Tijdelijke subsidieregeling NL leert door met inzet van ontwikkeladvies

[Regeling vervallen per 01-01-2022.]
Geraadpleegd op 23-02-2024.
Geldend van 05-09-2020 t/m 30-11-2020

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 17 juli 2020, 2020-0000098298, tot verstrekking van subsidies aan loopbaanadviseurs voor het geven van ontwikkeladvies (Tijdelijke subsidieregeling NL leert door met inzet van ontwikkeladvies)

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op de artikelen 3, eerste en derde lid, en 5 van de Kaderwet SZW-subsidies;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. aanvraagtijdvak: tijdvak waarin aanvragen voor subsidie kunnen worden ingediend;

 • b. burgerservicenummer: nummer, bedoeld in artikel 1, onderdeel b, van de Wet algemene bepalingen burgerservicenummer;

 • c. CMI: certificerende stichting Career Management Institute;

 • d. deelnemer: natuurlijk persoon die een band heeft met de Nederlandse arbeidsmarkt, achttien jaar of ouder is en de pensioengerechtigde leeftijd, bedoeld in artikel 7a van de Algemene Ouderdomswet of artikel 6 van de Wet algemene ouderdomsverzekering BES, nog niet heeft bereikt op de dag van de registratie, bedoeld in artikel 6;

 • e. gemachtigde: persoon die namens de loopbaanadviseur handelt;

 • f. KvK-nummer: door de Kamer van Koophandel toegekend uniek nummer aan een onderneming of maatschappelijke activiteit in het handelsregister, bedoeld in artikel 2 van de Handelsregisterwet 2007;

 • g. loopbaanadviseur: natuurlijk persoon die, in het kader van de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, ontwikkeladvies geeft;

 • h. minister: Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

 • i. Noloc: : beroepsvereniging van loopbaanprofessionals Noloc;

 • j. ontwikkeladvies: integraal, persoonlijk advies, dat erop is gericht het bewustzijn over de noodzaak van reflectie op de loopbaan te stimuleren en waarmee voor een deelnemer een reëel beeld van het toekomstperspectief op de arbeidsmarkt of in het huidige werk ontstaat, resulterend in een ontwikkelplan;

 • k. ontwikkeladviestraject: het geven van ontwikkeladvies;

 • l. subsidieaanvrager: loopbaanadviseur, de gemachtigde of de rechtspersoon tot wie de loopbaanadviseur in privaatrechtelijke of publiekrechtelijke dienstbetrekking staat, die subsidie aanvraagt;

 • m. subsidieontvanger: loopbaanadviseur, de gemachtigde of de rechtspersoon tot wie de loopbaanadviseur in privaatrechtelijke of publiekrechtelijke dienstbetrekking staat, aan wie subsidie is verstrekt;

 • n. werkgever: rechtspersoon tot wie de loopbaanadviseur in privaatrechtelijke of publiekrechtelijke dienstbetrekking staat.

Artikel 2. Doel en reikwijdte van de regeling

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

 • 1 Het doel van deze regeling is om deelnemers kosteloos ontwikkeladviestrajecten aan te bieden, die gericht zijn op het inzichtelijk maken van en in betekenende mate vergroten van hun kansen op de arbeidsmarkt.

 • 2 Deze regeling is mede van toepassing in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

Artikel 3. Subsidiabele activiteiten

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

De minister verstrekt subsidie voor ontwikkeladviestrajecten voor deelnemers, uitgevoerd op de wijze, beschreven in bijlage I.

Artikel 4. Eisen aan loopbaanadviseur

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

 • 1 De activiteiten, bedoeld in artikel 3, worden uitgevoerd door een loopbaanadviseur, die:

  • a. een mens- of organisatiegerichte opleiding heeft afgerond op minimaal hbo-niveau, of minimaal een hbo-opleiding in een andere richting heeft afgerond en aanvullende mens- of organisatiegerichte cursussen en trainingen heeft afgerond;

  • b. minimaal drie jaar relevante werkervaring heeft; en

  • c. verklaart zich te houden aan de gedragscode in bijlage II.

 • 2 Een loopbaanadviseur wordt geacht aan de eisen in het eerste lid, onderdelen a en c, te hebben voldaan, wanneer hij is geregistreerd bij Noloc als Noloc Erkend CMI Register Loopbaanprofessional of Noloc Erkend Loopbaanprofessional.

 • 3 Een loopbaanadviseur wordt geacht aan de eisen in het eerste lid, onderdelen a en b, te hebben voldaan als hij is gecertificeerd door CMI als CMI-gecertificeerde loopbaanprofessional (RL).

 • 4 Een loopbaanadviseur, gevestigd in een van de andere lidstaten van de Europese Unie, een andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte of Zwitserland, die een opleiding heeft afgerond overeenkomstig de opleiding, bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, en overigens voldoet aan het eerste lid, onderdelen b en c, wordt gelijkgesteld met de loopbaanadviseur, bedoeld in het eerste lid.

