EG) nr. 1234/2008.

Regeling diergeneesmiddelen, artikel 2.32

 

B

(Risico op) Ernstig gevaar voor dierenwelzijn, volksgezondheid en/of voedselveiligheid

Bestuurlijke boete; Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete; Corrigerende interventie

n.v.t.

A2.2

03R0003000

Vergunninghouder voor het in de handel brengen

Het is verboden in strijd te handelen met de artikelen 22, 24 en 25 van Verordening (EG) nr. 1234/2008 en de artikelen 41, tweede, derde, vierde en vijfde lid, en 42 van Verordening (EG) nr. 726/2004.

Regeling diergeneesmiddelen, artikel 2.39

 

B

(Risico op) Ernstig gevaar voor dierenwelzijn, volksgezondheid en/of voedselveiligheid

Bestuurlijke boete; Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete; Corrigerende interventie

n.v.t.

A3.1

03R0004000

Eenieder

Een dier waarop een diergeneesmiddel of een andere substantie met mogelijk farmacologische werking is beproefd, of een levensmiddel van een dergelijk dier wordt niet in de handel gebracht, tenzij een ontheffing is verleend waarbij andersluidende voorschriften zijn gesteld en een wachttermijn is vastgesteld.

Regeling diergeneesmiddelen, artikel 3.11

 

B

(Risico op) Ernstig gevaar voor dierenwelzijn, volksgezondheid en/of voedselveiligheid

Bestuurlijke boete; Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete; Corrigerende interventie

n.v.t.

A4.1

03R0005000

Vergunninghouder voor vervaardiging

De houder van een vergunning voor vervaardiging van een diergeneesmiddel oefent de vergunning uit in overeenstemming met artikel 50 van Richtlijn 2001/82/EG, de artikelen 6 tot en met 14 van richtlijn 91/412/EEG, alsmede door de Europese Commissie vastgestelde richtsnoeren als bedoeld in bedoeld in artikel 2.19, derde lid, onderdeel f, van de wet voor de uitvoering van goede praktijken voor vervaardiging, in samenhang met de artikelen 50, onderdeel f, 51 en 55, eerste lid, onderdeel a, van richtlijn 2001/82/EG, die in bijlage 5 bij deze regeling zijn aangewezen.

Regeling diergeneesmiddelen, artikel 4.5, eerste lid

 

B

(Risico op) Ernstig gevaar voor dierenwelzijn, volksgezondheid en/of voedselveiligheid

Bestuurlijke boete; Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete; Corrigerende interventie

n.v.t.

A4.2

03R0006000

Vergunninghouder voor vervaardiging

De houder van de vergunning voor vervaardiging, indien deze een natuurlijke persoon is, of de persoon, bedoeld in artikel 4.2, derde lid, van het besluit beschikt over de in onder a diploma en onder b genoemde praktijkervaring.

Regeling diergeneesmiddelen, artikel 4.6, eerste lid

 

B

(Risico op) Ernstig gevaar voor dierenwelzijn, volksgezondheid en/of voedselveiligheid

Bestuurlijke boete; Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete; Corrigerende interventie

n.v.t.

A4.3

03R0007000

Vergunninghouder voor vervaardiging van een diergeneesmiddel

Vergunninghouder voor het bezit van een substantie

De houder van een vergunning als bedoeld in artikel 4.1 van het besluit draagt er zorg voor dat de persoon, bedoeld in artikel 4.6, in staat wordt gesteld zijn taak te vervullen, onder meer door alle noodzakelijke middelen te zijner beschikking te stellen en steeds de gelegenheid te geven om te onderzoeken of elke partij diergeneesmiddelen voldoet aan de regels, bedoeld in de artikelen 10 en 11 van richtlijn nr. 91/412/EEG, de artikelen 4.5, 4.6 en 4.7 alsmede aan de vergunning, bedoeld in artikel 4.7 van het besluit, verbonden voorschriften.

Regeling diergeneesmiddelen, artikel 4.8, aanhef en onderdeel a, aanhef en onderdeel 1

 

B

(Risico op) Ernstig gevaar voor dierenwelzijn, volksgezondheid en/of voedselveiligheid

Bestuurlijke boete; Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete; Corrigerende interventie

n.v.t.

 

03R0008000

Vergunninghouder voor vervaardiging van een diergeneesmiddel

Vergunninghouder voor het bezit van een substantie

De houder van een vergunning als bedoeld in artikel 4.1 van het besluit draagt er zorg voor dat de persoon, bedoeld in artikel 4.6, in staat wordt gesteld zijn taak te vervullen, onder meer door alle noodzakelijke middelen te zijner beschikking te stellen en steeds de gelegenheid te geven om te onderzoeken of de volgens de gedetailleerde richtsnoeren, bedoeld in artikel 51 van richtlijn nr. 2001/82/EG, vereiste documenten of partijprotocollen aanwezig zijn.

Regeling diergeneesmiddelen, artikel 4.8, aanhef en onderdeel a, aanhef en onderdeel 2

 

B

(Risico op) Ernstig gevaar voor dierenwelzijn, volksgezondheid en/of voedselveiligheid

Bestuurlijke boete; Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete; Corrigerende interventie

n.v.t.

 

03R0009000

Vergunninghouder voor vervaardiging van een diergeneesmiddel

Vergunninghouder voor het bezit van een substantie

De houder van een vergunning als bedoeld in artikel 4.1 van het besluit draagt er zorg voor dat een diergeneesmiddel slechts voor de verkoop wordt afgeleverd, nadat een partijvrijgiftedocument is ondertekend door de persoon, bedoeld in onderdeel a.

Regeling diergeneesmiddelen, artikel 4.8, aanhef en onderdeel b

 

B

(Risico op) Ernstig gevaar voor dierenwelzijn, volksgezondheid en/of voedselveiligheid

Bestuurlijke boete; Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete; Corrigerende interventie

n.v.t.

 

03R0010000

Vergunninghouder voor vervaardiging van een diergeneesmiddel

Vergunninghouder voor het bezit van een substantie

De houder van een vergunning als bedoeld in artikel 4.1 van het besluit draagt er zorg voor dat de minister onverwijld ervan in kennis wordt gesteld, indien de persoon, bedoeld in artikel 4.6, zijn controlewerkzaamheden niet langer uitoefent.

Regeling diergeneesmiddelen, artikel 4.8, aanhef en onderdeel c

 

B

(Risico op) Ernstig gevaar voor dierenwelzijn, volksgezondheid en/of voedselveiligheid

Bestuurlijke boete; Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete; Corrigerende interventie

n.v.t.

 

03R0011000

Vergunninghouder voor vervaardiging van een diergeneesmiddel

Vergunninghouder voor het bezit van een substantie

De houder van een vergunning als bedoeld in artikel 4.1 van het besluit draagt er zorg voor dat als grondstof slechts werkzame stoffen worden gebruikt die zijn vervaardigd overeenkomstig door de Europese Commissie vastgestelde richtsnoeren inzake goede praktijken bij de vervaardiging van grondstoffen.

Regeling diergeneesmiddelen, artikel 4.8, aanhef en onderdeel d

 

B

(Risico op) Ernstig gevaar voor dierenwelzijn, volksgezondheid en/of voedselveiligheid

Bestuurlijke boete; Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete; Corrigerende interventie

n.v.t.

 

03R0012000

Vergunninghouder voor vervaardiging van een diergeneesmiddel

Vergunninghouder voor het bezit van een substantie

De houder van een vergunning als bedoeld in artikel 4.1 van het besluit draagt er zorg voor dat de persoon, bedoeld in artikel 4.6, in overeenstemming met artikel 55, derde lid, van richtlijn 2001/82/EG een register of gelijkwaardig document bijhoudt en ten minste vijf jaar na de laatste aantekening ter beschikking houdt voor controle door ambtenaren die met het toezicht op de naleving zijn belast.

Regeling diergeneesmiddelen, artikel 4.8, aanhef en onderdeel e

 

B

(Risico op) Ernstig gevaar voor dierenwelzijn, volksgezondheid en/of voedselveiligheid

Bestuurlijke boete; Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete; Corrigerende interventie

n.v.t.

 

03R0013000

Vergunninghouder voor vervaardiging van een diergeneesmiddel

Vergunninghouder voor het bezit van een substantie

De houder van een vergunning als bedoeld in artikel 4.1 van het besluit draagt er zorg voor dat een register wordt bijgehouden in overeenstemming met artikel 50, onderdeel g, van richtlijn 2001/82/EG dat gedurende tenminste drie jaar voor toezicht op de naleving toegankelijk is.

Regeling diergeneesmiddelen, artikel 4.8, aanhef en onderdeel f

 

B

(Risico op) Ernstig gevaar voor dierenwelzijn, volksgezondheid en/of voedselveiligheid

Bestuurlijke boete; Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete; Corrigerende interventie

n.v.t.

A4.4

03R0014000

Vergunninghouder voor vervaardiging

Vergunninghouder voor invoer

Een houder van een vergunning voor vervaardiging of invoer levert een diergeneesmiddel af aan een andere houder van een vergunning voor vervaardiging of invoer of een vergunninghouder voor groothandel in overeenstemming met hoofdstuk 2, paragraaf 4.

Regeling diergeneesmiddelen, artikel 4.9, eerste lid

 

B

(Risico op) Ernstig gevaar voor dierenwelzijn, volksgezondheid en/of voedselveiligheid

Bestuurlijke boete; Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete; Corrigerende interventie

n.v.t.

A4.5

03R0015000

Vergunninghouder voor vervaardiging

Het is uitsluitend aan een houder van een vergunning voor vervaardiging die diergeneesmiddel bereidt dat een serum, entstof of biologisch diagnosticum bevat, toegestaan een ziekteverwekker, voorhanden of in voorraad te houden voor de bereiding van, of de controle op dat diergeneesmiddel, indien voor dat diergeneesmiddel een vergunning voor het in de handel brengen is verstrekt of een vrijstelling is verleend, onverminderd artikel 2.22, vierde lid, van de wet en de artikelen 3.9, 3.10 en 3.11.

Regeling diergeneesmiddelen, artikel 4.10, eerste lid

 

B

(Risico op) Ernstig gevaar voor dierenwelzijn, volksgezondheid en/of voedselveiligheid

Bestuurlijke boete; Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete; Corrigerende interventie

n.v.t.

A4.5

03R0016000

Dierenarts

In afwijking van het eerste lid is het een dierenarts toegestaan een autovaccin te vervaardigen of bij een apotheek of een houder van een vergunning voor vervaardiging te doen vervaardigen voor dieren die de dierenarts onder zijn hoede heeft, indien bij toepassing van de artikelen 5.1 en 5.2 van het Besluit diergeneeskundigen slechts een ex tempore bereiding toepasbaar of beschikbaar is en het vaccin geen ziekteverwekker als bedoeld in artikel 2.11, onderdelen a of c, bevat.

Regeling diergeneesmiddelen, artikel 4.10, tweede lid

 

B

(Risico op) Ernstig gevaar voor dierenwelzijn, volksgezondheid en/of voedselveiligheid

Bestuurlijke boete; Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete; Corrigerende interventie

n.v.t.

A4.6

03R0017000

Eenieder

Het bereiden, verdelen of veranderen van een diergeneesmiddel als bedoeld in artikel 4.18, eerste lid, onderdeel a, van het besluit is slechts toegestaan aan een dierenarts of op recept door een apotheker, indien het diergeneesmiddel wordt verdeeld in een kleinere verpakking dan wel bereid of veranderd in een andere aanbiedingsvorm die past bij hetgeen noodzakelijk is voor de beoogde behandeling of therapie, onverminderd hoofdstuk 2, paragraaf 4.

Regeling diergeneesmiddelen, artikel 4.11

Kanalisatiestatus “Vrij”

C

(Risico op) Gevaar voor dierenwelzijn, volksgezondheid en/of voedselveiligheid

Schriftelijke waarschuwing;

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete; Corrigerende interventie

n.v.t.

 

03R0018000

Eenieder

Het bereiden, verdelen of veranderen van een diergeneesmiddel als bedoeld in artikel 4.18, eerste lid, onderdeel a, van het besluit is slechts toegestaan aan een dierenarts of op recept door een apotheker, indien het diergeneesmiddel wordt verdeeld in een kleinere verpakking dan wel bereid of veranderd in een andere aanbiedingsvorm die past bij hetgeen noodzakelijk is voor de beoogde behandeling of therapie, onverminderd hoofdstuk 2, paragraaf 4.

Regeling diergeneesmiddelen, artikel 4.11

Kanalisatiestatus “URA, UDA of UDD”

B

(Risico op) Ernstig gevaar voor dierenwelzijn, volksgezondheid en/of voedselveiligheid

Bestuurlijke boete; Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete; Corrigerende interventie

n.v.t.

A4.6

03R0019000

Dierenarts, Apotheker

Het bereiden, verdelen of veranderen van een diergeneesmiddel als bedoeld in artikel 4.18, eerste lid, onderdeel a, van het besluit is slechts toegestaan aan een dierenarts of op recept door een apotheker, indien het diergeneesmiddel wordt verdeeld in een kleinere verpakking dan wel bereid of veranderd in een andere aanbiedingsvorm die past bij hetgeen noodzakelijk is voor de beoogde behandeling of therapie, onverminderd hoofdstuk 2, paragraaf 4.

Regeling diergeneesmiddelen, artikel 4.11

Kanalisatiestatus “Vrij”

C

(Risico op) Gevaar voor dierenwelzijn, volksgezondheid en/of voedselveiligheid

Schriftelijke waarschuwing;

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete; Corrigerende interventie

n.v.t.

 

03R0020000

Dierenarts, Apotheker

Het bereiden, verdelen of veranderen van een diergeneesmiddel als bedoeld in artikel 4.18, eerste lid, onderdeel a, van het besluit is slechts toegestaan aan een dierenarts of op recept door een apotheker, indien het diergeneesmiddel wordt verdeeld in een kleinere verpakking dan wel bereid of veranderd in een andere aanbiedingsvorm die past bij hetgeen noodzakelijk is voor de beoogde behandeling of therapie, onverminderd hoofdstuk 2, paragraaf 4.

Regeling diergeneesmiddelen, artikel 4.11

Kanalisatiestatus “URA, UDA of UDD”

B

(Risico op) Ernstig gevaar voor dierenwelzijn, volksgezondheid en/of voedselveiligheid

Bestuurlijke boete; Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete; Corrigerende interventie

n.v.t.

 

03R0021000

Eenieder

In afwijking van het verbod van artikel 2.19 om zonder een vergunning een diergeneesmiddel te bereiden, is een Ex tempore bereiding als bedoeld in artikel 4.18, eerste lid, onderdeel b, van het Besluit diergeneesmiddelen toegestaan, indien aan elk van de voorwaarden van artikel 4.12 Regeling diergeneesmiddelen is voldaan.

Wet dieren, artikel 2.19 in samenhang met Besluit diergeneesmiddelen, artikel 4.18 en Regeling diergeneesmiddelen, artikel 4.12

 

B

(Risico op) Ernstig gevaar voor dierenwelzijn, volksgezondheid en/of voedselveiligheid

Bestuurlijke boete; Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete; Corrigerende interventie

n.v.t.

A4.7

03R0022000

Eenieder

Het lokaal, bedoeld in artikel 4.9, eerste lid, onderdeel d, van het besluit, dat wordt gebruikt voor de vervaardiging van een diergeneesmiddel als bedoeld in de artikelen 4.10, 4.11 of 4.12:

a. is voldoende groot is en zodanig ingericht dat daarin alle handelingen, die volgens de vergunning kunnen worden uitgevoerd, naar behoren kunnen worden verricht;

b. is voorzien van een vlakke, gladde en ondoorlaatbare vloer, zonder scheuren of open afvoeren;

c. voldoet aan de artikelen 5.2, onderdelen a en b, en 5.3.

Regeling diergeneesmiddelen, artikel 4.13

 

C

(Risico op) Gevaar voor dierenwelzijn, volksgezondheid en/of voedselveiligheid

Schriftelijke waarschuwing;

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete; Corrigerende interventie

n.v.t.

A4.8

03R0023000

Eenieder

Bij de controle bij invoer vanuit een EER-lidstaat geldt dat:

a. een controleverslag als bedoeld in artikel 4.20, derde lid, van het besluit voldoet aan de in de betrokken EER-lidstaat geldende regels alsmede aan de bij de vergunning voor de vervaardiging in die lidstaat gegeven voorschriften;

b. alle door degene die diergeneesmiddelen invoert voor een partij diergeneesmiddelen bewaarde monsters van voldoende grootte zijn voor het verrichten van kwalitatieve en kwantitatieve controles;

c. artikel 11, vierde lid, van richtlijn 91/412/EG van overeenkomstige toepassing is op de monsters, bedoeld in onderdeel b.

Regeling diergeneesmiddelen, artikel 4.15

 

B

(Risico op) Ernstig gevaar voor dierenwelzijn, volksgezondheid en/of voedselveiligheid

Bestuurlijke boete; Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete; Corrigerende interventie

n.v.t.

A4.9

03R0024000

Eenieder

Een diergeneesmiddel dat met toepassing van artikel 4.21, eerste lid, van het besluit uit een land van buiten de Europese Economische Ruimte wordt ingevoerd en dat voor een andere EER-lidstaat bestemd is, wordt vergezeld van een kopie van de vergunning voor invoer, bedoeld in artikel 4.21, eerste lid, van het besluit.

Regeling diergeneesmiddelen, artikel 4.16

 

B

(Risico op) Ernstig gevaar voor dierenwelzijn, volksgezondheid en/of voedselveiligheid

Bestuurlijke boete; Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete; Corrigerende interventie

n.v.t.

