Specifiek interventiebeleid NVWA identificatie en registratie van dieren (IB02-SPEC 10, versie 01)

[Regeling vervallen per 01-01-2024.]
Geraadpleegd op 25-02-2024.
Geldend van 01-09-2020 t/m 31-12-2023

Besluit van de inspecteur-generaal van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 17 juli 2020, nr. NVWA/2020/3796, tot vaststelling van het Specifiek interventiebeleid identificatie en registratie van dieren (IB02-SPEC 10, versie 01)

1. Onderwerp

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Het specifiek interventiebeleid identificatie en registratie van dieren beschrijft, binnen de kaders van het Algemeen Interventiebeleid van de NVWA (NVWA-IB02) (AIB) en de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, de mogelijke interventies voor overtredingen van voorschriften die vallen binnen het cluster identificatie en registratie van dieren van het toezichtsdomein levende dieren en diergezondheid.

Overtredingen die door de inspecteur/toezichthouder worden waargenomen en die niet in dit IB02-SPEC 10 zijn opgenomen, worden door de inspecteur voorgelegd aan de Afdeling Expertise van de Directie Handhaven. Zij bepaalt, indien van toepassing in overleg met de Divisie Ontwerp & Dienstverlening van de Directie Keuren, een interventie aan de hand van het AIB.

2. Definities en wettelijke basis

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

2.2. Wettelijke basis

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

De basis voor het specifiek interventiebeleid identificatie en registratie van dieren is:

3. Werkwijze

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

3.1. Het bepalen van de ernst van de overtreding

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Overtredingen worden ingedeeld naar de klassen zoals gedefinieerd in het AIB.

Bij de indeling in de klassen is met name beoordeeld in hoeverre een overtreding een risico kan vormen voor de voedselveiligheid (tracering), de verspreiding van dierziekten en de ondermijning van het systeem. Hoe groter het risico, hoe ernstiger de overtreding wordt gekwalificeerd.

De kwalificatie in het interventiebeleid naar ernst kan verschillen van de kwalificatie naar ernst van de wetgever in de Regeling bestuurlijke boetes GWWD. Dit is verklaarbaar, want het doel van de kwalificering en de criteria zijn verschillend. In het specifiek interventiebeleid is het doel het bepalen van de interventie en in de Regeling bestuurlijke boetes GWWD gaat het om het bepalen van de hoogte van de bestuurlijke boete zodra voor deze interventie gekozen is.

Bepalen van de klasse van de overtreding (overtreding (C) of ernstige overtreding (B))

Bij een aantal overtredingen bepalen de omstandigheden van het geval of de niet-naleving wordt aangemerkt als overtreding (C) of ernstige overtreding (B). De volgende indeling wordt aangehouden:

Incidentele overtreding: een kleine afwijking van de norm of er is slechts een klein aantal dieren bij de overtreding betrokken. Onder een kleine afwijking wordt bijvoorbeeld verstaan de onjuiste registratie van (een deel van) gegevens, of kleine en incidentele onvolledigheden, of een bepaalde norm is hooguit met enkele dagen overschreden.

Structurele overtreding: een niet-geringe afwijking van de norm of er is meer dan een gering aantal dieren bij de overtreding betrokken. Indien het bijvoorbeeld een overtreding van registratie van gegevens betreft: er is helemaal geen registratie of er is sprake van veel fouten en/of onvolledigheden, of een bepaalde norm is met meer dan enkele dagen overschreden.

Bij een aantal overtredingen zijn getalsmatige criteria opgenomen.

In de bijlage van dit document zijn de bepalingen van de geldende wetgeving ingedeeld in een overtredingsklasse met bijbehorende interventie(s).

Voor klasse D overtredingen geldt dat na een derde constatering daarvan wordt overgegaan naar de interventie die volgt op de constatering van een klasse C overtreding.

Afwijken van de in dit document voorgeschreven interventie is alleen mogelijk in overleg met, en na akkoord van, het afdelingshoofd. De onderbouwing van de reden om af te wijken wordt vastgelegd.

3.2. Het bepalen van interventies bij een overtreding

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Sanctionerende interventie

Overtredingen van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren worden in de regel bestuurlijk beboet. Dit geldt voor overtredingen van voorschriften over identificatie en registratie van dieren vanaf 1 juli 2019. Indien de ernst van de overtreding of de omstandigheden waaronder deze is begaan daartoe aanleiding geven, legt de NVWA deze aan het Openbaar Ministerie (OM) voor. Dit volgt uit artikel 120g, eerste lid, van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren. Het OM beslist of het overgaat tot strafrechtelijke afdoening. Strafrechtelijke afdoening is niet voorbehouden aan een vooraf aan te geven overtreding van een bepaald voorschrift, maar kan in beginsel bij alle overtredingen van de bij of krachtens de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren gestelde voorschriften noodzakelijk zijn.

De kolommen ‘interventie bij eerste overtreding’ en ‘interventie bij herhaalde overtreding’ in de bijlage van dit document vermelden uitsluitend de bestuurlijke boete als sanctionerende interventie die doorgaans wordt toegepast. Dit laat onverlet dat, als een overtreding zowel bestuursrechtelijk als strafrechtelijk kan worden afgedaan, op grond van de specifieke feiten en omstandigheden kan worden besloten om in plaats van een bestuurlijke boete een proces verbaal op te maken ten behoeve van strafrechtelijke afdoening. Op voorhand is niet in de bijlage aan te geven wanneer wordt overgegaan tot een strafrechtelijke sanctionerende interventie. Daarom vormt deze paragraaf een aanvulling op de inhoud van de bijlage.

In alle gevallen geldt overigens dat een strafrechtelijke sanctionerende interventie (een proces verbaal) te allen tijde kan worden gecombineerd met een bestuursrechtelijke corrigerende interventie (een herstelmaatregel).

Uitgangspunt is dat bij een ernstige overtreding (klasse B), dan wel een herhaalde overtreding (klasse C), in elk geval een bestuurlijke boete wordt opgelegd.

Een rapportage ten behoeve van het Veterinair Tucht College (VTC) kan worden opgemaakt indien wordt geconstateerd dat niet aan artikel 4.2 van de Wet dieren is voldaan.

Corrigerende interventie

Corrigerende interventies kunnen naast of in plaats van sanctionerende interventies worden ingezet. Dat kan nuttig zijn zodra blijkt dat sanctionerende interventies (alleen) onvoldoende leiden tot naleving van de regelgeving. Voor welke corrigerende interventie gekozen wordt verschilt van geval tot geval. Voorbeelden hiervan zijn: een last onder dwangsom, een last onder bestuursdwang, een beperking op de verplaatsing van (alle) dieren naar of vanuit het bedrijf van de betrokken houder en vernietiging van het dier zonder schadevergoeding.

Corrigerende interventies hebben als doel te bevorderen dat de overtreder zijn bedrijfsprocessen blijvend beheerst zodat bestaande overtredingen worden beëindigd en nieuwe worden voorkomen. Een corrigerende interventie moet proportioneel zijn, toegesneden op de specifieke situatie van de overtreder. Een corrigerende interventie mag niet ingrijpender voor de overtreder zijn dan strikt noodzakelijk om de overtreding te beëindigen of herhaling ervan te voorkomen. Overgaan tot ingrijpender corrigerende interventies kan indien kan worden gemotiveerd waarom een minder ingrijpende corrigerende interventie onvoldoende effect heeft gehad of zal hebben.

Specifieke corrigerende interventie

Als een of meer overtredingen worden geconstateerd die in ernst, aantal en tijdsbestek een corrigerende interventie rechtvaardigen wordt met een specifieke corrigerende interventie in het bedrijfsproces ingegrepen. Dit ingrijpen kan betrekking hebben op:

  • a. beëindiging van een overtreding of

  • b. voorkoming van nieuwe overtredingen.

Aan een specifieke corrigerende interventie kan een last onder dwangsom of last onder bestuursdwang worden verbonden.

Als opnieuw overtredingen worden geconstateerd wordt opnieuw een corrigerende interventie ingezet als ernst, aantal en tijdsbestek van de overtreding(en) dit rechtvaardigt. Zonodig met ingrijpender maatregelen of een hogere dwangsom.

Generieke corrigerende interventie

Mocht de overtreder ondanks een of meer specifieke corrigerende interventies nieuwe overtredingen blijven begaan die in ernst, aantal en tijdsbestek ingrijpen rechtvaardigen kan worden overgegaan tot een generieke corrigerende interventie. Hiertoe kan ook meteen worden overgegaan als er weliswaar nog geen (herhaalde) specifieke corrigerende interventie is opgelegd maar er op voorhand aanwijzingen zijn dat deze onvoldoende tot naleving zullen leiden.

Bij het bepalen van nut en noodzaak van een generieke interventie wordt integraal bekeken in hoeverre de overtreder, afgezien van de wettelijke eisen voor de identificatie en registratie van dieren, andere wettelijke eisen naleeft waarop de NVWA toezicht houdt. Bij een houder van dieren kan bijvoorbeeld ook gekeken worden naar het nalevingsgedrag van wettelijke eisen over dierenwelzijn en diergeneesmiddelen.

3.3. Herhaalde overtreding en verscherpt toezicht

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Herhaalde overtreding

Er is sprake van een herhaalde overtreding wanneer tijdens een (her)inspectie opnieuw een overtreding wordt geconstateerd van de wetgeving met betrekking tot identificatie en registratie van dieren waarvoor in de daaraan voorafgaande periode van drie jaar reeds een overtreding werd vastgesteld.

Stapeling

Tijdens een inspectie kunnen overtredingen van verschillende wettelijke voorschriften en van verschillende overtredingsklassen worden vastgesteld. Voor het handelen in dergelijke situaties zie het AIB. Ten aanzien van het stapelen van overtredingen geldt, bij het opleggen van de bestuurlijke boete, dat er wordt uitgegaan van maximaal vijf overtredingen per overtreder, per controlemoment, per locatie.

Herinspectie

Na het constateren van een overtreding klasse B of C kan een extra inspectie worden uitgevoerd om na te gaan of gemaakte afspraken over het opheffen van de overtreding zijn nagekomen. Herinspecties kunnen in rekening worden gebracht bij het bedrijf.

Verscherpt toezicht

Als bij meerdere opeenvolgende (her)inspecties blijkt dat overtredingen zich blijven voordoen, kan de NVWA besluiten verscherpt toezicht in te stellen. Dit wordt dan aan de overtreder medegedeeld. Verscherpt toezicht houdt in dat de NVWA vaker inspecteert en, indien zij overtredingen constateert, naast een sanctionerende interventie ook corrigerende interventies kan opleggen die passend zijn om de geconstateerde overtreding(en) te beëindigen of herhaling ervan te voorkomen. Per overtreder wordt een maatwerkaanpak opgesteld. Na afloop van een van tevoren vastgestelde periode wordt geëvalueerd of voortzetting van het verscherpt toezicht wenselijk is. Ook dit wordt de overtreder medegedeeld.

5. Divers

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als “Specifiek interventiebeleid NVWA identificatie en registratie van dieren (IB02-SPEC 10, versie 01)”.

Inwerkingtreding

Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van 1 september 2020.

Deze beleidsregel wordt in de Staatscourant geplaatst.

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

namens deze:

M.A. Ruys

inspecteur-generaal van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

Bijlage bij IB02-SPEC 10, versie 01: tabel Specifiek interventiebeleid NVWA identificatie en registratie van dieren

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

ID regel

Normadressaat

Normbeschrijving

Wet- en regelgeving

Afwijking van de norm

Overtredingsklasse

Motivering overtredingsklasse

Interventie bij eerste overtreding

Interventie bij herhaalde overtreding

Doormelding cross compliance (in het kader van gemeenschappelijk landbouwbeleid)

 

Houder van dieren, met uitzondering van paardachtigen

De houder van dieren, met uitzondering van de houder van paardachtigen, meldt zich binnen 3 werkdagen te rekenen vanaf de dag na de dag waarop hij dieren is gaan houden aan bij de minister.

Artikel 2, eerste lid, Regeling identificatie en registratie van dieren

Bedrijfsmatig gehouden dieren

B

(Risico dat) traceerbaarheid ernstig in gevaar komt.

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

ja

 

Houder van dieren, met uitzondering van paardachtigen

De houder van dieren, met uitzondering van de houder van paardachtigen, meldt zich binnen 3 werkdagen te rekenen vanaf de dag na de dag waarop hij dieren is gaan houden aan bij de minister.

Artikel 2, eerste lid, Regeling identificatie en registratie van dieren

Niet-bedrijfsmatig gehouden dieren

C

(Risico dat) traceerbaarheid in gevaar komt.

Schriftelijke waarschuwing, en/of corrigerende interventie en/of nalevingshulp

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

ja

 

Houder van gevogelte

Een houder van gevogelte verstrekt ten behoeve van opname in het gecomputeriseerde gegevensbestand, bedoeld in het vierde lid, in aanvulling op de gegevens, bedoeld in het derde lid, de volgende gegevens:

a.het soort gevogelte dat wordt gehouden;

b. de categorie gevogelte die wordt gehouden;

c. het doel waarvoor het gevogelte wordt gehouden;

d. het type inrichting waarin het gevogelte wordt gehouden;

e. indien van toepassing de maximale capaciteit, oppervlakte en de houderijvorm per stal;

f. het nummer of de aanduiding per stal.

Artikel 2, zevende lid, Regeling identificatie en registratie van dieren

 

C

(Risico dat) traceerbaarheid in gevaar komt.

Schriftelijke waarschuwing, en/of corrigerende interventie en/of nalevingshulp

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

n.v.t.

 

Houder van dieren, met uitzondering van paardachtigen

Van iedere wijziging van de gegevens, bedoeld in artikel 2, derde lid, doet de houder binnen 30 dagen nadat deze wijziging zich heeft voorgedaan opgave onder vermelding van het UBN van het betrokken bedrijf.

Artikel 4, eerste lid, Regeling identificatie en registratie van dieren

 

C

(Risico dat) traceerbaarheid in gevaar komt.

Schriftelijke waarschuwing, en/of corrigerende interventie en/of nalevingshulp

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

ja

 

Houder van schapen en/of geiten

Van iedere wijziging van de gegevens, bedoeld in deel D, onderdeel 1, punten b tot en met e en g, van de bijlage bij verordening 21/2004 die ingevolge artikel 2, zesde lid, in het gecomputeriseerde gegevensbestand zijn opgenomen, doet de houder van schapen en geiten binnen 30 dagen nadat deze wijziging zich heeft voorgedaan opgave onder vermelding van het UBN van het betrokken bedrijf.

Artikel 4, tweede lid, Regeling identificatie en registratie van dieren

 

C

(Risico dat) traceerbaarheid in gevaar komt.

Schriftelijke waarschuwing, en/of corrigerende interventie en/of nalevingshulp

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

n.v.t.

 

Houder van gevogelte

Van iedere wijziging van de gegevens, bedoeld in artikel 2, zevende lid, doet de houder binnen 30 dagen nadat deze wijziging zich heeft voorgedaan opgave onder vermelding van het registratienummer van de betrokken inrichting.

Artikel 4, derde lid, Regeling identificatie en registratie van dieren

 

C

(Risico dat) traceerbaarheid in gevaar komt.

Schriftelijke waarschuwing, en/of corrigerende interventie en/of nalevingshulp

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

n.v.t.

 

Degene die eieren onder zich houdt

De artikelen 2, eerste tot en met vierde en zevende lid, 3, 4, eerste, derde en vierde lid, en 5, zijn van overeenkomstige toepassing op degene die eieren, afkomstig van gevogelte, die bestemd zijn om te worden bebroed, onder zich houdt en verhandelt en indien Verordening (EU) Nr. 617/2008 van toepassing is, daartoe een capaciteit heeft voor 1.000 of meer eieren.

Artikel 5a, Regeling identificatie en registratie van dieren

 

zie categorie-indeling van betreffend artikel

     

n.v.t.

 

Houder van runderen

Het merk waarmee runderen ingevolge artikel 4 van verordening (EG) Nr. 1760/2000 worden geïdentificeerd, is een oormerk dat voldoet aan de artikelen 1, 2 en 3 en in voorkomend geval artikel 4 van verordening (EG) Nr. 911/2004 en voor zover het rund in Nederland is geboren, aan de eisen, bedoeld in artikel 12a.

Artikel 8, eerste lid, Regeling identificatie en registratie van dieren

Structureel

B

(Risico dat) traceerbaarheid ernstig in gevaar komt.

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

n.v.t.

 

Houder van runderen

Het merk waarmee runderen ingevolge artikel 4 van verordening (EG) Nr. 1760/2000 worden geïdentificeerd, is een oormerk dat voldoet aan de artikelen 1, 2 en 3 en in voorkomend geval artikel 4 van verordening (EG) Nr. 911/2004 en voor zover het rund in Nederland is geboren, aan de eisen, bedoeld in artikel 12a.

Artikel 8, eerste lid, Regeling identificatie en registratie van dieren

Incidenteel

C

(Risico dat) traceerbaarheid in gevaar komt.

Schriftelijke waarschuwing, en/of corrigerende interventie en/of nalevingshulp

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

n.v.t.

 

Houder van varkens

Het merk waarmee varkens worden geïdentificeerd, is het door de minister toegelaten oormerk, bedoeld in artikel 12k.

Artikel 8, tweede lid, Regeling identificatie en registratie van dieren

Artikel 12k, Regeling identificatie en registratie van dieren

Meer dan 10 dieren of meer dan 10% van de dieren

B

(Risico dat) traceerbaarheid ernstig in gevaar komt.

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

ja

 

Houder van varkens

Het merk waarmee varkens worden geïdentificeerd, is het door de minister toegelaten oormerk, bedoeld in artikel 12k.

Artikel 8, tweede lid, Regeling identificatie en registratie van dieren

Artikel 12k, Regeling identificatie en registratie van dieren

Minder dan 11 dieren of minder of gelijk aan 10% van de dieren

C

(Risico dat) traceerbaarheid in gevaar komt.

Schriftelijke waarschuwing, en/of corrigerende interventie en/of nalevingshulp

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

ja

 

Houder van raszuivere fokvarkens of hybride fokvarkens

Het merk waarmee raszuivere fokvarkens of hybride fokvarkens als bedoeld in artikel 2, onderdelen 9 of 10, van verordening (EU) 2016/1012 worden geïdentificeerd is het merk, bedoeld in het tweede lid, of een tatoeage die voldoet aan de eisen van artikel 12m.

Artikel 8, derde lid, Regeling identificatie en registratie van dieren

Artikel 12m, Regeling identificatie en registratie van dieren

Meer dan 10 dieren of meer dan 10% van de dieren

B

(Risico dat) traceerbaarheid ernstig in gevaar komt.

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

ja

 

Houder van raszuivere fokvarkens of hybride fokvarkens

Het merk waarmee raszuivere fokvarkens of hybride fokvarkens als bedoeld in artikel 2, onderdelen 9 of 10, van verordening (EU) 2016/1012 worden geïdentificeerd is het merk, bedoeld in het tweede lid, of een tatoeage die voldoet aan de eisen van artikel 12m.

Artikel 8, derde lid, Regeling identificatie en registratie van dieren

Artikel 12m, Regeling identificatie en registratie van dieren

Minder dan 11 dieren of minder of gelijk aan 10% van de dieren

C

(Risico dat) traceerbaarheid in gevaar komt.

Schriftelijke waarschuwing, en/of corrigerende interventie en/of nalevingshulp

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

ja

 

Houder van slachtvarkens

Het merk waarmee slachtvarkens worden gemerkt, is het door de minister toegelaten slachtmerk, bedoeld in artikel 12k, dat voldoet aan de eisen van artikel 12l, tweede lid.