Artikel 5. Subsidieplafond

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

Voor subsidies op grond van deze regeling is € 14 miljoen beschikbaar.

Artikel 6. Registratiefase

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

 • 1 Voordat een loopbaanadviseur, diens werkgever of zijn gemachtigde een subsidieaanvraag doet en voordat een ontwikkeladviestraject start, registreert hij op de website www.ontwikkeladviesportaal.nl de ontwikkeladviestrajecten die de loopbaanadviseur zal geven.

 • 2 Bij de registratie wordt per deelnemer diens volledige voor- en achternaam, zijn geboortedatum en zijn e-mailadres vermeld. Er wordt per deelnemer slechts één registratie gedaan.

 • 3 Er wordt, met inachtneming van de procedure, vermeld in bijlage I, per deelnemer aan een ontwikkeladviestraject een unieke registratiecode uitgereikt aan degene, bedoeld in het eerste lid, die de registratie heeft gedaan.

 • 4 De periode waarin een registratie als bedoeld in het eerste lid kan worden gedaan eindigt op 31 december 2020, om 17.00 uur, of zoveel eerder als naar het oordeel van de minister, gelet op het bereiken van het in artikel 5 bedoelde subsidieplafond, nodig is.

Artikel 7. Eisen aan de subsidieaanvraag

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

 • 1 De subsidieaanvrager dient een subsidieaanvraag in door middel van een door de minister beschikbaar gesteld elektronisch formulier.

 • 2 Onverminderd artikel 4:2 van de Algemene wet bestuursrecht, wordt in de subsidieaanvraag vermeld:

  • a. het KvK-nummer van de loopbaanadviseur of van zijn werkgever;

  • b. de volledige voor- en achternaam en het burgerservicenummer van de loopbaanadviseur;

  • c. de volledige voor- en achternaam, het burgerservicenummer en het e-mailadres van de deelnemer die het ontwikkeladviestraject heeft doorlopen;

  • d. de voor die deelnemer ontvangen registratiecode, bedoeld in artikel 6, derde lid;

  • e. de data en tijdstippen waarop de contactmomenten tussen loopbaanadviseur en deelnemer hebben plaatsgevonden.

 • 3 Voorts worden bij de subsidieaanvraag de volgende stukken gevoegd:

  • a. het door de deelnemer ondertekende formulier ‘Toestemmingsverklaring verwerking persoonsgegevens deelnemer’, bedoeld in format 1.4 in bijlage I;

  • b. indien van toepassing, een machtiging van de loopbaanadviseur als bedoeld in bijlage III;

  • c. een door de deelnemer getekende prestatieverklaring als bedoeld in format 1.3 in bijlage I.

 • 4 Indien de loopbaanadviseur of diens werkgever in Nederland, in een van de andere lidstaten van de Europese Unie, een andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte of Zwitserland is gevestigd, wordt, bij het niet beschikken over een KvK-nummer, een met het KvK-nummer overeenkomstige registratie in dat land gelijkgesteld met de vermelding, bedoeld in het tweede lid, onderdeel a.

Artikel 8. Aanvraagtijdvak subsidie

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

Subsidieaanvragen kunnen worden ingediend van 1 oktober 2020 tot 1 maart 2021, 17.00 uur.

Artikel 9. Rangschikking

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

 • 1 De subsidieaanvragen worden behandeld op volgorde van ontvangst, waarbij alleen volledige subsidieaanvragen in behandeling worden genomen.

 • 2 Aanvragen die op dezelfde werkdag zijn ontvangen, worden geacht gelijktijdig te zijn ontvangen.

 • 3 Aanvragen die worden ontvangen op werkdagen na 17.00 uur of andere dagen, worden aangemerkt als ontvangen op de eerstvolgende werkdag.

Artikel 10. Subsidiebedrag

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

De subsidie bedraagt € 700,00 per afgerond ontwikkeladviestraject.

Artikel 11. Subsidievaststelling zonder verlening

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

De minister stelt de subsidie vast zonder voorafgaande verlening.

Artikel 12. Weigering van de subsidie

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

Onverminderd artikel 4:43 van de Algemene wet bestuursrecht wordt een aanvraag voor subsidie afgewezen wanneer:

 • a. de subsidieaanvraag niet voldoet aan de daaraan in of op grond van de Kaderwet SZW-subsidies en deze regeling gestelde eisen;

 • b. met gebruikmaking van de op de aanvraag vermelde registratiecode reeds subsidie is aangevraagd;

 • c. de subsidieverstrekking tot gevolg heeft dat het van toepassing zijnde subsidieplafond, bedoeld in artikel 5, wordt overschreden;

 • d. de administratie van de subsidieontvanger niet voldoet aan de eisen, bedoeld in bijlage IV; of

 • e. de activiteit reeds geheel of gedeeltelijk uit andere middelen is of wordt gefinancierd.

