Besluit volmacht en machtiging UBR|Advocaten en Adviseurs Arbeidsrecht LNV 2020

Geraadpleegd op 24-03-2023.
Geldend van 04-07-2020 t/m heden

Besluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 26 juni 2020, nr. WJZ/ 20170283, houdende verlening van volmacht en machtiging aan de manager van Advocaten en Adviseurs Arbeidsrecht van de Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk inzake juridische procedures betreffende personeelsaangelegenheden (Besluit volmacht en machtiging UBR|Advocaten en Adviseurs Arbeidsrecht LNV 2020)

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Gelet op artikel 3:60 van het Burgerlijk Wetboek;

Besluit:

Artikel 1

  • minister: de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

  • manager: de manager van Advocaten en Adviseurs Arbeidsrecht van het Expertisecentrum Organisatie en Personeel van de Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk;

  • P&O-aangelegenheden: aangelegenheden op het gebied van personeel, organisatie en formatie.

Artikel 2

  • 1 Aan de manager wordt ten aanzien van P&O-aangelegenheden ten aanzien van onder de minister ressorterende medewerkers volmacht en machtiging verleend voor het aanhangig maken en behandelen van juridische procedures, waaronder het (doen) uitbrengen en ondertekenen van dagvaardingen van verzoekschriften, verweerschriften, conclusies, aktes als ook bezwaarschriften en (hoger) beroepschriften, alsmede het vertegenwoordigen van de minister ter zitting.

  • 2 De manager kan voor de in het eerste lid genoemde aangelegenheden schriftelijk of mondeling volmacht en machtiging verlenen aan de onder hem ressorterende medewerkers.

  • 3 Aan de manager wordt machtiging verleend om bij de behandeling van een geschil inzake P&O-aangelegenheden niet onder hem ressorterende medewerkers als medegemachtigde te introduceren.

Artikel 3

De uit dit besluit voor de manager voortvloeiende bevoegdheden gaan in geval van afwezigheid over op zijn plaatsvervanger.

Artikel 4

Het krachtens volmacht of machtiging ondertekenen van stukken geschiedt als volgt:

De Staat der Nederlanden, namens deze

de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

namens deze:

(handtekening)

(naam functionaris)

(functie)

Artikel 5

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2020.

Artikel 6

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit volmacht en machtiging UBR|Advocaten en Adviseurs Arbeidsrecht LNV 2020.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 26 juni 2020

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

C.J. Schouten

Naar boven