Waarborgregeling 2019

Geraadpleegd op 18-06-2024.
Geldend van 01-07-2020 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat van 11 juni 2020, nr. WJZ/ 19042169, houdende vaststelling van regels omtrent het waarborgen van edelmetalen voorwerpen (Waarborgregeling 2019)

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat,

Gelet op de artikelen 2, derde lid, 4, derde lid, 7, tweede en vierde lid, 8, derde lid, 16 en 17 van de Waarborgwet 2019;

Besluit:

Hoofdstuk 1. Begripsbepalingen

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • betrokken waarborginstelling: waarborginstelling die het desbetreffende voorwerp ter waarborging aangeboden krijgt;

 • munt: voorwerp dat in enig land:

  • a. als wettig betaalmiddel is of was aangemerkt;

  • b. bij wet als munt, niet zijnde een wettig betaalmiddel, is of was aangemerkt en waarvan het gehalte, het gewicht en de beeldenaar bij wet zijn of waren geregeld, mits vervaardigd door een daartoe bevoegde instelling;

 • penning: van afbeelding of opschrift voorzien schijfvormig voorwerp, niet zijnde een munt, een draagteken of een gebruiksvoorwerp;

 • wet: Waarborgwet 2019.

Hoofdstuk 2. Hogere gehalten die door een gehaltemerk gewaarborgd worden

Artikel 2

De hogere gehalten die door een gehaltemerk worden gewaarborgd, bedoeld in artikel 7, tweede lid, van de wet, zijn:

 • a. voor platina voorwerpen: 950 en 900 duizendsten;

 • b. voor gouden voorwerpen: 916, 833 en 750 duizendsten;

 • c. voor zilveren voorwerpen: 925 en 835 duizendsten.

Hoofdstuk 3. Samengestelde voorwerpen

Artikel 3

 • 1 Indien een voorwerp bestaat uit een opvulling van een edelmetaal als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de wet met een opperlaag van een ander edelmetaal als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de wet, worden de edelmetalen delen afzonderlijk gewaarborgd indien:

  • a. de opperlaag van edelmetaal ten minste 50 micrometer dik is; en

  • b. de opvulling met het andere edelmetaal naar het oordeel van de betrokken waarborginstelling voor het publiek duidelijk kenbaar is, dan wel op het voorwerp een venster van 1,7 millimeter bij 4,0 millimeter is aangebracht, waardoor de opvulling met het andere edelmetaal zichtbaar is, en waarin het gehaltemerk kan worden afgeslagen voor het edelmetaal waarmee het voorwerp is opgevuld.

 • 2 Indien een voorwerp als bedoeld in het eerste lid, niet voldoet aan de eisen uit het eerste lid, onderdelen a en b, wordt het voorwerp alleen gewaarborgd op het edelmetaal waarmee het voorwerp is opgevuld.

Artikel 4

Een voorwerp waaraan zich naast een of meer delen van edelmetaal als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de wet, delen bevinden van andere stoffen dan edelmetaal, wordt slechts gewaarborgd indien:

 • a. de totale massa van die andere stoffen ten hoogste 2 procent bedraagt van de totale massa van de edelmetalen, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de wet, in dat voorwerp;

 • b. het deel van andere stof een voor het publiek zichtbaar deel betreft, waarvan naar het oordeel van de betrokken waarborginstelling voor het publiek duidelijk kenbaar is dat het desbetreffende deel van een andere stof is vervaardigd dan edelmetaal, dan wel op het desbetreffende deel het woord ‘metaal’ of een overeenkomstige aanduiding is aangebracht of met schriftelijke toestemming van degene die het voorwerp ter waarborging aanbiedt, door de betrokken waarborginstelling wordt aangebracht; of

 • c. het deel van andere stof een niet voor het publiek zichtbaar deel is dat naar het oordeel van de betrokken waarborginstelling technisch noodzakelijk is.

Artikel 5

Een voorwerp dat is opgevuld met andere stoffen dan edelmetaal en waarop zich een opperlaag bevindt van een edelmetaal als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de wet wordt slechts gewaarborgd indien:

 • a. de opperlaag van edelmetaal ten minste 50 micrometer dik is; en

 • b. de opvulling met de andere stof naar het oordeel van de betrokken waarborginstelling voor het publiek duidelijk kenbaar is, dan wel op het voorwerp het woord ‘metaal’ of een overeenkomstige aanduiding is aangebracht in een venster van 1,7 millimeter bij 4,0 millimeter waardoor de opvulling met de andere stof zichtbaar is, of met schriftelijke toestemming van degene die het voorwerp ter waarborging aanbiedt, door de betrokken waarborginstelling wordt aangebracht in dit venster.

Artikel 6

Een voorwerp dat is opgevuld met edelmetaal als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de wet en waarop zich een opperlaag bevindt van een andere stof dan edelmetaal, wordt slechts gewaarborgd indien de totale massa van de andere stof ten hoogste twee procent bedraagt van de totale massa van edelmetaal als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de wet in het voorwerp.

