Besluit permanente educatie Wbtv

Geraadpleegd op 06-12-2022.
Geldend van 24-07-2020 t/m heden

Begrippen en definities

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. Besluit btv: Besluit beëdigde tolken en vertalers (Stb 2008,555);

 • b. deskundige: een docent met praktijkervaring;

 • c. overige activiteit: relevante activiteit die voldoet aan de voorwaarden uit artikel 7;

 • d. permanente educatie: deskundigheidsbevorderende en relevante activiteiten waarmee kennis en vakbekwaamheid op peil worden gehouden of uitgebreid;

 • e. Raad: de Raad voor Rechtsbijstand;

 • f. Rbtv: Register beëdigde tolken en vertalers;

 • g. scholingsactiviteit: relevante scholing verzorgd door een deskundige waarbij kennisoverdracht centraal staat;

 • h. relevant: een activiteit is relevant wanneer deze bijdraagt aan het op peil houden of uitbreiden van de wettelijke competenties uit artikel 3 van de Wet beëdigde tolken en vertalers;

 • i. tolk: een tolk die is ingeschreven in het Rbtv of is geplaatst op de Uitwijklijst;

 • j. Uitwijklijst: een lijst van tolken en vertalers, zoals bedoeld in artikel 2, derde lid, van de Wbtv;

 • k. vertaler: een vertaler die is ingeschreven in het Rbtv of is geplaatst op de Uitwijklijst;

 • l. Wbtv: Wet beëdigde tolken en vertalers.

Permanente educatie

Artikel 2

 • 1 Een tolk of vertaler dient tenminste 80 PE-punten te registreren voor activiteiten die gedurende zijn periode van inschrijving in het Rbtv, dan wel plaatsing op de Uitwijklijst, hebben plaatsgevonden.

 • 2 Tenminste 40 PE-punten dienen te zijn behaald op basis van scholingsactiviteiten. De overige PE-punten kunnen worden behaald door overige activiteiten.

Artikel 3

De tolk of vertaler registreert de PE-punten in een door de Raad ter beschikking gestelde beveiligde persoonlijke digitale omgeving.

Artikel 4

Indien in de inschrijfperiode of plaatsingsperiode van vijf jaar meer dan 80 PE-punten zijn geregistreerd, telt bij een verlenging van de inschrijving of plaatsing het overschot niet mee voor een volgende periode van inschrijving of plaatsing.

Scholingsactiviteiten

Artikel 5

 • 1 Een scholingsactiviteit dient aan de volgende criteria te voldoen:

  • a. Onderwerp en leerdoelen zijn gericht op het op peil houden van de wettelijke competenties uit artikel 3 van de Wbtv;

  • b. Scholingsactiviteiten worden geëvalueerd;

  • c. Een deelnemer ontvangt een certificaat c.q. bewijs van deelname van de aanbieder van een scholingsactiviteit;

  • d. Een deelnemer ontvangt een omschrijving van de scholingsactiviteit van de aanbieder van de scholingsactiviteit.

 • 2 De omschrijving van een scholingsactiviteit bevat tenminste de volgende informatie:

  • a. doelgroep;

  • b. leerdoelen;

  • c. globale inhoud;

  • d. een overzicht van het lesmateriaal inclusief omvang;

  • e. aantal contacturen (exclusief pauzes, borrel etc.);

  • f. totaal aantal uren studiebelasting;

  • g. totaal aantal PE-punten;

  • h. deskundigen (incl. curriculum vitae);

  • i. de wijze waarop scholingsactiviteiten worden geëvalueerd.

Artikel 6

 • 1 Een aanbieder van een scholingsactiviteit bepaalt het aantal PE-punten dat voor een scholingsactiviteit mag worden geregistreerd op basis van de studiebelasting.

 • 2 De studiebelasting wordt bepaald op de volgende wijze:

  • a. Eén contactuur (zestig minuten) is gelijk aan 1 PE-punt;

  • b. Voorbereiding wordt onderverdeeld in de volgende categorieën:

   • i. Lezen: per 20 A4-pagina’s wordt 1 PE-punt toegekend;

   • ii. Huiswerkopdrachten maken: per 4 A4-pagina’s wordt 1 PE-punt toegekend;

   • iii. Vertaalopdrachten: per 250 woorden in de brontekst wordt 1 PE-punt toegekend.

Overige activiteiten

Artikel 7

Een tolk of vertaler kan conform onderstaande tabel PE-punten registreren voor overige activiteiten:

 

Activiteit

Methode berekenen PE-punten

Maximaal aantal PE-punten

Controle en beoordelingsvoorwaarden

1

Verblijf van minimaal 10 dagen

met een zakelijk karakter in het

taalgebied van de bron- of

doeltaal.

Per verblijf 5 PE-punten

Maximaal 10 PE-punten

Vormvrij. Te denken valt aan vliegtickets, facturen van hotel en een verklaring over het zakelijke karakter van het verblijf.

2

Het bezoeken van/stage lopen

bij werkgerelateerde

instellingen, organisaties,

bedrijven e.d..

Per activiteit 2 PE-punten

Maximaal 10 PE-punten

Verklaring van de instelling met vermelding van tenminste een omschrijving van de stage/doel van het bezoek en de tijdsbesteding.

3

Het optreden als docent,

examinator, cursusleider of

spreker.

Per contactuur 1 PE-punt. Voor de voorbereiding rekent men 25% van het totaal aantal uren.

Maximaal 20 PE-punten

Verklaring van de opdrachtgever incl. dagprogramma en eventuele facturen.

4

Het vervullen van een

bestuursfunctie in een beroeps-

of branchevereniging voor tolken

en/of vertalers.

Per functie die minimaal 1 jaar is bekleed 5 PE-punten.

Maximaal 10 PE-punten

Uittreksel van de kamer van koophandel c.q. een verklaring van het dagelijks bestuur waaruit de functie en de duur blijkt.

5

Wetenschappelijke publicaties en

publicaties in vakbladen.

Per 500 woorden 1 PE-punt.

Maximaal 20 PE-punten

De publicatie zelf inclusief de onderbouwing waaruit blijkt dat aan de voorwaarden voor publicatie wordt voldaan.

6

Intervisie of collegiale toetsing

Per uur 1 PE-punt

Maximaal 20 PE-punten

Omschrijving van de activiteit en presentielijst ondertekend door alle betrokkenen.

7

Werkervaring als beroepstolk

en/of -vertaler

Per 200 uur 1 PE-punt

Per 100.000 woorden 1 PE-punt

Maximaal 5 PE-punten

Referenties, verklaringen, urenstaten van werk- en opdrachtgevers of een zelf opgesteld overzicht van werkervaring.

8

Zelfstudie, het bijhouden van

vakliteratuur en ondersteunende

literatuur

Per uur 1 PE-punt

Maximaal 5 PE-punten

Omschrijving van de activiteit, abonnement/aanschaf vakliteratuur.

Artikel 8

Het Besluit Permanente educatie Wbtv, zoals gepubliceerd op 2 februari 2015 (Stcrt. 2015, nr. 2300) en de Nadere regels Besluit PE, zoals gepubliceerd op 1 mei 2015 (Stcrt. 2015, nr. 2303-n1), worden ingetrokken.

Artikel 9

 • 1 Dit besluit wordt aangehaald als Besluit permanente educatie Wbtv.

 • 2 Dit besluit treedt in werking één dag na bekendmaking in de Staatscourant.

Utrecht, 14 juli 2020

I.D. Nijboer

Algemeen directeur / Bestuurder

Raad voor Rechtsbijstand

Naar boven