Artikel 8, vierde lid, Regeling identificatie en registratie van dieren

Artikel 12l, tweede lid, Regeling identificatie en registratie van dieren

Meer dan 10 dieren of meer dan 10% van de dieren

B

(Risico dat) traceerbaarheid ernstig in gevaar komt en (risico op) ondermijning van het systeem.

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

ja

 

Houder van slachtvarkens

Het merk waarmee slachtvarkens worden gemerkt, is het door de minister toegelaten slachtmerk, bedoeld in artikel 12k, dat voldoet aan de eisen van artikel 12l, tweede lid.

Artikel 8, vierde lid, Regeling identificatie en registratie van dieren

Artikel 12l, tweede lid, Regeling identificatie en registratie van dieren

Minder dan 11 dieren of minder of gelijk aan 10% van de dieren

C

(Risico dat) traceerbaarheid in gevaar komt en (risico op) ondermijning van het systeem.

Schriftelijke waarschuwing, en/of corrigerende interventie en/of nalevingshulp

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

ja

 

Houder van varkens

Het merk waarmee varkens worden geïdentificeerd en voor de slacht worden aangeboden is, het door de minister toegelaten gebruiksmerk, bedoeld in artikel 12l, derde lid, met dien verstande dat dit merk uitsluitend bij zeugen, gelten en beren aangebracht mag worden.

Artikel 8, vijfde lid, Regeling identificatie en registratie van dieren

Artikel 12l, derde lid, Regeling identificatie en registratie van dieren

Meer dan 10 dieren of meer dan 10% van de dieren

B

(Risico dat) traceerbaarheid ernstig in gevaar komt.

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

ja

 

Houder van varkens

Het merk waarmee varkens worden geïdentificeerd en voor de slacht worden aangeboden is, het door de minister toegelaten gebruiksmerk, bedoeld in artikel 12l, derde lid, met dien verstande dat dit merk uitsluitend bij zeugen, gelten en beren aangebracht mag worden.

Artikel 8, vijfde lid, Regeling identificatie en registratie van dieren

Artikel 12l, derde lid, Regeling identificatie en registratie van dieren

Minder dan 11 dieren of minder of gelijk aan 10% van de dieren

C

(Risico dat) traceerbaarheid in gevaar komt.

Schriftelijke waarschuwing, en/of corrigerende interventie en/of nalevingshulp

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

ja

 

Houder van schapen en/of geiten

Het merk waarmee schapen en geiten ingevolge artikel 4 van verordening (EG) Nr. 21/2004 worden geïdentificeerd voldoet aan artikel 12e.

Artikel 8, zesde lid, Regeling identificatie en registratie van dieren

Artikel 12e, Regeling identificatie en registratie van dieren

Meer dan 10 dieren of meer dan 10% van de dieren

B

(Risico dat) traceerbaarheid ernstig in gevaar komt.

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

ja

 

Houder van schapen en/of geiten

Het merk waarmee schapen en geiten ingevolge artikel 4 van verordening (EG) Nr. 21/2004 worden geïdentificeerd voldoet aan artikel 12e.

Artikel 8, zesde lid, Regeling identificatie en registratie van dieren

Artikel 12e, Regeling identificatie en registratie van dieren

Minder dan 11 dieren of minder of gelijk aan 10% van de dieren

C

(Risico dat) traceerbaarheid in gevaar komt.

Schriftelijke waarschuwing, en/of corrigerende interventie en/of nalevingshulp

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

ja

 

Verstrekker van merken

De merken worden uitsluitend op bestelling aan de houder verstrekt door de minister of door een leverancier die door de minister als leverancier van merken, slachtmerken en gebruiksmerken is geregistreerd.

Artikel 9, eerste lid, Regeling identificatie en registratie van dieren

 

B

(Risico dat) traceerbaarheid ernstig in gevaar komt.

Proces-verbaal en eventueel corrigerende interventie(s)

Proces-verbaal en eventueel corrigerende interventie(s)

n.v.t.

 

Leverancier van merken

De leverancier, bedoeld in het eerste lid, voldoet aan de volgende eisen:

a. de leverancier houdt een inzichtelijke administratie bij, waaruit per UBN of relatienummer, per besteldatum, de hoeveelheid bestelde en de hoeveelheid geleverde merken, de hoeveelheid geleverde slachtmerken, de hoeveelheid geleverde gebruiksmerken blijkt alsmede, voor zover het merken betreft als bedoeld:

- in artikel 8, eerste lid, de op de geleverde merken vermelde identificatiecode, bedoeld in artikel 14, onderdeel b

- in artikel 8, zesde lid, de op de geleverde merken vermelde identificatiecode, bedoeld in artikel 12e

b. de leverancier levert de merken uitsluitend aan de houder indien deze de merken heeft besteld overeenkomstig het tweede lid;

Artikel 9, derde lid, Regeling identificatie en registratie van dieren

Leverancier voert geen administratie

B

(Risico dat) traceerbaarheid ernstig in gevaar komt.

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

n.v.t.

   

c. de leverancier levert aan een houder geen merken, slachtmerken en gebruiksmerken voor varkens die niet zijn voorzien van het UBN van het betrokken bedrijf, en

d. de leverancier verstrekt, voorzover het betrekking heeft op merken, slachtmerken en gebruiksmerken voor varkens, maandelijks aan de minister per UBN een overzicht van het aantal bestelde en het aantal geleverde merken, onder vermelding van de op de geleverde merken vermelde gegevens.

             
 

Leverancier van merken

De leverancier van merken, bedoeld in het eerste lid, houdt een inzichtelijke administratie bij, waaruit per UBN of relatienummer, per besteldatum, de hoeveelheid bestelde en de hoeveelheid geleverde merken, de hoeveelheid geleverde slachtmerken.

Artikel 9, derde lid, Regeling identificatie en registratie van dieren

Leverancier voert onvolledige administratie

C

(Risico dat) traceerbaarheid in gevaar komt.

Schriftelijke waarschuwing, en/of corrigerende interventie en/of nalevingshulp

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

n.v.t.

 

Eenieder

Het is verboden dieren te merken en te hermerken.

Artikel 10, eerste lid, Regeling identificatie en registratie van dieren.

structureel

B

(Risico dat) traceerbaarheid ernstig in gevaar komt.

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

ja

 

Eenieder

Het is verboden dieren te merken en te hermerken.

Artikel 10, eerste lid, Regeling identificatie en registratie van dieren.

incidenteel

C

(Risico dat) traceerbaarheid in gevaar komt.

Schriftelijke waarschuwing, en/of corrigerende interventie en/of nalevingshulp

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

ja

 

Houder van runderen

Ingeval een rund twee merken heeft verloren, gebeurt het hermerken onder toezicht van een ambtenaar van de NVWA.

Artikel 10, derde lid, Regeling identificatie en registratie van dieren

structureel

B

(Risico dat) traceerbaarheid ernstig in gevaar komt.

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

ja

 

Houder van runderen

Ingeval een rund twee merken heeft verloren, gebeurt het hermerken onder toezicht van een ambtenaar van de NVWA.

Artikel 10, derde lid, Regeling identificatie en registratie van dieren

incidenteel

C

(Risico dat) traceerbaarheid in gevaar komt.

Schriftelijke waarschuwing, en/of corrigerende interventie en/of nalevingshulp

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

ja

 

Houder van runderen

Het vervangen van een merk waarop niet de letters `NL' staan vermeld, door een merk als bedoeld in artikel 8, eerste lid, gebeurt onder toezicht van ambtenaren van de NVWA.

Artikel 10, vierde lid, Regeling identificatie en registratie van dieren

structureel

B

(Risico dat) traceerbaarheid ernstig in gevaar komt.

Proces-verbaal en eventueel corrigerende interventie(s)

Proces-verbaal en eventueel corrigerende interventie(s)

ja

 

Houder van runderen

Het vervangen van een merk waarop niet de letters `NL' staan vermeld, door een merk als bedoeld in artikel 8, eerste lid, gebeurt onder toezicht van ambtenaren van de NVWA.

Artikel 10, vierde lid, Regeling identificatie en registratie van dieren

incidenteel

C

(Risico dat) traceerbaarheid in gevaar komt.

Schriftelijke waarschuwing, en/of corrigerende interventie en/of nalevingshulp

Proces-verbaal en eventueel corrigerende interventie(s)

ja

 

Houder van dieren

De houder draagt er zorg voor dat de merken aan of in de dieren die hij houdt, bevestigd, onderscheidenlijk aanwezig blijven.

Artikel 11, eerste lid, Regeling identificatie en registratie van dieren

 

C

(Risico dat) traceerbaarheid in gevaar komt.

Schriftelijke waarschuwing, en/of corrigerende interventie en/of nalevingshulp

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

ja

 

Houder van dieren

Het is verboden een merk te hergebruiken.

Artikel 11, tweede lid, Regeling identificatie en registratie van dieren

 

B

(Risico dat) traceerbaarheid ernstig in gevaar komt en (risico op) ondermijning van het systeem en fraude.

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

ja

 

Houder van dieren

Het is verboden zonder toestemming van de minister merken aan derden te verstrekken of merken van derden aan te nemen of voor handen te hebben.

Artikel 12, eerste lid, Regeling identificatie en registratie van dieren

 

C

(Risico dat) traceerbaarheid in gevaar komt.

Schriftelijke waarschuwing, en/of corrigerende interventie en/of nalevingshulp

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

ja

 

Houder van dieren

Het is de houder verboden andere dieren dan die hij houdt te merken.

Artikel 12, tweede lid, aanhef en onder a, Regeling identificatie en registratie van dieren

 

C

(Risico dat) traceerbaarheid in gevaar komt.

Schriftelijke waarschuwing, en/of corrigerende interventie en/of nalevingshulp

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

ja

 

Houder van dieren

Het is de houder verboden dieren die hij houdt te merken met merken die blijkens de op het merk vermelde gegevens door de minister aan derden ter beschikking zijn gesteld, of:

1°. ingeval van runderen, met merken die niet afkomstig zijn van een leverancier als bedoeld in artikel 12a, onderdeel b, en

2°. ingeval van varkens met merken die niet door de minister of een leverancier als bedoeld in artikel 9, eerste lid, ter beschikking zijn gesteld;

3°. ingeval van schapen en geiten, met merken die niet afkomstig zijn van een leverancier als bedoeld in artikel 12f, eerste lid, onderdeel c.

Artikel 12, tweede lid, aanhef en onder b, Regeling identificatie en registratie van dieren

 

B

(Risico dat) traceerbaarheid ernstig in gevaar komt.

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

ja

 

Houder van schapen en/of geiten

De tatoeage bij schapen en geiten bestaat uit de letters ‘NL’ gevolgd door het nummer als bedoeld in deel A, onderdeel 2, onder b, van de bijlage bij verordening 21/2004, dat overeenkomt met het nummer van het desbetreffende elektronische identificatiemiddel.

Artikel 12j, eerste lid, Regeling identificatie en registratie van dieren

structureel

B

(Risico dat) traceerbaarheid ernstig in gevaar komt.

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

ja

 

Houder van schapen en/of geiten

De tatoeage bij schapen en geiten bestaat uit de letters ‘NL’ gevolgd door het nummer als bedoeld in deel A, onderdeel 2, onder b, van de bijlage bij verordening 21/2004, dat overeenkomt met het nummer van het desbetreffende elektronische identificatiemiddel.

Artikel 12j, eerste lid, Regeling identificatie en registratie van dieren

incidenteel

C

(Risico dat) traceerbaarheid in gevaar komt.

Schriftelijke waarschuwing, en/of corrigerende interventie en/of nalevingshulp

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

ja

 

Houder van schapen en/of geiten

De tatoeage wordt aangebracht in de kleuren zwart of groen.

Artikel 12j, tweede lid, Regeling identificatie en registratie van dieren

 

D

(Risico dat) traceerbaarheid gering in gevaar komt.

Mededeling ter plaatse

en/of nalevingshulp en/of corrigerende interventie

Schriftelijke waarschuwing, en/of corrigerende interventie

ja

 

Houder van schapen en/of geiten

De tatoeage wordt aangebracht met een daarvoor geschikte tang op een zodanige wijze dat de tekens goed leesbaar blijven.

Artikel 12j, derde lid, Regeling identificatie en registratie van dieren

 

D

(Risico dat) traceerbaarheid gering in gevaar komt.

Mededeling ter plaatse

en/of nalevingshulp en/of corrigerende interventie

Schriftelijke waarschuwing, en/of corrigerende interventie

ja

 

Houder van runderen

De termijn, bedoeld in artikel 4 bis, eerste lid, van verordening 1760/2000, waarbinnen de merken worden aangebracht, bedraagt 3 werkdagen, te rekenen vanaf de dag na de dag van geboorte.

Artikel 15, eerste lid, Regeling identificatie en registratie van dieren

Meer dan 3 runderen en meer dan 7 dagen te laat

B

(Risico dat) traceerbaarheid ernstig in gevaar komt.

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

ja

 

Houder van runderen

De termijn, bedoeld in artikel 4 bis, eerste lid, van verordening 1760/2000, waarbinnen de merken worden aangebracht, bedraagt 3 werkdagen, te rekenen vanaf de dag na de dag van geboorte.

Artikel 15, eerste lid, Regeling identificatie en registratie van dieren

minder dan 8 dagen te laat, of 3 of minder runderen meer dan 7 dagen te laat

C

(Risico dat) traceerbaarheid in gevaar komt.

Schriftelijke waarschuwing, en/of corrigerende interventie en/of nalevingshulp

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

ja

 

Houder van runderen

De termijn, bedoeld in artikel 4 ter, tweede lid, van verordening 1760/2000, waarbinnen een uit een derde land ingevoerd rund op het bestemmingsadres, niet zijnde een slachthuis, wordt geïdentificeerd, bedraagt 3 werkdagen, te rekenen vanaf de dag na de dag van aanvoer op het bestemmingsadres.

Artikel 15, tweede lid, Regeling identificatie en registratie van dieren

Meer dan 3 runderen en meer dan 7 dagen te laat

B

(Risico dat) traceerbaarheid ernstig in gevaar komt.

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

ja

 

Houder van runderen

De termijn, bedoeld in artikel 4 ter, tweede lid, van verordening 1760/2000, waarbinnen een uit een derde land ingevoerd rund op het bestemmingsadres, niet zijnde een slachthuis, wordt geïdentificeerd, bedraagt 3 werkdagen, te rekenen vanaf de dag na de dag van aanvoer op het bestemmingsadres.

Artikel 15, tweede lid, Regeling identificatie en registratie van dieren

minder dan 8 dagen te laat, of 3 of minder runderen meer dan 7 dagen te laat

C

(Risico dat) traceerbaarheid in gevaar komt.

Schriftelijke waarschuwing, en/of corrigerende interventie en/of nalevingshulp

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

ja

 

Houder van runderen

Indien een rund één merk heeft verloren, bestelt de houder binnen 3 werkdagen te rekenen vanaf de dag na de dag waarop het merk is verloren een vervangend merk met dezelfde identificatiecode, en hermerkt hij het rund zodra het merk in zijn bezit is en in elk geval binnen 10 werkdagen nadat het verlies van het merk van een rund is geconstateerd.

Artikel 16, Regeling identificatie en registratie van dieren

Niet binnen 3 werkdagen een merk besteld

D

(Risico dat) traceerbaarheid gering in gevaar komt.

Mededeling ter plaatse

en/of nalevingshulp en/of corrigerende interventie

Schriftelijke waarschuwing, en/of corrigerende interventie

ja

 

Houder van runderen

Indien een rund één merk heeft verloren, bestelt de houder binnen 3 werkdagen te rekenen vanaf de dag na de dag waarop het merk is verloren een vervangend merk met dezelfde identificatiecode, en hermerkt hij het rund zodra het merk in zijn bezit is en in elk geval binnen 10 werkdagen nadat het verlies van het merk van een rund is geconstateerd.

Artikel 16, Regeling identificatie en registratie van dieren

Afwijking groter dan 10 procent of meer dan 5 dieren

B

(Risico dat) traceerbaarheid ernstig in gevaar komt.

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

ja

 

Houder van runderen

Indien een rund één merk heeft verloren, bestelt de houder binnen 3 werkdagen te rekenen vanaf de dag na de dag waarop het merk is verloren een vervangend merk met dezelfde identificatiecode, en hermerkt hij het rund zodra het merk in zijn bezit is en in elk geval binnen 10 werkdagen nadat het verlies van het merk van een rund is geconstateerd.

Artikel 16,Regeling identificatie en registratie van dieren

Afwijking kleiner of gelijk aan 10 procent óf minder of gelijk aan 5 dieren

C

(Risico dat) traceerbaarheid in gevaar komt.

Schriftelijke waarschuwing, en/of corrigerende interventie en/of nalevingshulp

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

ja

 

Houder van runderen

De houder tekent in het bedrijfsregister binnen 3 werkdagen, te rekenen vanaf de dag na de dag waarop de gebeurtenis heeft plaatsgevonden, de gegevens aan, bedoeld in artikel 7, eerste lid, tweede gedachtestreepje, van verordening 1760/2000 en bedoeld in artikel 8, onderdelen a tot en met d, van verordening 911/2004 en indien een rund op het bedrijf van de houder is geboren de identificatiecode van de moeder van dat rund.

Artikel 19, eerste lid, Regeling identificatie en registratie van dieren

houdt geen bedrijfsregister bij

B

(Risico dat) traceerbaarheid ernstig in gevaar komt.

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

ja

 

Houder van runderen

De houder tekent in het bedrijfsregister binnen 3 werkdagen, te rekenen vanaf de dag na de dag waarop de gebeurtenis heeft plaatsgevonden, de gegevens aan, bedoeld in artikel 7, eerste lid, tweede gedachtestreepje, van verordening 1760/2000 en bedoeld in artikel 8, onderdelen a tot en met d, van verordening 911/2004 en indien een rund op het bedrijf van de houder is geboren de identificatiecode van de moeder van dat rund.

Artikel 19, eerste lid, Regeling identificatie en registratie van dieren

houdt bedrijfsregister onvolledig bij

C

(Risico dat) traceerbaarheid in gevaar komt.

Schriftelijke waarschuwing, en/of corrigerende interventie en/of nalevingshulp

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

ja

 

Houder van runderen

Het bedrijfsregister wordt schriftelijk of elektronisch bijgehouden.

Artikel 19, tweede lid, Regeling identificatie en registratie van dieren

 

C

(Risico dat) traceerbaarheid in gevaar komt.

Schriftelijke waarschuwing, en/of corrigerende interventie en/of nalevingshulp

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

ja

 

Houder van runderen

Indien het bedrijfsregister schriftelijk wordt bijgehouden, tekent de houder de in het eerste lid bedoelde gegevens op de daarbij aangegeven wijze aan in het door de minister verstrekte bedrijfsregister dat overeenkomt met het in bijlage III, onderdeel a, vastgestelde model.

Artikel 19, derde lid, Regeling identificatie en registratie van dieren

 

C

(Risico dat) traceerbaarheid in gevaar komt.

Schriftelijke waarschuwing, en/of corrigerende interventie en/of nalevingshulp

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

ja

 

Houder van runderen

Indien het bedrijfsregister elektronisch wordt bijgehouden, draagt de houder er zorg voor dat de in het eerste lid bedoelde gegevens per rund overzichtelijk in beeld kunnen worden gebracht en ter plekke kunnen worden uitgeprint.