A4.10

03R0025000

Vergunninghouder voor invoer

De houder van een vergunning voor invoer die van buiten de Europese Economische Ruimte een diergeneesmiddel, invoert, draagt er zorg voor dat aan de voorwaarden gesteld in artikel 4.17 van Regeling diergeneesmiddelen is voldaan.

Regeling diergeneesmiddelen, artikel 4.17

 

B

(Risico op) Ernstig gevaar voor dierenwelzijn, volksgezondheid en/of voedselveiligheid

Bestuurlijke boete; Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete; Corrigerende interventie

n.v.t.

 

03R0026000

Vergunninghouder voor vervaardigen

Vergunninghouder voor bezit van substantie

Vergunninghouder voor invoer

Hoofdstuk 2, paragraaf 4, inzake voorschriften voor de verpakking en etikettering is van toepassing bij uitvoer van een diergeneesmiddel met dien verstande dat alle informatie op, bij of in de verpakking is gesteld in de taal of één der talen van het land van bestemming.

Regeling diergeneesmiddelen, artikel 4.19, eerste lid,

Besluit diergeneesmiddelen, artikel 2.13, aanhef en onderdeel a,

Wet dieren, artikel 2.19, eerste lid

 

B

(Risico op) Ernstig gevaar voor dierenwelzijn, volksgezondheid en/of voedselveiligheid

Bestuurlijke boete; Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete; Corrigerende interventie

n.v.t.

A4.11

03R0027000

Vergunninghouder voor vervaardigen

Vergunninghouder voor bezit van substantie

Vergunninghouder voor invoer

Een houder van een vergunning voor het vervaardigen van diergeneesmiddelen, een vergunning voor het bezit van een substantie die een werkzame stof bevat als bedoeld in artikel 4.1 van het besluit of een vergunning voor invoer als bedoeld in artikel 4.21 van het besluit voert een administratie inzake iedere transactie van diergeneesmiddelen, met inbegrip van monsters, overeenkomstig de wetgeving van het land van bestemming.

Regeling diergeneesmiddelen, artikel 4.22, eerste lid

traceerbaarheid is gewaarborgd, betreft incidentele fouten en/of onvolledigheden.

C

(Risico op) Gevaar voor dierenwelzijn, volksgezondheid en/of voedselveiligheid

Schriftelijke waarschuwing;

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete; Corrigerende interventie

n.v.t.

 

03R0028000

Vergunninghouder voor vervaardigen

Vergunninghouder voor bezit van substantie

Vergunninghouder voor invoer

Een houder van een vergunning voor het vervaardigen van diergeneesmiddelen, een vergunning voor het bezit van een substantie die een werkzame stof bevat als bedoeld in artikel 4.1 van het besluit of een vergunning voor invoer als bedoeld in artikel 4.21 van het besluit voert een administratie inzake iedere transactie van diergeneesmiddelen, met inbegrip van monsters, overeenkomstig de wetgeving van het land van bestemming.

Regeling diergeneesmiddelen, artikel 4.22, eerste lid

traceerbaarheid niet gewaarborgd en/of structurele fouten en/of onvolledigheden.

B

(Risico op) Ernstig gevaar voor dierenwelzijn, volksgezondheid en/of voedselveiligheid

Bestuurlijke boete; Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete; Corrigerende interventie

n.v.t.

 

03R0029000

Vergunninghouder voor vervaardigen

Vergunninghouder voor bezit van substantie

Vergunninghouder voor invoer

De administratie, bedoeld in het eerste lid, inzake de aflevering van diergeneesmiddelen aan een houder van een vergunning voor groothandel of een houder van een vergunning voor kleinhandel, bevat de kopieën van facturen met daarop of daarbij ten minste de volgende gegevens:

a. datum van de transactie;

b. benaming en, in voorkomend geval, het nummer van het diergeneesmiddel;

c. partijnummer;

d. afgeleverde hoeveelheid, en

e. naam en adres van de ontvanger.

Regeling diergeneesmiddelen, artikel 4.22, tweede lid

traceerbaarheid is gewaarborgd, betreft incidentele fouten en/of onvolledigheden.

C

(Risico op) Gevaar voor dierenwelzijn, volksgezondheid en/of voedselveiligheid

Schriftelijke waarschuwing;

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete; Corrigerende interventie

n.v.t.

 

03R0030000

Vergunninghouder voor vervaardigen

Vergunninghouder voor bezit van substantie

Vergunninghouder voor invoer

De administratie, bedoeld in het eerste lid, inzake de aflevering van diergeneesmiddelen aan een houder van een vergunning voor groothandel of een houder van een vergunning voor kleinhandel, bevat de kopieën van facturen met daarop of daarbij ten minste de volgende gegevens:

a. datum van de transactie;

b. benaming en, in voorkomend geval, het nummer van het diergeneesmiddel;

c. partijnummer;

d. afgeleverde hoeveelheid, en

e. naam en adres van de ontvanger.

Regeling diergeneesmiddelen, artikel 4.22, tweede lid

traceerbaarheid niet gewaarborgd en/of structurele fouten en/of onvolledigheden.

B

(Risico op) Ernstig gevaar voor dierenwelzijn, volksgezondheid en/of voedselveiligheid

Bestuurlijke boete; Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete; Corrigerende interventie

n.v.t.

A4.11

03R0031000

Vergunninghouder voor vervaardigen

Vergunninghouder voor bezit van substantie

Vergunninghouder voor invoer

Een houder van een vergunning voor het vervaardigen van diergeneesmiddelen, een vergunning voor het bezit van een substantie die een werkzame stof bevat als bedoeld in artikel 4.1 van het besluit of een vergunning voor invoer als bedoeld in artikel 4.21 van het besluit voert een administratie inzake iedere transactie van grondstoffen met inbegrip van monsters, overeenkomstig de wetgeving van het land van bestemming.

Regeling diergeneesmiddelen, artikel 4.22, derde lid

traceerbaarheid is gewaarborgd, betreft incidentele fouten en/of onvolledigheden.

C

(Risico op) Gevaar voor dierenwelzijn, volksgezondheid en/of voedselveiligheid

Schriftelijke waarschuwing;

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete; Corrigerende interventie

n.v.t.

 

03R0032000

Vergunninghouder voor vervaardigen

Vergunninghouder voor bezit van substantie

Vergunninghouder voor invoer

Een houder van een vergunning voor het vervaardigen van diergeneesmiddelen, een vergunning voor het bezit van een substantie die een werkzame stof bevat als bedoeld in artikel 4.1 van het besluit of een vergunning voor invoer als bedoeld in artikel 4.21 van het besluit voert een administratie inzake iedere transactie van grondstoffen met inbegrip van monsters, overeenkomstig de wetgeving van het land van bestemming.

Regeling diergeneesmiddelen, artikel 4.22, derde lid

traceerbaarheid niet gewaarborgd en/of structurele fouten en/of onvolledigheden.

B

(Risico op) Ernstig gevaar voor dierenwelzijn, volksgezondheid en/of voedselveiligheid

Bestuurlijke boete; Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete; Corrigerende interventie

n.v.t.

 

03R0033000

Vergunninghouder voor vervaardigen

Vergunninghouder voor bezit van substantie

Vergunninghouder voor invoer

De houder van de vergunning houdt ten minste éénmaal per kalenderjaar een nauwkeurige controle van de administratie door vergelijking van de ontvangen en afgeleverde diergeneesmiddelen met de aanwezige voorraden, ten bewijze waarvan een verslag wordt gemaakt dat in elk geval de geconstateerde verschillen bevat.

Regeling diergeneesmiddelen, artikel 4.22, vierde lid

 

C

(Risico op) Gevaar voor dierenwelzijn, volksgezondheid en/of voedselveiligheid

Schriftelijke waarschuwing;

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete; Corrigerende interventie

n.v.t.

 

03R0034000

Vergunninghouder voor vervaardigen

Vergunninghouder voor bezit van substantie

Vergunninghouder voor invoer

De administratie en de bescheiden die verband houden met de aantekeningen in de administratie alsmede het verslag, bedoeld in het vierde lid, worden gedurende drie jaar bewaard.

Regeling diergeneesmiddelen, artikel 4.22, vijfde lid

 

C

(Risico op) Gevaar voor dierenwelzijn, volksgezondheid en/of voedselveiligheid

Schriftelijke waarschuwing;

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete; Corrigerende interventie

n.v.t.

A5.1

03R0035000

vergunninghouder voor groothandel

vergunninghouder voor kleinhandel

De houder van een vergunning voor groothandel en de houder van een vergunning voor kleinhandel dragen er zorg voor dat de lokalen, bedoeld in artikel 5.2, eerste lid, onderdeel b, van het besluit voldoen aan de voorwaarden zoals gesteld in het eerste lid van dit artikel.

Regeling diergeneesmiddelen, artikel 5.2, eerste lid, aanhef en onderdeel a tot en met k

 

C

(Risico op) Gevaar voor dierenwelzijn, volksgezondheid en/of voedselveiligheid

Schriftelijke waarschuwing;

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete; Corrigerende interventie

n.v.t.

 

03R0036000

vergunninghouder voor groothandel

vergunninghouder voor kleinhandel

Het eerste lid, onderdeel b, is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van transportmiddelen waarmee diergeneesmiddelen worden vervoerd.

Regeling diergeneesmiddelen, artikel 5.2, tweede lid

 

C

(Risico op) Gevaar voor dierenwelzijn, volksgezondheid en/of voedselveiligheid

Schriftelijke waarschuwing;

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete; Corrigerende interventie

n.v.t.

A5.2

03R0037000

vergunninghouder voor groothandel

vergunninghouder voor kleinhandel

De houder van een vergunning voor groothandel en de houder van een vergunning voor kleinhandel dragen er zorg voor dat wordt voldaan aan de voorwaarden zoals gesteld in dit artikel.

Regeling diergeneesmiddelen, artikel 5.3

 

C

(Risico op) Gevaar voor dierenwelzijn, volksgezondheid en/of voedselveiligheid

Schriftelijke waarschuwing;

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete; Corrigerende interventie

n.v.t.

A5.3

03R0038000

vergunninghouder voor groothandel

vergunninghouder voor kleinhandel

Een houder van een vergunning voor groothandel en een houder van een vergunning voor kleinhandel leveren een diergeneesmiddel af aan een andere houder van een vergunning voor groothandel of kleinhandel af in overeenstemming met hoofdstuk 2, paragraaf 4.

Regeling diergeneesmiddelen, artikel 5.4

 

B

(Risico op) Ernstig gevaar voor dierenwelzijn, volksgezondheid en/of voedselveiligheid

Bestuurlijke boete; Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete; Corrigerende interventie

n.v.t.

A5.4

03R0039000

vergunninghouder voor groothandel

De houder van een vergunning voor groothandel draagt er zorg voor dat het personeel voldoende technisch geschoold is en de opgedragen werkzaamheden naar behoren kan verrichten.

Regeling diergeneesmiddelen, artikel 5.5

 

C

(Risico op) Gevaar voor dierenwelzijn, volksgezondheid en/of voedselveiligheid

Schriftelijke waarschuwing;

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete; Corrigerende interventie

n.v.t.

A5.5

03R0040000

vergunninghouder voor groothandel

De houder van de vergunning voor groothandel beschikt over een noodplan voor het uit de handel nemen van een diergeneesmiddel.

Regeling diergeneesmiddelen, artikel 5.6

 

B

(Risico op) Ernstig gevaar voor dierenwelzijn, volksgezondheid en/of voedselveiligheid

Bestuurlijke boete; Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete; Corrigerende interventie

n.v.t.

A5.6

03R0041000

Vergunninghouder kleinhandel

Een houder van een vergunning voor kleinhandel levert een diergeneesmiddel slechts af aan een houder van een dier met een niet verbroken, oorspronkelijke sluiting van de primaire verpakking en in voorkomend geval de buitenverpakking, en indien wordt voldaan aan de voorwaarden gesteld in het eerste lid onder a tot en met c van dit artikel.

Regeling diergeneesmiddelen, artikel 5.7, eerste lid

 

C

(Risico op) Gevaar voor dierenwelzijn, volksgezondheid en/of voedselveiligheid

Schriftelijke waarschuwing;

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete; Corrigerende interventie

n.v.t.

A5.7

03R0042000

Vergunninghouder kleinhandel

Een houder van een vergunning voor kleinhandel houdt diergeneesmiddelen die uitsluitend worden afgeleverd na te zijn voorgeschreven, met het oog op het afleveren slechts voorhanden of in voorraad in een lokaal als bedoeld in artikel 5.2.

Regeling diergeneesmiddelen, artikel 5.8

 

B

(Risico op) Ernstig gevaar voor dierenwelzijn, volksgezondheid en/of voedselveiligheid

Bestuurlijke boete; Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete; Corrigerende interventie

n.v.t.

 

03R0043000

Vergunninghouder kleinhandel

Een houder van een vergunning voor kleinhandel levert diergeneesmiddelen die uitsluitend worden afgeleverd na te zijn voorgeschreven, slechts af:

a. in een lokaal als bedoeld in artikel 5.2 aan een houder van een dier,

b. vanuit een lokaal als bedoeld in artikel 5.2 met een voor het diergeneesmiddel geschikte wijze van vervoer op het bedrijf van de houder van het dier dat behandeld wordt, of

c. vanuit een lokaal als bedoeld in artikel 5.2 met een voor het diergeneesmiddel geschikte wijze van vervoer aan huis bij de houder van het dier, indien het dier niet voor de productie wordt gehouden.

Regeling diergeneesmiddelen, artikel 5.8

 

B

(Risico op) Ernstig gevaar voor dierenwelzijn, volksgezondheid en/of voedselveiligheid

Bestuurlijke boete; Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete; Corrigerende interventie

n.v.t.

A5.8

03R0044000

Dierenarts uit een andere EER-lidstaat

Een dierenarts uit een andere EER-lidstaat die met toepassing van de Regeling erkenning EG-beroepskwalificaties uitoefening van de diergeneeskunde is toegelaten tot uitoefening van de diergeneeskunde, is bevoegd om kleine, de dagelijkse behoeften niet overschrijdende hoeveelheden diergeneesmiddelen, waarvoor in Nederland geen vergunning voor het in de handel brengen is verstrekt, met uitzondering van immunologische diergeneesmiddelen, te vervoeren, voorhanden te hebben en af te leveren, indien is voldaan aan hoofdstuk 5 paragraaf 4.

Regeling diergeneesmiddelen, artikel 5.9

 

B

(Risico op) Ernstig gevaar voor dierenwelzijn, volksgezondheid en/of voedselveiligheid

Bestuurlijke boete; Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete; Corrigerende interventie

n.v.t.

A5.8

03R0045000

Dierenarts uit een andere EER-lidstaat

Een dierenarts uit een andere EER-lidstaat die met toepassing van de Regeling erkenning EG-beroepskwalificaties uitoefening van de diergeneeskunde is toegelaten tot uitoefening van de diergeneeskunde, is bevoegd om kleine, de dagelijkse behoeften niet overschrijdende hoeveelheden diergeneesmiddelen, waarvoor in Nederland geen vergunning voor het in de handel brengen is verstrekt, met uitzondering van immunologische diergeneesmiddelen toe te passen indien is voldaan aan hoofdstuk 5 paragraaf 4.

Wet dieren, artikel 2.8 lid 1 onderdeel b in samenhang met Besluit diergeneesmiddelen, artikel 5.4 tweede lid en Regeling diergeneesmiddelen, artikel 5.9

 

B

(Risico op) Ernstig gevaar voor dierenwelzijn, volksgezondheid en/of voedselveiligheid

Bestuurlijke boete; Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete; Corrigerende interventie

n.v.t.

A5.9

03R0046000

Dierenarts uit een andere EER-lidstaat

Het is de dierenarts, bedoeld in artikel 5.9, slechts toegestaan een diergeneesmiddel als bedoeld in artikel 5.9 af te leveren of met het oog op toepassen of afleveren voorhanden of op voorraad te hebben indien het afleveren beperkt blijft tot hetgeen noodzakelijk is voor de voltooiing van de beoogde behandeling of therapie van door de dierenarts onderzochte dieren, en de dierenarts het dier of de dieren waarvoor het diergeneesmiddel is bestemd onder zijn behandeling heeft.

Regeling diergeneesmiddelen, artikel 5.10, aanhef en onderdeel e en f

 

B

(Risico op) Ernstig gevaar voor dierenwelzijn, volksgezondheid en/of voedselveiligheid

Bestuurlijke boete; Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete; Corrigerende interventie

n.v.t.

A5.10

03R0047000

Dierenarts uit een andere EER-lidstaat

Het is de dierenarts, bedoeld in artikel 5.9, slechts toegestaan een diergeneesmiddel als bedoeld in artikel 5.9 te vervoeren of met het oog daarop voorhanden of op voorraad te hebben indien wordt voldaan aan de voorwaarden zoals gesteld in dit artikel.

Regeling diergeneesmiddelen, artikel 5.11

 

B

(Risico op) Ernstig gevaar voor dierenwelzijn, volksgezondheid en/of voedselveiligheid

Bestuurlijke boete; Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete; Corrigerende interventie

n.v.t.

 

03R0048000

Dierenarts uit een andere EER-lidstaat

De dierenarts, bedoeld in artikel 5.9, deelt, direct na toepassing van een diergeneesmiddel, aan de houder van het dier schriftelijk de wachttermijn mede die vermeld wordt op het etiket of de bijsluiter van het betrokken diergeneesmiddel, tenzij het diergeneesmiddel vergelijkbaar is met een in Nederland in de handel gebracht diergeneesmiddel, gezien de informatie in de samenvatting van de productkenmerken van de beide betrokken diergeneesmiddelen, maar in Nederland een andere wachttermijn is vastgesteld, in welk geval hij deze wachttermijn aan de houder van het dier schriftelijk mededeelt.