Artikel 13. Wijziging subsidievaststelling

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

Onverminderd artikel 4:49 van de Algemene wet bestuursrecht kan de minister de subsidievaststelling intrekken of ten nadele van de loopbaanadviseur wijzigen, indien blijkt dat door zijn handelen of nalaten tijdens of na de periode waarover hij subsidie heeft ontvangen niet is voldaan aan het doel van deze regeling, bedoeld in artikel 2.

Artikel 14. Melding fraude

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

Bij een redelijk vermoeden dat een loopbaanadviseur fraude heeft gepleegd bij het verkrijgen van subsidie, kan de minister hierop betrekking hebbende informatie verstrekken aan Noloc of CMI.

Artikel 15. Meewerken aan controle en onderzoek

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

 • 1 De subsidieontvanger werkt, onder meer door het verschaffen van de daartoe benodigde inlichtingen, gegevens en bescheiden, mee aan door of namens de minister ingesteld onderzoek dat erop is gericht de minister inlichtingen te verschaffen die van belang zijn voor:

  • a. het nemen van een besluit over het verstrekken van de subsidie;

  • b. het beoordelen of een subsidie terecht is verstrekt; en

  • c. de evaluatie van de doeltreffendheid en doelmatigheid van deze regeling en de ontwikkeling van het beleid van de minister.

 • 2 De deelnemer verleent op verzoek van de minister medewerking aan het in het eerste lid bedoelde onderzoek.

Artikel 16. Evaluatie

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

De minister zendt binnen 3 jaar na de inwerkingtreding van deze regeling aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en doelmatigheid van deze regeling.

Artikel 17. Inwerkingtreding en vervaldatum

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

 • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 2020 en vervalt met ingang van 1 april 2021.

 • 2 In afwijking van het eerste lid blijft deze regeling, zoals die luidde op 31 maart 2021, van toepassing op de afwikkeling van de subsidieaanvragen op grond van deze regeling.

Artikel 18. Citeertitel

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

Deze regeling wordt aangehaald als: Tijdelijke subsidieregeling NL leert door met inzet van ontwikkeladvies.

Deze regeling zal met toelichting en de bijlagen in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 20 juli 2020

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

W. Koolmees

Bijlage I. behorende bij artikel 3 van de Tijdelijke subsidieregeling NL leert door met inzet van ontwikkeladvies

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

Beschrijving ontwikkeladviestraject en verplichte formats

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

Een ontwikkeladviestraject moet aan een aantal eisen voldoen om voor subsidie in aanmerking te kunnen komen. Onderstaand wordt beschreven welke eisen dit zijn.

Ontwikkeladviestraject

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

Het ontwikkeladviestraject omvat gerichte interventies die resulteren in een ontwikkelplan voor de korte- en langere termijn volgens het onderstaande format 1.2.

Van het ontwikkeladviestraject wordt een gespreksverslag gemaakt volgens het onderstaande format 1.1.

Het ontwikkeladviestraject omvat minimaal de volgende activiteiten:

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

 • 1. Registratie van het traject door de loopbaanadviseur op de website www.ontwikkeladviesportaal.nl. Nadat de loopbaanadviseur de registratie heeft gedaan, wordt de deelnemer per mail verzocht de registratie te bevestigen. Na die bevestiging ontvangt de loopbaanadviseur een registratiecode. Deze code moet door de loopbaanadviseur worden bewaard, omdat deze bij de subsidieaanvraag moet worden verstrekt.

 • 2. De loopbaanadviseur stelt de identiteit van de deelnemer vast door een kopie te maken van een wettig identiteitsbewijs. Deze kopie wordt bewaard in de administratie.

 • 3. Ondertekening door de deelnemer van het formulier ‘Toestemmingsverklaring verwerking persoonsgegevens deelnemer’ (format 1.4).

 • 4. Het door de deelnemer voorafgaand aan het eerste gesprek invullen van een arbeidsmarktscan. Deze arbeidsmarktscan moet voor de deelnemer worden ingekocht door de loopbaanadviseur.

 • 5. De loopbaanadviseur voert gesprekken met de deelnemer met een tijdsbeslag van in totaal minimaal vier uren.

 • 6. De loopbaanadviseur stelt een gespreksverslag op conform format 1.1 en de deelnemer en loopbaanadviseur ondertekenen dit.

 • 7. De deelnemer stelt alleen of samen met de loopbaanadviseur het ontwikkelplan op conform format 1.2 en de deelnemer en loopbaanadviseur ondertekenen dit.

 • 8. Het ontwikkeladviestraject wordt afgesloten met een door de deelnemer en de loopbaanadviseur ingevulde en ondertekende prestatieverklaring conform format 1.3.

