Besluit aanwijzing meldkamers

Geraadpleegd op 01-12-2023.
Geldend van 25-07-2020 t/m heden

Besluit van 16 juli 2020, houdende aanwijzing van de locaties en de werkgebieden van de meldkamers, bedoeld in artikel 25a, eerste lid, van de Politiewet 2012 (Besluit aanwijzing meldkamers)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Minister van Justitie en Veiligheid van 24 juni 2020, directie Wetgeving en Juridische Zaken; nr. 2952148;

Gelet op het artikel 25a, tweede lid, van de Politiewet 2012;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 8 juli 2020, no. W16.20.0206/II);

Gezien het nader rapport van de Minister van Justitie en Veiligheid van 14 juli 2020, directie Wetgeving en Juridische Zaken; nr. 2967650;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

De onderstaande meldkamers hebben als locatie de achter die meldkamer vermelde gemeente, en als werkgebied de daarachter vermelde regio of regio’s uit de bijlage, bedoeld in artikel 8 van de Wet veiligheidsregio’s:

a. Noord-Nederland

Drachten

Groningen, Fryslân, Drenthe;

b. Oost-Nederland

Apeldoorn

IJsselland, Twente, Noord- en Oost-Gelderland, Gelderland-Midden, Gelderland-Zuid;

c. Midden-Nederland

Hilversum

Utrecht, Flevoland, Gooi en Vechtstreek;

d. Noord-Holland

Haarlem

Noord-Holland-Noord, Zaanstreek-Waterland, Kennemerland;

e. Amsterdam

Amsterdam

Amsterdam-Amstelland;

f. Den Haag

Den Haag

Haaglanden, Hollands Midden;

g. Rotterdam

Rotterdam

Rotterdam-Rijnmond, Zuid-Holland-Zuid;

h. Zeeland-West-Brabant

Bergen op Zoom

Zeeland, Midden- en West-Brabant;

i. Oost-Brabant

Den Bosch

Brabant-Noord, Brabant-Zuidoost;

j. Limburg

Maastricht

Limburg-Noord, Limburg-Zuid.

Artikel 2

  • 1 In afwijking van artikel 1, eerste lid, onder b, wordt tot het moment dat de meldkamerfunctie voor het aangewezen werkgebied van de meldkamer Oost-Nederland wordt uitgevoerd op de meldkamer in Apeldoorn, de meldkamerfunctie in dat gebied uitgevoerd op een of meer van de meldkamers die op het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit in dat gebied gevestigd en operationeel zijn.

  • 2 In afwijking van artikel 1, eerste lid, onder c, wordt tot het moment dat de meldkamerfunctie voor het aangewezen werkgebied van de meldkamer Midden-Nederland wordt uitgevoerd op de meldkamer in Hilversum, de meldkamerfunctie in dat gebied uitgevoerd op een of meer van de meldkamers die op het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit in dat gebied gevestigd en operationeel zijn.

  • 3 Dit artikel vervalt op het tijdstip dat alle artikelen en onderdelen daarvan van de Wijzigingswet meldkamers in werking zijn getreden.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst, en werkt terug tot en met 1 juli 2020.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij horende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 16 juli 2020

De Minister van Justitie en Veiligheid,

F.B.J. Grapperhaus

Uitgegeven de vierentwintigste juli 2020

De Minister van Justitie en Veiligheid,

F.B.J. Grapperhaus

Naar boven