Beleidsregel subsidiëring Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en de GZZ-vrijgevestigde professional

[Regeling vervallen per 01-07-2022.]
Geraadpleegd op 28-02-2024.
Geldend van 11-11-2021 t/m 30-06-2022

Beleidsregel van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 30 juni 2020, kenmerk 1706997-207030-CZ, houdende regels voor het subsidiëren van de Gebruikersstichting voor GGZ-vrijgevestigden voor het stimuleren van elektronische gegevensuitwisseling tussen patiënt en de GGZ-vrijgevestigde professional (Beleidsregel subsidiëring Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en de GGZ-vrijgevestigde professional)

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 1.3 van de Kaderregeling OCW, SZW en VWS;

Besluit:

Artikel 1. Definities

[Regeling vervallen per 01-07-2022]

In deze beleidsregel wordt verstaan onder:

 • Basisgegevensset GGZ (BgGGZ): Lijst van zorginformatiebouwstenen die zijn vastgesteld en geschikt zijn verklaard voor de GGZ-sector, zoals genoemd in bijlage 1 bij deze beleidsregel;

 • Dienstverlener Zorgaanbieder (DVZA): levert diensten aan de instelling (GGZ-vrijgevestigde) gerelateerd aan de elektronische gegevensuitwisseling tussen persoon en instelling en committeert zich hiervoor aan de naleving van de afspraken van het MedMij-afsprakenstelsel;

 • Gebruiker: GGZ-vrijgevestigde die afnemer is van een informatiesysteem van de desbetreffende ICT-leverancier;

 • Gebruikersstichting: Stichting voor GGZ-vrijgevestigden die als taak heeft om te stimuleren en organiseren dat ICT-leveranciers van GGZ-vrijgevestigden gaan voldoen aan het MedMij-afsprakenstelsel op basis van het in ieder geval inbouwen van de BgGGZ);

 • Elektronisch patiëntendossier (EPD): een softwaretoepassing waarbij medische patiëntengegevens in digitale vorm bewaard en beschikbaar gemaakt worden;

 • GGZ-vrijgevestigde: een zorgverlener als bedoeld in sectie II, van het model-kwaliteitsstatuut GGZ, dat is opgenomen in het Register van het Zorginstituut;

 • ICT-leverancier: producent van een informatiesysteem dat wordt gebruikt door GGZ-vrijgevestigden om informatie elektronisch vast te leggen en de mogelijkheid te bieden om de elektronische informatie-uitwisseling van, naar of tussen één of meer systemen te integreren;

 • informatiesysteem: een softwaretoepassing waarbij medische patiëntengegevens in digitale vorm bewaard en beschikbaar gemaakt worden;

 • Integrator: dienstverlener die DVZA kan worden binnen het MedMij afsprakenstelsel. Dit is bedoeld voor het bij elkaar brengen van diverse componenten/subsystemen om ervoor te zorgen dat alle subsystemen met elkaar functioneren als één systeem en daarmee gegevens ontsloten kunnen worden;

 • LVVP: Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten;

 • MedMij-afsprakenstelsel: de set van afspraken die door de Stichting MedMij wordt beheerd ten behoeve van het veilig uitwisselen van persoonsgegevens tussen zorggebruikers en zorgverleners;

 • MedMij-label: label voor ICT-leveranciers die met goed resultaat het gehele toetredingsproces van MedMij hebben doorlopen en daarmee voldoen aan het MedMij afsprakenstelsel;

 • Minister: de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

 • NIP: Nederlands Instituut voor Psychologen;

 • NVvP: Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie;

 • Overeenkomst: als bedoeld in artikel 6:217 van het Burgerlijk Wetboek;

 • Programmabureau voor GGZ-vrijgevestigden: programmabureau opgericht door de LVVP, NIP en NVvP om ondersteuning en begeleiding te bieden voor het Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en de GGZ-vrijgevestigde professional;

 • Zorg informatiebouwsteen (Zib): informatiemodel van minimale klinische concepten, die elk meerdere gegevens in zich herbergen met een afgesproken inhoud, structuur en onderlinge relatie.

Hoofdstuk 1. Subsidie aan de gebruikersstichting voor de organisatie van activiteiten voor het stimuleren van elektronische gegevensuitwisseling bij GGZ-vrijgevestigden

[Regeling vervallen per 01-07-2022]

Artikel 2. Subsidiabele activiteiten

[Regeling vervallen per 01-07-2022]

 • 1 De minister kan eenmalig een projectsubsidie verstrekken aan de gebruikersstichting voor de periode van 1 september 2020 tot en met 30 juni 2022 voor de activiteiten, bedoeld in het tweede lid.