Wet dieren, artikel 2.8, eerste lid, aanhef en onderdeel b in samenhang met Besluit diergeneesmiddelen, artikel 5.4 tweede lid en Regeling diergeneesmiddelen, artikel 5.12

 

B

(Risico op) Ernstig gevaar voor dierenwelzijn, volksgezondheid en/of voedselveiligheid

Bestuurlijke boete; Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete; Corrigerende interventie

n.v.t.

 

03R0049000

Dierenarts uit een andere EER-lidstaat

De dierenarts, bedoeld in artikel 5.9, deelt, direct na aflevering van een diergeneesmiddel, aan de houder van het dier schriftelijk de wachttermijn mede die vermeld wordt op het etiket of de bijsluiter van het betrokken diergeneesmiddel, tenzij het diergeneesmiddel vergelijkbaar is met een in Nederland in de handel gebracht diergeneesmiddel, gezien de informatie in de samenvatting van de productkenmerken van de beide betrokken diergeneesmiddelen, maar in Nederland een andere wachttermijn is vastgesteld, in welk geval hij deze wachttermijn aan de houder van het dier schriftelijk mededeelt.

Wet dieren, artikel 2.19, eerste lid in samenhang met Besluit diergeneesmiddelen, artikel 5.4 tweede lid en Regeling diergeneesmiddelen, artikel 5.13

 

B

(Risico op) Ernstig gevaar voor dierenwelzijn, volksgezondheid en/of voedselveiligheid

Bestuurlijke boete; Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete; Corrigerende interventie

n.v.t.

A5.11

03R0050000

Vergunninghouder kleinhandel

De houder van een vergunning voor kleinhandel maakt van iedere levering die betrekking heeft op een deel van het recept, aantekening op het recept, onder vermelding van de datum.

Regeling diergeneesmiddelen, artikel 5.14, derde lid

 

B

(Risico op) Ernstig gevaar voor dierenwelzijn, volksgezondheid en/of voedselveiligheid

Bestuurlijke boete; Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete; Corrigerende interventie

n.v.t.

 

03R0051000

Vergunninghouder kleinhandel

De houder van een vergunning voor kleinhandel levert geen diergeneesmiddelen op recept af na het verstrijken van een periode als bedoeld in artikel 5.13, tweede lid, onderdeel a of onderdeel b, of in een hoeveelheid die niet overeenstemt met de volgens het recept nog uit te voeren behandelingen.

Regeling diergeneesmiddelen, artikel 5.14, vierde lid

 

B

(Risico op) Ernstig gevaar voor dierenwelzijn, volksgezondheid en/of voedselveiligheid

Bestuurlijke boete; Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete; Corrigerende interventie

n.v.t.

A5.12

03R0052000

Vergunninghouder groothandel

Een houder van een vergunning voor groothandel als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, van het besluit voert een juiste administratie inzake iedere transactie met diergeneesmiddelen.

Regeling diergeneesmiddelen, artikel 5.15, eerste lid

traceerbaarheid is gewaarborgd, betreft incidentele fouten en/of onvolledigheden.

C

(Risico op) Gevaar voor dierenwelzijn, volksgezondheid en/of voedselveiligheid

Schriftelijke waarschuwing;

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete; Corrigerende interventie

n.v.t.

 

03R0053000

Vergunninghouder groothandel

Een houder van een vergunning voor groothandel als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, van het besluit voert een juiste administratie inzake iedere transactie met diergeneesmiddelen.

Regeling diergeneesmiddelen, artikel 5.15, eerste lid

traceerbaarheid niet gewaarborgd en/of structurele fouten en/of onvolledigheden.

B

(Risico op) Ernstig gevaar voor dierenwelzijn, volksgezondheid en/of voedselveiligheid

Bestuurlijke boete; Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete; Corrigerende interventie

n.v.t.

A5.13

03R0054000

Kleinhandel

Een houder van een vergunning voor kleinhandel als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, van het besluit voert een juiste administratie inzake iedere transactie met diergeneesmiddelen, die uitsluitend worden afgeleverd na te zijn voorgeschreven als bedoeld in artikel 5.8, aanhef en onder a, van het besluit.

Regeling diergeneesmiddelen, artikel 5.16, eerste lid

traceerbaarheid is gewaarborgd, betreft incidentele fouten en/of onvolledigheden.

C

(Risico op) Gevaar voor dierenwelzijn, volksgezondheid en/of voedselveiligheid

Schriftelijke waarschuwing;

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete; Corrigerende interventie

n.v.t.

 

03R0055000

Kleinhandel

Een houder van een vergunning voor kleinhandel als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, van het besluit voert een juiste administratie inzake iedere transactie met diergeneesmiddelen, die uitsluitend worden afgeleverd na te zijn voorgeschreven als bedoeld in artikel 5.8, aanhef en onder a, van het besluit.

Regeling diergeneesmiddelen, artikel 5.16, eerste lid

traceerbaarheid niet gewaarborgd en/of structurele fouten en/of onvolledigheden.

B

(Risico op) Ernstig gevaar voor dierenwelzijn, volksgezondheid en/of voedselveiligheid

Bestuurlijke boete; Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete; Corrigerende interventie

n.v.t.

A5.14

03R0056000

Groothandel

Kleinhandel

De houders van de vergunningen, bedoeld in de artikelen 5.15, eerste lid, en 5.16, eerste lid, houden ten minste éénmaal per kalenderjaar een nauwkeurige controle van de administratie, bedoeld in de artikelen 5.15 en 5.16 door vergelijking van de ontvangen en afgeleverde diergeneesmiddelen met de aanwezige voorraden, ten bewijze waarvan een verslag wordt gemaakt dat in elk geval de geconstateerde verschillen bevat.

Regeling diergeneesmiddelen, artikel 5.17, eerste lid

 

C

(Risico op) Gevaar voor dierenwelzijn, volksgezondheid en/of voedselveiligheid

Schriftelijke waarschuwing;

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete; Corrigerende interventie

n.v.t.

 

03R0057000

Groothandel

Kleinhandel

De administratie en de bescheiden die verband houden met de aantekeningen in de administratie bedoeld in artikel, 5.15, eerste lid, alsmede het verslag, bedoeld in het eerste lid, worden gedurende drie jaar bewaard.

Regeling diergeneesmiddelen, artikel 5.17, tweede lid

 

C

(Risico op) Gevaar voor dierenwelzijn, volksgezondheid en/of voedselveiligheid

Schriftelijke waarschuwing;

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete; Corrigerende interventie

n.v.t.

 

03R0058000

Groothandel

Kleinhandel

De administratie en de bescheiden die verband houden met de aantekeningen in de administratie, bedoeld in artikel 5.16, eerste lid, alsmede het verslag, bedoeld in het eerste lid, worden gedurende vijf jaar bewaard.

Regeling diergeneesmiddelen, artikel 5.17, derde lid

 

C

(Risico op) Gevaar voor dierenwelzijn, volksgezondheid en/of voedselveiligheid

Schriftelijke waarschuwing;

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete; Corrigerende interventie

n.v.t.

A6.1

03R0059000

Vergunninghouder voor het in de handel brengen

De houder van een vergunning voor het in de handel brengen van een diergeneesmiddel draagt er zorg voor dat een voor diergeneesmiddelenbewaking gekwalificeerde in de Europese Unie gevestigde persoon hem voortdurend en zonder onderbreking bijstaat en verantwoordelijk is voor de totstandbrenging en het beheer van een systeem dat waarborgt dat gegevens over alle vermoedelijke bijwerkingen, die aan het personeel van de onderneming, waaronder het verkooppersoneel en de artsenbezoekers worden gemeld, bij het Bureau worden gemeld, geordend en toegankelijk gemaakt.

Regeling diergeneesmiddelen, artikel 6.1, aanhef en onderdeel a

 

B

(Risico op) Ernstig gevaar voor dierenwelzijn, volksgezondheid en/of voedselveiligheid

Bestuurlijke boete; Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete; Corrigerende interventie

n.v.t.

 

03R0060000

Vergunninghouder voor het in de handel brengen

De houder van een vergunning voor het in de handel brengen van een diergeneesmiddel draagt er zorg voor dat een voor diergeneesmiddelenbewaking gekwalificeerde in de Europese Unie gevestigde persoon hem voortdurend en zonder onderbreking bijstaat en verantwoordelijk is voor het opstellen van een verslag van alle vermoedelijke bijwerkingen en vermoedelijke bijwerkingen bij de mens die zich in een EER-lidstaat of in een derde land voordoen, overeenkomstig de bepalingen van de richtsnoeren, bedoeld in artikel 77, eerste lid, van richtlijn nr. 2001/82/EG.

Regeling diergeneesmiddelen, artikel 6.1, aanhef en onderdeel b

 

B

(Risico op) Ernstig gevaar voor dierenwelzijn, volksgezondheid en/of voedselveiligheid

Bestuurlijke boete; Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete; Corrigerende interventie

n.v.t.

 

03R0061000

Vergunninghouder voor het in de handel brengen

De houder van een vergunning voor het in de handel brengen van een diergeneesmiddel draagt er zorg voor dat een voor diergeneesmiddelenbewaking gekwalificeerde in de Europese Unie gevestigde persoon hem voortdurend en zonder onderbreking bijstaat en verantwoordelijk is voor een snelle en volledige beantwoording van elk verzoek van de minister om verstrekking van de nodige aanvullende gegevens voor de beoordeling van de aan een diergeneesmiddel verbonden voordelen en risico's, met inbegrip van gegevens over het afzetvolume van of het aantal recepten voor het betrokken diergeneesmiddel.

Regeling diergeneesmiddelen, artikel 6.1, aanhef en onderdeel c

 

B

(Risico op) Ernstig gevaar voor dierenwelzijn, volksgezondheid en/of voedselveiligheid

Bestuurlijke boete; Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete; Corrigerende interventie

n.v.t.

 

03R0062000

Vergunninghouder voor het in de handel brengen

De houder van een vergunning voor het in de handel brengen van een diergeneesmiddel draagt er zorg voor dat een voor diergeneesmiddelenbewaking gekwalificeerde in de Europese Unie gevestigde persoon hem voortdurend en zonder onderbreking bijstaat en verantwoordelijk is voor de verstrekking aan de minister van alle andere informatie die relevant is voor de beoordeling van de baten en risico's van een diergeneesmiddel, met inbegrip van relevante informatie over veiligheidsonderzoek na toelating.

Regeling diergeneesmiddelen, artikel 6.1, aanhef en onderdeel d

 

B

(Risico op) Ernstig gevaar voor dierenwelzijn, volksgezondheid en/of voedselveiligheid

Bestuurlijke boete; Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete; Corrigerende interventie

n.v.t.

A6.2

03R0063000

Vergunninghouder voor het in de handel brengen

De houder van de vergunning voor het in de handel brengen van een diergeneesmiddel bewaart de verslagen, bedoeld in artikel 6.1, onderdeel b, ten minste vijf jaar.

Regeling diergeneesmiddelen, artikel 6.2, eerste lid

 

B

(Risico op) Ernstig gevaar voor dierenwelzijn, volksgezondheid en/of voedselveiligheid

Bestuurlijke boete; Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete; Corrigerende interventie

n.v.t.

 

03R0064000

Vergunninghouder voor het in de handel brengen

De verslagen, bedoeld in het eerste lid, bevatten in elk geval de meldingen voortkomend uit het systeem, bedoeld in artikel 6.1, onderdeel a, en gaan vergezeld van een wetenschappelijke beoordeling van de balans van de baten en de risico's van het diergeneesmiddel.

Regeling diergeneesmiddelen, artikel 6.2, tweede lid

 

B

(Risico op) Ernstig gevaar voor dierenwelzijn, volksgezondheid en/of voedselveiligheid

Bestuurlijke boete; Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete; Corrigerende interventie

n.v.t.

 

03R0065000

Vergunninghouder voor het in de handel brengen

De vergunninghouder overlegt de in het eerste lid bedoelde verslagen aan de minister op een eerste daartoe strekkend verzoek in een frequentie van zoals aangegeven in de onderdelen a tot en met d van het derde lid van artikel 6.2 van Regeling diergeneesmiddelen.

Regeling diergeneesmiddelen, artikel 6.2, derde lid

 

B

(Risico op) Ernstig gevaar voor dierenwelzijn, volksgezondheid en/of voedselveiligheid

Bestuurlijke boete; Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete; Corrigerende interventie

n.v.t.

A6.3

03R0066000

Vergunninghouder voor het in de handel brengen

De houder van een vergunning voor het in de handel brengen van een diergeneesmiddel stelt de bevoegde autoriteit van een EER-lidstaat, waar zich een voorval heeft voorgedaan, in voorkomend geval de minister, onverwijld doch uiterlijk binnen 15 dagen in kennis van alle nieuwe informatie die kan leiden tot wijziging van de gegevens op grond waarvan de vergunning is verstrekt, in het bijzonder de in onderdeel a aangegeven situaties.

Regeling diergeneesmiddelen, artikel 6.3, aanhef en onderdeel a

 

B

(Risico op) Ernstig gevaar voor dierenwelzijn, volksgezondheid en/of voedselveiligheid

Bestuurlijke boete; Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete; Corrigerende interventie

n.v.t.

 

03R0067000

Vergunninghouder voor het in de handel brengen

De houder van een vergunning voor het in de handel brengen van een diergeneesmiddel stelt de bevoegde autoriteit van een EER-lidstaat, waar zich een voorval heeft voorgedaan, in voorkomend geval de minister, onverwijld doch uiterlijk binnen 15 dagen in kennis van elke door hem voorgenomen wijziging van de gegevens op grond waarvan de vergunning is verstrekt.

Regeling diergeneesmiddelen, artikel 6.3, aanhef en onderdeel b

 

B

(Risico op) Ernstig gevaar voor dierenwelzijn, volksgezondheid en/of voedselveiligheid

Bestuurlijke boete; Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete; Corrigerende interventie

n.v.t.

A6.4

03R0068000

Vergunninghouder voor het in de handel brengen

De houder van de vergunning voor het in de handel brengen van een diergeneesmiddel evalueert regelmatig de fabricage- en controlemethoden, bedoeld in artikel 12, derde lid, onderdelen d en i, van richtlijn nr. 2001/82/EG, die zijn vermeld in de documenten, bedoeld in artikel 2.3, eerste lid, van het besluit.

Regeling diergeneesmiddelen, artikel 6.4, eerste lid

 

B

(Risico op) Ernstig gevaar voor dierenwelzijn, volksgezondheid en/of voedselveiligheid

Bestuurlijke boete; Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete; Corrigerende interventie

n.v.t.

 

03R0069000

Vergunninghouder voor het in de handel brengen

Indien een evaluatie tot een wijziging van de fabricage- of controlemethoden leidt, neemt de houder van de vergunning voor het in de handel brengen alle maatregelen die noodzakelijk zijn voor wijziging van de gegevens die dienaangaande zijn vermeld in de documenten, bedoeld in artikel 2.3, eerste lid, van het besluit.

Regeling diergeneesmiddelen, artikel 6.4, derde lid

 

B

(Risico op) Ernstig gevaar voor dierenwelzijn, volksgezondheid en/of voedselveiligheid

Bestuurlijke boete; Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete; Corrigerende interventie

n.v.t.

 

03R0070000

Dierenarts

Een dierenarts stelt de minister of de houder van de vergunning onverwijld doch uiterlijk binnen 15 dagen in kennis van elke vermoedelijk ernstige bijwerking, onverwachte bijwerking, of vermoedelijke bijwerking bij de mens, waaronder een verminderde werking of het ontbreken van de gestelde werking, bedoeld in artikel 2.19, derde lid, onderdeel a, onder 1°, bij toepassing van het diergeneesmiddel volgens de primaire verpakking of indien de toepassing niet op de primaire verpakking is vermeld de bijsluiter.

Wet dieren, artikel 2.20 lid 2 onderdeel i in samenhang met Besluit diergeneesmiddelen, artikel 6.2, tweede lid en Regeling diergeneesmiddelen, artikel 6.5

 

B

(Risico op) Ernstig gevaar voor dierenwelzijn, volksgezondheid en/of voedselveiligheid

Bestuurlijke boete; Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete; Corrigerende interventie

n.v.t.

A7.1

03R0071000

vergunninghouder voor vervaardiging of invoer diervoeder met medicinale werking

Een diervoeder met medicinale werking wordt uitsluitend aan een houder van dieren afgeleverd overeenkomstig een recept van een dierenarts.

Regeling diergeneesmiddelen, artikel 7.11, eerste lid

 

B

(Risico op) Ernstig gevaar voor dierenwelzijn, volksgezondheid en/of voedselveiligheid

Bestuurlijke boete; Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete; Corrigerende interventie

n.v.t.

 

03R0072000

vergunninghouder voor vervaardiging of invoer diervoeder met medicinale werking

Indien het een diervoeder met medicinale werking betreft dat is bestemd voor de behandeling van dieren waarvan het vlees, de slachtafvallen of de producten bestemd zijn voor menselijke consumptie, levert een houder van een vergunning voor vervaardiging of invoer, bedoeld in artikel 7.1, onderdeel a, van het besluit, niet meer diervoeder af dan de hoeveelheid die overeenkomstig het recept nodig is om de dieren gedurende één maand te behandelen.

