Aanwijzing toezichthouders WNT Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Geraadpleegd op 04-10-2022.
Geldend van 04-07-2020 t/m heden

Besluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 26 juni 2020, nr. WJZ/ 20170263, houdende aanwijzing van toezichthouders op de naleving van de Wet normering topinkomens op het terrein van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Aanwijzing toezichthouders WNT Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, handelende in overeenstemming met de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

Gelet op de artikelen 5.1 en 5.3 van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector en titel 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

Artikel 2

  • 1 De ambtenaren werkzaam bij de Eenheid toezicht WNT worden aangewezen als ambtenaren belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de WNT ten aanzien van rechtspersonen, instellingen en topfunctionarissen waarvoor de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in de WNT is aangewezen als Onze Minister wie het aangaat.

  • 2 De bevoegdheid om namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit inlichtingen te vorderen van de organisaties genoemd in artikel 5.3 van de WNT, wordt uitgeoefend door het Hoofd van de Afdeling Topinkomens en Economische Advisering, van de Eenheid toezicht WNT.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 26 juni 2020

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

C.J. Schouten

Naar boven