Studiefaciliteitenregeling burgerlijke ambtenaren defensie

Geraadpleegd op 09-12-2023.
Geldend van 04-03-2021 t/m heden

Studiefaciliteitenregeling burgerlijke ambtenaren defensie

De Minister van Defensie

Gelet op artikel 94a van het Burgerlijk ambtenarenreglement defensie

Besluit:

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2. Algemene voorwaarden

 • 1. De ambtenaar die voor studiefaciliteiten in aanmerking wenst te komen dient de aanvraag daartoe in de regel in voor de aanvang van de studie. Hij laat deze aanvraag vergezeld gaan van de voor de beoordeling door het hoofd defensieonderdeel noodzakelijke gegevens en van een schatting van de te maken studiekosten.

 • 2. Het hoofd defensieonderdeel kan, alvorens studiefaciliteiten te verlenen, een studieadvies of in bijzondere gevallen – na overleg met de ambtenaar – een psychologisch advies inwinnen. Tenzij deze adviezen worden ingewonnen op uitdrukkelijk verzoek van de ambtenaar, komen de daaraan verbonden kosten voor rekening van het Ministerie van Defensie.

 • 3. Studiefaciliteiten worden verleend voor een bepaalde termijn, die wordt afgeleid van de normaal te achten duur van de studie. Het hoofd defensieonderdeel kan deze termijn verlengen.

 • 4. Verleende studiefaciliteiten kunnen – al dan niet tijdelijk – worden ingetrokken indien het hoofd defensieonderdeel op grond van de verkregen inlichtingen van oordeel is, dat de ambtenaar niet in die mate studeert en/of vorderingen maakt dat hij in staat kan worden geacht de studie binnen de in het derde lid bedoelde termijn te voltooien. De intrekking geschiedt niet indien de ambtenaar aannemelijk maakt, dat deze omstandigheid niet aan hem zelf te wijten is.

 • 5. Aan de ambtenaar, die krachtens een op hem van toepassing zijnde regeling aanspraak heeft op een verhoging van zijn bezoldiging uitsluitend op grond van het voltooien van een studie, worden ter zake van die studie geen studiefaciliteiten verleend.

Artikel 3. Studieverlof

 • 1. Tenzij het belang van een goede dienstuitoefening zich daartegen verzet, kan door het hoofd defensieonderdeel aan de ambtenaar studieverlof worden verleend voor ten hoogste een halve dag per week, met dien verstande dat indien lessen in de normale diensturen moeten worden gevolgd, het verlof tot maximaal één dag per week kan worden verleend.

 • 2. Onverminderd het bepaalde in het eerste lid kan studieverlof worden verleend op de dag, waarop wordt deelgenomen aan een examen of een tentamen, dat aan het einde van de studie is gelegen dan wel volgt op een duidelijk afgerond onderdeel van de studie.

 • 3. Ter voorbereiding op een examen en tentamen als bovenbedoeld kan bovendien studieverlof worden verleend voor ten hoogste vijf halve dagen per jaar.

Artikel 4. Tegemoetkoming in studiekosten

 • 1. Voor volledige tegemoetkoming komen in aanmerking:

  • a. indien de studie in een andere plaats dan de woon- of standplaats gevolgd moet worden, de noodzakelijke gemaakte reiskosten voor interlokaal vervoer en het daarmede in samenhang optredende vervoer in de plaats waar de cursus of het examen wordt gehouden, op basis van het laagste tarief van het gebezigde middel van openbaar vervoer, waarvan redelijkerwijs gebruik gemaakt kan worden, voor zover de ambtenaar voor deze kosten niet uit anderen hoofde een vergoeding geniet; kan van openbaar vervoer redelijkerwijs geen gebruik gemaakt worden dan worden de noodzakelijk gemaakte kosten vergoed tegen het tarief, genoemd in de bijlage B, tabel 1B, van de Regeling dienstreizen defensie;

  • b. de werkelijk gemaakte kosten, welke in verband met het afleggen van een examen noodzakelijkerwijze worden gemaakt voor nachtverblijf en het gebruik van maaltijden, overeenkomstig het bepaalde in artikel 12, eerste lid, onderdeel a, ten tweede, juncto artikel 12, vierde lid en zevende lid, onderdeel a, van de Regeling dienstreizen defensie.

