Besluit verwijzingsportaal bankgegevens

Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2020. Zie het overzicht van wijzigingen.
Geraadpleegd op 19-04-2024.
Geldend van 01-01-2022 t/m heden

Besluit van 7 juli 2020, houdende regels met betrekking tot het via een centraal elektronisch systeem geautomatiseerd ontsluiten van identificerende gegevens alsmede enkele andere gegevens door banken en andere betaaldienstverleners (Besluit verwijzingsportaal bankgegevens)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Financiën van 16 juni 2020, 2020-0000090763, directie Financiële Markten, gedaan mede namens Onze Minister van Justitie en Veiligheid;

Gelet op de artikelen 1:81 en 3:267i van de Wet op het financieel toezicht en de artikelen 126nc, zevende lid, en 126nd, zevende lid, van het Wetboek van Strafvordering;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 17 juni 2020, nr. W06.20.0137/III);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Financiën van 3 juli 2020, 2020-0000122784, directie Financiële Markten, uitgebracht mede namens Onze Minister van Justitie en Veiligheid;

Hebben goedgevonden en verstaan:

§ 1. Definities

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

Artikel 2

Identificerende gegevens en gegevens over de uiteindelijke belanghebbende als bedoeld in artikel 3:267i van de wet zijn:

 • a. in geval van een natuurlijke persoon:

  Veldnaam

  Omschrijving

  naam

  voorletter(s), voornaam, tussenvoegsel en achternaam

  tenaamstelling financieel product

  accountnaam of naam van de rekeninghouder die hoort bij een financieel product

  adres

  straat, huisnummer en eventuele toevoegingen, eventueel postbusnummer, postcode, woonplaats en land

  adrestype

  huis- of postadres

  geboortedatum

   

  rol persoon

  is de persoon een rekeninghouder of gemachtigde?

  status cliënt

  is de relatie actief of beëindigd?

  productnummer

  een uniek nummer dat aan een product is toegekend

  productsoort

  een waarde uit een limitatieve lijst van productsoorten

  status product

  is het product actief, geblokkeerd of beëindigd?

  rekening geschikt voor uitbetaling toeslagen (ja/nee)

  staat de rekening wel of niet op naam van de toeslaggerechtigde?

  identiteit van de contractspartij

  wordt het product door een andere organisatie uitgegeven?

 • b. in geval van een rechtspersoon:

  Veldnaam

  Omschrijving

  naam

  naam van de rechtspersoon

  tenaamstelling financieel product

  accountnaam of naam van een rechtspersoon die hoort bij een financieel product

  adres

  straat, huisnummer en eventuele toevoegingen, eventueel postbusnummer, postcode, vestigingsplaats en land

  adrestype

  kantoor- of postadres

  identificatienummer

  door de Kamer van Koophandel toegekend uniek nummer of hiermee vergelijkbaar

  status cliënt

  is de relatie actief of beëindigd?

  productnummer

  een uniek nummer dat aan een product is toegekend

  productsoort

  een waarde uit een limitatieve lijst van productsoorten

  status product

  is het product actief, geblokkeerd of beëindigd?

§ 2. Algemeen

Artikel 3

 • 1 Onze Minister van Justitie en Veiligheid, de bevoegde autoriteiten en de aangesloten partijen treffen ieder de technische en organisatorische voorzieningen die nodig zijn teneinde uitvoering te geven aan de ingevolge de artikelen 4 tot en met 9 op hen rustende verplichtingen.

 • 2 De technische voorzieningen bij de bevoegde autoriteiten zijn zo ingericht dat ze uitsluitend toegankelijk zijn voor personen die daartoe door de betreffende bevoegde autoriteit zijn geautoriseerd. De bevoegde autoriteiten houden een registratie bij van daartoe geautoriseerde personen.

 • 3 De beveiliging van de technische voorzieningen en de verbinding met het verwijzingsportaal bankgegevens is zodanig dat de vertrouwelijkheid en integriteit van de verstrekte gegevens gewaarborgd is.

 • 4 De technische voorzieningen zijn zo ingericht dat ontvangen verzoeken voor bankrekeningnummerverificatie binnen vijf seconden na ontvangst kunnen worden beantwoord en overige vorderingen en verzoeken binnen 30 seconden na ontvangst kunnen worden beantwoord.

 • 5 Bij regeling van Onze Minister van Justitie en Veiligheid kunnen regels worden gesteld over de technische specificaties waaraan de technische voorzieningen moeten voldoen.