Arbeidsmarktscan

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

Het doel van de arbeidsmarktscan is de deelnemer op basis van zijn of haar kennis, vaardigheden, competenties, houdingsaspecten, drijfveren en leervermogen kennis te laten maken met sectoren waar er een arbeidsmarktvraag is. Deze arbeidsmarktscan moet de arbeidsmarktpositie van de deelnemer in kaart brengen en bij de situatieschets helpen om de vragen ‘wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik’ te kunnen beantwoorden. Daarbij kan ander, kansrijk werk aan de orde zijn al dan niet door middel van een overstap naar een andere sector of ander soort takenpakket.

Criteria arbeidsmarktscan:

 • Met de arbeidsmarktscan wordt een profiel gemaakt van de deelnemer. Dit profiel wordt gematcht met kansrijke arbeidsmarktopties;

 • De arbeidsmarktscan geeft een resultaat van kansrijke opties op de arbeidsmarkt (bijvoorbeeld in tekortsectoren) waar een mogelijke competentiematch is, waarbij de kansrijkheid van deze opties voor de kandidaat wordt aangegeven;

 • De scan is digitaal en heeft een digitale terugkoppeling die gebruiksvriendelijk is voor loopbaanadviseur en deelnemer;

 • De scan moet zijn gevalideerd door een externe, onafhankelijke partij en wordt reeds minimaal drie jaar in de praktijk toegepast.

Inhoud ontwikkeladviesgesprekken

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

Onderwerpen die tijdens de ontwikkeladviesgesprekken aan bod moeten komen zijn:

 • Situatieschets, arbeidsmarktscan en bewustwording van de eigen situatie en toekomstperspectieven van de deelnemer;

 • Persoonsprofiel van de deelnemer, waaronder:

  • Competenties;

  • Kwaliteiten;

  • Vaardigheden;

  • Eisen die de deelnemer stelt aan arbeidsuren, reistijd, locatie en dergelijke;

 • Toekomstoriëntatie;

 • Adviseren over financiële, persoonlijke en rechtspositionele consequenties en zicht geven op instanties of websites waar kennis over deze zaken te vinden is.

Ontwikkelplan

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

Als resultaat van de gesprekken stelt de deelnemer zelf of samen met de loopbaanadviseur een ontwikkelplan op conform format 1.2. Hierin worden kort en bondig een aantal acties beschreven die de deelnemer op de korte of de lange termijn kan inzetten om te werken aan zijn wendbaarheid en duurzame inzetbaarheid.

Tevens wordt in het ontwikkelplan beschreven waar de deelnemer terecht kan om (financiële) ondersteuning te krijgen bij de uitvoering van zijn ontwikkelplan.

Punten die in elk geval aan de orde moeten komen in het ontwikkelplan zijn:

 • Wie neemt welke acties op de korte en de lange termijn om beter voorbereid te zijn op de toekomst?

 • Wanneer en hoe kan er actie worden ondernomen?

 • Mogelijkheden om persoonlijke ontwikkelvraagstukken en huidige beperkingen in bijvoorbeeld energieniveau, financiële sfeer, de persoonlijke of gezinssfeer, leren en taalvaardigheid aan te pakken.

 • Indien van toepassing: suggesties voor het inzetten van andere experts om bovenstaande belemmeringen te verhelpen.

Formats

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

Onderstaande formats zijn verplicht. Dit betekent dat wanneer deze niet of onvolledig worden ingevuld, de loopbaanadviseur niet in aanmerking komt voor subsidie.

Format 1.1. Gespreksverslag ontwikkeladviestraject

Volledige voor- en achternaam deelnemer:

Registratiecode (afkomstig van website www.ontwikkeladviesportaal.nl):

Startdatum ontwikkeladviestraject (datum eerste gesprek met de deelnemer):

Naam loopbaanadviseur:

Ad1) Situatieschets en arbeidsmarktscan

 
 
 
 
 
 
 

Ad 2) Persoonsprofiel

 
 
 
 
 
 

Ad 3) Toekomstoriëntatie (loopbaanmogelijkheden en/of ontwikkelkansen)

 
 
 
 
 
 

Ad 4) Overige relevante gesprekspunten (financiële, persoonlijke en rechtspositionele consequenties)

 
 
 
 
 
 

Dit gesprekverslag geeft goed weer wat tijdens het ontwikkeladviestraject is besproken en aan de orde is geweest.