Regeling diergeneesmiddelen, artikel 7.11, tweede lid

 

B

(Risico op) Ernstig gevaar voor dierenwelzijn, volksgezondheid en/of voedselveiligheid

Bestuurlijke boete; Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete; Corrigerende interventie

n.v.t.

A7.2

03R0073000

vergunninghouder voor vervaardiging of invoer diervoeder met medicinale werking

De houder van een vergunning voor vervaardiging of invoer, bedoeld in het tweede lid, overlegt het afschrift van het recept aan de houder van de dieren bij de aflevering van het voorgeschreven diervoeder met medicinale werking.

Regeling diergeneesmiddelen, artikel 7.12, vierde lid

 

C

(Risico op) Gevaar voor dierenwelzijn, volksgezondheid en/of voedselveiligheid

Schriftelijke waarschuwing;

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete; Corrigerende interventie

n.v.t.

A7.3

03R0074000

vergunninghouder voor vervaardiging of invoer diervoeder met medicinale werking

Een recept geeft slechts eenmalig recht op aflevering van het diervoeder met medicinale werking binnen een termijn van drie maanden na dagtekening van het recept.

Regeling diergeneesmiddelen, artikel 7.12, vijfde lid

 

B

(Risico op) Ernstig gevaar voor dierenwelzijn, volksgezondheid en/of voedselveiligheid

Bestuurlijke boete; Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete; Corrigerende interventie

n.v.t.

A7.4

03R0075000

vergunninghouder voor vervaardiging diervoeder met medicinale werking

Een houder van een vergunning voor het vervaardigen van een diervoeder met medicinale werking, voert een administratie inzake iedere transactie met diervoeders met medicinale werking.

Regeling diergeneesmiddelen, artikel 7.13, eerste lid

traceerbaarheid is gewaarborgd, betreft incidentele fouten en/of onvolledigheden.

C

(Risico op) Gevaar voor dierenwelzijn, volksgezondheid en/of voedselveiligheid

Schriftelijke waarschuwing;

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete; Corrigerende interventie

n.v.t.

 

03R0076000

vergunninghouder voor vervaardiging diervoeder met medicinale werking

Een houder van een vergunning voor het vervaardigen van een diervoeder met medicinale werking, voert een administratie inzake iedere transactie met diervoeders met medicinale werking.

Regeling diergeneesmiddelen, artikel 7.13, eerste lid

traceerbaarheid niet gewaarborgd en/of structurele fouten en/of onvolledigheden.

B

(Risico op) Ernstig gevaar voor dierenwelzijn, volksgezondheid en/of voedselveiligheid

Bestuurlijke boete; Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete; Corrigerende interventie

n.v.t.

 

03R0077000

vergunninghouder voor vervaardiging diervoeder met medicinale werking

In de administratie worden de gegevens, bedoeld in het tweede lid, onderdeel b, onder 3, voor elk voormengsel voor een diervoeder met medicinale werking en voor elk diervoeder met medicinale werking afzonderlijk vermeld.

Regeling diergeneesmiddelen, artikel 7.13, derde lid

traceerbaarheid is gewaarborgd, betreft incidentele fouten en/of onvolledigheden.

C

(Risico op) Gevaar voor dierenwelzijn, volksgezondheid en/of voedselveiligheid

Schriftelijke waarschuwing;

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete; Corrigerende interventie

n.v.t.

 

03R0078000

vergunninghouder voor vervaardiging diervoeder met medicinale werking

In de administratie worden de gegevens, bedoeld in het tweede lid, onderdeel b, onder 3, voor elk voormengsel voor een diervoeder met medicinale werking en voor elk diervoeder met medicinale werking afzonderlijk vermeld.

Regeling diergeneesmiddelen, artikel 7.13, derde lid

traceerbaarheid niet gewaarborgd en/of structurele fouten en/of onvolledigheden.

B

(Risico op) Ernstig gevaar voor dierenwelzijn, volksgezondheid en/of voedselveiligheid

Bestuurlijke boete; Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete; Corrigerende interventie

n.v.t.

 

03R0079000

vergunninghouder voor vervaardiging diervoeder met medicinale werking

De administratie en de bescheiden die verband houden met de aantekeningen in de administratie worden gedurende drie jaar bewaard.

Regeling diergeneesmiddelen, artikel 7.13, vierde lid

 

C

(Risico op) Gevaar voor dierenwelzijn, volksgezondheid en/of voedselveiligheid

Schriftelijke waarschuwing;

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete; Corrigerende interventie

n.v.t.

A8.1

03R0080000

Vergunninghouder voor het in de handel brengen

De aanvrager van een vergunning voor het in handel brengen van een diergeneesmiddel draagt er zorg voor dat één of meer monsters van het betrokken diergeneesmiddel, van de werkzame stof of stoffen, dan wel, in voorkomend geval, van de tussenproducten of van andere bestanddelen tijdens de behandeling van de aanvraag om een vergunning voor het in handel brengen van een diergeneesmiddel voor de beoordeling van het diergeneesmiddel beschikbaar zijn.

Regeling diergeneesmiddelen, artikel 8.1, eerste lid

 

B

(Risico op) Ernstig gevaar voor dierenwelzijn, volksgezondheid en/of voedselveiligheid

Bestuurlijke boete; Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete; Corrigerende interventie

n.v.t.

 

03R0081000

Vergunninghouder voor het in de handel brengen

Het diergeneesmiddel wordt op verzoek van de minister binnen vijf weken gezonden aan een voor onderzoek door de minister aangewezen laboratorium.

Regeling diergeneesmiddelen, artikel 8.1, tweede lid

 

B

(Risico op) Ernstig gevaar voor dierenwelzijn, volksgezondheid en/of voedselveiligheid

Bestuurlijke boete; Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete; Corrigerende interventie

n.v.t.

A8.2

03R0082000

Vergunninghouder voor het in de handel brengen

Vergunninghouder voor vervaardiging

De houder van een vergunning voor het in handel brengen van een diergeneesmiddel en de houder van een vergunning voor vervaardiging dragen er zorg voor dat van elke partij één of meer monsters van het betrokken diergeneesmiddel, van de werkzame stof of stoffen, dan wel, in voorkomend geval, van de tussenproducten of van andere bestanddelen voor controle beschikbaar zijn.

Regeling diergeneesmiddelen, artikel 8.2

 

B

(Risico op) Ernstig gevaar voor dierenwelzijn, volksgezondheid en/of voedselveiligheid

Bestuurlijke boete; Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete; Corrigerende interventie

n.v.t.

A8.3

03R0083000

Vergunninghouder voor het in de handel brengen

De houder van een vergunning voor het in de handel brengen van een immunologisch diergeneesmiddel overlegt kopieën van alle controleverslagen, ondertekend door de persoon, bedoeld in artikel 4.9, eerste lid, onderdeel l, van het besluit aan de minister.

Regeling diergeneesmiddelen, artikel 8.3, eerste lid

 

B

(Risico op) Ernstig gevaar voor dierenwelzijn, volksgezondheid en/of voedselveiligheid

Bestuurlijke boete; Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete; Corrigerende interventie

n.v.t.

A8.4

03R0084000

Vergunninghouder voor het in de handel brengen

Onverminderd artikel 8.2 draagt de houder van een vergunning voor het in handel brengen van een immunologisch diergeneesmiddel er zorg voor dat van elke partij diergeneesmiddelen ten minste tot de uiterste gebruiksdatum ervan voldoende monsters in voorraad worden gehouden.

Regeling diergeneesmiddelen, artikel 8.4, eerste lid

 

B

(Risico op) Ernstig gevaar voor dierenwelzijn, volksgezondheid en/of voedselveiligheid

Bestuurlijke boete; Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete; Corrigerende interventie

n.v.t.

A8.5

03R0085000

Vergunninghouder voor het in de handel brengen

Indien de houder van de vergunning voor het in de handel brengen van het diergeneesmiddel besluit om een partij diergeneesmiddelen de keuring, bedoeld in het eerste lid, niet te laten ondergaan, worden de diergeneesmiddelen niet in de handel gebracht.

Regeling diergeneesmiddelen, artikel 8.5, tweede lid

 

B

(Risico op) Ernstig gevaar voor dierenwelzijn, volksgezondheid en/of voedselveiligheid

Bestuurlijke boete; Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete; Corrigerende interventie

n.v.t.

 

03R0086000

Vergunninghouder voor het in de handel brengen

Indien de houder van de vergunning voor het in de handel brengen van het diergeneesmiddel besluit om een partij diergeneesmiddelen de keuring, bedoeld in het eerste lid, te laten ondergaan, zendt de houder van de vergunning voor het in de handel brengen met de monsters, bedoeld in het eerste lid, de documenten zoals voorgeschreven in artikel 8.5, derde lid, onderdelen a, b en c van Regeling diergeneesmiddelen.

Regeling diergeneesmiddelen, artikel 8.5, derde lid

 

B

(Risico op) Ernstig gevaar voor dierenwelzijn, volksgezondheid en/of voedselveiligheid

Bestuurlijke boete; Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete; Corrigerende interventie

n.v.t.

 

03R0087000

Vergunninghouder voor het in de handel brengen

De houder van de vergunning voor het in de handel brengen stelt het monster, bedoeld in het derde lid, onderdeel c, subonderdeel 1°, op verzoek van de minister binnen vijf dagen beschikbaar voor onderzoek door een door de minister aangewezen laboratorium.

Regeling diergeneesmiddelen, artikel 8.5, vierde lid

 

B

(Risico op) Ernstig gevaar voor dierenwelzijn, volksgezondheid en/of voedselveiligheid

Bestuurlijke boete; Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete; Corrigerende interventie

n.v.t.

A8.6

03R0088000

Eenieder

Het is een ieder verboden landbouwhuisdieren of aquacultuurdieren waarbij op enigerlei wijze substanties als bedoeld in bijlage II en III van Richtlijn 96/22/EG met thyreostatische, oestrogene, androgene of gestagene werking alsmede ß- agonisten zijn toegepast in de handel te brengen.

Regeling diergeneesmiddelen, artikel 8.8, eerste lid, aanhef en onderdeel a

 

B

(Risico op) Ernstig gevaar voor dierenwelzijn, volksgezondheid en/of voedselveiligheid

Proces-verbaal / Bestuurlijke boete; Corrigerende interventie

Proces-verbaal / Bestuurlijke boete; Corrigerende interventie

Ja

 

03R0089000

Eenieder

Het is een ieder verboden landbouwhuisdieren of aquacultuurdieren in de handel te brengen waarbij op enigerlei wijze in strijd met Verordening (EG) nr. 470/2009 zijn toegepast:

1°. farmacologisch werkzame substanties als bedoeld in de bijlage bij Verordening (EU) nr. 37/2010, of

2°. farmacologisch werkzame substanties die in een lijst zijn ingedeeld overeenkomstig artikel 14, tweede lid, onderdeel d, van verordening (EG) nr. 470/2009;

Regeling diergeneesmiddelen, artikel 8.8, eerste lid, aanhef en onderdeel b

 

B

(Risico op) Ernstig gevaar voor dierenwelzijn, volksgezondheid en/of voedselveiligheid

Bestuurlijke boete; Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete; Corrigerende interventie

Ja

A8.7

03R0090000

Eenieder

Het is eenieder verboden landbouwhuisdieren of aquacultuurdieren in de handel te brengen waarvoor in het geval van toediening van toegestane stoffen of producten de daarvoor voorgeschreven wachttijd niet in acht is genomen.

Regeling diergeneesmiddelen, artikel 8.8, eerste lid, aanhef en onderdeel c

 

B

(Risico op) Ernstig gevaar voor dierenwelzijn, volksgezondheid en/of voedselveiligheid

Bestuurlijke boete; Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete; Corrigerende interventie

Ja

A8.9

03R0091000

Partners in de veehouderijsector

De verschillende betrokken partners in de veehouderijsector voeren zelf kwaliteitscontrole uit, gericht op de naleving van artikel 2.2, vijfde lid, van de Wet dieren, artikel 2.8 van het Besluit houders van dieren en artikel 8.8.

Regeling diergeneesmiddelen, artikel 8.10, eerste lid

 

C

(Risico op) Gevaar voor dierenwelzijn, volksgezondheid en/of voedselveiligheid

Schriftelijke waarschuwing;

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete; Corrigerende interventie

n.v.t.

Regeling houders van dieren

B3.1

03R0093000

Houder van dieren voor productie van levensmiddelen

Een houder van dieren die dieren houdt die voor de productie van levensmiddelen zijn bestemd, voert een administratie inzake iedere transactie met diergeneesmiddelen als bedoeld in de artikelen 2.13, 2.14 en 4.12 van de Regeling diergeneesmiddelen, in welke administratie de documenten en gegevens zijn opgenomen, zoals aangegeven in artikel 3.1, eerste lid, van de Regeling houders van dieren.

Regeling houders van dieren, artikel 3.1, eerste lid

traceerbaarheid behandelde dieren is gewaarborgd, betreft een incidentele fout en/of onvolledigheid.

C

(Risico op) Gevaar voor dierenwelzijn, volksgezondheid en/of voedselveiligheid

Schriftelijke waarschuwing;

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete; Corrigerende interventie

Ja

 

03R0094000

Houder van dieren voor productie van levensmiddelen

Een houder van dieren die dieren houdt die voor de productie van levensmiddelen zijn bestemd, voert een administratie inzake iedere transactie met diergeneesmiddelen als bedoeld in de artikelen 2.13, 2.14 en 4.12 van de Regeling diergeneesmiddelen, in welke administratie de documenten en gegevens zijn opgenomen, zoals aangegeven in artikel 3.1, eerste lid, van de Regeling houders van dieren.

Regeling houders van dieren, artikel 3.1, eerste lid

traceerbaarheid niet gewaarborgd en/of structurele fouten en/of onvolledigheden.

B

(Risico op) Ernstig gevaar voor dierenwelzijn, volksgezondheid en/of voedselveiligheid

Bestuurlijke boete; Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete; Corrigerende interventie

Ja

B3.3

03R0095000

Houder van dieren voor productie van levensmiddelen

Een houder van dieren die dieren houdt die bestemd zijn voor de productie van levensmiddelen, voert een administratie inzake transacties met diervoeder met medicinale werking, in welke administratie de gegevens zijn opgenomen, zoals aangegeven in artikel 3.1, derde lid, van de Regeling houders van dieren.

Regeling houders van dieren, artikel 3.1, derde lid

 

B

(Risico op) Ernstig gevaar voor dierenwelzijn, volksgezondheid en/of voedselveiligheid

Bestuurlijke boete; Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete; Corrigerende interventie

Ja

 

03R0096000

Houder van dieren voor productie van levensmiddelen

De administratie, bedoeld in het eerste, tweede en derde lid, en de bescheiden die verband houden met de aantekeningen in de administratie, worden gedurende vijf jaar bewaard, gerekend vanaf de dagtekening van de stukken.

Regeling houders van dieren, artikel 3.1, vierde lid

Meer dan 2,5 jaar maar minder dan 5 jaar bewaard.

C

(Risico op) Gevaar voor dierenwelzijn, volksgezondheid en/of voedselveiligheid

Schriftelijke waarschuwing;

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete; Corrigerende interventie

Ja

 

03R0097000

Houder van dieren voor productie van levensmiddelen

De administratie, bedoeld in het eerste, tweede en derde lid, en de bescheiden die verband houden met de aantekeningen in de administratie, worden gedurende vijf jaar bewaard, gerekend vanaf de dagtekening van de stukken.

Regeling houders van dieren, artikel 3.1, vierde lid

Minder dan 2,5 jaar bewaard

B

(Risico op) Ernstig gevaar voor dierenwelzijn, volksgezondheid en/of voedselveiligheid

Bestuurlijke boete; Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete; Corrigerende interventie

Ja

 

03R0098000

houder van dieren

Bij de melding, bedoeld in artikel 1.27, eerste lid, van het besluit, worden de gegevens verstrekt zoals in dit lid beschreven.

Regeling houders van dieren, artikel 3.4, eerste lid

 

C

(Risico op) Gevaar voor dierenwelzijn, volksgezondheid en/of voedselveiligheid

Schriftelijke waarschuwing;

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete; Corrigerende interventie

n.v.t.

 

03R0099000

houder van dieren

Indien de melding wordt gedaan ten aanzien van een diergeneesmiddel dat bij kippen of kalkoenen wordt toegepast, worden tevens de gegevens verstrekt zoals in dit lid beschreven.

Regeling houders van dieren, artikel 3.4, derde lid

 

C

(Risico op) Gevaar voor dierenwelzijn, volksgezondheid en/of voedselveiligheid

Schriftelijke waarschuwing;

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete; Corrigerende interventie

n.v.t.

B3.5

03R0100000

Houder van dieren

De houder, bedoeld in artikel 3.4, tweede lid, onderdeel a, doet de melding, bedoeld in artikel 1.27, eerste lid, van het besluit na afvoer van ieder koppel dieren.

Regeling houders van dieren, artikel 3.5, eerste lid

 

C

(Risico op) Gevaar voor dierenwelzijn, volksgezondheid en/of voedselveiligheid

Schriftelijke waarschuwing;

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete; Corrigerende interventie

n.v.t.

 

03R0101000

Houder van dieren

De houder, bedoeld in artikel 3.4, tweede lid, onderdeel b, doet de melding, bedoeld in artikel 1.27, eerste lid, van het besluit jaarlijks.

Regeling houders van dieren, artikel 3.5, tweede lid

 

C

(Risico op) Gevaar voor dierenwelzijn, volksgezondheid en/of voedselveiligheid

Schriftelijke waarschuwing;

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete; Corrigerende interventie

n.v.t.

