Instellingsbesluit Bestuurlijke Adviesraad Kinderopvangtoeslag

[Regeling vervalt per 01-04-2023.]
Geldend van 21-08-2020 t/m heden

Besluit van 3 juli 2020 tot instelling van de Bestuurlijke Adviesraad Kinderopvangtoeslag

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Financiën, gedaan mede namens de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, van 1 juli 2020 met kenmerk 2020-0000122384;

Gelet op artikel 5, eerste lid, van de Kaderwet adviescolleges;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 2

De adviescommissie heeft tot taak:

  • a. het gevraagd en ongevraagd adviseren van de Staatssecretaris van Financiën over de uitvoering, juridische aspecten en beleid van en communicatie over de hersteloperatie, gericht op het herstellen van de problemen in de kinderopvangtoeslag, mede naar aanleiding van het eindrapport van de Adviescommissie uitvoering toeslagen;

  • b. het leggen van verbindingen tussen het Strategisch Crisisteam en andere actoren die een bijdrage kunnen leveren aan de hersteloperatie.

Artikel 4

De adviescommissie wordt ingesteld per 31 maart 2020 voor de duur van drie jaar en wordt opgeheven per 1 april 2023.

Artikel 5

De evaluatie van de taakvervulling vindt twee jaar na instelling plaats, zodat deze kan worden gebruikt bij de beoordeling van een eventuele voortzetting van de adviestaak.

Artikel 6

De archiefbescheiden van de adviescommissie worden na haar opheffing of, zo de omstandigheden daartoe eerder aanleiding geven, zoveel eerder, overgebracht naar het archief van het ministerie van Financiën.

Artikel 7

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 maart 2020. Dit besluit vervalt met ingang van 1 april 2023.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 3 juli 2020

De Staatssecretaris van Financiën,

A.C. van Huffelen

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

R.W. Knops

Uitgegeven de twintigste augustus 2020

De Minister van Justitie en Veiligheid,

F.B.J. Grapperhaus

Terug naar begin van de pagina