Hoofdstuk 4. Categorieën van voorwerpen die uitgezonderd zijn van de waarborgverplichting

Artikel 7

De verplichting, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de wet, geldt niet voor:

 • a. voorwerpen die bestemd zijn voor gebruik ten behoeve van medische, tandheelkundige of technische doeleinden;

 • b. pennen van vulpenhouders;

 • c. munten, tenzij deze zijn ingericht om als sieraad te worden gedragen;

 • d. tot een ingevoerde partij behorende voorwerpen, die bestemd zijn om weer te worden uitgevoerd, zolang deze niet in de handel worden gebracht;

 • e. voor 1 maart 1988 vervaardigde penningen;

 • f. voor 1 januari 1814 vervaardigde voorwerpen, mits deze door een hier te lande bevoegd orgaan of bevoegde persoon is voorzien van een gehaltemerk dat ten minste het laagste gehalte, bedoeld in artikel 7, eerste lid, van de wet voor het desbetreffende voorwerp aanduidt;

 • g. uit een verdwenen beschaving afkomstige voorwerpen;

 • h. versierselen, die zijn of worden uitgereikt bij het verlenen van een bij wet of bij koninklijk besluit ingestelde koninklijke onderscheiding.

Hoofdstuk 5. Stempeling

§ 1. Stempelmerken

Artikel 8

Artikel 10

 • 2 De merken van de waarborginstellingen voor het op verzoek waarborgen overeenkomstig het verdrag overeenkomstig hoofdstuk 3 van de wet, zijn opgenomen in de bijlage, onder V, bij deze regeling.

§ 2. Gebruik van stempelmerken

Artikel 11

 • 1 De betrokken waarborginstelling slaat alleen de merken, opgenomen in de bijlage bij deze regeling, af die voor haar zijn vastgesteld.

 • 2 Indien in de bijlage, onder I, bij deze regeling, voor een bepaald gehalte meer dan één gehaltemerk is vastgesteld, staat het ter keuze van de ondernemer die het voorwerp ter waarborging heeft aangeboden, welk gehaltemerk wordt afgeslagen.

 • 4 Indien een voorwerp bestaat uit meerdere delen van edelmetaal als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de wet die op grond van artikel 16 of 17 van de wet afzonderlijk van een gehaltemerk worden voorzien, wordt het merk van de betrokken waarborginstelling en het jaarlettermerk slechts op een van die delen afgeslagen.

Artikel 12

Indien het technisch niet mogelijk is om de verschillende delen van edelmetaal als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de wet van een voorwerp afzonderlijk te voorzien van een gehaltemerk, geschiedt het afslaan van de gehaltemerken door op één deel van het voorwerp elkaar rakende gehaltemerken voor de onderscheidende edelmetalen af te slaan.

Artikel 13

In geval een voorwerp bestaat uit meerdere delen van hetzelfde soort edelmetaal als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de wet, hoeft een deel niet afzonderlijk van een gehaltemerk te worden voorzien, indien het desbetreffende deel is gesoldeerd, gefelst, geschroefd, geklonken of scharnierend is, tenzij het een deksel of een geschroefd deel betreft dat zwaarder is dan tien gram.

Artikel 14

Indien een voorwerp als bedoeld in artikel 3 of 5 voorzien is van een venster als bedoeld in artikel 3, eerste lid, onderdeel b, of artikel 5, onderdeel b, wordt het gehaltemerk van het edelmetaal van de opperlaag zo dicht mogelijk tegen het venster afgeslagen.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 11 juni 2020

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat,

M.C.G. Keijzer

Bijlage behorende bij de Waarborgregeling 2019

I. Gehaltemerken voor de gehalten, bedoeld in artikel 7, eerste en tweede lid, van de wet, die met voldoende zekerheid kunnen worden vastgesteld.

1. Platina voorwerpen

 • a. op een gehalte van 950 duizendsten:

  WaarborgHolland B.V.

  Bijlage 264151.png

  Edelmetaal Waarborg Nederland B.V.

  Bijlage 264152.png
 • b. op een gehalte van 900 duizendsten:

  WaarborgHolland B.V.

  Bijlage 264153.png

  Edelmetaal Waarborg Nederland B.V.

  Bijlage 264154.png
 • c. op een gehalte van 850 duizendsten:

  WaarborgHolland B.V.

  Bijlage 264155.png

  Edelmetaal Waarborg Nederland B.V.

  Bijlage 264156.png

2. Gouden voorwerpen

 • a. grote voorwerpen

  • 1°. op een gehalte van 916 duizendsten:

   WaarborgHolland B.V. en Edelmetaal Waarborg Nederland B.V.

   Bijlage 264157.png
  • 2°. op een gehalte van 833 duizendsten:

   WaarborgHolland B.V. en Edelmetaal Waarborg Nederland B.V.

   Bijlage 264158.png
  • 3°. op een gehalte van 750 duizendsten:

   WaarborgHolland B.V. en Edelmetaal Waarborg Nederland B.V.

   Bijlage 264159.png
  • 4°. op een gehalte van 585 duizendsten:

   WaarborgHolland B.V. en Edelmetaal Waarborg Nederland B.V.

