Derde nadere aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2017

Geldend van 28-07-2020 t/m heden

Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 17 juli 2020, kenmerk 1697152-205828-Z, houdende Tweede Nadere aanwijzing van de besteedbare middelen ter dekking van de beheerskosten 2017 (Derde nadere aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2017)

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 4.3 van het Besluit Wfsv;

Besluit:

Artikel 1

Voor het jaar 2017 is voor de beheerskosten Wlz van de Wlz-uitvoerders en de Sociale verzekeringsbank € 1,671 miljoen meer beschikbaar dan geregeld in artikel 1 van de Tweede nadere aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2017.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2017.

Artikel 4

Dit besluit wordt aangehaald als: Derde nadere aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2017.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

H.M. de Jonge

Terug naar begin van de pagina