Artikel 19, vierde lid, Regeling identificatie en registratie van dieren

 

C

(Risico dat) traceerbaarheid in gevaar komt.

Schriftelijke waarschuwing, en/of corrigerende interventie en/of nalevingshulp

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

ja

 

Houder van runderen

De periode dat het bedrjifsregister wordt bewaard, bedraagt drie jaar.

Artikel 19, vjifde lid, Regeling identificatie en registratie van dieren

 

C

(Risico dat) traceerbaarheid in gevaar komt.

Schriftelijke waarschuwing, en/of corrigerende interventie en/of nalevingshulp

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

n.v.t.

 

Houder van runderen

De termijn, bedoeld in artikel 7, eerste lid, van verordening 1760/2000, waarbinnen de houder de minister in kennis stelt van de in dat onderdeel bedoelde gegevens, bedraagt 3 werkdagen, te rekenen vanaf de dag na de dag waarop de gebeurtenis waarvan de kennisgeving wordt gedaan, heeft plaatsgevonden.

Artikel 20, eerste lid, Regeling identificatie en registratie van dieren

minimaal 5 meldingen niet gedaan danwel meer dan 20% meldingen meer dan 7 dagen te laat

B

(Risico dat) traceerbaarheid ernstig in gevaar komt.

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

n.v.t.

 

Houder van runderen

De termijn, bedoeld in artikel 7, eerste lid, van verordening 1760/2000, waarbinnen de houder de minister in kennis stelt van de in dat onderdeel bedoelde gegevens, bedraagt 3 werkdagen, te rekenen vanaf de dag na de dag waarop de gebeurtenis waarvan de kennisgeving wordt gedaan, heeft plaatsgevonden.

Artikel 20, eerste lid, Regeling identificatie en registratie van dieren

minder dan 5 meldingen niet gedaan danwel minder dan 20% meldingen meer dan 7 dagen te laat

C

(Risico dat) traceerbaarheid in gevaar komt.

Schriftelijke waarschuwing, en/of corrigerende interventie en/of nalevingshulp

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

n.v.t.

 

Houder van runderen

Nadat het rund is gemerkt ovreeenkomstig artikel 15, eerste lid, wordt van de geboorte kennisgeving gedaan als bedoeld in artikel 20, eerste lid.

Artikel 20, tweede lid, Regeling identificatie en registratie van dieren

 

C

(Risico dat) traceerbaarheid in gevaar komt.

Schriftelijke waarschuwing, en/of corrigerende interventie en/of nalevingshulp

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

n.v.t.

 

Houder van runderen

Bij de in het eerste lid bedoelde kennisgeving doet de houder opgave van zijn relatienummer, het UBN van het betrokken bedrijf en van de identificatiecode van het betrokken rund.

Artikel 20, derde lid, Regeling identificatie en registratie van dieren

Structureel

B

(Risico dat) traceerbaarheid ernstig in gevaar komt.

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

ja

 

Houder van runderen

Bij de in het eerste lid bedoelde kennisgeving doet de houder opgave van zijn relatienummer, het UBN van het betrokken bedrijf en van de identificatiecode van het betrokken rund.

Artikel 20, derde lid, Regeling identificatie en registratie van dieren

Incidenteel

C

(Risico dat) traceerbaarheid in gevaar komt.

Schriftelijke waarschuwing, en/of corrigerende interventie en/of nalevingshulp

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

ja

 

Houder van runderen

Indien de in het eerste lid bedoelde kennisgeving betrekking heeft op de geboorte van een rund wordt tevens opgave gedaan van de in artikel 14, derde lid, onder C, punt 1, derde, vierde en vijfde gedachtestreepje, van richtlijn 64/432/EEG, bedoelde gegevens.

Artikel 20, vierde lid, Regeling identificatie en registratie van dieren

Structureel

B

(Risico dat) traceerbaarheid ernstig in gevaar komt.

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

ja

 

Houder van runderen

Indien de in het eerste lid bedoelde kennisgeving betrekking heeft op de geboorte van een rund wordt tevens opgave gedaan van de in artikel 14, derde lid, onder C, punt 1, derde, vierde en vijfde gedachtestreepje, van richtlijn 64/432/EEG, bedoelde gegevens.

Artikel 20, vierde lid, Regeling identificatie en registratie van dieren

Incidenteel

C

(Risico dat) traceerbaarheid in gevaar komt.

Schriftelijke waarschuwing, en/of corrigerende interventie en/of nalevingshulp

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

ja

 

Houder van runderen

Indien de in het eerste lid bedoelde kennisgeving betrekking heeft op de aanvoer van een uit een lidstaat ingevoerd rund op een bedrijf, niet zijnde een slachthuis, dat het bestemmingsadres is, wordt tevens opgave gedaan van de in artikel 14, derde lid, onder C, punt 1, eerste tot en met vijfde gedachtestreepje van richtlijn 64/432/EEG bedoelde gegevens, alsmede het land van geboorte, het land van herkomst, het nummer van het gezondheidscertificaat en de datum van aanvoer van het rund op het bedrijf, alvorens uitvoering wordt gegeven aan het bepaalde in artikel 21a, eerste lid.

Artikel 20, vijfde lid, Regeling identificatie en registratie van dieren

Structureel

B

(Risico dat) traceerbaarheid ernstig in gevaar komt.

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

ja

 

Houder van runderen

Indien de in het eerste lid bedoelde kennisgeving betrekking heeft op de aanvoer van een uit een lidstaat ingevoerd rund op een bedrijf, niet zijnde een slachthuis, dat het bestemmingsadres is, wordt tevens opgave gedaan van de in artikel 14, derde lid, onder C, punt 1, eerste tot en met vijfde gedachtestreepje van richtlijn 64/432/EEG bedoelde gegevens, alsmede het land van geboorte, het land van herkomst, het nummer van het gezondheidscertificaat en de datum van aanvoer van het rund op het bedrijf, alvorens uitvoering wordt gegeven aan het bepaalde in artikel 21a, eerste lid.

Artikel 20, vijfde lid, Regeling identificatie en registratie van dieren

Incidenteel

C

(Risico dat) traceerbaarheid in gevaar komt.

Schriftelijke waarschuwing, en/of corrigerende interventie en/of nalevingshulp

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

ja

 

Houder van runderen

Indien de in het eerste lid bedoelde kennisgeving betrekking heeft op de aanvoer van een uit een derde land ingevoerd rund op een bedrijf dat het bestemmingsadres is, wordt tevens opgave gedaan van de in artikel 14, derde lid, onder C, punt 1, derde, vierde en vijfde gedachtestreepje, van richtlijn 64/432/EEG, bedoelde gegevens, het nummer van het gezondheidscertificaat en van de in artikel 4 ter, eerste lid, van verordening 1760/2000, bedoelde oorspronkelijke identificatie door het derde land.

Artikel 20, zesde lid, Regeling identificatie en registratie van dieren

Structureel

B

(Risico dat) traceerbaarheid ernstig in gevaar komt.

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

ja

 

Houder van runderen

Indien de in het eerste lid bedoelde kennisgeving betrekking heeft op de aanvoer van een uit een derde land ingevoerd rund op een bedrijf dat het bestemmingsadres is, wordt tevens opgave gedaan van de in artikel 14, derde lid, onder C, punt 1, derde, vierde en vijfde gedachtestreepje, van richtlijn 64/432/EEG, bedoelde gegevens, het nummer van het gezondheidscertificaat en van de in artikel 4 ter, eerste lid, van verordening 1760/2000, bedoelde oorspronkelijke identificatie door het derde land.

Artikel 20, zesde lid, Regeling identificatie en registratie van dieren

Incidenteel

C

(Risico dat) traceerbaarheid in gevaar komt.

Schriftelijke waarschuwing, en/of corrigerende interventie en/of nalevingshulp

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

ja

 

Houder van runderen

Indien de in het eerste lid bedoelde kennisgeving betrekking heeft op de aanvoer van een uit een lidstaat ingevoerd rund op een verzamelcentrum dat het rund binnen drie dagen na invoer, uitvoert naar een andere lidstaat, volstaat de opgave van het nummer van het gezondheidscertificaat, de datum van verplaatsing naar en van het bedrijf, het land van herkomst en bestemming en de in het tweede lid genoemde gegevens. Bij afvoer van het bedrijf in overeenstemming met de gemelde datum, hoeft geen melding te worden gedaan als bedoeld in het eerste lid.

Artikel 20, zevende lid, Regeling identificatie en registratie van dieren

Structureel

B

(Risico dat) traceerbaarheid ernstig in gevaar komt.

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

ja

 

Houder van runderen

Indien de in het eerste lid bedoelde kennisgeving betrekking heeft op de aanvoer van een uit een lidstaat ingevoerd rund op een verzamelcentrum dat het rund binnen drie dagen na invoer, uitvoert naar een andere lidstaat, volstaat de opgave van het nummer van het gezondheidscertificaat, de datum van verplaatsing naar en van het bedrijf, het land van herkomst en bestemming en de in het tweede lid genoemde gegevens. Bij afvoer van het bedrijf in overeenstemming met de gemelde datum, hoeft geen melding te worden gedaan als bedoeld in het eerste lid.

Artikel 20, zevende lid, Regeling identificatie en registratie van dieren

Incidenteel

C

(Risico dat) traceerbaarheid in gevaar komt.

Schriftelijke waarschuwing, en/of corrigerende interventie en/of nalevingshulp

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

ja

 

Houder van runderen

Met ingang van 18 juli 2019 wordt bij een kennisgeving, bedoeld in het derde tot en met vijfde lid, tevens opgave gedaan van de in artikel 14, derde lid, onder C, punt 1, negende gedachtestreepje, van richtlijn 64/432/EEG, bedoelde gegevens.

Artikel 20, achtste lid, Regeling identificatie en registratie van dieren

Structureel

B

(Risico dat) traceerbaarheid ernstig in gevaar komt.

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

ja

 

Houder van runderen

Met ingang van 18 juli 2019 wordt bij een kennisgeving, bedoeld in het derde tot en met vijfde lid, tevens opgave gedaan van de in artikel 14, derde lid, onder C, punt 1, negende gedachtestreepje, van richtlijn 64/432/EEG, bedoelde gegevens.

Artikel 20, achtste lid, Regeling identificatie en registratie van dieren

Incidenteel

C

(Risico dat) traceerbaarheid in gevaar komt.

Schriftelijke waarschuwing, en/of corrigerende interventie en/of nalevingshulp

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

ja

 

Houder van runderen

De houder stelt de minister in kennis van elke doodgeboorte, onder vermelding van zijn relatienummer, het UBN van het betrokken bedrijf, de datum waarop de doodgeboorte heeft plaatsgevonden en de identificatiecode van de moeder van het doodgeboren kalf.

Artikel 20, negende lid, Regeling identificatie en registratie van dieren

Structureel

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de diergezondheid.

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

ja

 

Houder van runderen

De houder stelt de minister in kennis van elke doodgeboorte, onder vermelding van zijn relatienummer, het UBN van het betrokken bedrijf, de datum waarop de doodgeboorte heeft plaatsgevonden en de identificatiecode van de moeder van het doodgeboren kalf.

Artikel 20, negende lid, Regeling identificatie en registratie van dieren

incidenteel

C

(Risico op) gevaar voor de diergezondheid.

Schriftelijke waarschuwing, en/of corrigerende interventie en/of nalevingshulp

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

ja

 

Houder van runderen

De kennisgeving in het negende lid geschiedt binnen 3 werkdagen, te rekenen vanaf de dag na de dag waarop de doodgeboorte heeft plaatsgevonden.

Artikel 20, tiende lid, Regeling identificatie en registratie van dieren

structureel

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de diergezondheid.

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

n.v.t.

 

Houder van runderen

De kennisgeving in het negende lid geschiedt binnen 3 werkdagen, te rekenen vanaf de dag na de dag waarop de doodgeboorte heeft plaatsgevonden.

Artikel 20, tiende lid, Regeling identificatie en registratie van dieren

Incidenteel

C

(Risico op) gevaar voor de diergezondheid.

Schriftelijke waarschuwing, en/of corrigerende interventie en/of nalevingshulp

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

n.v.t.

 

Houder van runderen

Ingeval een of meer uit een lidstaat ingevoerde runderen worden aangevoerd op een bedrijf dat het bestemmingsadres is, wordt het originele paspoort binnen 5 werkdagen, te rekenen vanaf de dag na de dag waarop is aangevoerd, aan de minister verstuurd.

Artikel 21a, eerste lid, Regeling identificatie en registratie van dieren

Structureel

B

(Risico dat) traceerbaarheid ernstig in gevaar komt.

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

ja

 

Houder van runderen

Ingeval een of meer uit een lidstaat ingevoerde runderen worden aangevoerd op een bedrijf dat het bestemmingsadres is, wordt het originele paspoort binnen 5 werkdagen, te rekenen vanaf de dag na de dag waarop is aangevoerd, aan de minister verstuurd.

Artikel 21a, eerste lid, Regeling identificatie en registratie van dieren

Incidenteel

C

(Risico dat) traceerbaarheid in gevaar komt.

Schriftelijke waarschuwing, en/of corrigerende interventie en/of nalevingshulp

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

ja

 

Slachthuis

Indien het bedrijf een slachthuis is, zorgt de houder ervoor dat de karkassen van de runderen zijn geïdentificeerd tot en met het tijdstip van de weging na slachting.

Artikel 25, Regeling identificatie en registratie van dieren

Structureel

B

(Risico dat) traceerbaarheid ernstig in gevaar komt.

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

n.v.t.

 

Slachthuis

Indien het bedrijf een slachthuis is, zorgt de houder ervoor dat de karkassen van de runderen zijn geïdentificeerd tot en met het tijdstip van de weging na slachting.

Artikel 25, Regeling identificatie en registratie van dieren

Incidenteel

C

(Risico dat) traceerbaarheid in gevaar komt.

Schriftelijke waarschuwing, en/of corrigerende interventie en/of nalevingshulp

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

n.v.t.

 

Slachthuis

Indien runderen worden aangevoerd op een slachthuis, controleert de houder, overeenkomstig een door de minister goedgekeurd protocol, terstond na aanvoer of de runderen overeenkomstig artikel 13, eerste lid, onderdeel a, zijn geïdentificeerd en geregistreerd.

Artikel 26, eerste lid, Regeling identificatie en registratie van dieren

 

B

(Risico dat) traceerbaarheid ernstig in gevaar komt.

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

n.v.t.

 

Slachthuis

Indien bij de in het eerste lid bedoelde controle blijkt dat runderen niet volledig zijn geïdentificeerd en geregistreerd, wordt hiervan terstond melding gedaan aan de NVWA.

Artikel 26, tweede lid, Regeling identificatie en registratie van dieren

Structureel

B

(Risico dat) traceerbaarheid ernstig in gevaar komt.

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

n.v.t.

 

Slachthuis

De runderen, bedoeld in het tweede lid, worden terstond afgezonderd van de overige runderen in het slachthuis.

Artikel 26, derde lid, Regeling identificatie en registratie van dieren

 

C

(Risico dat) traceerbaarheid in gevaar komt.

Schriftelijke waarschuwing, en/of corrigerende interventie en/of nalevingshulp

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

n.v.t.

 

Slachthuis

Runderen worden slechts geslacht indien bij de in het eerste lid bedoelde controle is gebleken dat de runderen overeenkomstig artikel 13, eerste lid, onderdeel a, zijn geïdentificeerd en geregistreerd.

Artikel 26, vierde lid, Regeling identificatie en registratie van dieren

 

B

(Risico dat) traceerbaarheid ernstig in gevaar komt.

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

n.v.t.

 

Houder van varkens

Op een bedrijf geboren varkens worden gemerkt binnen één week nadat zij zijn gespeend, of uiterlijk binnen 3 maanden na de geboorte, of zoveel eerder als zij van het bedrijf worden afgevoerd.

Artikel 29, eerste lid, Regeling identificatie en registratie van dieren

Afgevoerd zonder te merken of structureel te laat merken met een afwijking groter dan 10 procent met een minimum van 10 varkens

B

(Risico dat) traceerbaarheid ernstig in gevaar komt.

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

ja

 

Houder van varkens

Op een bedrijf geboren varkens worden gemerkt binnen één week nadat zij zijn gespeend, of uiterlijk binnen 3 maanden na de geboorte, of zoveel eerder als zij van het bedrijf worden afgevoerd.

Artikel 29, eerste lid, Regeling identificatie en registratie van dieren

Incidenteel te laat merken

C

(Risico dat) traceerbaarheid in gevaar komt.

Schriftelijke waarschuwing, en/of corrigerende interventie en/of nalevingshulp

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

ja

 

Houder van varkens

Uit een derde land ingevoerde varkens worden op het bestemmingsadres gemerkt binnen 3 werkdagen, te rekenen vanaf de dag na de dag van aanvoer op het bestemmingsadres.

Artikel 29, tweede lid, Regeling identificatie en registratie van dieren

structureel

B

(Risico dat) traceerbaarheid ernstig in gevaar komt.

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

n.v.t.

 

Houder van varkens

Uit een derde land ingevoerde varkens worden op het bestemmingsadres gemerkt binnen 3 werkdagen, te rekenen vanaf de dag na de dag van aanvoer op het bestemmingsadres.

Artikel 29, tweede lid, Regeling identificatie en registratie van dieren

incidenteel

C

(Risico dat) traceerbaarheid in gevaar komt.

Schriftelijke waarschuwing, en/of corrigerende interventie en/of nalevingshulp

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

n.v.t.

 

Houder van varkens

Onverminderd het eerste lid, worden slachtvarkens voordat ze van een bedrijf worden afgevoerd naar een slachthuis, hetzij rechtstreeks, hetzij via een verzamelcentrum, gemerkt met een slachtmerk als bedoeld in artikel 8, vierde lid, of met een gebruiksmerk als bedoeld in artikel 8, vijfde lid.

Artikel 29, vierde lid, Regeling identificatie en registratie van dieren

Structureel (meer dan 5%)

B

(Risico dat) traceerbaarheid ernstig in gevaar komt.

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

n.v.t.

 

Houder van varkens

Onverminderd het eerste lid, worden slachtvarkens voordat ze van een bedrijf worden afgevoerd naar een slachthuis, hetzij rechtstreeks, hetzij via een verzamelcentrum, gemerkt met een slachtmerk als bedoeld in artikel 8, vierde lid, of met een gebruiksmerk als bedoeld in artikel 8, vijfde lid.

Artikel 29, vierde lid, Regeling identificatie en registratie van dieren

Incidenteel

C

(Risico dat) traceerbaarheid in gevaar komt.

Schriftelijke waarschuwing, en/of corrigerende interventie en/of nalevingshulp

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

n.v.t.

 

Houder van varkens

Varkens, waarbij merkverlies is opgetreden, worden binnen 3 werkdagen te rekenen vanaf de dag na de dag waarop het merkverlies is opgetreden, hermerkt met een merk met daarop het UBN van het bedrijf waarop het varken op dat moment verblijft, met uitzondering van slachthuizen of verzamelcentra.

Artikel 29, vijfde lid, Regeling identificatie en registratie van dieren

Structureel (meer dan 5%)

B

(Risico dat) traceerbaarheid ernstig in gevaar komt.

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

n.v.t.

 

Houder van varkens

Varkens, waarbij merkverlies is opgetreden, worden binnen 3 werkdagen te rekenen vanaf de dag na de dag waarop het merkverlies is opgetreden, hermerkt met een merk met daarop het UBN van het bedrijf waarop het varken op dat moment verblijft, met uitzondering van slachthuizen of verzamelcentra.