B3.6

03R0102000

Houder van dieren

De houder, bedoeld in artikel 1.28, eerste lid, van het besluit, bewaart het bedrijfsgezondheidsplan en het bedrijfsbehandelplan, samen met het verslag, bedoeld in artikel 5.22, tweede lid, van de Regeling diergeneeskundigen, vijf jaar op zijn bedrijf.

Regeling houders van dieren, artikel 3.7

Meer dan 2,5 jaar maar minder dan 5 jaar bewaard.

C

(Risico op) Gevaar voor dierenwelzijn, volksgezondheid en/of voedselveiligheid

Schriftelijke waarschuwing;

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete; Corrigerende interventie

n.v.t.

 

03R0103000

Houder van dieren

De houder, bedoeld in artikel 1.28, eerste lid, van het besluit, bewaart het bedrijfsgezondheidsplan en het bedrijfsbehandelplan, samen met het verslag, bedoeld in artikel 5.22, tweede lid, van de Regeling diergeneeskundigen, vijf jaar op zijn bedrijf.

Regeling houders van dieren, artikel 3.7

Minder dan 2,5 jaar bewaard

B

(Risico op) Ernstig gevaar voor dierenwelzijn, volksgezondheid en/of voedselveiligheid

Bestuurlijke boete; Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete; Corrigerende interventie

n.v.t.

Besluit Diergeneesmiddelen

C2.1

03R0105000

Vergunninghouder voor het in handel brengen van diergeneesmiddelen

Houder van een vergunning voor het in de handel brengen draagt er zorg voor dat de regels worden opgevolgd, zoals bedoeld in artikel 2.13 aanhef en onderdeel a tot en met g, en k van Besluit diergeneesmiddelen.

Besluit diergeneesmiddelen, artikel 2.13, aanhef en onderdeel a tot en met g en k

 

B

(Risico op) Ernstig gevaar voor dierenwelzijn, volksgezondheid en/of voedselveiligheid

Bestuurlijke boete; Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete; Corrigerende interventie

n.v.t.

C2.2

03R0106000

Vergunninghouder voor het in handel brengen van diergeneesmiddelen

Houder van een vergunning voor het in de handel brengen draagt er zorg voor dat de regels worden opgevolgd, zoals bedoeld in artikel 2.13 aanhef en onderdeel h tot en met j van Besluit diergeneesmiddelen.

Besluit diergeneesmiddelen, artikel 2.13, aanhef en onderdeel h tot en met j

 

B

(Risico op) Ernstig gevaar voor dierenwelzijn, volksgezondheid en/of voedselveiligheid

Bestuurlijke boete; Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete; Corrigerende interventie

n.v.t.

C3.1

03R0107000

Eenieder

Een generiek diergeneesmiddel waarvoor overeenkomstig de artikelen 3.6, 3.7 of 3.8 een vergunning is verstrekt, kan slechts in de handel worden gebracht na de in dit lid, bedoelde termijnen.

Besluit diergeneesmiddelen, artikel 3.9, eerste lid

 

B

(Risico op) Ernstig gevaar voor dierenwelzijn, volksgezondheid en/of voedselveiligheid

Bestuurlijke boete; Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete; Corrigerende interventie

n.v.t.

C4.1

03R0108000

Vergunninghouder voor vervaardigen

Vergunninghouder voor bezit van substantie

De houder van de vergunning, bedoeld in artikel 4.7, draagt er zorg voor dat de algemeen geldende regels zoals bedoeld in dit artikel worden opgevolgd.

Besluit diergeneesmiddelen, artikel 4.8

 

B

(Risico op) Ernstig gevaar voor dierenwelzijn, volksgezondheid en/of voedselveiligheid

Bestuurlijke boete; Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete; Corrigerende interventie

n.v.t.

C4.2

03R0109000

Vergunninhouder voor vervaardiging

Vergunninghouder voor invoer

Degene die diergeneesmiddelen invoert waarvoor een vergunning voor vervaardiging of invoer als bedoeld in artikel 4.19, eerste lid, aanhef, is verleend en die niet tevens houder is van een vergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, meldt een voornemen tot invoer van een diergeneesmiddel of substantie als bedoeld in artikel 4.1, eerste lid, aan de houder van de vergunning, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, van dat diergeneesmiddel.

Besluit diergeneesmiddelen, artikel 4.20, eerste lid

 

C

(Risico op) Gevaar voor dierenwelzijn, volksgezondheid en/of voedselveiligheid

Schriftelijke waarschuwing;

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete; Corrigerende interventie

n.v.t.

C4.3

03R0110000

Vergunninhouder voor vervaardiging

Vergunninghouder voor invoer

Degene die diergeneesmiddelen invoert als bedoeld in het eerste lid, die een diergeneesmiddel of substantie invoert waarvoor geen vergunning voor het in handel brengen als bedoeld in artikel 38, eerste lid, van Verordening (EG) nr. 726/2004 is verstrekt, meldt dit aan Onze Minister.

Besluit diergeneesmiddelen, artikel 4.20, tweede lid

 

B

(Risico op) Ernstig gevaar voor dierenwelzijn, volksgezondheid en/of voedselveiligheid

Bestuurlijke boete; Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete; Corrigerende interventie

n.v.t.

C4.4

03R0111000

Eenieder

Degene die een diergeneesmiddel of een substantie als bedoeld in artikel 4.1 uitvoert, beschikt over:

a. een door Onze Minister verstrekte vergunning voor vervaardiging of bezit van dat diergeneesmiddel als bedoeld in artikel 4.1, eerste lid, of voor invoer als bedoeld in artikel 4.21, of

b. een door een andere EER-lidstaat overeenkomstig artikel 44, eerste of derde lid, van Richtlijn 2001/82/EG, verstrekte vergunning voor vervaardiging, respectievelijk invoer van dat diergeneesmiddel.

Besluit diergeneesmiddelen, artikel 4.22

 

B

(Risico op) Ernstig gevaar voor dierenwelzijn, volksgezondheid en/of voedselveiligheid

Bestuurlijke boete; Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete; Corrigerende interventie

n.v.t.

C5.1

03R0112000

Vergunninghouder voor groothandel

Een houder van een vergunning voor groothandel levert een diergeneesmiddel slechts af aan ander houder van een vergunning zoals bedoeld in dit artikel.

Besluit diergeneesmiddelen, artikel 5.7, eerste lid

 

B

(Risico op) Ernstig gevaar voor dierenwelzijn, volksgezondheid en/of voedselveiligheid

Bestuurlijke boete; Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete; Corrigerende interventie

n.v.t.

 

03R0113000

Vergunninghouder voor kleinhandel

Een houder van een vergunning voor kleinhandel kan, onverminderd artikel 5.8, een diergeneesmiddel retourneren naar een houder van een vergunning als bedoeld in het eerste lid, onderdelen a tot en met c, of in kleine hoeveelheden afleveren aan een andere houder van een vergunning voor kleinhandel met toepassing van regels die bij ministeriële regeling worden gesteld voor de af te leveren hoeveelheden en soorten diergeneesmiddelen.

Besluit diergeneesmiddelen, artikel 5.7, tweede lid

 

B

(Risico op) Ernstig gevaar voor dierenwelzijn, volksgezondheid en/of voedselveiligheid

Bestuurlijke boete; Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete; Corrigerende interventie

n.v.t.

C6.1

03R0114000

Vergunninghouder voor in de handel brengen van diergeneesmiddel

Een houder van de vergunning, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, meldt een bijwerking, met in achtneming van de krachtens artikel 2.13, onderdelen b en j, gestelde regels.

Besluit diergeneesmiddelen, artikel 6.2, eerste lid

 

B

(Risico op) Ernstig gevaar voor dierenwelzijn, volksgezondheid en/of voedselveiligheid

Bestuurlijke boete; Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete; Corrigerende interventie

n.v.t.

C6.2

03R0115000

Vergunninghouder voor in de handel brengen van diergeneesmiddel

De houder van de vergunning, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid verstrekt informatie, bedoeld in artikel 6.1, eerste lid, over zorgwekkende vraagstukken, waaronder alle bijwerkingen, die verband houden met de diergeneesmiddelenbewaking niet aan het publiek voordat Onze Minister deze informatie heeft ontvangen.

Besluit diergeneesmiddelen, artikel 6.3, eerste lid

 

B

(Risico op) Ernstig gevaar voor dierenwelzijn, volksgezondheid en/of voedselveiligheid

Bestuurlijke boete; Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete; Corrigerende interventie

n.v.t.

 

03R0116000

Vergunninghouder voor in de handel brengen van diergeneesmiddel

Een houder van de vergunning, bedoeld in artikel 2.12, eerste lid, presenteert informatie als bedoeld in het eerste lid op een objectieve wijze en niet misleidend.

Besluit diergeneesmiddelen, artikel 6.3, derde lid

 

B

(Risico op) Ernstig gevaar voor dierenwelzijn, volksgezondheid en/of voedselveiligheid

Bestuurlijke boete; Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete; Corrigerende interventie

n.v.t.

 

03R0117000

Vergunninghouder voor in de handel brengen van diergeneesmiddel

Bij de toepassing van het derde lid en artikel 6.2, eerste lid, hanteert de houder van de vergunning, bedoeld in artikel 2.12, eerste lid, op internationaal niveau aanvaarde terminologie voor diergeneesmiddelen overeenkomstig door de Europese Commissie vastgestelde richtsnoeren.

Besluit diergeneesmiddelen, artikel 6.3, vierde lid

 

B

(Risico op) Ernstig gevaar voor dierenwelzijn, volksgezondheid en/of voedselveiligheid

Bestuurlijke boete; Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete; Corrigerende interventie

n.v.t.

C7.1

03R0118000

Vergunninghouder voor vervaardiging van gemedicineerde diervoeders

De houder van een vergunning voor vervaardiging als bedoeld in artikel 7.1, onderdeel a, maakt gebruik van een voormengsel voor een diervoeder met medicinale werking waarvoor een vergunning is verstrekt zoals bedoeld in de onderdelen a en b van het eerste lid van dit artikel.

Besluit diergeneesmiddelen, artikel 7.1 in samenhang met artikel 7.2, eerste lid

 

B

(Risico op) Ernstig gevaar voor dierenwelzijn, volksgezondheid en/of voedselveiligheid

Bestuurlijke boete; Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete; Corrigerende interventie

n.v.t.

 

03R0119000

Vergunninghouder voor invoer van gemedicineerde diervoeders

Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing bij invoer door een houder van een vergunning voor invoer van een diervoeder met medicinale werking.

Besluit diergeneesmiddelen, artikel 7.1 in samenhang met artikel 7.2, tweede lid

 

B

(Risico op) Ernstig gevaar voor dierenwelzijn, volksgezondheid en/of voedselveiligheid

Bestuurlijke boete; Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete; Corrigerende interventie

n.v.t.

C7.2

03R0120000

Vergunninghouder voor vervaardiging van gemedicineerde diervoeders

De houder van een vergunning voor vervaardiging als bedoeld in artikel 7.1, onderdeel a, maakt bij de bereiding van een diervoeder met medicinale werking gebruik van diervoeders, die voldoen aan het bij of krachtens de artikelen 2.17 en 2.18 of artikel 6.4 in samenhang met artikel 2.18, tweede lid, van de wet met betrekking tot diervoeders bepaalde.

Besluit diergeneesmiddelen, artikel 7.1 in samenhang met artikel 7.3, eerste lid

 

B

(Risico op) Ernstig gevaar voor dierenwelzijn, volksgezondheid en/of voedselveiligheid

Bestuurlijke boete; Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete; Corrigerende interventie

n.v.t.

 

03R0121000

Vergunninghouder voor invoer van gemedicineerde diervoeders

Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing bij invoer door een houder van een vergunning voor invoer van een diervoeder met medicinale werking.

Besluit diergeneesmiddelen, artikel 7.1 in samenhang met artikel 7.3, tweede lid

 

B

(Risico op) Ernstig gevaar voor dierenwelzijn, volksgezondheid en/of voedselveiligheid

Bestuurlijke boete; Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete; Corrigerende interventie

n.v.t.

C7.3

03R0122000

Vergunninghouder voor vervaardiging van gemedicineerde diervoeders

De houder van een vergunning voor vervaardiging als bedoeld in artikel 7.1, onderdeel a, bereidt een diervoeder met medicinale werking uit niet meer dan één voormengsel voor een diervoeder met medicinale werking.

Besluit diergeneesmiddelen, artikel 7.1 in samenhang met artikel 7.4, eerste lid

 

B

(Risico op) Ernstig gevaar voor dierenwelzijn, volksgezondheid en/of voedselveiligheid

Bestuurlijke boete; Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete; Corrigerende interventie

n.v.t.

 

03R0123000

Vergunninghouder voor invoer van gemedicineerde diervoeders

Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing bij invoer door een houder van een vergunning voor invoer van een diervoeder met medicinale werking.

Besluit diergeneesmiddelen, artikel 7.1 in samenhang met artikel 7.4, tweede lid

 

B

(Risico op) Ernstig gevaar voor dierenwelzijn, volksgezondheid en/of voedselveiligheid

Bestuurlijke boete; Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete; Corrigerende interventie

n.v.t.

C7.4

03R0124000

Vergunninghouder voor vervaardiging van gemedicineerde diervoeders

De houder van een vergunning voor vervaardiging als bedoeld in artikel 7.1, onderdeel a, draagt er zorg voor dat aan de voorwaarden voldaan als gesteld in de onderdelen a tot en met f, h en i van dit artikel.

Besluit diergeneesmiddelen, artikel 7.1 in samenhang met artikel 7.6, eerste lid, aanhef en onderdeel a tot en met f, h en i

 

B

(Risico op) Ernstig gevaar voor dierenwelzijn, volksgezondheid en/of voedselveiligheid

Bestuurlijke boete; Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete; Corrigerende interventie

n.v.t.

C7.5

03R0125000

Vergunninghouder voor vervaardiging van gemedicineerde diervoeders

De houder van een vergunning voor vervaardiging als bedoeld in artikel 7.1, onderdeel a, draagt er zorg voor dat de regels die bij ministeriële regeling worden gesteld inzake administratie van handelingen met voormengsels voor diervoeder met medicinale werking en diervoeders met medicinale werking worden nageleefd.

Besluit diergeneesmiddelen, artikel 7.1 in samenhang met artikel 7.6, eerste lid, aanhef en onderdeel g

traceerbaarheid behandelde dieren is gewaarborgd, betreft een incidentele fout en/of onvolledigheid.

C

(Risico op) Gevaar voor dierenwelzijn, volksgezondheid en/of voedselveiligheid

Schriftelijke waarschuwing;

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete; Corrigerende interventie

n.v.t.

 

03R0126000

Vergunninghouder voor vervaardiging van gemedicineerde diervoeders

De houder van een vergunning voor vervaardiging als bedoeld in artikel 7.1, onderdeel a, draagt er zorg voor dat de regels die bij ministeriële regeling worden gesteld inzake administratie van handelingen met voormengsels voor diervoeder met medicinale werking en diervoeders met medicinale werking worden nageleefd.

Besluit diergeneesmiddelen, artikel 7.1 in samenhang met artikel 7.6, eerste lid, aanhef en onderdeel g

traceerbaarheid niet gewaarborgd en/of structurele fouten en/of onvolledigheden.

B

(Risico op) Ernstig gevaar voor dierenwelzijn, volksgezondheid en/of voedselveiligheid

Bestuurlijke boete; Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete; Corrigerende interventie

n.v.t.

 

03R0127000

Vergunninghouder voor invoer van gemedicineerde diervoeders

Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing bij invoer van een diervoeder met medicinale werking.

Wet dieren artikel 2.19 eerste lid, in samenhang met Besluit diergeneesmiddelen, artikel 7.1 en artikel 7.6, tweede lid

traceerbaarheid behandelde dieren is gewaarborgd, betreft een incidentele fout en/of onvolledigheid.

C

(Risico op) Gevaar voor dierenwelzijn, volksgezondheid en/of voedselveiligheid

Schriftelijke waarschuwing;

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete; Corrigerende interventie

n.v.t.

 

03R0128000

Vergunninghouder voor invoer van gemedicineerde diervoeders

Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing bij invoer van een diervoeder met medicinale werking.

Wet dieren artikel 2.19 eerste lid, in samenhang met Besluit diergeneesmiddelen, artikel 7.1 en artikel 7.6, tweede lid

traceerbaarheid niet gewaarborgd en/of structurele fouten en/of onvolledigheden.

B

(Risico op) Ernstig gevaar voor dierenwelzijn, volksgezondheid en/of voedselveiligheid

Bestuurlijke boete; Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete; Corrigerende interventie

n.v.t.

Besluit houders van dieren

D1.1

03R0130000

Houder van dieren

Het is een houder van een dier verboden om een diergeneesmiddel of een diervoeder met medicinale werking op of in de nabijheid van de ruimte of het terrein waar dieren worden gehouden dan wel zijn bedrijf aanwezig te doen zijn, indien toepassing van dit diergeneesmiddel bij de aanwezige dieren of het voederen van het diervoeder met medicinale werking aan deze dieren niet is toegestaan volgens de informatie die krachtens wettelijk voorschrift of verordening (EG) nr. 726/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004 tot vaststelling van communautaire procedures voor het verlenen van vergunningen en het toezicht op geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik en tot oprichting van een Europees Geneesmiddelenbureau (PbEU 2004, L 136), is aangebracht op de verpakking van het diergeneesmiddel of diervoeder met medicinale werking of bij deze verpakking is gevoegd.

