Wet elektronische publicaties

Geraadpleegd op 16-06-2024.
Geldend van 01-07-2023 t/m 31-12-2023

Wet van 1 juli 2020 tot wijziging van de Bekendmakingswet, enz. (elektronische publicatie van algemene bekendmakingen, mededelingen en kennisgevingen (Wet elektronische publicaties))

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de regels over elektronische overheidspublicaties te concentreren in de Bekendmakingswet en uit te breiden met regels over de elektronische publicatie en ontsluiting door bestuursorganen van mededelingen en kennisgevingen;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk 4. Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Artikel 4.4. Invoeringswet Omgevingswet

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Dit onderdeel is (nog) niet in werking getreden; zie het overzicht van wijzigingen

Artikel 4.8. Omgevingswet

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Dit onderdeel is (nog) niet in werking getreden; zie het overzicht van wijzigingen

Artikel 4.16. Wet open overheid

 • a [Red: Wijzigt de Bekendmakingswet.]

 • b [Red: Wijzigt Kamerstuk 33328.]

Artikel 4.22. Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Dit onderdeel is (nog) niet in werking getreden; zie het overzicht van wijzigingen

Hoofdstuk 5. Economische Zaken en Klimaat

Hoofdstuk 7. Infrastructuur en Waterstaat

Artikel 7.14. Wet tot wijziging van de Wet luchtvaart ter implementatie van artikel 83bis van het op 7 december 1944 te Chicago tot stand gekomen Verdrag inzake de internationale burgerluchtvaart (Trb. 1973, 109)

 • a [Red: Wijzigt deze wet.]

 • b [Red: Wijzigt de Wet luchtvaart.]

Hoofdstuk 9. Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Hoofdstuk 10. Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Artikel 10.11. Wet tot wijziging van diverse onderwijswetten door het wijzigen van de systematiek van het in aanmerking brengen voor bekostiging van nieuwe openbare en bijzondere scholen zodat er meer ruimte is voor een nieuw onderwijsaanbod (Wet meer ruimte voor nieuwe scholen)

 • a [Red: Wijzigt de Wet op het primair onderwijs.]

 • b

  • 1°. [Red: Wijzigt deze wet.]

  • 2°. [Red: Wijzigt de Wet op het voortgezet onderwijs.]

Hoofdstuk 12. Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Artikel 12.6. Wet tot wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met aanpassingen van de tarief- en prestatieregulering en het markttoezicht op het terrein van de gezondheidszorg

 • a [Red: Wijzigt deze wet.]

 • b [Red: Wijzigt de Wet marktordening gezondheidszorg.]

Hoofdstuk 13. Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 13.0

Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zendt binnen vijf jaar na de inwerkingtreding van deze wet aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van deze wet in de praktijk.

Artikel 13.1a

 • 1 Voor in het Besluit elektronische publicaties opgenomen wijzigingen van bepalingen in andere besluiten geldt niet enig wettelijk voorschrift op grond waarvan:

  • a. over het ontwerp van een regeling of het voornemen tot het treffen van een regeling advies moet worden gevraagd of extern overleg moet worden gevoerd,

  • b. van het ontwerp van een regeling kennis moet worden gegeven,

  • c. een regeling niet eerder in werking kan treden dan nadat sedert haar vaststelling of bekendmaking een bepaalde termijn is verstreken,

  • d. een regeling bij de wet moet worden goedgekeurd,

  • e. door of namens een van de Kamers van de Staten-Generaal of een aantal leden daarvan kan worden verlangd dat het onderwerp of de inwerkingtreding van de regeling bij de wet wordt geregeld, of

  • f. de voordracht voor een algemene maatregel van bestuur moet worden gedaan door een andere Minister dan Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Artikel 13.2

De artikelen van deze wet treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te

’s-Gravenhage, 1 juli 2020

Willem-Alexander

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

R.W. Knops

Uitgegeven de zeventiende juli 2020

De Minister van Justitie en Veiligheid,

F.B.J. Grapperhaus

Naar boven