Artikel 29, vijfde lid, Regeling identificatie en registratie van dieren

Incidenteel

C

(Risico dat) traceerbaarheid in gevaar komt.

Schriftelijke waarschuwing, en/of corrigerende interventie en/of nalevingshulp

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

n.v.t.

 

Houder van varkens

Varkens gaan bij afvoer van een bedrijf, tijdens het vervoer en bij aanvoer op een bedrijf vergezeld van een vervoersdocument, tenzij de houder die de varkens van zijn bedrijf afvoert, de houder die de varkens op zijn bedrijf aanvoert of de vervoerder de gegevens, genoemd in het derde lid, op elektronische wijze beschikbaar heeft.

Artikel 30, eerste lid, Regeling identificatie en registratie van dieren

 

B

(Risico dat) traceerbaarheid ernstig in gevaar komt.

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

ja

 

Houder van varkens

Het vervoersdocument wordt in drievoud opgemaakt, waarbij een exemplaar bestemd is voor de houder die de varkens van zijn bedrijf afvoert, een exemplaar bestemd is voor de vervoerder en een exemplaar bestemd is voor de houder die de varkens op zijn bedrijf aanvoert.

Artikel 30, tweede lid, Regeling identificatie en registratie van dieren

 

D

(Risico dat) traceerbaarheid gering in gevaar komt.

Mededeling ter plaatse

en/of nalevingshulp en/of corrigerende interventie

Schriftelijke waarschuwing, en/of corrigerende interventie

ja

 

Houder van varkens

Het vervoersdocument wordt door de betrokken houders ondertekend en bevat ten minste de gegevens onder a tot en met f.

Artikel 30, derde lid, Regeling identificatie en registratie van dieren

Indien ontbrekende gegevens een risico voor traceerbaarheid opleveren

B

(Risico dat) traceerbaarheid ernstig in gevaar komt.

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

ja

 

Houder van varkens

Het vervoersdocument wordt door de betrokken houders ondertekend en bevat ten minste de gegevens onder a tot en met f.

Artikel 30, derde lid, Regeling identificatie en registratie van dieren

Indien ontbrekende gegevens geen of een gering risico voor traceerbaarheid opleveren

C

(Risico dat) traceerbaarheid in gevaar komt.

Schriftelijke waarschuwing, en/of corrigerende interventie en/of nalevingshulp

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

ja

 

Houder van varkens

De houder houdt schriftelijk of elektronisch op een overzichtelijke wijze op het bedrijf een bedrijfsregister bij waarin hij binnen 3 werkdagen te rekenen vanaf de dag na de dag waarop de gebeurtenis heeft plaatsgevonden opneemt, de gegevens zoals bedoeld in het eerste en tweede lid.

Artikel 31, eerste lid, Regeling identificatie en registratie van dieren

Geen bedrijfsregister bijgehouden / gebeurtenissen worden structureel niet of onjuist bijgehouden

B

(Risico dat) traceerbaarheid ernstig in gevaar komt.

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

ja

 

Houder van varkens

De houder houdt schriftelijk of elektronisch op een overzichtelijke wijze op het bedrijf een bedrijfsregister bij waarin hij binnen 3 werkdagen te rekenen vanaf de dag na de dag waarop de gebeurtenis heeft plaatsgevonden opneemt, de gegevens zoals bedoeld in het eerste en tweede lid.

Artikel 31, eerste lid, Regeling identificatie en registratie van dieren

Gegevens in bedrijfsregister onvolledig.

C

(Risico dat) traceerbaarheid in gevaar komt.

Schriftelijke waarschuwing, en/of corrigerende interventie en/of nalevingshulp

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

ja

 

Houder van varkens

Bij dit register worden de voor de houder bestemde exemplaren van het vervoersdocument en het gezondheidscertificaat bewaard.

Artikel 31, tweede lid, Regeling identificatie en registratie van dieren

Geen register of structureel missende vervoersdocumenten of certificaten

B

(Risico dat) traceerbaarheid ernstig in gevaar komt.

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

ja

 

Houder van varkens

Bij dit register worden de voor de houder bestemde exemplaren van het vervoersdocument en het gezondheidscertificaat bewaard.

Artikel 31, tweede lid, Regeling identificatie en registratie van dieren

incidenteel

C

(Risico dat) traceerbaarheid in gevaar komt.

Schriftelijke waarschuwing, en/of corrigerende interventie en/of nalevingshulp

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

ja

 

Houder van varkens

De in het eerste en tweede lid bedoelde gegevens worden drie jaar op het bedrijf bewaard.

Artikel 31, derde lid, Regeling identificatie en registratie van dieren

 

C

(Risico dat) traceerbaarheid in gevaar komt.

Schriftelijke waarschuwing, en/of corrigerende interventie en/of nalevingshulp

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

ja

 

Houder van varkens

Indien het bedrijfsregister elektronisch wordt bijgehouden, draagt de houder er zorg voor dat de in het eerste lid, alsmede in artikel 30, derde lid, bedoelde gegevens overzichtelijk in beeld kunnen worden gebracht en ter plekke kunnen worden uitgeprint.

Artikel 31, vierde lid, Regeling identificatie en registratie van dieren

 

C

(Risico dat) traceerbaarheid in gevaar komt.

Schriftelijke waarschuwing, en/of corrigerende interventie en/of nalevingshulp

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

n.v.t.

 

Houder van varkens

De houder meldt de aan- en afvoer van varkens op, onderscheidenlijk van zijn bedrijf en de afvoer van dode varkens van zijn bedrijf binnen twee werkdagen, te rekenen vanaf de dag na de dag waarop de gebeurtenis heeft plaatsgevonden, aan de minister.

Artikel 32, eerste lid, Regeling identificatie en registratie van dieren

Meer dan 3 meldingen en meer dan 7 dagen te laat

B

(Risico dat) traceerbaarheid ernstig in gevaar komt.

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

n.v.t.

 

Houder van varkens

De houder meldt de aan- en afvoer van varkens op, onderscheidenlijk van zijn bedrijf en de afvoer van dode varkens van zijn bedrijf binnen twee werkdagen, te rekenen vanaf de dag na de dag waarop de gebeurtenis heeft plaatsgevonden, aan de minister.

Artikel 32, eerste lid, Regeling identificatie en registratie van dieren

minder dan 7 dagen te laat, of 3 of minder meldingen meer dan 7 dagen te laat

C

(Risico dat) traceerbaarheid in gevaar komt.

Schriftelijke waarschuwing, en/of corrigerende interventie en/of nalevingshulp

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

n.v.t.

 

Houder van varkens

De melding uit het eerste lid bevat de gegevens onder a tot en met g van het tweede lid.

Artikel 32, tweede lid, Regeling identificatie en registratie van dieren

Structureel gegevens niet of foutief gemeld

B

(Risico dat) traceerbaarheid ernstig in gevaar komt.

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

n.v.t.

 

Houder van varkens

De melding uit het eerste lid bevat de gegevens onder a tot en met g van het tweede lid.

Artikel 32, tweede lid, Regeling identificatie en registratie van dieren

Incidenteel gegevens niet of onjuist gemeld

C

(Risico dat) traceerbaarheid in gevaar komt.

Schriftelijke waarschuwing, en/of corrigerende interventie en/of nalevingshulp

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

n.v.t.

 

Houder van varkens

Indien blijkt dat gegevens als bedoeld in het tweede lid, niet juist of volledig zijn, verstrekt de houder de gecorrigeerde gegevens.

Artikel 32, achtste lid, Regeling identificatie en registratie van dieren

 

C

(Risico dat) traceerbaarheid in gevaar komt.

Schriftelijke waarschuwing, en/of corrigerende interventie en/of nalevingshulp

Proces-verbaal en eventueel corrigerende interventie(s)

n.v.t.

 

Houder van varkens

De houder registreert de gecorrigeerde gegevens, bedoeld in het achtste lid, binnen twee werkdagen, te rekenen vanaf de dag na de dag dat de houder op de hoogte is gesteld van de onjuistheid of onvolledigheid van de gegevens of de onjuistheid of onvolledigheid heeft vastgesteld in het geval hij hiervan niet op de hoogte is gesteld.

Artikel 32, negende lid, Regeling identificatie en registratie van dieren

 

C

(Risico dat) traceerbaarheid in gevaar komt.

Schriftelijke waarschuwing, en/of corrigerende interventie en/of nalevingshulp

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

n.v.t.

 

Slachthuis

Indien het bedrijf een slachthuis is, controleert de houder, overeenkomstig een door de minister goedgekeurd protocol, terstond na aanvoer of de varkens ingevolge artikel 13, eerste lid, onderdeel b, zijn geïdentificeerd en geregistreerd.

Artikel 33, eerste lid, Regeling identificatie en registratie van dieren

 

B

(Risico dat) traceerbaarheid ernstig in gevaar komt.

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

n.v.t.

 

Slachthuis

Indien bij de in het eerste lid bedoelde controle blijkt dat varkens niet volledig zijn geïdentificeerd en geregistreerd, doet de houder hiervan terstond melding aan de NVWA.

Artikel 33, tweede lid, Regeling identificatie en registratie van dieren

 

B

(Risico dat) traceerbaarheid ernstig in gevaar komt.

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

n.v.t.

 

Houder van schapen en/of geiten

Alle schapen en geiten die op of voor 9 juli 2005 zijn geboren, zijn tenminste met één merk gemerkt.

Artikel 35, eerste lid, Regeling identificatie en registratie van dieren

 

C

(Risico dat) traceerbaarheid in gevaar komt.

Schriftelijke waarschuwing, en/of corrigerende interventie en/of nalevingshulp

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

n.v.t.

 

Houder van schapen en/of geiten

De termijn, bedoeld in artikel 4, eerste lid, van verordening 21/2004, waarbinnen de merken worden aangebracht, bedraagt zes maanden na de geboorte, of zoveel eerder als het schaap of de geit wordt afgevoerd of over de openbare weg wordt verplaatst.

Artikel 35, tweede lid, Regeling identificatie en registratie van dieren

meer dan 3 dieren meer dan 7 dagen te laat gemerkt

B

(Risico dat) traceerbaarheid ernstig in gevaar komt.

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

n.v.t.

 

Houder van schapen en/of geiten

De termijn, bedoeld in artikel 4, eerste lid, van verordening 21/2004, waarbinnen de merken worden aangebracht, bedraagt zes maanden na de geboorte, of zoveel eerder als het schaap of de geit wordt afgevoerd of over de openbare weg wordt verplaatst.

Artikel 35, tweede lid, Regeling identificatie en registratie van dieren

minder dan 7 dagen te laat, of 3 of minder dieren meer dan 7 dagen te laat gemerkt

C

(Risico dat) traceerbaarheid in gevaar komt.

Schriftelijke waarschuwing, en/of corrigerende interventie en/of nalevingshulp

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

n.v.t.

 

Houder van schapen en/of geiten

De termijn, bedoeld in artikel 4, vierde lid, van verordening 21/2004, waarbinnen de merken worden aangebracht bij een uit een derde land ingevoerde schaap of geit, bedraagt 3 werkdagen, te rekenen vanaf de dag na de dag van aanvoer op het bedrijf.

Artikel 35, vierde lid, Regeling identificatie en registratie van dieren

 

B

(Risico dat) traceerbaarheid ernstig in gevaar komt.

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

n.v.t.

 

Houder van schapen en/of geiten

Indien een schaap dat, of een geit die geboren is op of voor 9 juli 2005, door één merk is gemerkt en het merk heeft verloren, hermerkt de houder het schaap of de geit binnen drie werkdagen te rekenen vanaf de dag na de dag waarop het verlies is opgetreden met een vervangend merk.

Artikel 36, eerste lid, Regeling identificatie en registratie van dieren

Incidenteel

C

(Risico dat) traceerbaarheid in gevaar komt.

Schriftelijke waarschuwing, en/of corrigerende interventie en/of nalevingshulp

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

ja

 

Houder van schapen en/of geiten

Indien een schaap dat, of een geit die geboren is na 9 juli 2005, door middel van twee merken is gemerkt, één merk heeft verloren, bestelt de houder binnen drie werkdagen te rekenen vanaf de dag na de dag waarop het verlies is opgetreden een vervangend merk met dezelfde gegevens als bedoeld in artikel 12f, eerst lid, onderdeel b, en hermerkt het schaap of de geit zodra het merk in zijn bezit is.

Artikel 36, tweede lid, Regeling identificatie en registratie van dieren

Structureel (>10% met een minimum van 20 dieren)

B

(Risico dat) traceerbaarheid ernstig in gevaar komt.

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

ja

 

Houder van schapen en/of geiten

Indien een schaap dat, of een geit die geboren is na 9 juli 2005, door middel van twee merken is gemerkt, één merk heeft verloren, bestelt de houder binnen drie werkdagen te rekenen vanaf de dag na de dag waarop het verlies is opgetreden een vervangend merk met dezelfde gegevens als bedoeld in artikel 12f, eerst lid, onderdeel b, en hermerkt het schaap of de geit zodra het merk in zijn bezit is.

Artikel 36, tweede lid, Regeling identificatie en registratie van dieren

Incidenteel

C

(Risico dat) traceerbaarheid in gevaar komt.

Schriftelijke waarschuwing, en/of corrigerende interventie en/of nalevingshulp

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

ja

 

Houder van schapen en/of geiten

Indien een schaap of geit waarvan een verloren merk is vervangen door een tijdelijk merk als bedoeld in het vierde lid, niet wordt afgevoerd naar een slachthuis, wordt het tijdelijke merk verwijderd en wordt het schaap of de geit voor afvoer van het bedrijf hergemerkt met een vervangend merk overeenkomstig het tweede lid.

Artikel 36, vijfde lid, Regeling identificatie en registratie van dieren

 

C

(Risico dat) traceerbaarheid in gevaar komt.

Schriftelijke waarschuwing, en/of corrigerende interventie en/of nalevingshulp

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

ja

 

Verzamelcentrum

Het is verboden op een verzamelcentrum schapen en geiten om te merken.

Artikel 36, zesde lid, Regeling identificatie en registratie van dieren

B

(Risico dat) traceerbaarheid ernstig in gevaar komt.

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

ja

 

Houder van schapen en/of geiten

Het is verboden schapen of geiten als bedoeld in artikel 39a om te merken.

Artikel 36, zevende lid, Regeling identificatie en registratie van dieren

 

B

(Risico dat) traceerbaarheid ernstig in gevaar komt.

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

ja

 

Houder van schapen en/of geiten

De schapen en geiten, bedoeld in het eerste lid, worden overeenkomstig de eisen van artikel 12e, eerste lid, onderdelen a tot en met h, omgemerkt.

Artikel 38, tweede lid, Regeling identificatie en registratie van dieren

Structureel (meer dan 10 dieren)

B

(Risico dat) traceerbaarheid ernstig in gevaar komt.

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

ja

 

Houder van schapen en/of geiten

De schapen en geiten, bedoeld in het eerste lid, worden overeenkomstig de eisen van artikel 12e, eerste lid, onderdelen a tot en met h, omgemerkt.

Artikel 38, tweede lid, Regeling identificatie en registratie van dieren

Incidenteel

C

(Risico dat) traceerbaarheid in gevaar komt.

Schriftelijke waarschuwing, en/of corrigerende interventie en/of nalevingshulp

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

ja

 

Houder van schapen en/of geiten

Naast de gegevens, bedoeld in deel C, onderdeel 1, van de bijlage bij verordening 21/2004 wordt op het verplaatsingsdocument, bedoeld in artikel 6, eerste lid, van verordening 21/2004 de identificatiecode van de verplaatste schapen en geiten vermeld.

Artikel 38b, eerste lid, Regeling identificatie en registratie van dieren

indien ontbrekende gegevens een risico voor traceerbaarheid opleveren

B

(Risico dat) traceerbaarheid ernstig in gevaar komt.

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

n.v.t.

 

Houder van schapen en/of geiten

Naast de gegevens, bedoeld in deel C, onderdeel 1, van de bijlage bij verordening 21/2004 wordt op het verplaatsingsdocument, bedoeld in artikel 6, eerste lid, van verordening 21/2004 de identificatiecode van de verplaatste schapen en geiten vermeld.

Artikel 38b, eerste lid, Regeling identificatie en registratie van dieren

Indien ontbrekende gegevens geen of een gering risico voor traceerbaarheid opleveren

C

(Risico dat) traceerbaarheid in gevaar komt.

Schriftelijke waarschuwing, en/of corrigerende interventie en/of nalevingshulp

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

n.v.t.

 

Houder van schapen en/of geiten

Het verplaatsingsdocument, bedoeld in het eerste lid, wordt in drievoud opgemaakt, waarbij een exemplaar bestemd is voor de houder die de schapen of geiten van zijn bedrijf afvoert, een exemplaar bestemd is voor de vervoerder en een exemplaar bestemd is voor de houder die de schapen of geiten op zijn bedrijf aanvoert.

Artikel 38b, tweede lid, Regeling identificatie en registratie van dieren

 

D

(Risico dat) traceerbaarheid gering in gevaar komt.

Mededeling ter plaatse

en/of nalevingshulp en/of corrigerende interventie

Schriftelijke waarschuwing, en/of corrigerende interventie

n.v.t.

 

Houder van schapen en/of geiten

De termijn, bedoeld in artikel 6, derde lid, van verordening 21/2004 bedraagt drie jaar.

Artikel 38b, vierde lid, Regeling identificatie en registratie van dieren

 

C

(Risico dat) traceerbaarheid in gevaar komt.

Schriftelijke waarschuwing, en/of corrigerende interventie en/of nalevingshulp

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

n.v.t.

 

Houder van schapen en/of geiten

De houder van schapen of geiten stelt de minister bij het aanbrengen van de merken na de geboorte van een schaap of geit als bedoeld in artikel 4, eerste lid, van verordening 21/2004, in kennis van de gegevens, bedoeld in deel B, onderdeel 2, onder a, b en d, van de bijlage bij verordening 21/2004.

Artikel 38d, eerste lid, Regeling identificatie en registratie van dieren

meer dan 5% met minimaal 10 meldingen

B

(Risico dat) traceerbaarheid ernstig in gevaar komt.

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

n.v.t.

 

Houder van schapen en/of geiten

De houder van schapen of geiten stelt de minister bij het aanbrengen van de merken na de geboorte van een schaap of geit als bedoeld in artikel 4, eerste lid, van verordening 21/2004, in kennis van de gegevens, bedoeld in deel B, onderdeel 2, onder a, b en d, van de bijlage bij verordening 21/2004.

Artikel 38d, eerste lid, Regeling identificatie en registratie van dieren

minder of gelijk aan 5% van de meldingen, of meer dan 5% van de meldingen maar minder dan 10 meldingen

C

(Risico dat) traceerbaarheid in gevaar komt.

Schriftelijke waarschuwing, en/of corrigerende interventie en/of nalevingshulp

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

n.v.t.

 

Houder van schapen en/of geiten

De houder van schapen of geiten stelt de minister bij de dood van een schaap of geit in kennis van de gegevens, bedoeld in deel B, onderdeel 2, onder a, c en d, van de bijlage bij verordening 21/2004, behoudens in gevallen waarin de kennisgeving, bedoeld in het eerste lid, nog niet heeft plaatsgevonden.

Artikel 38d, tweede lid, Regeling identificatie en registratie van dieren

meer dan 5% met minimaal 10 meldingen

B

(Risico dat) traceerbaarheid ernstig in gevaar komt.

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

n.v.t.

