Aanwijzing toezichthouders WNT Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Geraadpleegd op 17-08-2022.
Geldend van 04-07-2020 t/m heden

Besluit van de Minister van Economische Zaken en Klimaat van 26 juni 2020, nr. WJZ/ 20167069, houdende aanwijzing van toezichthouders op de naleving van de Wet normering topinkomens op het terrein van Economische Zaken en Klimaat (Aanwijzing toezichthouders WNT Ministerie van Economische Zaken en Klimaat)

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, handelende in overeenstemming met de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

Gelet op de artikelen 5.1 en 5.3 van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector en titel 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

Artikel 2

  • 1 De ambtenaren werkzaam bij de Eenheid toezicht WNT worden aangewezen als ambtenaren belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de WNT ten aanzien van rechtspersonen, instellingen en topfunctionarissen waarvoor de Minister van Economische Zaken en Klimaat in de WNT is aangewezen als Onze Minister wie het aangaat.

  • 2 De bevoegdheid om namens de Minister van Economische Zaken en Klimaat inlichtingen te vorderen van de organisaties genoemd in artikel 5.3 van de WNT, wordt uitgeoefend door het Hoofd van de Afdeling Topinkomens en Economische Advisering van de Eenheid toezicht WNT.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 26 juni 2020

De Minister van Economische Zaken en Klimaat,

E.D. Wiebes

Naar boven