Plaats en datum:

Handtekening deelnemer:

Plaats en datum:

Handtekening loopbaanadviseur:

Format 1.2. Ontwikkelplan

Naam deelnemer:

Registratiecode (afkomstig van website www.ontwikkeladviesportaal.nl):

Startdatum ontwikkeladviestraject (datum eerste gesprek):

Naam loopbaanadviseur:

1) Actie/termijn/ondersteuning

 
 
 
 

2) Actie/termijn/ondersteuning

 
 
 
 

3) Actie/termijn/ondersteuning

 
 
 
 

4) Actie/termijn/ondersteuning

 
 
 
 

5) Actie/termijn/ondersteuning

 
 
 
 

Voor akkoord:

Plaats en datum:

Handtekening deelnemer:

Plaats en datum:

Handtekening loopbaanadviseur:

Format 1.3. Prestatieverklaring ontwikkeladvies

Naam deelnemer ontwikkeladvies:

E-mail adres1:

Telefoonnummer2:

Burgerservicenummer3 deelnemer:

Registratiecode (afkomstig van website www.ontwikkeladviesportaal.nl):

Functie:

In te vullen door deelnemer:

Ik verklaar deelgenomen te hebben aan een ontwikkeladviestraject bij ........... (naam loopbaanadviseur), dat heeft bestaan uit:

 • Een arbeidsmarktscan;

 • Bespreking van/advies over:

  • eigen situatie en toekomstperspectieven;

  • wie ben ik en wat kan ik;

  • Toekomstoriëntatie (loopbaanmogelijkheden en/of ontwikkelkansen);

  • wat kan ik zelf gaan doen.

 • Het adviestraject is afgerond met:

  • een door mij en/of de loopbaanadviseur gemaakt ontwikkelplan; en

  • het door mij en door de loopbaanadviseur ondertekende gespreksverslag.

Het ontwikkeladviestraject is gestart op (datum) ..................... en geëindigd op

(datum) .......................

Deze uren zijn als volgt besteed:

Datum ........

Duur ........

Datum ........

Duur ........

Datum ........

Duur ........

Datum ........

Duur ........

Datum ........

Duur ........

Datum ........

Duur ........

 • Ik geef toestemming dat het ministerie van SZW contact met mij kan opnemen als onderdeel van de controle op de aan mijn loopbaanadviseur verstrekte subsidie;

 • Ik heb het formulier ondertekend waarmee ik toestemming geef voor inzage in mijn persoonsgegevens.

Plaats en datum: ......................

Handtekening deelnemer:

In te vullen door loopbaanadviseur die het ontwikkeladviestraject heeft gegeven:

Ik heb mij ervan vergewist dat de deelnemer voldoet aan de eisen die de Tijdelijke subsidieregeling NL leert door met inzet van ontwikkeladvies stelt.

Naam loopbaanadviseur:

Plaats en datum:

Handtekening loopbaanadviseur:

Format 1.4. Toestemmingsverklaring verwerking persoonsgegevens deelnemer

Toestemmingsverklaring

U gaat een ontwikkeladviestraject volgen. Dit traject bestaat uit een aantal gesprekken met uw loopbaanadviseur. Tijdens deze gesprekken werkt u samen met uw loopbaanadviseur aan een ontwikkelplan.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) betaalt dit traject: uw loopbaanadviseur krijgt hiervoor een subsidie. Voordat het traject van start kan gaan, vragen we uw toestemming voor een aantal zaken.

 • 1. Inzage in uw ontwikkelplan en het gespreksverslag voor controle

  SZW kan bij uw loopbaanadviseur een controle uitvoeren. Hiermee wordt vastgesteld of het ontwikkeladviestraject echt is uitgevoerd en of het volgens de regels is gebeurd. Daarvoor is uw BSN nodig en is inzage in uw persoonlijke ontwikkelplan en het gespreksverslag nodig. De controlerende ambtenaar van SZW heeft een geheimhoudingsplicht. Hij zal geen kopieën maken of op een andere manier uw gegevens delen met derden. Het ministerie wil alleen weten of er een door u ondertekend ontwikkelgespreksverslag en ontwikkelplan is. En of het plan en het verslag op de juiste wijze zijn opgesteld.

 • 2. Benadering voor onderzoeksdoeleinden door het door het ministerie ingeschakelde onderzoeksbureau en medewerking aan onderzoek

  Het ministerie wil graag weten wat het ontwikkeladviestraject de deelnemers heeft opgeleverd. Daarom zal een onderzoeksbureau de regeling in opdracht van het ministerie evalueren. Het onderzoeksbureau dat de evaluatie gaat uitvoeren kan contact met u opnemen om mee te werken aan de evaluatie.

  Daarnaast kan SZW een controle uitvoeren op de subsidieaanvraag. Hiermee wordt vastgesteld of het ontwikkeladviestraject echt is uitgevoerd. En of het volgens de regels is gebeurd.

  Voor deze doeleinden is het nodig dat zij beschikken over uw contactgegevens. Uw gegevens worden anoniem verwerkt.

  Door dit formulier te ondertekenen, geeft u toestemming. U vindt het goed dat uw persoonsgegevens worden gebruikt zoals hierboven is beschreven. Uw toestemming geldt alleen voor de twee beschreven doelen.

  Als u geen toestemming geeft, kan uw loopbaanadviseur geen subsidie voor het ontwikkeladviestraject aanvragen. U zult hier dan geen gebruik van kunnen maken of het zelf moeten betalen.

  Deze toestemming is twee jaar geldig.