 

Houder van schapen en/of geiten

De houder van schapen of geiten stelt de minister bij de dood van een schaap of geit in kennis van de gegevens, bedoeld in deel B, onderdeel 2, onder a, c en d, van de bijlage bij verordening 21/2004, behoudens in gevallen waarin de kennisgeving, bedoeld in het eerste lid, nog niet heeft plaatsgevonden.

Artikel 38d, tweede lid, Regeling identificatie en registratie van dieren

minder of gelijk aan 5% van de meldingen, of meer dan 5% van de meldingen maar minder dan 10 meldingen

C

(Risico dat) traceerbaarheid in gevaar komt.

Schriftelijke waarschuwing, en/of corrigerende interventie en/of nalevingshulp

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

n.v.t.

 

Houder van schapen en/of geiten

De houder van schapen of geiten stelt de minister bij de aanvoer van een schaap of geit in kennis van de gegevens, bedoeld in deel D, onderdeel 2, onder a, b, d en e van de bijlage bij verordening 21/2004, alsmede van de identificatiecode van de aangevoerde dieren.

Artikel 38d, derde lid, Regeling identificatie en registratie van dieren

meer dan 5% met minimaal 10 meldingen

B

(Risico dat) traceerbaarheid ernstig in gevaar komt.

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

n.v.t.

 

Houder van schapen en/of geiten

De houder van schapen of geiten stelt de minister bij de aanvoer van een schaap of geit in kennis van de gegevens, bedoeld in deel D, onderdeel 2, onder a, b, d en e van de bijlage bij verordening 21/2004, alsmede van de identificatiecode van de aangevoerde dieren.

Artikel 38d, derde lid, Regeling identificatie en registratie van dieren

minder of gelijk aan 5% van de meldingen, of meer dan 5% van de meldingen maar minder dan 10 meldingen

C

(Risico dat) traceerbaarheid in gevaar komt.

Schriftelijke waarschuwing, en/of corrigerende interventie en/of nalevingshulp

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

n.v.t.

 

Houder van schapen en/of geiten

Indien de kennisgeving als bedoeld in het derde lid, betrekking heeft op de aanvoer van een schaap of geit, afkomstig uit een lidstaat, wordt tevens opgave gedaan van het land van herkomst, het nummer van het gezondheidscertificaat en de diersoort.

Artikel 38d, vierde lid, Regeling identificatie en registratie van dieren

meer dan 5% met minimaal 10 meldingen

B

(Risico dat) traceerbaarheid ernstig in gevaar komt.

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

n.v.t.

 

Houder van schapen en/of geiten

Indien de kennisgeving als bedoeld in het derde lid, betrekking heeft op de aanvoer van een schaap of geit, afkomstig uit een lidstaat, wordt tevens opgave gedaan van het land van herkomst, het nummer van het gezondheidscertificaat en de diersoort.

Artikel 38d, vierde lid, Regeling identificatie en registratie van dieren

minder of gelijk aan 5% van de meldingen, of meer dan 5% van de meldingen maar minder dan 10 meldingen

C

(Risico dat) traceerbaarheid in gevaar komt.

Schriftelijke waarschuwing, en/of corrigerende interventie en/of nalevingshulp

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

n.v.t.

 

Houder van schapen en/of geiten

Indien de kennisgeving, bedoeld in het derde lid, betrekking heeft op de aanvoer van een schaap of geit, afkomstig uit een derde land, wordt tevens opgave gedaan van het land van herkomst, het nummer van het gezondheidscertificaat, de diersoort en de oorspronkelijke identificatiecode van het dier.

Artikel 38d, vijfde lid, Regeling identificatie en registratie van dieren

meer dan 5% met minimaal 10 meldingen

B

(Risico dat) traceerbaarheid ernstig in gevaar komt.

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

n.v.t.

 

Houder van schapen en/of geiten

Indien de kennisgeving, bedoeld in het derde lid, betrekking heeft op de aanvoer van een schaap of geit, afkomstig uit een derde land, wordt tevens opgave gedaan van het land van herkomst, het nummer van het gezondheidscertificaat, de diersoort en de oorspronkelijke identificatiecode van het dier.

Artikel 38d, vijfde lid, Regeling identificatie en registratie van dieren

minder of gelijk aan 5% van de meldingen, of meer dan 5% van de meldingen maar minder dan 10 meldingen

C

(Risico dat) traceerbaarheid ernstig in gevaar komt.

Schriftelijke waarschuwing, en/of corrigerende interventie en/of nalevingshulp

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

n.v.t.

 

Houder van schapen en/of geiten

Indien de in het eerste lid bedoelde kennisgeving betrekking heeft op de aanvoer van een uit een lidstaat ingevoerd schaap of geit op een verzamelcentrum dat het schaap of de geit binnen drie dagen na invoer, uitvoert naar een andere lidstaat, volstaat de opgave van het relatienummer, het UBN van het betrokken bedrijf, het land van herkomst en bestemming, de identificatiecode, het nummer van het gezondheidscertificaat en de datum van verplaatsing naar en van het bedrijf. Bij afvoer van het bedrijf in overeenstemming met de gemelde datum, hoeft geen melding te worden gedaan als bedoeld in het derde lid.

Artikel 38d, zesde lid, Regeling identificatie en registratie van dieren

meer dan 5% met minimaal 10 meldingen

B

(Risico dat) traceerbaarheid ernstig in gevaar komt.

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

n.v.t.

 

Houder van schapen en/of geiten

Indien de in het eerste lid bedoelde kennisgeving betrekking heeft op de aanvoer van een uit een lidstaat ingevoerd schaap of geit op een verzamelcentrum dat het schaap of de geit binnen drie dagen na invoer, uitvoert naar een andere lidstaat, volstaat de opgave van het relatienummer, het UBN van het betrokken bedrijf, het land van herkomst en bestemming, de identificatiecode, het nummer van het gezondheidscertificaat en de datum van verplaatsing naar en van het bedrijf. Bij afvoer van het bedrijf in overeenstemming met de gemelde datum, hoeft geen melding te worden gedaan als bedoeld in het derde lid.

Artikel 38d, zesde lid, Regeling identificatie en registratie van dieren

minder of gelijk aan 5% van de meldingen, of meer dan 5% van de meldingen maar minder dan 10 meldingen

C

(Risico dat) traceerbaarheid in gevaar komt.

Schriftelijke waarschuwing, en/of corrigerende interventie en/of nalevingshulp

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

n.v.t.

 

Houder van schapen en/of geiten

De houder van schapen of geiten stelt de minister bij de afvoer van een schaap of geit, in kennis van de gegevens, bedoeld in deel D, onderdeel 2, onder a, b, c en d van de bijlage bij verordening 21/2004, alsmede van de identificatiecode van het dier, met dien verstande dat indien artikel 38b, derde lid, onderdeel b, van toepassing is de houder van de dieren de minister eveneens in kennis stelt van de diersoort, het vergunningnummer of de naam van de vervoerder en het kenteken van het transportmiddel.

Artikel 38d, zevende lid, Regeling identificatie en registratie van dieren

meer dan 5% met minimaal 10 meldingen

B

(Risico dat) traceerbaarheid ernstig in gevaar komt.

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

n.v.t.

 

Houder van schapen en/of geiten

De houder van schapen of geiten stelt de minister bij de afvoer van een schaap of geit, in kennis van de gegevens, bedoeld in deel D, onderdeel 2, onder a, b, c en d van de bijlage bij verordening 21/2004, alsmede van de identificatiecode van het dier, met dien verstande dat indien artikel 38b, derde lid, onderdeel b, van toepassing is de houder van de dieren de minister eveneens in kennis stelt van de diersoort, het vergunningnummer of de naam van de vervoerder en het kenteken van het transportmiddel.

Artikel 38d, zevende lid, Regeling identificatie en registratie van dieren

minder of gelijk aan 5% van de meldingen, of meer dan 5% van de meldingen maar minder dan 10 meldingen

C

(Risico dat) traceerbaarheid in gevaar komt.

Schriftelijke waarschuwing, en/of corrigerende interventie en/of nalevingshulp

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

n.v.t.

 

Houder van schapen en/of geiten

De kennisgeving, bedoeld in het tweede tot en met zevende lid, geschiedt binnen 7 dagen, te rekenen vanaf de dag na de dag waarop de gebeurtenis waarvan kennisgeving wordt gedaan, heeft plaatsgevonden.

Artikel 38d, achtste lid, Regeling identificatie en registratie van dieren

meer dan 5% met minimaal 10 meldingen

B

(Risico dat) traceerbaarheid ernstig in gevaar komt.

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

n.v.t.

 

Houder van schapen en/of geiten

De kennisgeving, bedoeld in het tweede tot en met zevende lid, geschiedt binnen 7 dagen, te rekenen vanaf de dag na de dag waarop de gebeurtenis waarvan kennisgeving wordt gedaan, heeft plaatsgevonden.

Artikel 38d, achtste lid, Regeling identificatie en registratie van dieren

minder of gelijk aan 5% van de meldingen, of meer dan 5% van de meldingen maar minder dan 10 meldingen

C

(Risico dat) traceerbaarheid in gevaar komt.

Schriftelijke waarschuwing, en/of corrigerende interventie en/of nalevingshulp

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

n.v.t.

 

Houder van schapen en/of geiten

De kennisgeving, bedoeld in het eerste lid, geschiedt binnen 6 maanden na de geboorte, of zoveel eerder als het schaap of de geit wordt afgevoerd of over de openbare weg wordt verplaatst.

Artikel 38d, negende lid, Regeling identificatie en registratie van dieren

meer dan 5% met minimaal 10 meldingen

B

(Risico dat) traceerbaarheid ernstig in gevaar komt.

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

n.v.t.

 

Houder van schapen en/of geiten

De kennisgeving, bedoeld in het eerste lid, geschiedt binnen 6 maanden na de geboorte, of zoveel eerder als het schaap of de geit wordt afgevoerd of over de openbare weg wordt verplaatst.

Artikel 38d, negende lid, Regeling identificatie en registratie van dieren

minder of gelijk aan 5% van de meldingen, of meer dan 5% van de meldingen maar minder dan 10 meldingen

C

(Risico dat) traceerbaarheid in gevaar komt.

Schriftelijke waarschuwing, en/of corrigerende interventie en/of nalevingshulp

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

n.v.t.

 

Houder van schapen en/of geiten

De houder van schapen of geiten stelt de minister bij het vervangen van een verloren merk door twee nieuwe merken, als bedoeld in artikel 36, derde lid, in kennis van de identificatiecode van het oorspronkelijke merk, de identificatiecode van de nieuwe merken en de datum van het aanbrengen van de vervangende merken.

Artikel 38e, eerste lid, Regeling identificatie en registratie van dieren

meer dan 5% met minimaal 10 meldingen

B

(Risico dat) traceerbaarheid ernstig in gevaar komt.

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

n.v.t.

 

Houder van schapen en/of geiten

De houder van schapen of geiten stelt de minister bij het vervangen van een verloren merk door twee nieuwe merken, als bedoeld in artikel 36, derde lid, in kennis van de identificatiecode van het oorspronkelijke merk, de identificatiecode van de nieuwe merken en de datum van het aanbrengen van de vervangende merken.

Artikel 38e, eerste lid, Regeling identificatie en registratie van dieren

minder of gelijk aan 5% van de meldingen, of meer dan 5% van de meldingen maar minder dan 10 meldingen

C

(Risico dat) traceerbaarheid in gevaar komt.

Schriftelijke waarschuwing, en/of corrigerende interventie en/of nalevingshulp

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

n.v.t.

 

Houder van schapen en/of geiten

De houder van schapen of geiten stelt de minister bij het vervangen van een verloren merk bij schapen en geiten door een tijdelijk merk, als bedoeld in artikel 36, vierde lid, in kennis van de identificatiecode van het dier, de identificatiecode van het tijdelijke merk en de datum van het aanbrengen van het tijdelijke merk.

Artikel 38e, tweede lid, Regeling identificatie en registratie van dieren

meer dan 5% met minimaal 10 meldingen

B

(Risico dat) traceerbaarheid ernstig in gevaar komt.

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

n.v.t.

 

Houder van schapen en/of geiten

De houder van schapen of geiten stelt de minister bij het vervangen van een verloren merk bij schapen en geiten door een tijdelijk merk, als bedoeld in artikel 36, vierde lid, in kennis van de identificatiecode van het dier, de identificatiecode van het tijdelijke merk en de datum van het aanbrengen van het tijdelijke merk.

Artikel 38e, tweede lid, Regeling identificatie en registratie van dieren

minder of gelijk aan 5% van de meldingen, of meer dan 5% van de meldingen maar minder dan 10 meldingen

C

(Risico dat) traceerbaarheid in gevaar komt.

Schriftelijke waarschuwing, en/of corrigerende interventie en/of nalevingshulp

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

n.v.t.

 

Houder van schapen en/of geiten

De houder van schapen of geiten stelt de minister bij het ommerken van schapen en geiten als bedoeld in artikel 38, in kennis van de identificatiecode van het oorspronkelijke merk, de identificatiecode van de nieuwe merken en de datum van aanbrengen van de vervangende merken.

Artikel 38e, derde lid, Regeling identificatie en registratie van dieren

meer dan 5% met minimaal 10 meldingen

B

(Risico dat) traceerbaarheid ernstig in gevaar komt.

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

n.v.t.

 

Houder van schapen en/of geiten

De houder van schapen of geiten stelt de minister bij het ommerken van schapen en geiten als bedoeld in artikel 38, in kennis van de identificatiecode van het oorspronkelijke merk, de identificatiecode van de nieuwe merken en de datum van aanbrengen van de vervangende merken.

Artikel 38e, derde lid, Regeling identificatie en registratie van dieren

minder of gelijk aan 5% van de meldingen, of meer dan 5% van de meldingen maar minder dan 10 meldingen

C

(Risico dat) traceerbaarheid in gevaar komt.

Schriftelijke waarschuwing, en/of corrigerende interventie en/of nalevingshulp

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

n.v.t.

 

Houder van schapen en/of geiten

De kennisgeving, bedoeld in het eerste tot en met het derde lid, geschiedt binnen zeven dagen, te rekenen vanaf de dag na de dag waarop de gebeurtenis waarvan kennisgeving wordt gedaan, heeft plaatsgevonden of zoveel eerder als het schaap of de geit wordt afgevoerd of over de openbare weg wordt verplaatst.

Artikel 38e, vierde lid, Regeling identificatie en registratie van dieren

meer dan 5% met minimaal 10 meldingen

B

(Risico dat) traceerbaarheid ernstig in gevaar komt.

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

n.v.t.

 

Houder van schapen en/of geiten

De kennisgeving, bedoeld in het eerste tot en met het derde lid, geschiedt binnen zeven dagen, te rekenen vanaf de dag na de dag waarop de gebeurtenis waarvan kennisgeving wordt gedaan, heeft plaatsgevonden of zoveel eerder als het schaap of de geit wordt afgevoerd of over de openbare weg wordt verplaatst.

Artikel 38e, vierde lid, Regeling identificatie en registratie van dieren

minder of gelijk aan 5% van de meldingen, of meer dan 5% van de meldingen maar minder dan 10 meldingen

C

(Risico dat) traceerbaarheid in gevaar komt.

Schriftelijke waarschuwing, en/of corrigerende interventie en/of nalevingshulp

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

n.v.t.

 

Houder van schapen en/of geiten

Dieren uit een andere lidstaat behouden hun oorspronkelijke identificatie.

Artikel 4, vijfde lid, Verordening (EG) Nr. 21/2004

Artikel 38h, Regeling identificatie en registratie van dieren

Structureel

B

(Risico dat) traceerbaarheid ernstig in gevaar komt.

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

ja

 

Houder van schapen en/of geiten

Dieren uit een andere lidstaat behouden hun oorspronkelijke identificatie.

Artikel 4, vijfde lid, Verordening (EG) Nr. 21/2004

Artikel 38h, Regeling identificatie en registratie van dieren

Incidenteel

C

(Risico dat) traceerbaarheid in gevaar komt.

Schriftelijke waarschuwing, en/of corrigerende interventie en/of nalevingshulp

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

ja

 

Houder van schapen en/of geiten

Elke houder van dieren stelt de bevoegde autoriteit op haar verzoek in kennis van alle informatie betreffende oorsprong, identificatie en, in voorkomend geval, bestemming van de dieren waarvan hij eigenaar is geweest of die hij heeft gehouden, vervoerd, verhandeld of geslacht in de afgelopen drie jaar.

Artikel 5, vijfde lid, Verordening (EG) Nr. 21/2004

Artikel 38h, Regeling identificatie en registratie van dieren

 

B

(Risico dat) traceerbaarheid ernstig in gevaar komt en (risico op) ondermijning van het systeem en fraude.

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

ja

 

Slachthuis

Indien het bedrijf een slachthuis is, controleert de houder, overeenkomstig een door de minister goedgekeurd protocol, terstond na aanvoer of de schapen of geiten overeenkomstig artikel 13, eerste lid, onderdeel c, zijn geïdentificeerd en geregistreerd.

Artikel 38j, eerste lid, Regeling identificatie en registratie van dieren

Structureel

B

(Risico dat) traceerbaarheid ernstig in gevaar komt.

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

n.v.t.

 

Slachthuis

Indien het bedrijf een slachthuis is, controleert de houder, overeenkomstig een door de minister goedgekeurd protocol, terstond na aanvoer of de schapen of geiten overeenkomstig artikel 13, eerste lid, onderdeel c, zijn geïdentificeerd en geregistreerd.

Artikel 38j, eerste lid, Regeling identificatie en registratie van dieren

Incidenteel

C

(Risico dat) traceerbaarheid in gevaar komt.

Schriftelijke waarschuwing, en/of corrigerende interventie en/of nalevingshulp

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

n.v.t.

 

Slachthuis

Indien bij de in het eerste lid bedoelde controle blijkt dat schapen of geiten niet volledig zijn geïdentificeerd en geregistreerd, doet de houder hiervan terstond melding aan de NVWA.

Artikel 38j, tweede lid, Regeling identificatie en registratie van dieren

Structureel

B

(Risico dat) traceerbaarheid ernstig in gevaar komt.

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

n.v.t.

 

Slachthuis

De schapen of geiten, bedoeld in het tweede lid, worden terstond afgezonderd van de overige schapen en geiten in het slachthuis.

Artikel 38j, derde lid, Regeling identificatie en registratie van dieren

Structureel

B

(Risico dat) traceerbaarheid ernstig in gevaar komt.

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

n.v.t.

 

Slachthuis

De schapen of geiten, bedoeld in het tweede lid, worden terstond afgezonderd van de overige schapen en geiten in het slachthuis.

Artikel 38j, derde lid, Regeling identificatie en registratie van dieren

Incidenteel

C

(Risico dat) traceerbaarheid in gevaar komt.

Schriftelijke waarschuwing, en/of corrigerende interventie en/of nalevingshulp

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

n.v.t.

 

Slachthuis

Schapen en geiten worden slechts geslacht indien bij de in het eerste lid bedoelde controle is gebleken dat de schapen en geiten overeenkomstig artikel 13, eerste lid, onderdeel c, zijn geïdentificeerd en geregistreerd.

Artikel 38j, vierde lid, Regeling identificatie en registratie van dieren

 

B

(Risico dat) traceerbaarheid ernstig in gevaar komt.

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

n.v.t.

 

Slachthuis

Indien een schaap of geit dat, onderscheidenlijk die is gemerkt met merken als bedoeld in artikel 12e, eerste lid, onderdelen b, d, g of h ter slacht wordt gebracht, vernietigt de houder, onder toezicht van de officiële dierenarts, het elektronische merk terstond na de slacht.