§ 3. Het beheer van het verwijzingsportaal bankgegevens

Artikel 4

 • 1 Onze Minister van Justitie en Veiligheid draagt er zorg voor dat het verwijzingsportaal bankgegevens de in dit artikel genoemde eigenschappen bezit.

 • 2 Het verwijzingsportaal bankgegevens leidt een vordering of een verzoek van een bevoegde autoriteit geautomatiseerd door aan de aangesloten partijen en leidt de van de aangesloten partijen ontvangen gegevens geautomatiseerd door aan de vorderende of verzoekende bevoegde autoriteit.

 • 3 Het verwijzingsportaal bankgegevens leidt een vordering of een verzoek uitsluitend door aan de betreffende aangesloten partijen en leidt de ontvangen gegevens uitsluitend door aan de vorderende of verzoekende bevoegde autoriteit.

 • 4 Het verwijzingsportaal bankgegevens legt voor elke vordering of verzoek en voor elke verstrekking een kenmerk vast aan de hand waarvan kan worden herleid door welke aangesloten partij, aan welke bevoegde autoriteit en op basis van welke wettelijke grondslag gegevens zijn gevorderd, verzocht en verstrekt. De vastlegging vindt op zodanige wijze plaats dat daarin geen gegevens worden opgenomen die herleidbaar zijn tot personen op wie een vordering of een verzoek om identificerende gegevens betrekking heeft en het vastgelegde kenmerk wordt gedurende vijf jaren bewaard.

Artikel 5

 • 1 Onze Minister van Justitie en Veiligheid stelt jaarlijks een verslag op waarin melding wordt gemaakt van het aantal malen waarin door tussenkomst van het verwijzingsportaal bankgegevens aan een bevoegde autoriteit gegevens zijn verstrekt.

 • 2 Dit verslag is in ieder geval uitgesplitst naar:

  • a. de wettelijke grondslag van de vordering of het verzoek;

  • b. de bevoegde autoriteiten.

 • 3 Er wordt tweejaarlijks een audit gedaan naar de goede uitvoering van dit besluit, waarbij ten minste de volgende onderwerpen worden behandeld:

  • a. de werking van het verwijzingsportaal bankgegevens;

  • b. de kwaliteit van de vorderingen, verzoeken en verstrekkingen van gegevens.

 • 4 In afwijking van het derde lid, wordt de audit de eerste vijf jaar na inwerkingtreding van dit besluit jaarlijks gedaan.

§ 4. Vorderingen door bevoegde autoriteiten

Artikel 6

De volgende bevoegde autoriteiten gebruiken het verwijzingsportaal bankgegevens:

Artikel 7

De bevoegde autoriteiten vorderen of verzoeken om verstrekking van gegevens bij aangesloten partijen via het verwijzingsportaal bankgegevens indien het een vordering of verzoek betreft als bedoeld in artikel 3:267i, derde lid, van de wet.

§ 5. Het verstrekken van gegevens door aangesloten partijen

Artikel 8

Aangesloten partijen dragen zorg voor een goed functionerende aansluiting op het verwijzingsportaal bankgegevens.

Artikel 9

 • 1 Aangesloten partijen treffen technische en organisatorische voorzieningen om via het verwijzingsportaal bankgegevens gegevens te verstrekken over cliënten, voor zover die in hun administratie zijn opgenomen.

 • 2 Zij zorgen dat gegevens worden geleverd die niet meer dan 48 uur ouder zijn dan de actuele gegevens die zij gebruiken voor de bedrijfsvoering.

Artikel 10

 • 1 Aangesloten partijen verlenen het verwijzingsportaal bankgegevens langs geautomatiseerde weg gedurende 24 uur per dag toegang tot een geautomatiseerde voorziening waarmee gegevens kunnen worden opgevraagd, tenzij sprake is van vooraf aangekondigd onderhoud of overmacht.

 • 2 Indien een aangesloten partij niet over gegevens beschikt waarop de vordering of het verzoek is gericht, vernietigt die partij terstond de gegevens uit de vordering of het verzoek waaruit blijkt op wie de vordering betrekking heeft.

§ 6. Wijzigingen en slotbepalingen

Artikel 13

Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Artikel 14

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit verwijzingsportaal bankgegevens.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 7 juli 2020

Willem-Alexander

De Minister van Financiën,

W.B. Hoekstra

De Minister van Justitie en Veiligheid,

F.B.J. Grapperhaus

Uitgegeven de zeventiende juli 2020

De Minister van Justitie en Veiligheid,

F.B.J. Grapperhaus

Naar boven