Besluit houders van dieren, artikel 1.22, eerste lid

Het voorhanden hebben van UDD-middelen niet zijnde antibiotica

B

(Risico op) Ernstig gevaar voor dierenwelzijn, volksgezondheid en/of voedselveiligheid

Bestuurlijke boete; Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete; Corrigerende interventie

n.v.t.

D1.2

03R0131000

Houder van dieren

Het is een houder van een dier verboden om een diergeneesmiddel of een diervoeder met medicinale werking op of in de nabijheid van de ruimte of het terrein waar dieren worden gehouden dan wel zijn bedrijf aanwezig te doen zijn, indien toepassing van dit diergeneesmiddel bij de aanwezige dieren of het voederen van het diervoeder met medicinale werking aan deze dieren niet is toegestaan volgens de informatie die krachtens wettelijk voorschrift of verordening (EG) nr. 726/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004 tot vaststelling van communautaire procedures voor het verlenen van vergunningen en het toezicht op geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik en tot oprichting van een Europees Geneesmiddelenbureau (PbEU 2004, L 136), is aangebracht op de verpakking van het diergeneesmiddel of diervoeder met medicinale werking of bij deze verpakking is gevoegd.

Besluit houders van dieren, artikel 1.22, eerste lid

Het voorhanden hebben van UDD-middelen zijnde antibiotica, geringe afwijking van de voorwaarden van Bijlage 9 Regeling diergeneesmiddelen en incidenteel van aard.

C

(Risico op) Gevaar voor dierenwelzijn, volksgezondheid en/of voedselveiligheid

Schriftelijke waarschuwing;

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete; Corrigerende interventie

n.v.t.

D1.2

03R0132000

Houder van dieren

Het is een houder van een dier verboden om een diergeneesmiddel of een diervoeder met medicinale werking op of in de nabijheid van de ruimte of het terrein waar dieren worden gehouden dan wel zijn bedrijf aanwezig te doen zijn, indien toepassing van dit diergeneesmiddel bij de aanwezige dieren of het voederen van het diervoeder met medicinale werking aan deze dieren niet is toegestaan volgens de informatie die krachtens wettelijk voorschrift of verordening (EG) nr. 726/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004 tot vaststelling van communautaire procedures voor het verlenen van vergunningen en het toezicht op geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik en tot oprichting van een Europees Geneesmiddelenbureau (PbEU 2004, L 136), is aangebracht op de verpakking van het diergeneesmiddel of diervoeder met medicinale werking of bij deze verpakking is gevoegd.

Besluit houders van dieren, artikel 1.22, eerste lid

Het voorhanden hebben van UDD-middelen zijnde antibiotica, meer dan geringe afwijking van de voorwaarden van Bijlage 9 Regeling diergeneesmiddelen en/of structureel karakter

B

(Risico op) Ernstig gevaar voor dierenwelzijn, volksgezondheid en/of voedselveiligheid

Bestuurlijke boete; Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete; Corrigerende interventie

n.v.t.

D1.2

03R0133000

Houder van dieren

Het is een houder van een dier verboden om een diergeneesmiddel of een diervoeder met medicinale werking op of in de nabijheid van de ruimte of het terrein waar dieren worden gehouden dan wel zijn bedrijf aanwezig te doen zijn, indien toepassing van dit diergeneesmiddel bij de aanwezige dieren of het voederen van het diervoeder met medicinale werking aan deze dieren niet is toegestaan volgens de informatie die krachtens wettelijk voorschrift of verordening (EG) nr. 726/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004 tot vaststelling van communautaire procedures voor het verlenen van vergunningen en het toezicht op geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik en tot oprichting van een Europees Geneesmiddelenbureau (PbEU 2004, L 136), is aangebracht op de verpakking van het diergeneesmiddel of diervoeder met medicinale werking of bij deze verpakking is gevoegd.

Besluit houders van dieren, artikel 1.22, eerste lid

Het voorhanden hebben van onaangebroken diergeneesmiddelen en/of diergeneesmiddelen met de kanalisatiestatus “Vrij” voor ander doeldier bestemd

C

(Risico op) Gevaar voor dierenwelzijn, volksgezondheid en/of voedselveiligheid

Schriftelijke waarschuwing;

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete; Corrigerende interventie

n.v.t.

D1.2

03R0134000

Houder van dieren

Het is een houder van een dier verboden om een diergeneesmiddel of een diervoeder met medicinale werking op of in de nabijheid van de ruimte of het terrein waar dieren worden gehouden dan wel zijn bedrijf aanwezig te doen zijn, indien toepassing van dit diergeneesmiddel bij de aanwezige dieren of het voederen van het diervoeder met medicinale werking aan deze dieren niet is toegestaan volgens de informatie die krachtens wettelijk voorschrift of verordening (EG) nr. 726/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004 tot vaststelling van communautaire procedures voor het verlenen van vergunningen en het toezicht op geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik en tot oprichting van een Europees Geneesmiddelenbureau (PbEU 2004, L 136), is aangebracht op de verpakking van het diergeneesmiddel of diervoeder met medicinale werking of bij deze verpakking is gevoegd.

Besluit houders van dieren, artikel 1.22, eerste lid

Het voorhanden hebben van aangebroken diergeneesmiddelen en/of diergeneesmiddelen met de kanalisatiestatus “URA, UDA of UDD” voor ander doeldier bestemd

B

(Risico op) Ernstig gevaar voor dierenwelzijn, volksgezondheid en/of voedselveiligheid

Bestuurlijke boete; Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete; Corrigerende interventie

n.v.t.

D1.4

03R0135000

Houder van dieren

Een houder van een dier volgt bij de uitvoering van voorschriften in een bijsluiter of op het etiket van een diergeneesmiddel of diervoeder met medicinale werking de nadere aanwijzingen op die een dierenarts in het recept voor dat diergeneesmiddel of diervoeder met medicinale werking heeft gegeven.

Besluit houders van dieren, artikel 1.24, eerste lid

 

B

(Risico op) Ernstig gevaar voor dierenwelzijn, volksgezondheid en/of voedselveiligheid

Bestuurlijke boete; Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete; Corrigerende interventie

Ja

 

03R0136000

Houder van dieren

Wanneer de nadere aanwijzingen in een recept betrekking hebben op een diergeneesmiddel dat met toepassing van de artikelen 5.1 of 5.2 van het Besluit diergeneeskundigen is voorgeschreven, volgt de houder van dieren de nadere aanwijzingen, bedoeld in het eerste lid, op ook als deze afwijken van de bijsluiter of het etiket bij het diergeneesmiddel.

Besluit houders van dieren, artikel 1.24, tweede lid

 

B

(Risico op) Ernstig gevaar voor dierenwelzijn, volksgezondheid en/of voedselveiligheid

Bestuurlijke boete; Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete; Corrigerende interventie

Ja

 

03R0137000

Houder van dieren

Het is degene die een dier houdt verboden de diergeneesmiddelen, bedoeld in artikel 5.7, het eerste lid, van het Besluit diergeneeskundigen toe te passen, indien uit de in dat lid bedoelde gevoeligheidsbepaling blijkt dat andere diergeneesmiddelen toepasbaar zijn.

Wet dieren, artikel 2.8, vierde lid, aahef en onderdeel b in samenhang met Besluit houders van dieren, artikel 1.26 en Besluit diergeneeskundigen, artikel 5.7, eerste lid en Regeling diergeneeskundigen, artikel 5.8, eerste lid

 

B

(Risico op) Ernstig gevaar voor dierenwelzijn, volksgezondheid en/of voedselveiligheid

Proces-verbaal; Corrigerende interventie

Proces-verbaal; Corrigerende interventie

Ja

 

03R0138000

houder van dieren

Een houder van dieren die bij ministeriële regeling aan te wijzen diergeneesmiddelen ontvangt, doet in bij ministeriële regeling aan te wijzen gevallen melding in een register dat daartoe door Onze Minister is aangewezen.

Besluit houders van dieren, artikel 1.27, eerste lid in samenhang met Regeling houders van dieren, artikel 3.3

 

B

(Risico op) Ernstig gevaar voor dierenwelzijn, volksgezondheid en/of voedselveiligheid

Bestuurlijke boete; Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete; Corrigerende interventie

n.v.t.

 

03R0139000

Houder van dieren

Een houder van dieren draagt er in bij ministeriële regeling aan te wijzen gevallen zorg voor dat er overeenkomstig artikel 5.9, eerste lid, van het Besluit diergeneeskundigen een bedrijfsgezondheidsplan en een bedrijfsbehandelplan worden opgesteld.

Besluit houders van dieren, artikel 1.28, eerste lid in samenhang met Regeling houders van dieren, artikel 3.6 eerste lid

 

B

(Risico op) Ernstig gevaar voor dierenwelzijn, volksgezondheid en/of voedselveiligheid

Bestuurlijke boete; Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete; Corrigerende interventie

n.v.t.

 

03R0140000

Houder van dieren

Een houder van dieren als bedoeld in de Regeling houders van dieren, artikel 3.6 eerste lid, laat per diersoort één bedrijfsgezondheidsplan en één bedrijfsbehandelplan opstellen.

Besluit houders van dieren, artikel 1.28, eerste lid in samenhang met Regeling houders van dieren, artikel 3.6 tweede lid

 

C

(Risico op) Gevaar voor dierenwelzijn, volksgezondheid en/of voedselveiligheid

Schriftelijke waarschuwing;

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete; Corrigerende interventie

n.v.t.

D1.7

03R0141000

Houder van dieren

Een houder van dieren handelt overeenkomstig het bedrijfsgezondheidsplan en het bedrijfsbehandelplan dat in overleg met hem is opgesteld, tenzij een diergeneeskundige noodzaak vereist dat hiervan wordt afgeweken.

Besluit houders van dieren, artikel 1.28, tweede lid

 

B

(Risico op) Ernstig gevaar voor dierenwelzijn, volksgezondheid en/of voedselveiligheid

Bestuurlijke boete; Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete; Corrigerende interventie

n.v.t.

D2.1

03R0142000

Houder van dieren voor de productie van levensmiddelen

De houder van een dier dat voor de productie van levensmiddelen bestemd is, verstrekt, onverminderd artikel 8.4, tweede lid, van de wet, aan de door Onze Minister krachtens de artikelen 8.1, eerste lid, en 8.14, eerste lid, van de wet aangewezen ambtenaren en de dierenarts verbonden aan de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit desgevraagd alle inlichtingen over het voorschrijven van diergeneesmiddelen en het uitvoeren van behandelingen met diergeneesmiddelen bij dieren die voor de productie van levensmiddelen zijn bestemd.

Besluit houders van dieren, artikel 2.7

 

B

(Risico op) Ernstig gevaar voor dierenwelzijn, volksgezondheid en/of voedselveiligheid

Bestuurlijke boete; Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete; Corrigerende interventie

n.v.t.

D2.2

03R0143000

Eenieder

Het is verboden een dier te verkopen, voor de verkoop aan te bieden, in de handel te brengen of af te leveren voor de slacht als voedselproducerend dier als bedoeld in artikel 2, onderdeel b, van Verordening (EG) nr. 470/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 6 mei 2009 tot vaststelling van communautaire procedures voor het vaststellen van grenswaarden voor residuen van farmacologisch werkzame stoffen in levensmiddelen van dierlijke oorsprong, tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 2377/90 van de Raad en tot wijziging van Richtlijn 2001/82/EG van het Europees Parlement en de Raad en van Verordening (EG) nr. 726/2004 van het Europees Parlement en de Raad (PbEU 2009, L 152), indien het vlees van het dier een farmacologisch actieve werkzame stof bevat:

a. die een maximum residulimiet overschrijdt als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel a, van deze verordening of

b. waarvoor een actiedrempel als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel b, van deze verordening is vastgesteld.

Besluit houders van dieren, artikel 2.8

 

B

(Risico op) Ernstig gevaar voor dierenwelzijn, volksgezondheid en/of voedselveiligheid

Bestuurlijke boete; Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete; Corrigerende interventie

Ja

Regeling Diergeneeskundigen

E5.1

03R0145000

Diergeneeskundige

Bij de melding, bedoeld in artikel 5.8, eerste lid, van het besluit, worden de gegevens verstrekt, zoals bedoeld onder het eerste lid van dit artikel.

Regeling diergeneeskundigen artikel 5.11, eerste lid

Geringe afwijking en incidenteel

C

(Risico op) Gevaar voor dierenwelzijn, volksgezondheid en/of voedselveiligheid

Schriftelijke waarschuwing;

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete; Corrigerende interventie

n.v.t.

 

03R0146000

Diergeneeskundige

Bij de melding, bedoeld in artikel 5.8, eerste lid, van het besluit, worden de gegevens verstrekt, zoals bedoeld onder het eerste lid van dit artikel.

Regeling diergeneeskundigen artikel 5.11, eerste lid

Meer dan geringe afwijking en/of structureel karakter

B

(Risico op) Ernstig gevaar voor dierenwelzijn, volksgezondheid en/of voedselveiligheid

Bestuurlijke boete; Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete; Corrigerende interventie

n.v.t.

 

03R0147000

Diergeneeskundige

Indien de melding wordt gedaan ten aanzien van een diergeneesmiddel dat bij kippen of kalkoenen wordt toegepast, worden per koppel tevens de gegevens verstrekt, zoals bedoeld onder het tweede lid van dit artikel.

Regeling diergeneeskundigen artikel 5.11, tweede lid

Geringe afwijking en incidenteel

C

(Risico op) Gevaar voor dierenwelzijn, volksgezondheid en/of voedselveiligheid

Schriftelijke waarschuwing;

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete; Corrigerende interventie

n.v.t.

 

03R0148000

Diergeneeskundige

Indien de melding wordt gedaan ten aanzien van een diergeneesmiddel dat bij kippen of kalkoenen wordt toegepast, worden per koppel tevens de gegevens verstrekt, zoals bedoeld onder het tweede lid van dit artikel.

Regeling diergeneeskundigen artikel 5.11, tweede lid

Meer dan geringe afwijking en/of structureel karakter

B

(Risico op) Ernstig gevaar voor dierenwelzijn, volksgezondheid en/of voedselveiligheid

Bestuurlijke boete; Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete; Corrigerende interventie

n.v.t.

E5.2

03R0149000

Diergeneeskundige

De dierenarts of een andere persoon als bedoeld in artikel 4.1, eerste lid, van de wet, doet de melding, bedoeld in artikel 5.8, eerste lid, van het besluit, binnen twee weken na de dag waarop hij het diergeneesmiddel heeft afgeleverd of toegepast.

Regeling diergeneeskundigen artikel 5.12, eerste lid

Incidenteel

C

(Risico op) Gevaar voor dierenwelzijn, volksgezondheid en/of voedselveiligheid

Schriftelijke waarschuwing;

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete; Corrigerende interventie

n.v.t.

 

03R0150000

Diergeneeskundige

De dierenarts of een andere persoon als bedoeld in artikel 4.1, eerste lid, van de wet, doet de melding, bedoeld in artikel 5.8, eerste lid, van het besluit, binnen twee weken na de dag waarop hij het diergeneesmiddel heeft afgeleverd of toegepast.

Regeling diergeneeskundigen artikel 5.12, eerste lid

Structureel

B

(Risico op) Ernstig gevaar voor dierenwelzijn, volksgezondheid en/of voedselveiligheid

Bestuurlijke boete; Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete; Corrigerende interventie

n.v.t.

 

03R0151000

Diergeneeskundige

Indien het diergeneesmiddel wordt toegepast bij kalkoenen, wordt de melding, in afwijking van het eerste lid, gedaan binnen twee weken na afvoer van de dieren van de locatie waar de dieren worden gehouden.

Regeling diergeneeskundigen artikel 5.12, tweede lid

Incidenteel

C

(Risico op) Gevaar voor dierenwelzijn, volksgezondheid en/of voedselveiligheid

Schriftelijke waarschuwing;

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete; Corrigerende interventie

n.v.t.

 

03R0152000

Diergeneeskundige

Indien het diergeneesmiddel wordt toegepast bij kalkoenen, wordt de melding, in afwijking van het eerste lid, gedaan binnen twee weken na afvoer van de dieren van de locatie waar de dieren worden gehouden.

Regeling diergeneeskundigen artikel 5.12, tweede lid

Structureel

B

(Risico op) Ernstig gevaar voor dierenwelzijn, volksgezondheid en/of voedselveiligheid

Bestuurlijke boete; Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete; Corrigerende interventie

n.v.t.

Besluit Diergeneeskundigen

F5.1

03R0154000

Diergeneeskundige

Een dierenarts of een andere persoon als bedoeld in artikel 4.1, eerste lid, van de wet, doet van het voorschrijven ten behoeve van de aflevering of van de toepassing van bij ministeriële regeling aan te wijzen diergeneesmiddelen in bij ministeriële regeling aan te wijzen gevallen melding in het register waarin de houder van dieren ten behoeve van wiens dieren de diergeneesmiddelen zijn afgeleverd of bij wiens dieren de diergeneesmiddelen zijn toegepast, de melding, bedoeld in artikel 1.27, eerste lid, van het Besluit houders van dieren heeft gedaan.

Besluit diergeneeskundigen artikel 5.8, eerste lid

Incidenteel

C

(Risico op) Gevaar voor dierenwelzijn, volksgezondheid en/of voedselveiligheid

Schriftelijke waarschuwing;

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete; Corrigerende interventie

n.v.t.