Plaats en datum:

Naam deelnemer:

Handtekening deelnemer:

Bijlage II. behorende bij artikel 4, eerste lid, onderdeel c, van de Tijdelijke subsidieregeling NL leert door met inzet van ontwikkeladvies

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

Gedragscode

Algemeen

De loopbaanadviseurs volgen bij de beroepsuitoefening de volgende gedragsregels:

 • 1. De loopbaanadviseur (waar aangeduid in de mannelijke vorm dient ook de vrouwelijke vorm te worden gelezen) onderwerpt zich aan de in deze gedragscode vastgestelde regels.

 • 2. De loopbaanadviseur richt zijn werkzaamheden primair op begeleiding bij loopbaanontwikkeling, outplacement, herplaatsing, advies over ondernemersvaardigheden, re-integratie, job coaching en studie/beroepskeuzeadvies. Daarnaast kan hij andere activiteiten verrichten, waarop deze Gedragscode echter niet van toepassing is.

 • 3. De loopbaanadviseur geeft zich bij de uitvoering van de onder punt 2 genoemde activiteiten rekenschap van de functies en relatievormen die hij in zijn persoon verenigt, zoals die van opdrachtnemer, begeleider, werknemer, vriend e.d., en voorkomt dat hij tegengestelde belangen moet behartigen.

 • 4. De loopbaanadviseur zal, zowel bij de uitoefening van werkzaamheden als in contacten met collega’s en opdrachtgevers, de grootste zorgvuldigheid in acht nemen en zich onthouden van gedrag dat afbreuk doet aan het vertrouwen in en het aanzien van het beroep.

 • 5. De loopbaanadviseur richt zijn werkzaamheden op begeleiding van de cliënt bij loopbaanontwikkeling en/of uitbreiding van de ondernemersvaardigheden. De loopbaanadviseur zal een cliënt te allen tijde voor aanvang van de begeleiding informeren over eventuele conflicterende rollen/activiteiten die hij verricht respectievelijk in de afgelopen twee jaar verricht heeft t.b.v. de werkgever van de cliënt.

 • 6. De loopbaanadviseur beseft welke invloed er van zijn positie, houding en beoordeling kan uitgaan op de cliënt en op de omstandigheden waarin die cliënt verkeert. Hij houdt in zijn optreden rekening met de mogelijke beïnvloedbaarheid en afhankelijkheid van de cliënt en andere betrokkenen.

Opdrachtaanvaarding

 • 7. Indien de loopbaanadviseur opdrachten wil aanvaarden die voortvloeien uit door hem, in een andere rol, verstrekte adviezen zal hij daarover alle betrokkenen van te voren informeren.

 • 8. De loopbaanadviseur zal erop toezien dat een overeenkomst tot het uitvoeren van een opdracht schriftelijk wordt vastgelegd met duidelijke afspraken over de verplichtingen van beide partijen. De opdrachtbevestiging dient tenminste de volgende onderdelen te bevatten:

  • een beschrijving van de doelstelling;

  • een beschrijving van de te volgen werkwijze;

  • een beschrijving van de wijze van rapporteren;

  • tijdsduur;

  • honoraria en onkosten;

  • betalingswijze;

  • de mededeling dat op de uitvoering van de opdracht de gedragsregels van deze code van toepassing zijn.

 • 9. De loopbaanadviseur zal, in het kader van een opdracht, een goede werkrelatie met alle betrokken partijen bevorderen.

 • 10. De loopbaanadviseur zal de aan hem verstrekte opdracht slechts aanvaarden als hij zich ervan heeft vergewist dat:

  • de aanvaarding van de opdracht als zodanig door de werkgever niet zal worden geïnterpreteerd als toezegging tot vertrek of erkenning van de noodzaak daartoe door een cliënt noch als erkenning van disfunctioneren of ongeschiktheid van de cliënt in zijn huidige functie of het bestaan van een onwerkbare situatie;

  • hij kennis heeft genomen van alle informatie die relevant is voor een goede uitvoering van de opdracht en waarvan het bestaan bekend is of redelijkerwijs bekend zou kunnen zijn.

 • 11. Een opdracht kan geen onderdeel vormen van afspraken met betrekking tot beëindiging van het dienstverband: hierover wordt door en aan alle partijen vooraf duidelijkheid verschaft.

Begeleiding cliënt

 • 12. De loopbaanadviseur zal een cliënt bij hun eerste contact kenbaar maken dat het die cliënt te allen tijde vrijstaat de dienstverlening te aanvaarden dan wel te weigeren, alsmede deze op ieder moment af te breken. Bij een totale onderbreking van meer dan zes maanden wordt de opdracht beschouwd als te zijn beëindigd, tenzij andersluidende afspraken zijn gemaakt die door alle betrokken partijen schriftelijk zijn bevestigd.