   Bijlage 264160.png
 • b. kleine voorwerpen

  • 1°. op een gehalte van 916 duizendsten:

   WaarborgHolland B.V.

   Bijlage 264161.png

   Edelmetaal Waarborg Nederland B.V.

   Bijlage 264162.png
  • 2°. op een gehalte van 833 duizendsten:

   WaarborgHolland B.V.

   Bijlage 264163.png

   Edelmetaal Waarborg Nederland B.V.

   Bijlage 264164.png
  • 3°. op een gehalte van 750 duizendsten:

   WaarborgHolland B.V.

   Bijlage 264165.png

   Edelmetaal Waarborg Nederland B.V.

   Bijlage 264166.png
  • 4°. op een gehalte van 585 duizendsten:

   WaarborgHolland B.V.

   Bijlage 264167.png

   Edelmetaal Waarborg Nederland B.V.

   Bijlage 264168.png

3. Zilveren voorwerpen

 • a. grote voorwerpen

  • 1°. op een gehalte van 925 duizendsten:

   WaarborgHolland B.V. en Edelmetaal Waarborg Nederland B.V.

   Bijlage 264169.png
  • 2°. op een gehalte van 835 duizendsten:

   WaarborgHolland B.V. en Edelmetaal Waarborg Nederland B.V.

   Bijlage 264170.png
  • 3°. op een gehalte van 800 duizendsten:

   WaarborgHolland B.V. en Edelmetaal Waarborg Nederland B.V.

   Bijlage 264171.png
 • b. kleine voorwerpen

  • 1°. op een gehalte van 925 duizendsten:

   WaarborgHolland B.V.

   Bijlage 264172.png

   Edelmetaal Waarborg Nederland B.V.

   Bijlage 264173.png
  • 2°. op een gehalte van 835 duizendsten:

   WaarborgHolland B.V.

   Bijlage 264174.png

   Edelmetaal Waarborg Nederland B.V.

   Bijlage 264175.png
  • 3°. op een gehalte van 800 duizendsten:

   WaarborgHolland B.V.

   Bijlage 264176.png

   Edelmetaal Waarborg Nederland B.V.

   Bijlage 264177.png

II. Gehaltemerken voor de gehalten, bedoeld in artikel 7, eerste en tweede lid, van de wet, die niet met voldoende zekerheid kunnen worden vastgesteld als bedoeld in artikel 7, derde lid, van de wet

1. Platina voorwerpen

 • a. op een gehalte van 950 duizendsten:

  WaarborgHolland B.V.

  Bijlage 264178.png

  Edelmetaal Waarborg Nederland B.V.

  Bijlage 264179.png
 • b. op een gehalte van 900 duizendsten:

  WaarborgHolland B.V.

  Bijlage 264180.png

  Edelmetaal Waarborg Nederland B.V.

  Bijlage 264181.png
 • c. op een gehalte van 850 duizendsten:

  WaarborgHolland B.V.

  Bijlage 264182.png

  Edelmetaal Waarborg Nederland B.V.

  Bijlage 264183.png

2. Gouden voorwerpen

 • a. op een gehalte van 916 duizendsten:

  WaarborgHolland B.V.

  Bijlage 264184.png

  Edelmetaal Waarborg Nederland B.V.

  Bijlage 264185.png
 • b. op een gehalte van 833 duizendsten:

  WaarborgHolland B.V.

  Bijlage 264186.png

  Edelmetaal Waarborg Nederland B.V.

  Bijlage 264187.png
 • c. op een gehalte van 750 duizendsten:

  WaarborgHolland B.V.

  Bijlage 264188.png

  Edelmetaal Waarborg Nederland B.V.

  Bijlage 264189.png
 • d. op een gehalte van 585 duizendsten:

  WaarborgHolland B.V.

  Bijlage 264190.png

  Edelmetaal Waarborg Nederland B.V.

  Bijlage 264191.png

3. Zilveren voorwerpen

 • a. Op een gehalte van 925 duizendsten:

  WaarborgHolland B.V.

  Bijlage 264192.png

  Edelmetaal Waarborg Nederland B.V.

  Bijlage 264193.png
 • b. Op een gehalte van 835 duizendsten:

  WaarborgHolland B.V.

  Bijlage 264194.png

  Edelmetaal Waarborg Nederland B.V.

  Bijlage 264195.png
 • c. op een gehalte van 800 duizendsten:

  WaarborgHolland B.V.

  Bijlage 264196.png

  Edelmetaal Waarborg Nederland B.V.

  Bijlage 264197.png

III. Jaarlettermerken

WaarborgHolland B.V. en Edelmetaal Waarborg Nederland B.V.

Bijlage 264198.png

IV. Merk van de waarborginstelling voor het waarborgen op grond van artikel 2, eerste lid, van de wet

WaarborgHolland B.V.

Bijlage 264199.png

Edelmetaal Waarborg Nederland B.V.

Bijlage 264200.png

V. Merk waarborginstelling bij waarborging overeenkomstig hoofdstuk 3 van de wet

WaarborgHolland B.V.

Bijlage 264201.png

Edelmetaal Waarborg Nederland B.V.

Bijlage 264202.png
Naar boven