 • 2 De activiteiten, bedoeld in het eerste lid, hebben betrekking op:

  • a. het organiseren van de gebruikersstichting;

  • b. het formuleren van eisen aan informatiesystemen van ICT-leveranciers;

  • c. het organiseren en het maken van afspraken met ICT-leveranciers;

  • d. het toezicht houden op de naleving van de overeenkomsten door de ICT-leveranciers.

Artikel 3. Subsidiebedrag

[Regeling vervallen per 01-07-2022]

Artikel 4. Subsidievoorwaarden

[Regeling vervallen per 01-07-2022]

De kosten van de activiteiten, bedoeld in artikel 2, tweede lid, onder b, c en d, zijn uitsluitend subsidiabel voor zover de afspraken;

 • a. worden vastgelegd in een overeenkomst als bedoeld in artikel 6, derde lid, of;

 • b. aantoonbaar zijn gemaakt en de gebruikersstichting zich heeft ingespannen om de desbetreffende activiteiten uit te voeren, wanneer die afspraken niet hebben geleid tot een overeenkomst.

Artikel 5. Aanvraag tot subsidieverlening

[Regeling vervallen per 01-07-2022]

 • 1 De aanvraag tot verlening van de subsidie, als bedoeld in artikel 2, eerste lid, wordt uiterlijk 1 september 2020 ontvangen.

 • 2 Voor de aanvraag tot verlening van de subsidie wordt een door de minister vastgesteld formulier gebruikt.

 • 3 In aanvulling op artikel 3.3 van de Kaderregeling OCW, SZW en VWS gaat de aanvraag tot verlening van de subsidie vergezeld van:

  • a. een verklaring van de LVVP, NIP en NVvP, die de gebruikersstichting hebben opgericht, waaruit blijkt dat de gebruikersstichting hen mag vertegenwoordigen bij het maken van afspraken en het sluiten van overeenkomsten met ICT-leveranciers;

  • b. de oprichtingsakte en statuten van de gebruikersstichting;

  • c. het uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel;

  • d. een overzicht van de ICT-leveranciers waarmee de gebruikersstichting voornemens is overeenkomsten aan te gaan.

Hoofdstuk 2. Subsidie aan de gebruikersstichting voor het laten aanpassen van informatiesystemen door ICT-leveranciers van GGZ-vrijgevestigden

[Regeling vervallen per 01-07-2022]

Artikel 6. Subsidiabele activiteiten

[Regeling vervallen per 01-07-2022]

 • 1 De minister kan eenmalig een projectsubsidie verstrekken aan de gebruikersstichting voor de periode van 1 september 2020 tot en met 30 juni 2022.

 • 2 De activiteiten die voor de subsidie, bedoeld in het eerste lid, in aanmerking komen hebben betrekking op:

  • a. het door de ICT-leverancier laten aanpassen van de informatiesysteem door het inbouwen van de BgGGZ;

  • b. het door de ICT-leverancier behalen van het MedMij-label op basis van het ingebouwde BgGGZ, indien nodig met behulp van een integrator.

 • 3 De activiteiten worden in een overeenkomst tussen de gebruikersstichting en de ICT-leverancier vastgelegd.

 • 4 Geen subsidie wordt verstrekt voor:

  • a. beheer- en licentiekosten van informatiesystemen;

  • b. de kosten van aanpassingen van informatiesystemen die niet in de aanvraag tot subsidieverlening zijn voorzien.

Artikel 7. Subsidieverlening

[Regeling vervallen per 01-07-2022]

 • 1 De subsidie voor de activiteiten, bedoeld in artikel 6, tweede lid, bestaat uit het bedrag per gesloten overeenkomst met een ICT-leverancier, bedoeld in het tweede lid, en bedraagt ten hoogste € 3.900.000;

 • 2 Het bedrag per overeenkomst bestaat uit de som van het basisbedrag van

  € 47.280 en een variabel bedrag gebaseerd op het aantal GGZ-vrijgevestigden die gebruiker zijn van de ICT-leverancier, en bedraagt ten hoogste € 192.280,– per overeenkomst;

 • 3 Het variabele bedrag, bedoeld in het tweede lid, bedraagt ten hoogste:

  Aantal GGZ-vrijgevestigden die gebruiker zijn van de ICT-leverancier

  Bedrag

  20–150

  € 40.000

  151–250

  € 115.000

  250+

  € 145.000

Artikel 8. Subsidievoorwaarden

[Regeling vervallen per 01-07-2022]