 • 13. De loopbaanadviseur zal de door hem ten behoeve van een cliënt te verrichten werkzaamheden zorgvuldig en na bespreking met die cliënt uitvoeren. Hij zal een cliënt verwijzen naar andere disciplines indien en voor zover dit voor de belangen van die cliënt wenselijk is.

 • 14. De loopbaanadviseur is bevoegd de begeleiding van een cliënt tussentijds te beëindigen als hij, met inachtneming van de zorgvuldigheid in de beroepsuitoefening en met inachtneming van de in punt 10 gestelde regel, het bereiken van de doelstelling van het begeleidingsproces in redelijkheid niet meer hoeft te verwachten. Obstructie door een cliënt kan leiden tot tussentijdse onderbreking of tot definitieve beëindiging van de dienstverlening door de loopbaanadviseur. Alvorens hiertoe over te gaan zal de loopbaanadviseur de cliënt schriftelijk informeren.

Rapportage

 • 15. De loopbaanadviseur streeft naar een rapportage die aanvaardbaar is voor de cliënt.

 • 16. Iedere rapportage die inhoudelijke informatie over een cliënt bevat, zal uitsluitend met diens schriftelijke toestemming worden gerapporteerd. Hierop kan slechts bij schriftelijke overeenkomst van alle betrokken partijen en voor aanvang van de begeleiding een uitzondering worden gemaakt.

Geheimhouding en plicht tot vertrouwelijke behandeling

 • 17. De loopbaanadviseur zal alle informatie die hem eenzijdig van de kant van een cliënt ter kennis komt geheim houden en van die informatie uitsluitend gebruik maken voor zover de goede uitvoering van de hem opgedragen taak dat vereist en voor zover het gebruik daarvan hem niet uitdrukkelijk is ontzegd.

 • 18. Alle van de zijde van de cliënt aan de loopbaanadviseur ter kennis gekomen informatie zal als vertrouwelijk worden behandeld.

 • 19. De loopbaanadviseur is niet gehouden geheimhouding in acht te nemen als hij gegronde redenen heeft om te menen dat het doorbreken van de geheimhouding het enige en laatste middel is om direct gevaar voor personen te voorkomen, dan wel wanneer hij door wettelijke bepalingen of een rechterlijke beslissing daartoe wordt gedwongen. Als te voorzien is dat een dergelijke situatie zich kan voordoen, stelt het lid de betrokkene ervan op de hoogte dat hij in dat geval genoodzaakt kan zijn de geheimhouding te doorbreken, tenzij door een dergelijke mededeling acuut gevaar voor hemzelf of derden kan ontstaan.

 • 20. Als de loopbaanadviseur besluit tot het doorbreken van de geheimhouding dan mag die doorbreking zich niet verder uitstrekken dan in de gegeven omstandigheden is vereist en dient hij de betrokkene van zijn besluit op de hoogte te stellen, tenzij door een dergelijke mededeling acuut gevaar voor hemzelf of derden kan ontstaan.

Professionaliteit

 • 21. De loopbaanadviseur streeft naar het verwerven en handhaven van een hoog niveau van professionaliteit in zijn beroepsuitoefening. Hij neemt de grenzen van zijn deskundigheid en de beperkingen van zijn ervaring in acht.

 • 22. De loopbaanadviseur neemt zichzelf regelmatig onder de loep, doet aan zelfreflectie en past zelfanalyse toe om na te gaan hoe en in welke richting hij zichzelf als mens en als professional zal ontwikkelen, om optimaal te kunnen blijven functioneren.

 • 23. De loopbaanadviseur verschaft, desgevraagd, informatie over zijn opleiding, c.q. ervaring en kwalificaties die hij heeft en welke methoden en stijl hij (voornamelijk) gebruikt bij zijn begeleiding van cliënten. Hij heeft daartoe een Curriculum Vitae beschikbaar dat door hem actueel wordt gehouden.

Klachten

 • 24. De loopbaanadviseur verplicht zich om de ontvangst van een klacht van een cliënt binnen twee weken schriftelijk te bevestigen en deze vervolgens binnen vier weken na ontvangst af te handelen.

Bijlage III. behorende bij artikel 7, derde lid, onderdeel b van de Tijdelijke subsidieregeling NL leert door met inzet van ontwikkeladvies

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

Machtigings- en toestemmingsformulier

Korte toelichting bij dit formulier

Loopbaanadviseurs die aan de vereisten als bedoeld in artikel 4 van de regeling voldoen kunnen een ontwikkeladviestraject aanbieden aan deelnemers die ouder zijn dan 18 jaar en een band hebben met de Nederlandse arbeidsmarkt. Dit ontwikkeladvies wordt vooraf geregistreerd op de wijze als beschreven in artikel 6 van de regeling. Voor ieder afgerond ontwikkeladviestraject kan de loopbaanadviseur een subsidiebedrag van € 700 aanvragen.

De subsidie kan alleen worden aangevraagd door de werkgever van de loopbaanadviseur of door u als zelfstandig loopbaanadviseur (artikel 1 van de regeling).