Artikel 38j, zesde lid, Regeling identificatie en registratie van dieren

Structureel

B

(Risico dat) traceerbaarheid ernstig in gevaar komt.

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

n.v.t.

 

Slachthuis

Indien een schaap of geit dat, onderscheidenlijk die is gemerkt met merken als bedoeld in artikel 12e, eerste lid, onderdelen b, d, g of h ter slacht wordt gebracht, vernietigt de houder, onder toezicht van de officiële dierenarts, het elektronische merk terstond na de slacht.

Artikel 38j, zesde lid, Regeling identificatie en registratie van dieren

Incidenteel

C

(Risico dat) traceerbaarheid in gevaar komt.

Schriftelijke waarschuwing, en/of corrigerende interventie en/of nalevingshulp

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

n.v.t.

 

Eenieder

Paardachtigen die op een van de in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 882/2004 vermelde grondgebieden leven, worden overeenkomstig deze verordening geïdentificeerd.

Artikel 3, eerste lid Verordening (EU) Nr. 262/2015

Artikel 38s, Regeling identificatie en registratie van dieren

risico voor tracering en/of voedselveiligheid

B

(Risico dat) traceerbaarheid ernstig in gevaar komt.

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

n.v.t.

 

Eenieder

Paardachtigen die op een van de in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 882/2004 vermelde grondgebieden leven, worden overeenkomstig deze verordening geïdentificeerd.

Artikel 3, eerste lid Verordening (EU) Nr. 262/2015

Artikel 38s, Regeling identificatie en registratie van dieren

gering of geen risico voor tracering en/of voedselveiligheid

C

(Risico dat) traceerbaarheid in gevaar komt.

Schriftelijke waarschuwing, en/of corrigerende interventie en/of nalevingshulp

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

n.v.t.

 

Instantie van afgifte

Houders dienen een aanvraag voor identificatiedocumenten voor in de Unie geboren paardachtigen in bij de bevoegde instantie van afgifte in de lidstaat waar het bedrijf is gevestigd waar de paardachtige zich bevindt, en verstrekken alle informatie die nodig is om aan deze verordening te voldoen.

Artikel 11, eerste lid, Verordening (EU) Nr. 262/2015

Artikel 38s, Regeling identificatie en registratie van dieren

 

C

(Risico dat) traceerbaarheid in gevaar komt en (risico op) ondermijning van het systeem.

Corrigerende interventie en/of nalevingshulp

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

n.v.t.

 

Houder van paardachtigen

In genoemde gevallen moet het identificatiedocument worden ingeleverd bij de instantie van afgifte

Artikel 12, derde lid, laatste volzin, Verordening (EU) Nr. 262/2015

Artikel 38s, Regeling identificatie en registratie van dieren

 

C

(Risico dat) traceerbaarheid in gevaar komt.

Schriftelijke waarschuwing, en/of corrigerende interventie en/of nalevingshulp

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

n.v.t.

 

Houder van paardachtigen

De houder van een paardachtige dient, uiterlijk 30 dagen na afsluiting van de douaneregeling, als gedefinieerd in artikel 5, punt 16, a), van Verordening (EU) nr. 952/2013, bij de in artikel 5, lid 1, bedoelde en voor de categorie van de paardachtige bevoegde instantie van afgifte een aanvraag in voor de afgifte overeenkomstig artikel 9 van een identificatiedocument overeenkomstig artikel 7, of voor de registratie van het bestaande identificatiedocument in de door die instantie van afgifte overeenkomstig artikel 38 van deze verordening opgezette database, wanneer paardachtigen in de Unie worden ingevoerd of de bevoegde instantie de tijdelijke toelating van een geregistreerd paard overeenkomstig een door de Commissie krachtens artikel 19, punt b), van Richtlijn 2009/156/EG vastgesteld besluit heeft omgezet in een definitieve toelating overeenkomstig artikel 19, punt c), van die richtlijn.

Artikel 15, eerste lid, Verordening (EU) Nr. 262/2015

Artikel 38s, Regeling identificatie en registratie van dieren

Ingeval van paard met onvolledig paspoort

B

(Risico dat) traceerbaarheid ernstig in gevaar komt en (risico op) ernstig gevaar voor voedselveiligheid.

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

n.v.t.

 

Houder van paardachtigen

De houder van een paardachtige dient, uiterlijk 30 dagen na afsluiting van de douaneregeling, als gedefinieerd in artikel 5, punt 16, a), van Verordening (EU) nr. 952/2013, bij de in artikel 5, lid 1, bedoelde en voor de categorie van de paardachtige bevoegde instantie van afgifte een aanvraag in voor de afgifte overeenkomstig artikel 9 van een identificatiedocument overeenkomstig artikel 7, of voor de registratie van het bestaande identificatiedocument in de door die instantie van afgifte overeenkomstig artikel 38 van deze verordening opgezette database, wanneer paardachtigen in de Unie worden ingevoerd of de bevoegde instantie de tijdelijke toelating van een geregistreerd paard overeenkomstig een door de Commissie krachtens artikel 19, punt b), van Richtlijn 2009/156/EG vastgesteld besluit heeft omgezet in een definitieve toelating overeenkomstig artikel 19, punt c), van die richtlijn.

Artikel 15, eerste lid, Verordening (EU) Nr. 262/2015

Artikel 38s, Regeling identificatie en registratie van dieren

Geen of gering risico voor voedselveiligheid, wel risico op tracering

C

(Risico dat) traceerbaarheid in gevaar komt.

Schriftelijke waarschuwing, en/of corrigerende interventie en/of nalevingshulp

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

n.v.t.

 

dierenarts/ consulent

De transponder wordt parenteraal onder aseptische omstandigheden geïmplanteerd tussen de nek en de schoft in het midden van de hals in de zone van het nekligament.

De bevoegde instantie mag echter toestaan dat de transponder op een andere plek in de nek van de paardachtige wordt geïmplanteerd, mits deze alternatieve implantatie het welzijn van de paardachtige niet schaadt of het risico op migratie van de transponder niet doet toenemen vergeleken met de in de eerste alinea bedoelde methode.

Artikel 18, tweede lid, Verordening (EU) Nr. 262/2015

Artikel 38s, Regeling identificatie en registratie van dieren

Structureel

B

(Risico dat) traceerbaarheid ernstig in gevaar komt.

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

n.v.t.

 

dierenarts/ consulent

De transponder wordt parenteraal onder aseptische omstandigheden geïmplanteerd tussen de nek en de schoft in het midden van de hals in de zone van het nekligament.

De bevoegde instantie mag echter toestaan dat de transponder op een andere plek in de nek van de paardachtige wordt geïmplanteerd, mits deze alternatieve implantatie het welzijn van de paardachtige niet schaadt of het risico op migratie van de transponder niet doet toenemen vergeleken met de in de eerste alinea bedoelde methode.

Artikel 18, tweede lid, Verordening (EU) Nr. 262/2015

Artikel 38s, Regeling identificatie en registratie van dieren

Incidenteel

C

(Risico dat) traceerbaarheid in gevaar komt.

Schriftelijke waarschuwing, en/of corrigerende interventie en/of nalevingshulp

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

n.v.t.

 

Houder van paardachtigen

De identificatiedocumenten die overeenkomstig artikel 9, lid 1, artikel 14, artikel 29, artikel 30 of artikel 32 voor geregistreerde paardachtigen of voor als fok- en gebruiksdier gehouden paardachtigen worden afgegeven, vergezellen de paardachtigen waarvoor ze zijn afgegeven.

Artikel 23,eerste lid, Verordening (EU) Nr. 262/2015

Artikel 38s, Regeling identificatie en registratie van dieren

Meer dan 5 paardachtigen

B

(Risico dat) traceerbaarheid ernstig in gevaar komt en (risico op) ernstig gevaar voor voedselveiligheid.

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

n.v.t.

 

Houder van paardachtigen

De identificatiedocumenten die overeenkomstig artikel 9, lid 1, artikel 14, artikel 29, artikel 30 of artikel 32 voor geregistreerde paardachtigen of voor als fok- en gebruiksdier gehouden paardachtigen worden afgegeven, vergezellen de paardachtigen waarvoor ze zijn afgegeven.

Artikel 23,eerste lid, Verordening (EU) Nr. 262/2015

Artikel 38s, Regeling identificatie en registratie van dieren

Tot max 5 paarden

C

(Risico dat) traceerbaarheid in gevaar komt en (risico op) gevaar voor voedselveiligheid.

Schriftelijke waarschuwing, en/of corrigerende interventie en/of nalevingshulp

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

n.v.t.

 

Vervoerder van paardachtigen

De identificatiedocumenten die overeenkomstig artikel 9, lid 1, artikel 14, artikel 29, artikel 30 of artikel 32 voor geregistreerde paardachtigen of voor als fok- en gebruiksdier gehouden paardachtigen worden afgegeven, vergezellen de paardachtigen waarvoor ze zijn afgegeven.

Artikel 23,eerste lid, Verordening (EU) Nr. 262/2015

Artikel 38s, Regeling identificatie en registratie van dieren

Minimaal 2 paardachtigen

B

(Risico dat) traceerbaarheid ernstig in gevaar komt en (risico op) ernstig gevaar voor voedselveiligheid.

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

n.v.t.

 

Vervoerder van paardachtigen

De identificatiedocumenten die overeenkomstig artikel 9, lid 1, artikel 14, artikel 29, artikel 30 of artikel 32 voor geregistreerde paardachtigen of voor als fok- en gebruiksdier gehouden paardachtigen worden afgegeven, vergezellen de paardachtigen waarvoor ze zijn afgegeven.

Artikel 23,eerste lid, Verordening (EU) Nr. 262/2015

Artikel 38s, Regeling identificatie en registratie van dieren

Maximaal 1 paardachtigen

C

(Risico dat) traceerbaarheid in gevaar komt en (risico op) gevaar voor voedselveiligheid.

Schriftelijke waarschuwing, en/of corrigerende interventie en/of nalevingshulp

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

n.v.t.

 

Houder van paardachtigen

Paardachtigen die vergezeld gaan van een in lid 1 bedoeld tijdelijk document, mogen niet naar een slachthuis worden gebracht om voor menselijke consumptie te worden geslacht.

Artikel 24, tweede lid, Verordening (EU) Nr. 262/2015

Artikel 38s, Regeling identificatie en registratie van dieren

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de voedselveiligheid.

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

n.v.t.

 

Houder van paardachtigen

In afwijking van lid 1 wordt een paardachtige die tijdens de in dat lid bedoelde periode van 45 dagen naar een andere lidstaat of via een andere lidstaat naar een derde land vervoerd moet worden, ongeacht de registratiestatus van het dier niet alleen vergezeld van het in lid 1 van dit artikel bedoeld tijdelijk document, maar ook van een gezondheidscertificaat overeenkomstig bijlage III bij Richtlijn 2009/156/EG.

Artikel 24, derde lid, Verordening (EU) Nr. 262/2015

Artikel 38s, Regeling identificatie en registratie van dieren

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de diergezondheid.

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

n.v.t.

 

Vervoerder van paardachtigen

Als slachtdier gehouden paardachtigen gaan tijdens de verplaatsing of het vervoer naar het slachthuis vergezeld van het overeenkomstig artikel 9, lid 1, of artikel 14 afgegeven identificatiedocument; of het overeenkomstig artikel 29 of 30 afgegeven duplicaat van het identificatiedocument waarvoor de afwijking van artikel 31 geldt.

Artikel 26, eerste lid, Verordening (EU) Nr. 262/2015

Artikel 38s, Regeling identificatie en registratie van dieren

Minimaal 2 paardachtigen

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de voedselveiligheid.

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

n.v.t.

 

Vervoerder van paardachtigen

Als slachtdier gehouden paardachtigen gaan tijdens de verplaatsing of het vervoer naar het slachthuis vergezeld van het overeenkomstig artikel 9, lid 1, of artikel 14 afgegeven identificatiedocument; of het overeenkomstig artikel 29 of 30 afgegeven duplicaat van het identificatiedocument waarvoor de afwijking van artikel 31 geldt.

Artikel 26, eerste lid, Verordening (EU) Nr. 262/2015

Artikel 38s, Regeling identificatie en registratie van dieren

Maximaal 1 paardachtigen

C

(Risico op) gevaar voor de voedselveiligheid

Schriftelijke waarschuwing, en/of corrigerende interventie en/of nalevingshulp

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

n.v.t.

 

Houder van paardachtigen

De houder van een paardachtige zorgt ervoor dat de volgende identificatiegegevens in het identificatiedocument te allen tijde actueel en correct zijn: a)de status van de paardachtige met betrekking tot de vraag of het dier voor menselijke consumptie mag worden geslacht.

Artikel 27, eerste lid, onderdeel a, Verordening (EU) Nr. 262/2015

Artikel 38s, Regeling identificatie en registratie van dieren

 

B

(Risico dat) traceerbaarheid ernstig in gevaar komt en (risico op) ernstig gevaar voor voedselveiligheid.

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

n.v.t.

 

Houder van paardachtigen

De houder van een paardachtige zorgt ervoor dat de volgende identificatiegegevens in het identificatiedocument te allen tijde actueel en correct zijn: b)de leesbare transpondercode of het in artikel 21 bedoelde als alternatieve methode voor de verificatie van de identiteit gebruikte merk;

c)de status als geregistreerde paardachtige of als als fok- en gebruiksdier gehouden paardachtige;

d)de informatie over het eigenaarschap, indien de wetgeving van de lidstaat waar de paardachtige wordt gehouden, of de in artikel 5, lid 1, bedoelde instantie van afgifte zulks vereist.

Artikel 27, eerste lid, onderdelen b,c en d, Verordening (EU) Nr. 262/2015

Artikel 38s, Regeling identificatie en registratie van dieren

 

C

(Risico dat) traceerbaarheid in gevaar komt.

Schriftelijke waarschuwing, en/of corrigerende interventie en/of nalevingshulp

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

n.v.t.

 

Houder van paardachtigen

Ongeacht de instantie van afgifte die het identificatiedocument overeenkomstig artikel 9, lid 1, artikel 14, artikel 29 of artikel 32 heeft afgegeven, zorgt de houder van een paardachtige ervoor dat het identificatiedocument wordt ingediend bij de in artikel 5, lid 1, bedoelde instantie van afgifte die voor de betreffende categorie paardachtigen bevoegd is in de lidstaat waar het bedrijf waar de paardachtige wordt gehouden zich bevindt, om de in artikel 38, lid 1, bedoelde identificatiegegevens te verstrekken uiterlijk 30 dagen na de afgifte van het identificatiedocument overeenkomstig artikel 9, lid 1, door een instantie van afgifte buiten de lidstaat waar het bedrijf zich bevindt en het vervoer van de paardachtige vanuit een andere lidstaat in de lidstaat waar het bedrijf zich bevindt

Artikel 27, tweede lid, Verordening (EU) Nr. 262/2015

Artikel 38s, Regeling identificatie en registratie van dieren

 

C

(Risico dat) traceerbaarheid in gevaar komt.

Schriftelijke waarschuwing, en/of corrigerende interventie en/of nalevingshulp

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

n.v.t.

 

Slachthuis

Bij de slachting of de dood van de paardachtige worden de maatregelen onder a tot en met c genomen.

Artikel 34, eerste lid, Verordening (EU) Nr. 262/2015

Artikel 38s, Regeling identificatie en registratie van dieren

structureel

B

(Risico dat) traceerbaarheid ernstig in gevaar komt en (risico op) ondermijning van het systeem.

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

n.v.t.

 

Slachthuis

Bij de slachting of de dood van de paardachtige worden de maatregelen onder a tot en met c genomen.

Artikel 34, eerste lid, Verordening (EU) Nr. 262/2015

Artikel 38s, Regeling identificatie en registratie van dieren

incidenteel

C

(Risico dat) traceerbaarheid in gevaar komt en (risico op) ondermijning van het systeem.

Schriftelijke waarschuwing, en/of corrigerende interventie en/of nalevingshulp

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

n.v.t.

 

Houder van paardachtigen

In alle gevallen waarbij een paardachtige, anders dan bedoeld in artikel 34, is gestorven of verdwenen, met inbegrip van diefstal, levert de houder het identificatiedocument uiterlijk 30 dagen na de dood of het verlies van de paardachtige in bij de in deel A van sectie I vermelde of overeenkomstig artikel 28, onder b), in deel C van sectie I van het identificatiedocument vermelde instantie van afgifte.

Artikel 35, eerste lid, Verordening (EU) Nr. 262/2015

Artikel 38s, Regeling identificatie en registratie van dieren

Ingeval het het niet terugsturen van een paspoort betreft van een paard dat niet dood van het bedrijf is afgevoerd

B

(Risico dat) traceerbaarheid ernstig in gevaar komt.

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

n.v.t.

 

Houder van paardachtigen

In alle gevallen waarbij een paardachtige, anders dan bedoeld in artikel 34, is gestorven of verdwenen, met inbegrip van diefstal, levert de houder het identificatiedocument uiterlijk 30 dagen na de dood of het verlies van de paardachtige in bij de in deel A van sectie I vermelde of overeenkomstig artikel 28, onder b), in deel C van sectie I van het identificatiedocument vermelde instantie van afgifte.

Artikel 35, eerste lid, Verordening (EU) Nr. 262/2015

Artikel 38s, Regeling identificatie en registratie van dieren

Ingeval het een paspoort betreft dat niet is teruggestuurd van een paard dat dood van het bedrijf is afgevoerd

C

(Risico dat) traceerbaarheid in gevaar komt.

Schriftelijke waarschuwing, en/of corrigerende interventie en/of nalevingshulp

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

n.v.t.

 

Instantie van afgifte

De instantie van afgifte die informatie over de dood of het verlies van een paardachtige heeft ontvangen overeenkomstig artikel 34 of lid 1 van dit artikel, handelt overeenkomstig de punten d) en e) van artikel 28.

Artikel 35, tweede lid, Verordening (EU) Nr. 262/2015

Artikel 38s, Regeling identificatie en registratie van dieren

 

C

(Risico dat) traceerbaarheid in gevaar komt.

Corrigerende interventie en/of nalevingshulp

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

n.v.t.

 

dierenarts

Als de in lid 2 van dit artikel bedoelde behandeling niet is toegestaan voor een voor de slacht voor menselijke consumptie bestemde paardachtige, zorgt de in artikel 10, lid 1, van Richtlijn 2001/82/EG bedoelde verantwoordelijke dierenarts ervoor dat de betrokken paardachtige overeenkomstig de in artikel 10, lid 2, van Richtlijn 2001/82/EG bedoelde afwijking vóór de behandeling onherroepelijk als niet bestemd voor de slacht voor menselijke consumptie wordt verklaard door deel II van sectie II van het identificatiedocument in te vullen en te ondertekenen; en deel III van sectie II van het identificatiedocument overeenkomstig de instructies in deel III van sectie II ongeldig te maken.

Artikel 37, derde lid, Verordening (EU) Nr. 262/2015

Artikel 38s, Regeling identificatie en registratie van dieren

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de voedselveiligheid.

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

n.v.t.

 

dierenarts

Als een paardachtige moet worden behandeld onder de in artikel 10, lid 3, van Richtlijn 2001/82/EG bedoelde omstandigheden, vermeldt de verantwoordelijke dierenarts in deel III van sectie II van het identificatiedocument de vereiste gegevens over het geneesmiddel dat de in Verordening (EG) nr. 1950/2006 vermelde stoffen bevat die essentieel zijn of een klinische meerwaarde hebben bij de behandeling van paardachtigen.