 • 1 Een overeenkomst als bedoeld in artikel 7, tweede lid, beschrijft:

  • a. op welke wijze door de ICT-leverancier wordt voldaan aan het uiterlijk op 30 juni 2022 behalen van een MedMij-label door de BgGGZ in te bouwen;

  • b. dat en hoe de ICT-leverancier de rol van DVZA vervult, tenzij het nodig is dat een integrator die rol vervult, in welk geval de integrator het MedMij-label als DVZA op het gegevensdienst BgGGZ tezamen met het EPD product van de ICT-leverancier behaalt;

  • c. de afspraken over de voortgang van de opdracht aan de ICT-leverancier;

  • d. het aantal GGZ-vrijgevestigden die gebruiker zijn van de ICT-leverancier op het moment van het sluiten van de overeenkomst;

  • e. dat de informatiesystemen van de ICT-leverancier zonder aanvullende ontwikkelkosten beschikbaar zijn voor alle licenties met GGZ-vrijgevestigden die de ICT-leverancier heeft.

 • 2 De kosten, bedoeld in artikel 7, tweede lid, zijn uitsluitend subsidiabel voor zover de opdracht aan de ICT-leverancier resulteert in het behalen van een MedMij-label op basis van de ingebouwde BgGGZ, op uiterlijk 30 juni 2022.

Artikel 9. Aanvraag tot subsidieverlening

[Regeling vervallen per 01-07-2022]

 • 1 De aanvraag tot verlening van een subsidie, als bedoeld in artikel 6, eerste lid, wordt uiterlijk op 1 februari 2021 ontvangen.

 • 2 Voor de aanvraag tot verlening van de subsidie wordt een door de minister vastgesteld formulier gebruikt.

Artikel 10. Aanvullende meldingsplicht

[Regeling vervallen per 01-07-2022]

In aanvulling op artikel 5.7 van de Kaderregeling OCW, SZW en VWS maakt de gebruikersstichting onverwijld schriftelijk melding aan de Minister wanneer een overeenkomst met een ICT-leverancier tussentijds wordt ontbonden.

Artikel 11. Bevoorschotting en betaling

[Regeling vervallen per 01-07-2022]

In aanvulling op artikel 6.1 van de Kaderregeling OCW, SZW en VWS kan de minister besluiten de subsidieverlening te herzien indien een melding als bedoeld in artikel 10 daartoe aanleiding geeft.

Artikel 12. Aanvraag en besluit tot subsidievaststelling

[Regeling vervallen per 01-07-2022]

 • 1 Voor de aanvraag tot vaststelling van de subsidie, als bedoeld in artikel 7, eerste lid, wordt een door de minister vastgesteld formulier gebruikt.

 • 2 In aanvulling op artikel 7.8 van de Kaderregeling OCW, SZW en VWS legt de gebruikersstichting rekening en verantwoording af door het overleggen van bewijsstuk waaruit blijkt dat de ICT-leverancier waarmee een overeenkomst is gesloten het MedMij-label heeft behaald.

 • 3 Indien de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend geheel zijn verricht en volledig is voldaan aan de verplichtingen die verbonden zijn aan de verleende subsidie, wordt de subsidie vastgesteld op het bedrag dat bestaat uit de gerealiseerde kosten per overeenkomst tot ten hoogste het in de verleningsbeschikking per overeenkomst genoemd bedrag.

 • 4 Indien bij de aanvraag tot vaststelling bij een overeenkomst niet kan worden aangetoond dat het MedMij-label is behaald door de ICT-leverancier, wordt het bedrag dat voor deze overeenkomst is verleend in mindering gebracht bij het vaststellen van het totale subsidiebedrag.

Hoofdstuk 3. Inwerkingtreding, vervaldatum en citeertitel

[Regeling vervallen per 01-07-2022]

Artikel 13

[Regeling vervallen per 01-07-2022]

Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin hij wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 juli 2022.

Artikel 14

[Regeling vervallen per 01-07-2022]

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel subsidiëring Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en de GZZ-vrijgevestigde professional.

Deze beleidsregel zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

P. Blokhuis

Bijlage 1. Basisgegevensset GGZ

[Regeling vervallen per 01-07-2022]

Binnen de VIPP GGZ-vrijgevestigden is de Basisgegevensset GGZ van toepassing.

De BgGGZ is gepubliceerd onder de MedMij-standaarden, onder andere te bereiken via:

https://informatiestandaarden.nictiz.nl/wiki/MedMij:V2019.01_Ontwerpen en https://informatiestandaarden.nictiz.nl/wiki/MedMij:V2019.01_OntwerpGGZ

Naar boven