 

03R0155000

Diergeneeskundige

Een dierenarts of een andere persoon als bedoeld in artikel 4.1, eerste lid, van de wet, doet van het voorschrijven ten behoeve van de aflevering of van de toepassing van bij ministeriële regeling aan te wijzen diergeneesmiddelen in bij ministeriële regeling aan te wijzen gevallen melding in het register waarin de houder van dieren ten behoeve van wiens dieren de diergeneesmiddelen zijn afgeleverd of bij wiens dieren de diergeneesmiddelen zijn toegepast, de melding, bedoeld in artikel 1.27, eerste lid, van het Besluit houders van dieren heeft gedaan.

Besluit diergeneeskundigen artikel 5.8, eerste lid

Structureel

B

(Risico op) Ernstig gevaar voor dierenwelzijn, volksgezondheid en/of voedselveiligheid

Bestuurlijke boete; Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete; Corrigerende interventie

n.v.t.

Wet dieren

G2.1

03R0157000

Eenieder

Het is verboden lichamelijke ingrepen te verrichten

Wet dieren, artikel 2.8, eerste lid, aanhef en onderdeel a

De ingreep betreft incidentele of lichte overtreding, bijv. betreft het slechts enkele dieren of de afwijking van de wet is gering.

C

(Risico op) Gevaar voor dierenwelzijn, volksgezondheid en/of voedselveiligheid

Schriftelijke waarschuwing;

Corrigerende interventie

Proces-verbaal; Corrigerende interventie

n.v.t.

 

03R0158000

Eenieder

Het is verboden lichamelijke ingrepen te verrichten

Wet dieren, artikel 2.8, eerste lid, aanhef en onderdeel a

Ingreep betreft zware of structurele overtreding, bijv. het betreft meer dan enkele dieren en/of de afwijking is ten opzichte van de wettelijke norm meer dan gering. Als structureel wordt in ieder geval beschouwd een overtreding die meer dan 5% van de dieren betreft.

B

(Risico op) Ernstig gevaar voor dierenwelzijn, volksgezondheid en/of voedselveiligheid

Proces-verbaal; Corrigerende interventie

Proces-verbaal; Corrigerende interventie

n.v.t.

G2.2

03R0159000

Eenieder

Het is verboden diergeneesmiddelen waarvoor geen vergunning als bedoeld in artikel 2.19, eerste lid, is verstrekt, bij dieren toe te passen.

Wet dieren, artikel 2.8, eerste lid, aanhef en onderdeel b

 

B

(Risico op) Ernstig gevaar voor dierenwelzijn, volksgezondheid en/of voedselveiligheid

Bestuurlijke boete; Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete; Corrigerende interventie

Ja

G2.3

03R0160000

Eenieder

Het is verboden diergeneesmiddelen toe te passen in strijd met voorschriften en beperkingen als bedoeld in artikel 2.19, derde lid, onderdeel a, die zijn verbonden aan de vergunning die ten behoeve van dat diergeneesmiddel is verstrekt.

Wet dieren, artikel 2.8, eerste lid, aanhef en onderdeel c

Toepassen van diergeneesmiddelen met de kanalisatiestatus “Vrij”

Voor dierenartsen is er een uitzondering om met een gegronde veterinaire onderbouwing in sommige gevallen af te wijken van de vergunningsvoorschriften.

C

(Risico op) Gevaar voor dierenwelzijn, volksgezondheid en/of voedselveiligheid

Schriftelijke waarschuwing;

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete; Corrigerende interventie

Ja

 

03R0161000

Eenieder

Het is verboden diergeneesmiddelen toe te passen in strijd met voorschriften en beperkingen als bedoeld in artikel 2.19, derde lid, onderdeel a, die zijn verbonden aan de vergunning die ten behoeve van dat diergeneesmiddel is verstrekt.

Wet dieren, artikel 2.8, eerste lid, aanhef en onderdeel c

Toepassen van diergeneesmiddelen met de kanalisatiestatus “UDD, UDA, URA”

Voor dierenartsen is er een uitzondering om met een gegronde veterinaire onderbouwing in sommige gevallen af te wijken van de vergunningsvoorschriften.

B

(Risico op) Ernstig gevaar voor dierenwelzijn, volksgezondheid en/of voedselveiligheid

Bestuurlijke boete; Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete; Corrigerende interventie

Ja

G2.4

03R0162000

Houder van dieren

Een houder van een dier past geen diergeneesmiddelen of diervoeders met medicinale werking toe, indien volgens de informatie die krachtens wettelijk voorschrift of verordening (EG) nr. 726/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004 tot vaststelling van communautaire procedures voor het verlenen van vergunningen en het toezicht op geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik en tot oprichting van een Europees Geneesmiddelenbureau (PbEU 2004, L 136), is aangebracht op de verpakking van het diergeneesmiddel of het diervoeder met medicinale werking dan wel bij deze verpakking is gevoegd, die toepassing aan een dierenarts of aan een andere persoon als bedoeld in artikel 4.1, eerste en vijfde lid, van de wet is voorbehouden.

Wet dieren artikel 2.8 eerste lid aanhef en onderdeel c in samengang met Besluit houders van dieren, artikel 1.23, eerste lid en Regeling diergeneesmiddelen, artikel 2.17

Het toepassen van UDD-middelen niet zijnde antibiotica

B

(Risico op) Ernstig gevaar voor dierenwelzijn, volksgezondheid en/of voedselveiligheid

Bestuurlijke boete; Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete; Corrigerende interventie

Ja

G2.5

03R0163000

Houder van dieren

Een houder van een dier past geen diergeneesmiddelen of diervoeders met medicinale werking toe, indien volgens de informatie die krachtens wettelijk voorschrift of verordening (EG) nr. 726/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004 tot vaststelling van communautaire procedures voor het verlenen van vergunningen en het toezicht op geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik en tot oprichting van een Europees Geneesmiddelenbureau (PbEU 2004, L 136), is aangebracht op de verpakking van het diergeneesmiddel of het diervoeder met medicinale werking dan wel bij deze verpakking is gevoegd, die toepassing aan een dierenarts of aan een andere persoon als bedoeld in artikel 4.1, eerste en vijfde lid, van de wet is voorbehouden.

Wet dieren artikel 2.8 eerste lid aanhef en onderdeel c in samengang met Besluit houders van dieren, artikel 1.23, eerste lid en Regeling diergeneesmiddelen, artikel 2.17 en artikel 10.5a

Het toepassen van UDD-middelen zijnde antibiotica, geringe afwijking van de voorwaarden van Bijlage 9 Regeling diergeneesmiddelen en incidenteel van aard.

C

(Risico op) Gevaar voor dierenwelzijn, volksgezondheid en/of voedselveiligheid

Schriftelijke waarschuwing;

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete; Corrigerende interventie

Ja

 

03R0164000

Houder van dieren

Een houder van een dier past geen diergeneesmiddelen of diervoeders met medicinale werking toe, indien volgens de informatie die krachtens wettelijk voorschrift of verordening (EG) nr. 726/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004 tot vaststelling van communautaire procedures voor het verlenen van vergunningen en het toezicht op geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik en tot oprichting van een Europees Geneesmiddelenbureau (PbEU 2004, L 136), is aangebracht op de verpakking van het diergeneesmiddel of het diervoeder met medicinale werking dan wel bij deze verpakking is gevoegd, die toepassing aan een dierenarts of aan een andere persoon als bedoeld in artikel 4.1, eerste en vijfde lid, van de wet is voorbehouden.

Wet dieren artikel 2.8 eerste lid aanhef en onderdeel c in samengang met Besluit houders van dieren, artikel 1.23, eerste lid en Regeling diergeneesmiddelen, artikel 2.17 en artikel 10.5a

Het toepassen van UDD-middelen zijnde antibiotica, meer dan geringe afwijking van de voorwaarden van Bijlage 9 Regeling diergeneesmiddelen en/of structureel karakter

B

(Risico op) Ernstig gevaar voor dierenwelzijn, volksgezondheid en/of voedselveiligheid

Bestuurlijke boete; Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete; Corrigerende interventie

Ja

G2.6

03R0165000

Dierenarts

Een diergeneesmiddel kan slechts worden voorgeschreven als bedoeld in artikel 5.8, aanhef en onder a, van het Besluit diergeneesmiddelen, door een dierenarts, die de medische zorg op zich heeft genomen door ten minste:

a. de omstandigheden waaronder het dier of de groep dieren wordt gehouden te kennen, en

b. over de medicatiehistorie van het dier of de groep dieren te beschikken.

Wet dieren, artikel 2.8, vierde lid, aanhef en onderdeel b in samenhang met Besluit diergeneesmiddelen, artikel 5.8, eerste lid en Regeling diergeneeskundigen, artikel 5.5

 

B

(Risico op) Ernstig gevaar voor dierenwelzijn, volksgezondheid en/of voedselveiligheid

Proces-verbaal; Corrigerende interventie

Proces-verbaal; Corrigerende interventie

n.v.t.

G2.7

03R0166000

Dierenarts

Een andere persoon als bedoeld in artikel 4.1, eerste lid Wet dieren

Diergeneesmiddelen die werkzame stoffen bevatten behorende tot de groep van derde en vierde generatie cefalosporinen en fluoroquinolonen en diergeneesmiddelen als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, onderdeel b, of artikel 5.2, eerste lid, onderdeel b, van het besluit welke een antimicrobiële werking bezitten, mogen niet zonder voorafgaande kiemisolatie en gevoeligheidsbepaling door een dierenarts of andere persoon als bedoeld in artikel 4.1, eerste lid, van de Wet dieren worden toegepast.

Wet dieren, artikel 2.8, vierde lid, aanhef en onderdeel b in samenhang met Besluit diergeneeskundigen, artikel 5.7, eerste lid en Regeling diergeneesmiddelen, artikel 5.8, eerste lid

 

B

(Risico op) Ernstig gevaar voor dierenwelzijn, volksgezondheid en/of voedselveiligheid

Proces-verbaal; Corrigerende interventie

Proces-verbaal; Corrigerende interventie

n.v.t.

G2.8

03R0167000

Dierenarts

Een andere persoon als bedoeld in artikel 4.1, eerste lid Wet dieren

De gevoeligheidsbepaling wordt uitgevoerd in overeenstemming met de eisen die ingevolge de geldende goede veterinaire praktijken, waaronder gidsen voor goede praktijken als bedoeld in artikel 8.44 van de wet, aan een betrouwbare gevoeligheidsbepaling worden gesteld.

Wet dieren, artikel 2.8, vierde lid, aanhef en onderdeel b in samenhang met Besluit diergeneeskundigen, artikel 5.7, tweede lid en Regeling diergeneesmiddelen, artikel 5.8, tweede lid

 

C

(Risico op) Gevaar voor dierenwelzijn, volksgezondheid en/of voedselveiligheid

Schriftelijke waarschuwing;

Corrigerende interventie

Proces-verbaal; Corrigerende interventie

n.v.t.

G2.9

03R0168000

Dierenarts

Een andere persoon als bedoeld in artikel 4.1, eerste lid Wet dieren

Het is dierenartsen en andere personen als bedoeld in artikel 4.1, eerste lid, van de wet verboden de diergeneesmiddelen, bedoeld in het eerste lid, toe te passen, indien uit de gevoeligheidsbepaling blijkt dat andere diergeneesmiddelen toepasbaar zijn.

Wet dieren, artikel 2.8, vierde lid, aanhef en onderdeel b in samenhang met Besluit diergeneeskundigen, artikel 5.7, derde lid en Regeling diergeneesmiddelen, artikel 5.8, eerste lid

 

B

(Risico op) Ernstig gevaar voor dierenwelzijn, volksgezondheid en/of voedselveiligheid

Proces-verbaal; Corrigerende interventie

Proces-verbaal; Corrigerende interventie

n.v.t.

G2.10

03R0169000

Dierenarts

Een andere persoon als bedoeld in artikel 4.1, eerste lid Wet dieren

Het recept bevat in ieder geval de informatie en in de volgorde, zoals bedoeld in de onderdelen a tot en met h van dit artikel.

Wet dieren, artikel 2.8, vierde lid, aanhef en onderdeel b in samenhang met Besluit diergeneesmiddelen, artikel 5.8, aanhef en onderdeel b en Regeling diergeneesmiddelen, artikel 5.13, eerste lid

 

C

(Risico op) Gevaar voor dierenwelzijn, volksgezondheid en/of voedselveiligheid

Schriftelijke waarschuwing;

Corrigerende interventie

Proces-verbaal; Corrigerende interventie

n.v.t.

G2.11

03R0170000

Dierenarts

Een andere persoon als bedoeld in artikel 4.1, eerste lid Wet dieren

In het recept is de hoeveelheid af te leveren diergeneesmiddelen beperkt tot hetgeen noodzakelijk is om de beoogde behandeling of therapie uit te kunnen voeren, volgens de in het tweede lid van dit artikel gestelde termijnen.

Wet dieren, artikel 2.8, vierde lid, aanhef en onderdeel b in samenhang met Besluit diergeneesmiddelen, artikel 5.8, aanhef en onderdeel d en Regeling diergeneesmiddelen, artikel 5.13, tweede lid

 

B

(Risico op) Ernstig gevaar voor dierenwelzijn, volksgezondheid en/of voedselveiligheid

Proces-verbaal; Corrigerende interventie

Proces-verbaal; Corrigerende interventie

n.v.t.

G2.12

03R0171000

Dierenarts

Een andere persoon als bedoeld in artikel 4.1, eerste lid Wet dieren

Onverminderd artikel 5.16 van de Regeling diergeneesmiddelen bevat de administratie van een dierenarts en, in voorkomend geval, een andere persoon als bedoeld in artikel 5.8, aanhef en onder c, van het Besluit diergeneesmiddelen een afschrift van ieder door een dierenarts of een ander persoon opgesteld recept.

Wet dieren, artikel 2.8, vierde lid, aanhef en onderdeel f in samenhang met Besluit diergeneeskundigen, artikel 5.5 en Regeling diergeneeskundigen, artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onderdeel a

 

C

(Risico op) Gevaar voor dierenwelzijn, volksgezondheid en/of voedselveiligheid

Schriftelijke waarschuwing;

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete; Corrigerende interventie

n.v.t.

G2.13

03R0172000

Dierenarts

Een andere persoon als bedoeld in artikel 4.1, eerste lid Wet dieren

Onverminderd artikel 5.16 van de Regeling diergeneesmiddelen bevat de administratie van een dierenarts en, in voorkomend geval, een andere persoon als bedoeld in artikel 5.8, aanhef en onder c, van het Besluit diergeneesmiddelen een afschrift van iedere uitslag van een gevoeligheidsbepaling als bedoeld in artikel 5.7, eerste lid, van het besluit.

Wet dieren, artikel 2.8, vierde lid, aanhef en onderdeel f in samenhang met Besluit diergeneeskundigen, artikel 5.5 en Regeling diergeneeskundigen, artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onderdeel b

 

C

(Risico op) Gevaar voor dierenwelzijn, volksgezondheid en/of voedselveiligheid

Schriftelijke waarschuwing;

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete; Corrigerende interventie

n.v.t.

G2.14

03R0173000

Dierenarts

Een andere persoon als bedoeld in artikel 4.1, eerste lid Wet dieren

Artikel 5.16 van de Regeling diergeneesmiddelen is van overeenkomstige toepassing op de toepassing van diergeneesmiddelen door een dierenarts of persoon als bedoeld in het eerste lid, met dien verstande dat in het vierde lid, onderdeel b, onder 4°, onder afgeleverde hoeveelheid wordt verstaan toegepaste hoeveelheid.

Wet dieren, artikel 2.8, vierde lid, aanhef en onderdeel f in samenhang met Besluit diergeneeskundigen, artikel 5.5 en Regeling diergeneeskundigen, artikel 5.1, tweede lid

traceerbaarheid is gewaarborgd, betreft incidentele fouten en/of onvolledigheden.

C

(Risico op) Gevaar voor dierenwelzijn, volksgezondheid en/of voedselveiligheid

Schriftelijke waarschuwing;

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete; Corrigerende interventie

n.v.t.

 

03R0174000

Dierenarts

Een andere persoon als bedoeld in artikel 4.1, eerste lid Wet dieren

Artikel 5.16 van de Regeling diergeneesmiddelen is van overeenkomstige toepassing op de toepassing van diergeneesmiddelen door een dierenarts of persoon als bedoeld in het eerste lid, met dien verstande dat in het vierde lid, onderdeel b, onder 4°, onder afgeleverde hoeveelheid wordt verstaan toegepaste hoeveelheid.

Wet dieren, artikel 2.8, vierde lid, aanhef en onderdeel f in samenhang met Besluit diergeneeskundigen, artikel 5.5 en Regeling diergeneeskundigen, artikel 5.1, tweede lid

traceerbaarheid niet gewaarborgd en/of structurele fouten en/of onvolledigheden.

B

(Risico op) Ernstig gevaar voor dierenwelzijn, volksgezondheid en/of voedselveiligheid

Bestuurlijke boete; Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete; Corrigerende interventie

n.v.t.

G2.15

03R0175000

Dierenarts

Een andere persoon als bedoeld in artikel 4.1, eerste lid Wet dieren

De administratie en de bescheiden die verband houden met de aantekeningen in de administratie worden gedurende vijf jaar bewaard.

Wet dieren, artikel 2.8, vierde lid, aanhef en onderdeel f in samenhang met Besluit diergeneeskundigen, artikel 5.5 en Regeling diergeneeskundigen, artikel 5.1, derde lid

 

B

(Risico op) Ernstig gevaar voor dierenwelzijn, volksgezondheid en/of voedselveiligheid

Bestuurlijke boete; Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete; Corrigerende interventie

n.v.t.