De verantwoordelijke dierenarts vermeldt de datum van de laatste voorgeschreven toediening van dat geneesmiddel en deelt de houder overeenkomstig artikel 11, lid 4, van Richtlijn 2001/82/EG de datum mee waarop de overeenkomstig artikel 10, lid 3, van die richtlijn vastgestelde wachttijd verstrijkt.

Artikel 37, zesde lid, Verordening (EU) Nr. 262/2015

Artikel 38s, Regeling identificatie en registratie van dieren

Geen vermelding

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de voedselveiligheid.

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

n.v.t.

 

dierenarts

Als een paardachtige moet worden behandeld onder de in artikel 10, lid 3, van Richtlijn 2001/82/EG bedoelde omstandigheden, vermeldt de verantwoordelijke dierenarts in deel III van sectie II van het identificatiedocument de vereiste gegevens over het geneesmiddel dat de in Verordening (EG) nr. 1950/2006 vermelde stoffen bevat die essentieel zijn of een klinische meerwaarde hebben bij de behandeling van paardachtigen.

De verantwoordelijke dierenarts vermeldt de datum van de laatste voorgeschreven toediening van dat geneesmiddel en deelt de houder overeenkomstig artikel 11, lid 4, van Richtlijn 2001/82/EG de datum mee waarop de overeenkomstig artikel 10, lid 3, van die richtlijn vastgestelde wachttijd verstrijkt.

Artikel 37, zesde lid, Verordening (EU) Nr. 262/2015

Artikel 38s, Regeling identificatie en registratie van dieren

Het niet meedelen aan de houder van de wachttermijn

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de voedselveiligheid.

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

n.v.t.

 

Instantie van afgifte

Bij de afgifte van het identificatiedocument of de registratie van eerder afgegeven identificatiedocumenten registreert de instantie van afgifte ten minste de gegevens onder a tot en met o over de paardachtige in haar database.

Artikel 38, eerste lid, Verordening (EU) Nr. 262/2015

Artikel 38s, Regeling identificatie en registratie van dieren

Structureel

B

(Risico dat) traceerbaarheid ernstig in gevaar komt.

Corrigerende interventie(s)

Corrigerende interventie(s)

n.v.t.

 

Instantie van afgifte

Bij de afgifte van het identificatiedocument of de registratie van eerder afgegeven identificatiedocumenten registreert de instantie van afgifte ten minste de gegevens onder a tot en met o over de paardachtige in haar database.

Artikel 38, eerste lid, Verordening (EU) Nr. 262/2015

Artikel 38s, Regeling identificatie en registratie van dieren

Incidenteel

C

(Risico dat) traceerbaarheid in gevaar komt.

Corrigerende interventie en/of nalevingshulp

Corrigerende interventie(s)

n.v.t.

 

Instantie van afgifte

De instantie van afgifte bewaart de in lid 1 van dit artikel bedoelde gegevens in haar database gedurende ten minste 35 jaar of gedurende ten minste twee jaar na de melding van de dood van de paardachtige overeenkomstig artikel 34.

Artikel 38, tweede lid, Verordening (EU) Nr. 262/2015

Artikel 38s, Regeling identificatie en registratie van dieren

Structureel

B

(Risico dat) traceerbaarheid ernstig in gevaar komt.

Corrigerende interventie(s)

Corrigerende interventie(s)

n.v.t.

 

Instantie van afgifte

De instantie van afgifte bewaart de in lid 1 van dit artikel bedoelde gegevens in haar database gedurende ten minste 35 jaar of gedurende ten minste twee jaar na de melding van de dood van de paardachtige overeenkomstig artikel 34.

Artikel 38, tweede lid, Verordening (EU) Nr. 262/2015

Artikel 38s, Regeling identificatie en registratie van dieren

Incidenteel

C

(Risico dat) traceerbaarheid in gevaar komt.

Corrigerende interventie en/of nalevingshulp

Corrigerende interventie(s)

n.v.t.

 

Instantie van afgifte

Uiterlijk 15 dagen na de datum van registratie van de in lid 1 van dit artikel bedoelde informatie deelt de in dat lid bedoelde instantie van afgifte de in de punten a) tot en met j) en l) tot en met o), van dat lid bedoelde informatie mee aan de overeenkomstig artikel 39 opgezette database in de lidstaat waar de instantie van afgifte is erkend of aangewezen of zijn hoofdkantoor heeft overeenkomstig artikel 5, lid 1 en waar de paardachtige is geboren.

Artikel 38, derde lid, Verordening (EU) Nr. 262/2015

Artikel 38s, Regeling identificatie en registratie van dieren

Structureel

B

(Risico dat) traceerbaarheid ernstig in gevaar komt.

Corrigerende interventie(s)

Corrigerende interventie(s)

n.v.t.

 

Instantie van afgifte

Uiterlijk 15 dagen na de datum van registratie van de in lid 1 van dit artikel bedoelde informatie deelt de in dat lid bedoelde instantie van afgifte de in de punten a) tot en met j) en l) tot en met o), van dat lid bedoelde informatie mee aan de overeenkomstig artikel 39 opgezette database in de lidstaat waar de instantie van afgifte is erkend of aangewezen of zijn hoofdkantoor heeft overeenkomstig artikel 5, lid 1 en waar de paardachtige is geboren.

Artikel 38, derde lid, Verordening (EU) Nr. 262/2015

Artikel 38s, Regeling identificatie en registratie van dieren

Incidenteel

C

(Risico dat) traceerbaarheid in gevaar komt.

Corrigerende interventie en/of nalevingshulp

Corrigerende interventie(s)

n.v.t.

 

Instantie van afgifte

Paardachtigen die na 30 juni 2009 in de Unie zijn geboren of uit een derde land in de Unie zijn ingevoerd en die uiterlijk op 31 december 2015 niet overeenkomstig Verordening (EG) nr. 504/2008 zijn geïdentificeerd, worden overeenkomstig artikel 29 of 32 van deze verordening geïdentificeerd, afhankelijk van de beschikbare informatie over hun identiteit, en in deel II van sectie II van het duplicaat van het identificatiedocument ingedeeld als niet bestemd voor de slacht voor menselijke consumptie.

Artikel 43, tweede lid, Verordening (EU) Nr. 262/2015

Artikel 38s, Regeling identificatie en registratie van dieren

Structureel

B

(Risico dat) traceerbaarheid ernstig in gevaar komt.

Corrigerende interventie(s)

Corrigerende interventie(s)

n.v.t.

 

Instantie van afgifte

Paardachtigen die na 30 juni 2009 in de Unie zijn geboren of uit een derde land in de Unie zijn ingevoerd en die uiterlijk op 31 december 2015 niet overeenkomstig Verordening (EG) nr. 504/2008 zijn geïdentificeerd, worden overeenkomstig artikel 29 of 32 van deze verordening geïdentificeerd, afhankelijk van de beschikbare informatie over hun identiteit, en in deel II van sectie II van het duplicaat van het identificatiedocument ingedeeld als niet bestemd voor de slacht voor menselijke consumptie.

Artikel 43, tweede lid, Verordening (EU) Nr. 262/2015

Artikel 38s, Regeling identificatie en registratie van dieren

Incidenteel

C

(Risico dat) traceerbaarheid in gevaar komt.

Corrigerende interventie en/of nalevingshulp

Corrigerende interventie(s)

n.v.t.

 

Houder van paardachtigen

Een houder van een paardachtige draagt er zorg voor dat de paardachtige geidentificeerd wordt overeenkomstig artikel 18, eerste lid, van Verordening (EU) 262/2015.

Artikel 38u, eerste lid van de Regeling

Structureel

B

(Risico dat) traceerbaarheid ernstig in gevaar komt.

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

n.v.t.

 

Houder van paardachtigen

Een houder van een paardachtige draagt er zorg voor dat de paardachtige geidentificeerd wordt overeenkomstig artikel 18, eerste lid, van Verordening (EU) 262/2015.

Artikel 38u, eerste lid van de Regeling

Incidenteel

C

(Risico dat) traceerbaarheid in gevaar komt.

Schriftelijke waarschuwing, en/of corrigerende interventie en/of nalevingshulp

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

n.v.t.

 

Eenieder die de transponder aanbrengt

Voordat de transponder wordt ingebracht, neemt degene die de transponder inbrengt de maatregelen, bedoeld in artikel 16 in samenhang met artikel 17, eerste lid, van Verordening (EU) nr. 262/2015.

Artikel 38u, tweede lid, Regeling identificatie en registratie van dieren

Structureel vergeten de maatregelen te nemen

B

(Risico dat) traceerbaarheid ernstig in gevaar komt.

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

n.v.t.

 

Eenieder die de transponder aanbrengt

Voordat de transponder wordt ingebracht, neemt degene die de transponder inbrengt de maatregelen, bedoeld in artikel 16 in samenhang met artikel 17, eerste lid, van Verordening (EU) nr. 262/2015.

Artikel 38u, tweede lid, Regeling identificatie en registratie van dieren

Incidenteel vergeten de maaatregelen te nemen

C

(Risico dat) traceerbaarheid in gevaar komt.

Schriftelijke waarschuwing, en/of corrigerende interventie en/of nalevingshulp

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

n.v.t.

 

Eenieder die de transponder aanbrengt

In aanvulling op artikel 18, tweede lid, van Verordening (EU) nr. 262/2015 wordt de transponder aan de linkerkant van de hals van de paardachtige geïmplanteerd.

Artikel 38u, derde lid, Regeling identificatie en registratie van dieren

 

C

(Risico dat) traceerbaarheid in gevaar komt.

Schriftelijke waarschuwing, en/of corrigerende interventie en/of nalevingshulp

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

n.v.t.

 

Eenieder die de transponder aanbrengt

In aanvulling op artikel 2, onderdeel n, van Verordening (EU) nr. 262/2015 hebben transponders een uniek nummer dat is verstrekt overeenkomstig artikel 38aa en voldoen de transponder en het uitleesapparaat aan de voorwaarden, genoemd in bijlage V.

Artikel 38u, vierde lid, Regeling identificatie en registratie van dieren

Structureel

B

(Risico dat) traceerbaarheid ernstig in gevaar komt.

Proces-verbaal en eventueel corrigerende interventie(s)

Proces-verbaal en eventueel corrigerende interventie(s)

n.v.t.

 

Eenieder die de transponder aanbrengt

indien de identiteit van de paardachtige niet onomstotelijk kan worden vastgesteld een transponder met een ander nummer ingebracht en worden het identificatiedocument, een röntgenfoto van de hals van de paardachtige en een door de minister vastgesteld klachtenformulier aangeleverd bij de organisatie, bedoeld in artikel 38v, derde of vierde lid, die het identificatiedocument van de paardachtige heeft afgegeven.

Artikel 38u, vijfde lid, Regeling identificatie en registratie van dieren

Gebruik van zelfde chipnummer

B

(Risico dat) traceerbaarheid ernstig in gevaar komt.

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

n.v.t.

 

Eenieder die de transponder aanbrengt

indien de identiteit van de paardachtige niet onomstotelijk kan worden vastgesteld een transponder met een ander nummer ingebracht en worden het identificatiedocument, een röntgenfoto van de hals van de paardachtige en een door de minister vastgesteld klachtenformulier aangeleverd bij de organisatie, bedoeld in artikel 38v, derde of vierde lid, die het identificatiedocument van de paardachtige heeft afgegeven.

Artikel 38u, vijfde lid, Regeling identificatie en registratie van dieren

Juiste procedure wordt niet gevolgd

C

(Risico dat) traceerbaarheid in gevaar komt.

Schriftelijke waarschuwing, en/of corrigerende interventie en/of nalevingshulp

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

n.v.t.

 

Houder van paardachtigen

De termijn ter identificatie van een paardachtige, bedoeld in artikel 12, eerste en tweede lid, van Verordening (EU) nr. 262/2015 bedraagt zes maanden na de geboorte van een paardachtige.

Artikel 38v, eerste lid, van de Regeling identificatie en registratie van dieren

Minimaal 2 paarden welke niet geïdentificeerd zjin na 9 maanden na geboorte, en nu nog niet geïdentificeerd

B

(Risico dat) traceerbaarheid ernstig in gevaar komt.

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

n.v.t.

 

Houder van paardachtigen

De termijn ter identificatie van een paardachtige, bedoeld in artikel 12, eerste en tweede lid, van Verordening (EU) nr. 262/2015 bedraagt zes maanden na de geboorte van een paardachtige.

Artikel 38v, eerste lid, van de Regeling identificatie en registratie van dieren

Minder dan 2 paarden of binnen 9 maanden.

C

(Risico dat) traceerbaarheid in gevaar komt.

Schriftelijke waarschuwing, en/of corrigerende interventie en/of nalevingshulp

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

n.v.t.

 

Houder van paardachtigen

Een aanvraag om een identificatiedocument vindt niet later plaats dan zeven dagen na identificatie van de paardachtige overeenkomstig artikel 38u.

Artikel 38v, tweede lid, Regeling identificatie en registratie van dieren

 

C

(Risico dat) traceerbaarheid in gevaar komt.

Schriftelijke waarschuwing, en/of corrigerende interventie en/of nalevingshulp

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

n.v.t.

 

Houder van paardachtigen

Indien de aanvraag een geregistreerde paardachtige betreft wordt de aanvraag ingediend bij een organisatie als bedoeld in artikel 5, eerste lid, onderdeel a of b, van Verordening (EU) nr. 262/2015.

Artikel 38v, derde lid, Regeling identificatie en registratie van dieren

 

D

(Risico dat) traceerbaarheid gering in gevaar komt.

Mededeling ter plaatse

en/of nalevingshulp en/of corrigerende interventie

Schriftelijke waarschuwing, en/of corrigerende interventie

n.v.t.

 

Houder van paardachtigen

Behoudens het bepaalde in artikel 38x wordt voor een paardachtige niet meer dan één aanvraag om een identificatiedocument gedaan.

Artikel 38v, vijfde lid, Regeling identificatie en registratie van dieren

 

B

(Risico dat) traceerbaarheid ernstig in gevaar komt.

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

n.v.t.

 

Houder van ingevoerde paardachtigen

Artikel 38v, derde lid, is van overeenkomstige toepassing op paardachtigen die zijn ingevoerd.

Artikel 38w, in samenhang met 38v derde lid Regeling identificatie en registratie van dieren

 

D

(Risico dat) traceerbaarheid gering in gevaar komt.

Mededeling ter plaatse

en/of nalevingshulp en/of corrigerende interventie

Schriftelijke waarschuwing, en/of corrigerende interventie

n.v.t.

 

Houder van ingevoerde paardachtigen

Artikel 38v, vjifde lid, is van overeenkomstige toepassing op paardachtigen die zijn ingevoerd.

Artikel 38w, in samenhang met 38v vjifde lid, Regeling identificatie en registratie van dieren

 

B

(Risico dat) traceerbaarheid ernstig in gevaar komt.

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

n.v.t.

 

Instantie van afgifte

De gegevens, bedoeld in artikel 38, derde lid, Verordening (EU) nr. 262/2015 worden, met gebruikmaking van een daartoe beschikbaar gesteld middel, aan de minister verstrekt.

Artikel 38z, tweede lid, Regeling identificatie en registratie van dieren

Structureel

B

(Risico dat) traceerbaarheid ernstig in gevaar komt en (risico op) ondermijning van het systeem.

Corrigerende interventie(s)

Corrigerende interventie(s)

n.v.t.

 

Instantie van afgifte

De gegevens, bedoeld in artikel 38, derde lid, Verordening (EU) nr. 262/2015 worden, met gebruikmaking van een daartoe beschikbaar gesteld middel, aan de minister verstrekt.

Artikel 38z, tweede lid, Regeling identificatie en registratie van dieren

Incidenteel

C

(Risico dat) traceerbaarheid in gevaar komt.

Corrigerende interventie en/of nalevingshulp

Corrigerende interventie(s)

n.v.t.

 

Fabrikant van transponders

Degene die de transponder, bedoeld in artikel 2, onderdeel n, van Verordening (EU) nr. 262/2015 ten behoeve van identificatie van paardachtigen vervaardigt of laat vervaardigen, maakt gebruik van unieke nummers die zijn verstrekt door de minister.

Artikel 38aa, eerste lid, Regeling identificatie en registratie van dieren

 

B

(Risico dat) traceerbaarheid ernstig in gevaar komt.

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

n.v.t.

 

Fabrikant van transponders, of degene die ze laat fabriceren

Indien degene, bedoeld in het eerste lid, de transponders levert aan een andere persoon of onderneming, houdt diegene een administratie bij van de gegevens van de persoon aan wie of onderneming waaraan de transponders worden geleverd, en

de nummers van de transponders.

Artikel 38aa, tweede lid, Regeling identificatie en registratie van dieren

Structureel gegevens niet bijhouden

B

(Risico dat) traceerbaarheid ernstig in gevaar komt.

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

n.v.t.

 

Fabrikant van transponders, of degene die ze laat fabriceren

Indien degene, bedoeld in het eerste lid, de transponders levert aan een andere persoon of onderneming, houdt diegene een administratie bij van de gegevens van de persoon aan wie of onderneming waaraan de transponders worden geleverd, en

de nummers van de transponders.

Artikel 38aa, tweede lid, Regeling identificatie en registratie van dieren

Incidenteel gegevens niet bjihouden

C

(Risico dat) traceerbaarheid in gevaar komt.

Schriftelijke waarschuwing, en/of corrigerende interventie en/of nalevingshulp

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

n.v.t.

 

Leverancier van transponders

Het tweede lid is van overeenkomstige toepassing indien de persoon of onderneming, bedoeld in het tweede lid, onderdeel a, transponders levert aan een andere persoon of onderneming.

Artikel 38aa, derde lid, Regeling identificatie en registratie van dieren

Structureel gegevens niet bijhouden

B

(Risico dat) traceerbaarheid ernstig in gevaar komt.

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

n.v.t.

 

Leverancier van transponders

Het tweede lid is van overeenkomstige toepassing indien de persoon of onderneming, bedoeld in het tweede lid, onderdeel a, transponders levert aan een andere persoon of onderneming.

Artikel 38aa, derde lid, Regeling identificatie en registratie van dieren

Incidenteel gegevens niet bjihouden

C

(Risico dat) traceerbaarheid in gevaar komt.

Schriftelijke waarschuwing, en/of corrigerende interventie en/of nalevingshulp

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

n.v.t.

 

Leverancier van transponders

De administratie, bedoeld in het tweede of derde lid, wordt gedurende dertig jaar bewaard.

Artikel 38aa, vierde lid, Regeling identificatie en registratie van dieren

Minder dan 20 jaar bewaard.

C

(Risico dat) traceerbaarheid in gevaar komt.

Schriftelijke waarschuwing, en/of corrigerende interventie en/of nalevingshulp

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

n.v.t.

 

Leverancier van transponders

De administratie, bedoeld in het tweede of derde lid, wordt gedurende dertig jaar bewaard.

Artikel 38aa, vierde lid, Regeling identificatie en registratie van dieren

Tussen de 20 en 30 jaar bewaard

D

(Risico dat) traceerbaarheid gering in gevaar komt.

Mededeling ter plaatse

en/of nalevingshulp en/of corrigerende interventie

Schriftelijke waarschuwing, en/of corrigerende interventie

n.v.t.

 

Fabrikant van transponders

Indien degene, bedoeld in het eerste lid, transponders levert met het oog op gebruik als bedoeld in artikel 38u, vijfde lid, onderdeel a, doet hij melding aan de minister van het nummer van de transponder; de datum van levering van de transponder;

de naam en adresgegevens van degene aan wie de transponder is geleverd; de naam van de instantie, bedoeld in artikel 38v, derde of vierde lid, dat het identificatiedocument van de paardachtige waarbij de transponder is ingebracht, heeft afgegeven.

