Aanwijzing toezichthouders WNT Ministerie van Defensie

Geraadpleegd op 19-08-2022.
Geldend van 15-08-2020 t/m heden

Aanwijzing toezichthouders WNT Ministerie van Defensie

De Minister van Defensie, in overeenstemming met de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

Gelet op de artikelen 5.1 en 5.3 van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector, alsmede titel 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

Artikel 2. Gebundeld toezicht op de naleving van de WNT

  • 1 De ambtenaren werkzaam bij de Eenheid toezicht WNT worden aangewezen als ambtenaren belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de WNT ten aanzien van rechtspersonen, instellingen en topfunctionarissen waarvoor de Minister van Defensie in de WNT is aangewezen als Onze Minister wie het aangaat.

  • 2 De bevoegdheid om namens de Minister van Defensie inlichtingen te vorderen van de organisaties genoemd in artikel 5.3 van de WNT, wordt uitgeoefend door het Hoofd TEA die leiding geeft aan de Eenheid toezicht WNT.

Artikel 3. Inwerkingtreding

  • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst, en werkt terug tot en met 1 juni 2019.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Defensie,

A.Th.B. Bijleveld- Schouten

Naar boven