Als u als werkgever of als zelfstandig loopbaanadviseur een ander wilt inschakelen om de administratieve verplichtingen in de zin van deze regeling, zoals de registratie en het indienen van de subsidieaanvraag, voor u te regelen en verdere correspondentie omtrent de registratie en aanvraag te voeren, dan dient u die ander te machtigen om namens u op te treden. Daarvoor is dit formulier bedoeld.

Mocht u deze machtiging overigens weer willen intrekken, dan kunt u Uitvoering van Beleid als uitvoerder van de Tijdelijke subsidieregeling NL leert door met inzet van ontwikkeladvies op de hoogte stellen van het intrekken van de machtiging.

Machtiging en toestemming

Ik: (naam)

Adres:

Postcode & woonplaats:

Telefoonnummer:

E-mailadres:

KvK-nummer:

Machtig hierbij de onderstaande persoon/organisatie om voor mij nieuwe ontwikkeladviestrajecten te registreren en subsidie aan te vragen op grond van de Tijdelijke subsidieregeling NL leert door met inzet van ontwikkeladvies.

Tevens geef ik toestemming om het voor mij bestemde subsidiebedrag over te maken op het rekeningnummer van de gemachtigde.

Gemachtigde

Naam persoon/organisatie:

Adres:

Postcode & woonplaats:

Telefoonnummer:

E-mailadres:

KvK-nummer:

Deze machtiging geldt totdat deze door mij wordt ingetrokken.

   

Handtekening loopbaanadviseur

Handtekening gemachtigde

Naam:

Naam:

 

functie:

Handtekening:

Handtekening:

Datum ondertekening:

Datum ondertekening:

Bijlage IV. behorende bij artikel 12, aanhef en onderdeel d, van de Tijdelijke subsidieregeling NL leert door met inzet van ontwikkeladvies

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

Voorschriften administratie

De subsidieaanvrager moet voor elk loopbaanadviestraject waarvoor subsidie wordt aangevraagd een administratie bijhouden, aan de hand waarvan kan worden vastgesteld of voldaan is aan de voorwaarden voor subsidieverstrekking, of het ontwikkeladviestraject gegeven is en of het traject voldoet aan de inhoudelijke voorwaarden. In geval van controle op de rechtmatigheid van de subsidie moet de subsidieaanvrager deze administratie desgevraagd overhandigen.

In de administratie moeten de volgende stukken zijn opgenomen:

 • het ingevulde en ondertekende gespreksverslag als bedoeld in format 1.1;

 • het ingevulde en ondertekende ontwikkelplan als bedoeld in format 1.2;

 • de ingevulde en ondertekende prestatieverklaring ontwikkeladvies als bedoeld in format 1.3;

 • de ingevulde en ondertekende toestemmingsverklaring verwerking persoonsgegevens als bedoeld in format 1.4;

 • een kopie, scan of foto van een wettig identiteitsbewijs (voor- en achterkant) van de deelnemer;

 • een kopie, scan of foto van een wettig identiteitsbewijs (voor- en achterkant) van de loopbaanadviseur;

 • een kopie van de e-mail met de registratiecode;

 • bewijsstukken waaruit blijkt dat loopbaanadviseur minimaal drie jaar relevante werkervaring heeft;

 • bewijsstukken waaruit blijkt dat de loopbaanadviseur een mens- of organisatiegerichte opleiding heeft afgerond op minimaal hbo-niveau, of minimaal een hbo-opleiding in een andere richting heeft afgerond en aanvullende mens- of organisatiegerichte cursussen en trainingen heeft afgerond;

 • factuur en betaalbewijs van de arbeidsmarktscan van deelnemer(s) waarvan het Ontwikkeladvies is gedeclareerd;

 • indien van toepassing: een bewijs waaruit blijkt dat de loopbaanadviseur beschikt over een van de certificeringen als bedoel in artikel 4, tweede tot en met vierde lid;

 • in geval de aanvraag wordt gedaan door de werkgever van de loopbaanadviseur: documentatie waaruit blijkt dat de betreffende loopbaanadviseurs in dienst is bij de aanvragende organisatie, denk hierbij aan een recente salarisstrook;

 • indien van toepassing: de ingevulde en ondertekende machtiging als bedoeld in bijlage III.

 1. Het ministerie van SZW is verantwoordelijk voor de controle op de verstrekte subsidies. SZW kan contact met u opnemen in het kader van een controle op de aan uw loopbaanadviseur verstrekte subsidie. ^ [1]
 2. Het ministerie van SZW is verantwoordelijk voor de controle op de verstrekte subsidies. SZW kan contact met u opnemen in het kader van een controle op de aan uw loopbaanadviseur verstrekte subsidie. ^ [2]
 3. Voor deelnemers uit Caribisch Nederland hier het CRIB-nummer invullen ^ [3]
Naar boven