G2.16

03R0176000

Dierenarts

Een dierenarts houdt bij toepassing van een diergeneesmiddel bij dieren die voor de productie van levensmiddelen zijn bestemd overeenkomstig artikel 5.2 van het besluit, gedurende vijf jaar in een administratie de gegevens bij, zoals bedoeld in de onderdelen a tot en met i van het eerste lid van dit artikel.

Wet dieren, artikel 2.8, vierde lid, aanhef en onderdeel f in samenhang met Besluit diergeneeskundigen, artikel 5.2, lid 6 en Regeling diergeneeskundigen, artikel 5.2, eerste lid

traceerbaarheid is gewaarborgd, betreft incidentele fouten en/of onvolledigheden.

C

(Risico op) Gevaar voor dierenwelzijn, volksgezondheid en/of voedselveiligheid

Schriftelijke waarschuwing;

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete; Corrigerende interventie

n.v.t.

 

03R0177000

Dierenarts

Een dierenarts houdt bij toepassing van een diergeneesmiddel bij dieren die voor de productie van levensmiddelen zijn bestemd overeenkomstig artikel 5.2 van het besluit, gedurende vijf jaar in een administratie de gegevens bij, zoals bedoeld in de onderdelen a tot en met i van het eerste lid van dit artikel.

Wet dieren, artikel 2.8, vierde lid, aanhef en onderdeel f in samenhang met Besluit diergeneeskundigen, artikel 5.2, lid 6 en Regeling diergeneeskundigen, artikel 5.2, eerste lid

traceerbaarheid niet gewaarborgd en/of structurele fouten en/of onvolledigheden.

B

(Risico op) Ernstig gevaar voor dierenwelzijn, volksgezondheid en/of voedselveiligheid

Bestuurlijke boete; Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete; Corrigerende interventie

n.v.t.

G2.17

03R0178000

Dierenarts

Een andere persoon als bedoeld in artikel 4.1, eerste lid Wet dieren

Onverminderd artikel 5.16 van de Regeling diergeneesmiddelen en de artikelen 5.1 en 5.2 tekent de dierenarts en, in voorkomend geval, een andere persoon als bedoeld in artikel 5.8, aanhef en onder c, van het Besluit diergeneesmiddelen bij toepassing van een diergeneesmiddel als bedoeld in de artikelen 2.13 en 4.12 van de Regeling diergeneesmiddelen in de administratie van de houder van dieren aan de gegevens zoals bedoeld in de onderdelen a tot en met d van het eerste lid van dit artikel.

Wet dieren, artikel 2.8, vierde lid, aanhef en onderdeel f in samenhang met Besluit diergeneeskundigen, artikel 5.5 en Regeling diergeneeskundigen, artikel 5.3, eerste lid

traceerbaarheid is gewaarborgd, betreft incidentele fouten en/of onvolledigheden.

C

(Risico op) Gevaar voor dierenwelzijn, volksgezondheid en/of voedselveiligheid

Schriftelijke waarschuwing;

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete; Corrigerende interventie

n.v.t.

 

03R0179000

Dierenarts

Een andere persoon als bedoeld in artikel 4.1, eerste lid Wet dieren

Onverminderd artikel 5.16 van de Regeling diergeneesmiddelen en de artikelen 5.1 en 5.2 tekent de dierenarts en, in voorkomend geval, een andere persoon als bedoeld in artikel 5.8, aanhef en onder c, van het Besluit diergeneesmiddelen bij toepassing van een diergeneesmiddel als bedoeld in de artikelen 2.13 en 4.12 van de Regeling diergeneesmiddelen in de administratie van de houder van dieren aan de gegevens zoals bedoeld in de onderdelen a tot en met d van het eerste lid van dit artikel.

Wet dieren, artikel 2.8, vierde lid, aanhef en onderdeel f in samenhang met Besluit diergeneeskundigen, artikel 5.5 en Regeling diergeneeskundigen, artikel 5.3, eerste lid

traceerbaarheid niet gewaarborgd en/of structurele fouten en/of onvolledigheden.

B

(Risico op) Ernstig gevaar voor dierenwelzijn, volksgezondheid en/of voedselveiligheid

Bestuurlijke boete; Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete; Corrigerende interventie

n.v.t.

G2.18

03R0180000

Dierenarts

De dierenarts informeert de houder van dieren voorafgaand aan de toepassing van een diergeneesmiddel als bedoeld in de artikelen 5.1 en 5.2 van het besluit over de toepassing van middelen in afwijking van de in de vergunning voor het in de handel brengen vermelde toepassing of over de ex tempore bereiding en toepassing van een diergeneesmiddel en over de mogelijk daaraan verbonden risico’s.

Wet dieren, artikel 2.8, vierde lid, aanhef en onderdeel f in samenhang met Besluit diergeneeskundigen, artikel 5.5 en Regeling diergeneeskundigen, artikel 5.4, aanhef en onderdeel a

 

B

(Risico op) Ernstig gevaar voor dierenwelzijn, volksgezondheid en/of voedselveiligheid

Bestuurlijke boete; Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete; Corrigerende interventie

n.v.t.

 

03R0181000

Dierenarts

De dierenarts informeert de houder van dieren onverminderd artikel 5.16 van de Regeling diergeneesmiddelen en de artikelen 5.2 en 5.3, bij aflevering of bij het voorschrijven van diergeneesmiddelen als bedoeld in de artikelen 2.13 en 4.12 van de Regeling diergeneesmiddelen, schriftelijk, indien de diergeneesmiddelen bestemd zijn voor dieren, die gehouden worden voor de productie van levensmiddelen over naam en hoeveelheid van het afgeleverde diergeneesmiddel, en de in acht te nemen wachttermijn.

Wet dieren, artikel 2.8, vierde lid, aanhef en onderdeel f in samenhang met Besluit diergeneeskundigen, artikel 5.5 en Regeling diergeneeskundigen, artikel 5.4, aanhef en onderdeel b

 

B

(Risico op) Ernstig gevaar voor dierenwelzijn, volksgezondheid en/of voedselveiligheid

Proces-verbaal; Corrigerende interventie

Proces-verbaal; Corrigerende interventie

n.v.t.

G2.19

03R0182000

Eenieder

Het beroepsmatig verrichten van diergeneeskundige handelingen is verboden voor een ieder die daartoe niet bij of krachtens artikel 4.1 is toegelaten.

Wet dieren, artikel 2.9, eerste lid

 

B

(Risico op) Ernstig gevaar voor dierenwelzijn, volksgezondheid en/of voedselveiligheid

Proces-verbaal; Corrigerende interventie

Proces-verbaal; Corrigerende interventie

n.v.t.

G2.20

03R0183000

Eenieder

Het anders dan beroepsmatig verrichten van lichamelijke ingrepen is verboden voor anderen dan de personen, bedoeld in het eerste lid.

Wet dieren artikel 2.9, tweede lid

De ingreep betreft incidentele of lichte overtreding, bijv. betreft het slechts enkele dieren of de afwijking van de wet is gering.

C

(Risico op) Gevaar voor dierenwelzijn, volksgezondheid en/of voedselveiligheid

Schriftelijke waarschuwing;

Corrigerende interventie

Proces-verbaal; Corrigerende interventie

n.v.t.

 

03R0184000

Eenieder

Het anders dan beroepsmatig verrichten van lichamelijke ingrepen is verboden voor anderen dan de personen, bedoeld in het eerste lid.

Wet dieren artikel 2.9, tweede lid

Ingreep betreft zware of structurele overtreding, bijv. het betreft meer dan enkele dieren en/of de afwijking is ten opzichte van de wettelijke norm meer dan gering. Als structureel wordt in ieder geval beschouwd een overtreding die meer dan 5% van de dieren betreft.

B

(Risico op) Ernstig gevaar voor dierenwelzijn, volksgezondheid en/of voedselveiligheid

Proces-verbaal; Corrigerende interventie

Proces-verbaal; Corrigerende interventie

n.v.t.

G2.21

03R0185000

Eenieder

Het is verboden een handeling te verrichten die ertoe strekt een diergeneesmiddel te bereiden, te bewerken, te verwerken, te verpakken, te etiketteren, in de handel te brengen, in of buiten Nederland te brengen, te vervoeren, aan te bieden, aan te prijzen, af te leveren, te ontvangen, voorhanden of in voorraad te hebben, voor zover deze handeling niet is toegestaan krachtens een vergunning die is verstrekt ingevolge een bij of krachtens algemene maatregel van bestuur ter uitvoering van een bindend onderdeel van een EU-rechtshandeling vastgesteld voorschrift of een bij ministeriële regeling aangewezen voorschrift van een EU-verordening inzake het in de handel brengen, vervaardiging, invoer, of het bezit van, handel in of verstrekken van een diergeneesmiddel.

Wet dieren, artikel 2.19, eerste lid

Een diergeneesmiddel waarvoor geen vergunning is verleend te bereiden, te bewerken, te verwerken, te verpakken, te etiketteren, in de handel te brengen, in of buiten Nederland te brengen, te vervoeren, aan te bieden, aan te prijzen, af te leveren, te ontvangen, voorhanden of in voorraad te hebben.

B

(Risico op) Ernstig gevaar voor dierenwelzijn, volksgezondheid en/of voedselveiligheid

Bestuurlijke boete; Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete; Corrigerende interventie

n.v.t.

G2.22

03R0186000

Eenieder

Het is verboden een handeling te verrichten die ertoe strekt een diergeneesmiddel te bereiden, te bewerken, te verwerken, te verpakken, te etiketteren, in de handel te brengen, in of buiten Nederland te brengen, te vervoeren, aan te bieden, aan te prijzen, af te leveren, te ontvangen, voorhanden of in voorraad te hebben, voor zover deze handeling niet is toegestaan krachtens een vergunning die is verstrekt ingevolge een bij of krachtens algemene maatregel van bestuur ter uitvoering van een bindend onderdeel van een EU-rechtshandeling vastgesteld voorschrift of een bij ministeriële regeling aangewezen voorschrift van een EU-verordening inzake het in de handel brengen, vervaardiging, invoer, of het bezit van, handel in of verstrekken van een diergeneesmiddel.

Wet dieren, artikel 2.19, eerste lid

Een handeling verrichten die ertoe strekt een diergeneesmiddel te bereiden, te bewerken, te verwerken, te verpakken, te etiketteren, in de handel te brengen, in of buiten Nederland te brengen, te vervoeren, aan te bieden, aan te prijzen, af te leveren, te ontvangen, voorhanden of in voorraad te hebben, zonder daartoe de vereiste vergunning te hebben of in strijd met een bij ministeriële regeling aangewezen voorschrift van een EU-verordening inzake het in de handel brengen, vervaardiging, invoer, of het bezit van, handel in of verstrekken van een diergeneesmiddel.

B

(Risico op) Ernstig gevaar voor dierenwelzijn, volksgezondheid en/of voedselveiligheid

Bestuurlijke boete; Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete; Corrigerende interventie

n.v.t.

G.2.26

03R0187000

Dierenarts

Het is verboden een handeling te verrichten die ertoe strekt een diergeneesmiddel te bereiden, te bewerken, te verwerken, te verpakken, te etiketteren, in de handel te brengen, in of buiten Nederland te brengen, te vervoeren, aan te bieden, aan te prijzen, af te leveren, te ontvangen, voorhanden of in voorraad te hebben, voor zover deze handeling niet is toegestaan krachtens een vergunning die is verstrekt ingevolge een bij of krachtens algemene maatregel van bestuur ter uitvoering van een bindend onderdeel van een EU-rechtshandeling vastgesteld voorschrift of een bij ministeriële regeling aangewezen voorschrift van een EU-verordening inzake het in de handel brengen, vervaardiging, invoer, of het bezit van, handel in of verstrekken van een diergeneesmiddel.

Wet dieren, artikel 2.19, eerste lid

(Besluit diergeneesmiddelen, artikel 5.8, onderdeel a,

Regeling diergeneesmiddelen, artikel 2.13 en 2.17)

Een UDD gekanaliseerd diergeneesmiddel niet zijnde antibiotica door een dierenarts afgeleverd aan een houder van dieren.

B

(Risico op) Ernstig gevaar voor dierenwelzijn, volksgezondheid en/of voedselveiligheid

Bestuurlijke boete; Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete; Corrigerende interventie

n.v.t.

G.2.27

03R0188000

Dierenarts

Het is verboden een handeling te verrichten die ertoe strekt een diergeneesmiddel te bereiden, te bewerken, te verwerken, te verpakken, te etiketteren, in de handel te brengen, in of buiten Nederland te brengen, te vervoeren, aan te bieden, aan te prijzen, af te leveren, te ontvangen, voorhanden of in voorraad te hebben, voor zover deze handeling niet is toegestaan krachtens een vergunning die is verstrekt ingevolge een bij of krachtens algemene maatregel van bestuur ter uitvoering van een bindend onderdeel van een EU-rechtshandeling vastgesteld voorschrift of een bij ministeriële regeling aangewezen voorschrift van een EU-verordening inzake het in de handel brengen, vervaardiging, invoer, of het bezit van, handel in of verstrekken van een diergeneesmiddel.

Wet dieren, artikel 2.19, eerste lid

(Besluit diergeneesmiddelen, artikel 5.8, onderdeel a,

Regeling diergeneesmiddelen, artikel 2.13 en 2.17)

Het afleveren van UDD-middelen zijnde antibiotica, geringe afwijking van de voorwaarden van Bijlage 9 Regeling diergeneesmiddelen en incidenteel van aard.

C

(Risico op) Gevaar voor dierenwelzijn, volksgezondheid en/of voedselveiligheid

Schriftelijke waarschuwing;

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete; Corrigerende interventie

n.v.t.

G.2.27

03R0189000

Dierenarts

Het is verboden een handeling te verrichten die ertoe strekt een diergeneesmiddel te bereiden, te bewerken, te verwerken, te verpakken, te etiketteren, in de handel te brengen, in of buiten Nederland te brengen, te vervoeren, aan te bieden, aan te prijzen, af te leveren, te ontvangen, voorhanden of in voorraad te hebben, voor zover deze handeling niet is toegestaan krachtens een vergunning die is verstrekt ingevolge een bij of krachtens algemene maatregel van bestuur ter uitvoering van een bindend onderdeel van een EU-rechtshandeling vastgesteld voorschrift of een bij ministeriële regeling aangewezen voorschrift van een EU-verordening inzake het in de handel brengen, vervaardiging, invoer, of het bezit van, handel in of verstrekken van een diergeneesmiddel.

Wet dieren, artikel 2.19, eerste lid

(Besluit diergeneesmiddelen, artikel 5.8, onderdeel a,

Regeling diergeneesmiddelen, artikel 2.13 en 2.17)

Het afleveren van UDD-middelen zijnde antibiotica, meer dan geringe afwijking van de voorwaarden van Bijlage 9 Regeling diergeneesmiddelen en/of structureel karakter

B

(Risico op) Ernstig gevaar voor dierenwelzijn, volksgezondheid en/of voedselveiligheid

Bestuurlijke boete; Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete; Corrigerende interventie

n.v.t.

G2.24

03R0190000

Vergunninghouder

Apotheker

Het is verboden een handeling te verrichten die ertoe strekt een diergeneesmiddel te bereiden, te bewerken, te verwerken, te verpakken, te etiketteren, in de handel te brengen, in of buiten Nederland te brengen, te vervoeren, aan te bieden, aan te prijzen, af te leveren, te ontvangen, voorhanden of in voorraad te hebben, voor zover deze handeling niet is toegestaan krachtens een vergunning die is verstrekt ingevolge een bij of krachtens algemene maatregel van bestuur ter uitvoering van een bindend onderdeel van een EU-rechtshandeling vastgesteld voorschrift of een bij ministeriële regeling aangewezen voorschrift van een EU-verordening inzake het in de handel brengen, vervaardiging, invoer, of het bezit van, handel in of verstrekken van een diergeneesmiddel.

Wet dieren, artikel 2.19, eerste lid

(Regeling diergeneesmiddelen, artikel 2.13, 2.15, 2.16 en 2.17,

Besluit diergeneesmiddelen, artikel 5.8, onderdeel a)

Een diergeneesmiddel af te leveren zonder te zijn voorgeschreven (artikel 5.8, onderdeel a, Besluit diergeneeskundigen).

B

(Risico op) Ernstig gevaar voor dierenwelzijn, volksgezondheid en/of voedselveiligheid

Bestuurlijke boete; Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete; Corrigerende interventie

n.v.t.

 

03R0191000

Diergeneeskundige

Personen, die zijn toegelaten tot het beroepsmatig verrichten van diergeneeskundige handelingen, schieten niet door enig handelen of nalaten tekort in de zorg die zij in hun hoedanigheid behoren te betrachten ten opzichte van een dier met betrekking tot welke hun hulp is ingeroepen, en verlenen of in geval van nood behoren te verlenen ten opzichte van een dier.

Wet dieren, artikel 4.2, eerste lid

 

B

(Risico op) Ernstig gevaar voor dierenwelzijn, volksgezondheid en/of voedselveiligheid

Berechtingsrapport; Corrigerende interventie

Berechtingsrapport; Corrigerende interventie

n.v.t.

G4.1

03R0192000

Diergeneeskundige

Personen die zijn toegelaten tot het beroepsmatig verrichten van diergeneeskundige handelingen, schieten niet zodanig tekort in hetgeen van hen in hun hoedanigheid mag worden verwacht dat daardoor ernstige schade kan ontstaan voor de gezondheidszorg voor dieren.

Wet dieren, artikel 4.2, tweede lid

 

B

(Risico op) Ernstig gevaar voor dierenwelzijn, volksgezondheid en/of voedselveiligheid

Berechtingsrapport; Corrigerende interventie

Berechtingsrapport; Corrigerende interventie

n.v.t.

Naar boven