Regeling vergoedingen politievrijwilligers

Geraadpleegd op 21-06-2024.
Geldend van 01-07-2021 t/m 31-12-2021

Regeling van de Minister van Justitie en Veiligheid van 15 juni 2020, nr. 2937169 houdende regels omtrent de vergoedingen van politievrijwilligers (Regeling vergoedingen politievrijwilligers)

De Minister van Justitie en Veiligheid,

Gelet op artikel 75bis van het Besluit algemene rechtspositie politie;

Besluit:

Artikel 1. Definities

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2. Vergoeding vrijwilliger-aspirant, vrijwillige ambtenaar in opleiding, vrijwillige ambtenaar, aangesteld voor de uitvoering van de politietaak

  • 1 Aan de vrijwilliger-aspirant, de vrijwillige ambtenaar in opleiding en de vrijwillige ambtenaar aangesteld voor de uitoefening van de politietaak wordt door het bevoegd gezag toegekend:

    • a. per kalenderjaar een vaste vergoeding van € 186,22 bruto, en

    • b. per uur dat de ambtenaar voor zijn functie relevant onderwijs volgt of in opdracht van het bevoegd gezag daadwerkelijke dienst verricht een vergoeding van € 7,77 bruto.

  • 2 Indien de in het eerste lid bedoelde ambtenaar niet het gehele kalenderjaar is aangesteld, wordt de vaste vergoeding naar rato toegekend.

  • 3 De in het eerste lid genoemde vergoedingen worden jaarlijks aangepast aan overeenkomstig de door het Centraal Planbureau in het Centraal Economisch Plan gepubliceerde afgeleide consumentenprijsindex.

Artikel 3. Vergoeding vrijwillige ambtenaar, aangesteld voor de uitvoering van technische, administratieve en andere taken ten dienste van de politie

Aan de vrijwillige ambtenaar, aangesteld voor de uitvoering van technische, administratieve en andere taken ten dienste van de politie, wordt door het bevoegd gezag per uur dat de ambtenaar in opdracht van het bevoegd gezag daadwerkelijke dienst verricht een vergoeding van € 4,00 netto toegekend.

Artikel 5. Inwerkingtreding

  • 1 Deze regeling, met uitzondering van artikel 3, treedt in werking met ingang van de datum van inwerkingtreding van het Besluit tot wijziging van het Besluit algemene rechtspositie politie en enkele andere algemene maatregelen van bestuur in verband met de invoeging van rechtspositionele bepalingen omtrent politievrijwilligers en de intrekking van het Besluit rechtspositie vrijwillige ambtenaren van politie.

  • 2 Artikel 3 treedt in werking met ingang van 1 januari 2021.

Artikel 6. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als Regeling vergoedingen politievrijwilligers.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Justitie en Veiligheid,

F.B.J. Grapperhaus

Naar boven