Besluit vaststelling subsidieplafond ex Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Subsidieplafond Women, Peace and Security)

[Regeling vervalt per 01-01-2026.]
Geldend van 30-06-2020 t/m heden

Besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 24 juni 2020, nr. Min-Buza.2020.5430-40, tot vaststelling van een subsidieplafond op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Subsidieplafond Women, Peace and Security)

Artikel 1

  • 2 Meerjarige subsidies kunnen worden verleend onder de voorwaarde, bedoeld in artikel 4:43 van de Algemene wet bestuursrecht, dat daarvoor in de daarop betrekking hebbende begroting voldoende middelen ter beschikking worden gesteld.

Artikel 2

De verdeling van het subsidieplafond vindt plaats op grond van:

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 januari 2026.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking,

namens deze,

de Directeur-Generaal Internationale Samenwerking,

K. van der Heijden

  1. Stcrt. 2019, nr. 65327.

    ^ [1]
Terug naar begin van de pagina