Artikel 38aa, vijfde lid, Regeling identificatie en registratie van dieren

 

C

(Risico dat) traceerbaarheid in gevaar komt.

Schriftelijke waarschuwing, en/of corrigerende interventie en/of nalevingshulp

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

n.v.t.

 

Slachthuis

Indien paardachtigen worden aangevoerd op een slachthuis, controleert de houder, overeenkomstig een door de minister goedgekeurd protocol, terstond na aanvoer of de paardachtigen overeenkomstig artikel 13, eerste lid, onderdeel d, zijn geïdentificeerd en geregistreerd.

Artikel 38bb, eerste lid, Regeling identificatie en registratie van dieren

Structureel

B

(Risico dat) traceerbaarheid ernstig in gevaar komt.

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

n.v.t.

 

Slachthuis

Indien bij de in het eerste lid bedoelde controle blijkt dat paardachtigen niet volledig zijn geïdentificeerd en geregistreerd of op grond van de identificatie en registratie niet geslacht mogen worden voor menselijke consumptie, doet de houder hiervan terstond melding aan de NVWA.

Artikel 38bb, tweede lid, Regeling identificatie en registratie van dieren

Structureel

B

(Risico dat) traceerbaarheid ernstig in gevaar komt.

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

n.v.t.

 

Slachthuis

De paardachtigen, bedoeld in het tweede lid, worden terstond afgezonderd van de overige paardachtigen in het slachthuis. De ambtenaar van de NVWA kan ter zake aanwijzingen geven.

Artikel 38bb, derde lid, Regeling identificatie en registratie van dieren

 

C

(Risico dat) traceerbaarheid in gevaar komt.

Schriftelijke waarschuwing, en/of corrigerende interventie en/of nalevingshulp

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

n.v.t.

 

De verantwoordelijke dierenarts

De melding, bedoeld in het eerste lid, bevat het unieke nummer van de transponder, bedoeld in artikel 38aa, eerste lid, of het uniek levensnummer, bedoeld in artikel 38, eerste lid, onderdeel a, van Verordening (EU) nr. 262/2015, van de paardachtige waarbij de verantwoordelijke dierenarts de maatregel, bedoeld in artikel 37, derde lid, van Verordening (EU) nr. 262/2015, heeft uitgevoerd en de datum van de uitgevoerde maatregel, bedoeld in artikel 37, derde lid, van Verordening (EU) nr. 262/2015.

Artikel 38bba, derde lid, Regeling identificatie en registratie van dieren

Structureel onvolledig gemeld

B

(Risico dat) traceerbaarheid ernstig in gevaar komt.

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

n.v.t.

 

De verantwoordelijke dierenarts

De melding, bedoeld in het eerste lid, bevat het unieke nummer van de transponder, bedoeld in artikel 38aa, eerste lid, of het uniek levensnummer, bedoeld in artikel 38, eerste lid, onderdeel a, van Verordening (EU) nr. 262/2015, van de paardachtige waarbij de verantwoordelijke dierenarts de maatregel, bedoeld in artikel 37, derde lid, van Verordening (EU) nr. 262/2015, heeft uitgevoerd en de datum van de uitgevoerde maatregel, bedoeld in artikel 37, derde lid, van Verordening (EU) nr. 262/2015.

Artikel 38bba, derde lid, Regeling identificatie en registratie van dieren

Incidenteel onvolledig gemeld

C

(Risico dat) traceerbaarheid in gevaar komt.

Schriftelijke waarschuwing, en/of corrigerende interventie en/of nalevingshulp

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

n.v.t.

 

Houder van pluimvee

Een houder van gevogelte registreert tijdig iedere verplaatsing van gevogelte van of naar een inrichting waar hij gevogelte houdt.

Artikel 38dd, eerste lid, Regeling identificatie en registratie van dieren, in samenhang met artikel 38ff lid 1

Meer dan 3 meldingen en meer dan 7 dagen te laat

B

(Risico dat) traceerbaarheid ernstig in gevaar komt.

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

n.v.t.

 

Houder van pluimvee

Een houder van gevogelte registreert iedere verplaatsing van gevogelte van of naar een inrichting waar hij gevogelte houdt.

Artikel 38dd, eerste lid, Regeling identificatie en registratie van dieren, in samenhang met artikel 38ff lid 1

minder dan 7 dagen te laat, of 3 of minder meldingen meer dan 7 dagen te laat

C

(Risico dat) traceerbaarheid in gevaar komt.

Schriftelijke waarschuwing, en/of corrigerende interventie en/of nalevingshulp

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

n.v.t.

 

Houder van pluimvee

De houder verstrekt bij de registratie, bedoeld in het eerste lid, in ieder geval de gegevens onder a tot en met m.

Artikel 38dd, tweede lid, Regeling identificatie en registratie van dieren

Indien ontbrekende of foutieve gegevens een risico voor traceerbaarheid opleveren

B

(Risico dat) traceerbaarheid ernstig in gevaar komt.

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

n.v.t.

 

Houder van pluimvee

De houder verstrekt bij de registratie, bedoeld in het eerste lid, in ieder geval de gegevens onder a tot en met m.

Artikel 38dd, tweede lid, Regeling identificatie en registratie van dieren

Indien ontbrekende of foutieve gegevens geen of een gering risico voor traceerbaarheid opleveren

C

(Risico dat) traceerbaarheid in gevaar komt.

Schriftelijke waarschuwing, en/of corrigerende interventie en/of nalevingshulp

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

n.v.t.

 

Houder van pluimvee

Indien blijkt dat gegevens als bedoeld in het tweede lid, niet juist of volledig zijn, verstrekt de houder de gecorrigeerde gegevens.

Artikel 38dd, derde lid, Regeling identificatie en registratie van dieren

Structureel

B

(Risico dat) traceerbaarheid ernstig in gevaar komt.

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

n.v.t.

 

Houder van pluimvee

Indien blijkt dat gegevens als bedoeld in het tweede lid, niet juist of volledig zijn, verstrekt de houder de gecorrigeerde gegevens.

Artikel 38dd, derde lid, Regeling identificatie en registratie van dieren

Incidenteel

C

(Risico dat) traceerbaarheid in gevaar komt.

Schriftelijke waarschuwing, en/of corrigerende interventie en/of nalevingshulp

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

n.v.t.

 

Houder van pluimvee

De houder registreert de gegevens, bedoeld in artikel 38dd, tweede lid, binnen vijf werkdagen, te rekenen vanaf de dag na de dag van de verplaatsing.

Artikel 38ff, eerste lid, Regeling identificatie en registratie van dieren

Artikel 38dd, eerste lid, Regeling identificatie en registratie van dieren

Structureel

B

(Risico dat) traceerbaarheid ernstig in gevaar komt.

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

n.v.t.

 

Houder van pluimvee

De houder registreert de gegevens, bedoeld in artikel 38dd, tweede lid, binnen vijf werkdagen, te rekenen vanaf de dag na de dag van de verplaatsing.

Artikel 38ff, eerste lid, Regeling identificatie en registratie van dieren

Artikel 38dd, eerste lid, Regeling identificatie en registratie van dieren

Incidenteel

C

(Risico dat) traceerbaarheid in gevaar komt.

Schriftelijke waarschuwing, en/of corrigerende interventie en/of nalevingshulp

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

n.v.t.

 

Houder van pluimvee

De houder registreert de gecorrigeerde gegevens, bedoeld in artikel 38dd, derde lid, binnen vijf werkdagen, te rekenen vanaf de dag na de dag dat de houder op de hoogte is gesteld van de onjuistheid of onvolledigheid van de gegevens of de onjuistheid of onvolledigheid heeft vastgesteld in het geval hij hiervan niet op de hoogte is gesteld.

Artikel 38ff, tweede lid, Regeling identificatie en registratie van dieren

Incidenteel

C

(Risico dat) traceerbaarheid in gevaar komt.

Schriftelijke waarschuwing, en/of corrigerende interventie en/of nalevingshulp

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

n.v.t.

 

Eenieder

Het is verboden dieren die niet overeenkomstig deze regeling zijn geïdentificeerd of zijn geregistreerd, te houden, te verhandelen, te vervoeren, aan te voeren of af te voeren.

Artikel 39, Regeling identificatie en registratie van dieren

voor indeling in overtredingsklassse: zie samenhangende overtreding

B

(Risico dat) traceerbaarheid ernstig in gevaar komt.

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

n.v.t.

 

Eenieder

Het is verboden dieren die niet overeenkomstig deze regeling zijn geïdentificeerd of zijn geregistreerd, te houden, te verhandelen, te vervoeren, aan te voeren of af te voeren.

Artikel 39, Regeling identificatie en registratie van dieren

voor indeling in overtredingsklassse: zie samenhangende overtreding

C

(Risico dat) traceerbaarheid in gevaar komt.

Schriftelijke waarschuwing, en/of corrigerende interventie en/of nalevingshulp

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

n.v.t.

 

Houder

In de situaties, bedoeld in artikel 1, eerste lid, artikel 3 en artikel 4, eerste en tweede lid, van verordening 494/98, verbiedt de minister het aanvoeren van runderen op het bedrijf, het afvoeren van runderen van dit bedrijf, en het vervoeren of verhandelen van runderen afkomstig van dit bedrijf.

Artikel 40, eerste lid, Regeling identificatie en registratie van dieren

Artikel 40, vierde lid, Regeling identificatie en registratie van dieren

 

B

(Risico dat) traceerbaarheid ernstig in gevaar komt.

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

n.v.t.

 

Vervoerder of verhandelaar van runderen afkomstig van een geblokkeerd bedrijf

In de situaties, bedoeld in artikel 1, eerste lid, artikel 3 en artikel 4, eerste en tweede lid, van verordening 494/98, verbiedt de minister het aanvoeren van runderen op het bedrijf, het afvoeren van runderen van dit bedrijf, en het vervoeren of verhandelen van runderen afkomstig van dit bedrijf.

Artikel 40, eerste lid, Regeling identificatie en registratie van dieren

Artikel 40, vierde lid, Regeling identificatie en registratie van dieren

 

C

(Risico dat) traceerbaarheid in gevaar komt.

Schriftelijke waarschuwing, en/of corrigerende interventie en/of nalevingshulp

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

n.v.t.

 

Houder

In de situatie, bedoeld in artikel 2, tweede lid, van verordening 494/98, verbiedt de minister het afvoeren van runderen van het bedrijf, en het vervoeren of verhandelen van runderen afkomstig van dit bedrijf.

Artikel 40, tweede lid, Regeling identificatie en registratie van dieren

Artikel 40, vierde lid, Regeling identificatie en registratie van dieren

 

B

(Risico dat) traceerbaarheid ernstig in gevaar komt.

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

n.v.t.

 

Vervoerder of verhandelaar van runderen afkomstig van een geblokkeerd bedrijf

In de situatie, bedoeld in artikel 2, tweede lid, van verordening 494/98, verbiedt de minister het afvoeren van runderen van het bedrijf, en het vervoeren of verhandelen van runderen afkomstig van dit bedrijf.

Artikel 40, tweede lid, Regeling identificatie en registratie van dieren

Artikel 40, vierde lid, Regeling identificatie en registratie van dieren

 

C

(Risico dat) traceerbaarheid in gevaar komt.

Schriftelijke waarschuwing, en/of corrigerende interventie en/of nalevingshulp

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

n.v.t.

 

Houder van dieren

Degene die ingevolge deze regeling gegevens moet melden, bijhouden of vermelden op daartoe bestemde bescheiden, doet dit volledig, juist en naar waarheid.

Artikel 43, eerste lid, Regeling identificatie en registratie van dieren

Structureel

B

(Risico dat) traceerbaarheid ernstig in gevaar komt.

Proces-verbaal en eventueel corrigerende interventie(s)

Proces-verbaal en eventueel corrigerende interventie(s)

n.v.t.

 

Houder van dieren

Degene die ingevolge deze regeling gegevens moet melden, bijhouden of vermelden op daartoe bestemde bescheiden, doet dit volledig, juist en naar waarheid.

Artikel 43, eerste lid, Regeling identificatie en registratie van dieren

Incidenteel

C

(Risico dat) traceerbaarheid in gevaar komt.

Schriftelijke waarschuwing, en/of corrigerende interventie en/of nalevingshulp

Proces-verbaal en eventueel corrigerende interventie(s)

n.v.t.

 

Houder van dieren

Het bijhouden of vermelden van de in het eerste lid bedoelde gegevens geschiedt, voor zover niet uitdrukkelijk anders is bepaald, onverwijld nadat de gegevens bekend zijn bij degene die zij ingevolge deze regeling moet bijhouden of vermelden.

Artikel 43, tweede lid, Regeling identificatie en registratie van dieren

Structureel

B

(Risico dat) traceerbaarheid ernstig in gevaar komt.

Proces-verbaal en eventueel corrigerende interventie(s)

Proces-verbaal en eventueel corrigerende interventie(s)

n.v.t.

 

Houder van dieren

Het bijhouden of vermelden van de in het eerste lid bedoelde gegevens geschiedt, voor zover niet uitdrukkelijk anders is bepaald, onverwijld nadat de gegevens bekend zijn bij degene die zij ingevolge deze regeling moet bijhouden of vermelden.

Artikel 43, tweede lid, Regeling identificatie en registratie van dieren

Incidenteel

C

(Risico dat) traceerbaarheid in gevaar komt.

Schriftelijke waarschuwing, en/of corrigerende interventie en/of nalevingshulp

Proces-verbaal en eventueel corrigerende interventie(s)

n.v.t.

 

Houder van dieren

De gegevens, bedoeld in het eerste lid, worden, voor zover niet uitdrukkelijk anders is bepaald, gedurende drie jaar bewaard.

Artikel 43, derde lid, Regeling identificatie en registratie van dieren

Gegevens niet voldoende lang bewaard

B

(Risico dat) traceerbaarheid ernstig in gevaar komt.

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

n.v.t.

 

Houder van dieren

De gegevens, bedoeld in het eerste lid, worden, voor zover niet uitdrukkelijk anders is bepaald, gedurende drie jaar bewaard.

Artikel 43, derde lid, Regeling identificatie en registratie van dieren

Een deel van de gegevens niet voldoende lang bewaard

C

(Risico dat) traceerbaarheid in gevaar komt.

Schriftelijke waarschuwing, en/of corrigerende interventie en/of nalevingshulp

Bestuurlijke boete en eventueel corrigerende interventie(s)

n.v.t.

 

Houder van dieren

Het is verboden krachtens deze wet aangebrachte merken te verwijderen, te vernietigen, te beschadigen of onleesbaar te maken, tenzij toestemming is verleend door Onze Minister.

Artikel 104, tweede lid, Gezondheids- en welzijnswet voor dieren

Indien de gedraging een risico voor de traceerbaarheid oplevert

B

(Risico dat) traceerbaarheid ernstig in gevaar komt.

Proces-verbaal en eventueel corrigerende interventie(s)

Proces-verbaal en eventueel corrigerende interventie(s)

ja

 

Houder van dieren

Het is verboden krachtens deze wet aangebrachte merken te verwijderen, te vernietigen, te beschadigen of onleesbaar te maken, tenzij toestemming is verleend door Onze Minister.

Artikel 104, tweede lid, Gezondheids- en welzijnswet voor dieren

Indien de gedraging een gering risico voor de traceerbaarheid oplevert

C

(Risico dat) traceerbaarheid in gevaar komt.

Schriftelijke waarschuwing, en/of corrigerende interventie en/of nalevingshulp

Proces-verbaal en eventueel corrigerende interventie(s)

ja

 

Eenieder

Degene die een hond houdt, verhandelt, vervoert, aanvoert, afvoert of overdraagt, is verplicht de hond te identificeren en registreren overeenkomstig dit hoofdstuk en de op dit hoofdstuk berustende bepalingen.

Artikel 6, eerste lid Besluit identificatie en registratie van dieren

Structureel

B

(Risico dat) traceerbaarheid ernstig in gevaar komt.

Proces-verbaal en eventueel corrigerende interventie(s)

Proces-verbaal en eventueel corrigerende interventie(s)

n.v.t.

 

Eenieder

Degene die een hond houdt, verhandelt, vervoert, aanvoert, afvoert of overdraagt, is verplicht de hond te identificeren en registreren overeenkomstig dit hoofdstuk en de op dit hoofdstuk berustende bepalingen.

Artikel 6, eerste lid Besluit identificatie en registratie van dieren

Incidenteel

C

(Risico dat) traceerbaarheid in gevaar komt.

Schriftelijke waarschuwing, en/of corrigerende interventie en/of nalevingshulp

Proces-verbaal en eventueel corrigerende interventie(s)

n.v.t.

 

Eenieder

Een hond wordt slechts verhandeld, geschonken of anderszins overgedragen aan een opvolgende houder, nadat de hond is geïdentificeerd en geregistreerd overeenkomstig dit hoofdstuk en de op dit hoofdstuk berustende bepalingen.

Artikel 6, tweede lid Besluit identificatie en registratie van dieren

Structureel

B

(Risico dat) traceerbaarheid ernstig in gevaar komt.

Proces-verbaal en eventueel corrigerende interventie(s)

Proces-verbaal en eventueel corrigerende interventie(s)

n.v.t.

 

Eenieder

Een hond wordt slechts verhandeld, geschonken of anderszins overgedragen aan een opvolgende houder, nadat de hond is geïdentificeerd en geregistreerd overeenkomstig dit hoofdstuk en de op dit hoofdstuk berustende bepalingen.

Artikel 6, tweede lid Besluit identificatie en registratie van dieren

Incidenteel

C

(Risico dat) traceerbaarheid in gevaar komt.

Schriftelijke waarschuwing, en/of corrigerende interventie en/of nalevingshulp

Proces-verbaal en eventueel corrigerende interventie(s)

n.v.t.

 

Eenieder

Indien een hond op grond van artikel 13d van de Wet op de dierproeven voor adoptie is vrijgegeven wordt de hond geïdentificeerd met een chip overeenkomstig artikel 14, indien de hond nog niet gechipt is.

Artikel 6a, onder a, Besluit identificatie en registratie van dieren

 

C

(Risico dat) traceerbaarheid in gevaar komt.

Schriftelijke waarschuwing, en/of corrigerende interventie en/of nalevingshulp

Proces-verbaal en eventueel corrigerende interventie(s)

n.v.t.

 

Eenieder

Indien een hond op grond van artikel 13d van de Wet op de dierproeven voor adoptie is vrijgegeven registreert de houder binnen veertien dagen de hond in een databank overeenkomstig artikel 7, derde of vierde lid.

Artikel 6a, onder b, Besluit identificatie en registratie van dieren

 

C

(Risico dat) traceerbaarheid in gevaar komt.

Schriftelijke waarschuwing, en/of corrigerende interventie en/of nalevingshulp

Proces-verbaal en eventueel corrigerende interventie(s)

n.v.t.

 

houder van honden

Een houder laat zijn hond identificeren binnen zeven weken na de geboorte.

Artikel 7, eerste lid, Besluit identificatie en registratie van dieren

Structureel

B

(Risico dat) traceerbaarheid ernstig in gevaar komt.

Proces-verbaal en eventueel corrigerende interventie(s)

Proces-verbaal en eventueel corrigerende interventie(s)

n.v.t.

 

houder van honden

Een houder laat zijn hond identificeren binnen zeven we