 • 2. Voor een tegemoetkoming tot maximaal 50% komen in aanmerking de noodzakelijk gemaakte cursussen lesgelden, de examen- en diplomakosten, alsmede de aanschaffingskosten van het verplicht gestelde studiemateriaal.

 • 3. Bij het volgen van een studie in het kader van de bevordering van de externe werkzekerheid van de ambtenaar wordt het in het vorige lid genoemde percentage op 100 gesteld.

 • 4. Een tegemoetkoming in studiekosten wordt eerst verleend nadat de ambtenaar schriftelijk heeft verklaard dat hij bekend is met de verplichting tot gehele of gedeeltelijke terugbetaling als bedoeld in artikel 5.

Artikel 4a. Maximale vergoeding individuele opleidingsaanspraak

De kosten van een opleiding als bedoeld in artikel 20 van het BARD worden vergoed:

 • a. tot ten hoogste € 500,– in het geval van een diensttijd als ambtenaar bij Defensie van minimaal 2 jaar en maximaal 3 jaar;

 • b. tot ten hoogste € 1.000,– in het geval van een diensttijd als ambtenaar bij Defensie van minimaal 3 jaar en maximaal 4 jaar;

 • c. tot ten hoogste € 1.500,– in het geval van een diensttijd als ambtenaar bij Defensie van minimaal 4 jaar en maximaal 5 jaar;

 • d. tot ten hoogste € 2.000,– in het geval van een diensttijd als ambtenaar bij Defensie van minimaal 5 jaar en maximaal 6 jaar;

 • e. tot ten hoogste € 2.500,– in het geval van een diensttijd als ambtenaar bij Defensie van minimaal 6 jaar en maximaal 7 jaar;

 • f. tot ten hoogste € 3.000,– in het geval van een diensttijd als ambtenaar bij Defensie van minimaal 7 jaar en maximaal 8 jaar;

 • g. tot ten hoogste € 3.500,– in het geval van een diensttijd als ambtenaar bij Defensie van minimaal 8 jaar en maximaal 9 jaar;

 • h. tot ten hoogste € 4.000,– in het geval van een diensttijd als ambtenaar bij Defensie van minimaal 9 jaar of meer.

Artikel 4b. Vergoeding van kosten

De kosten bedoeld in artikel 20 van het BARD, die voor vergoeding in aanmerking komen, zijn, voor zover zij niet rechtstreeks voor rekening komen van of rechtstreeks worden betaald door het ministerie van defensie:

 • a. inschrijvings-, les-, college-, practicum-, examen-, en diplomagelden, met uitzondering van kosten verbonden aan het volgen van praktisch vliegonderricht;

 • b. studieboeken en studiemateriaal, voor zover direct gerelateerd aan de opleiding;

 • c. excursie, reis- en verblijfkosten op grond van het Besluit dienstreizen defensie. Eventuele tegemoetkomingen van derden worden hierop in mindering gebracht.

Artikel 5. Terugbetaling tegemoetkoming studiekosten

 • 1. De ambtenaar is verplicht tot terugbetaling van de aan hem verleende tegemoetkoming in de studiekosten ingeval de studie niet met goed gevolg is afgesloten op grond van omstandigheden die naar het oordeel van het hoofd defensieonderdeel aan de ambtenaar te wijten zijn.

 • 2. De in het eerste lid bedoelde verplichting tot terugbetaling wordt beperkt tot het bedrag, dat de ambtenaar is uitbetaald in het tijdvak van drie jaren, voorafgaande aan de datum, waarop de omstandigheid zich heeft voorgedaan.

 • 3. De in het eerste lid bedoelde verplichting geldt niet ingeval het ontslag geschiedt met recht op uitkering of direct ingaand pensioen.

De Minister van Defensie,

Voor deze

Het Hoofd van de afdeling Arbeidsvoorwaardenbeleid

H.H.J. Ploeg

kapitein ter zee (A)

Naar boven