Verzamelregeling subsidies OCW COVID-19

Geraadpleegd op 15-06-2024.
Geldend van 24-06-2020 t/m heden

Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 18 juni 2020, nr. WJZ/24563641, houdende de invoering van een hardheidsclausule, alsmede wijziging van verschillende subsidieregelingen in verband met de uitbraak van COVID-19 (Verzamelregeling subsidies OCW COVID-19)

Artikel 1. Hardheidsclausule

  • 1 De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media kunnen bepalingen in de door hen vastgestelde subsidieregelingen buiten toepassing laten of daarvan afwijken, indien de onverkorte toepassing van deze bepalingen, gelet op de gevolgen van de uitbraak van COVID-19 of de maatregelen ter bestrijding ervan voor subsidieaanvragers of subsidieontvangers zou leiden tot een onbillijkheid van overwegende aard.

  • 2 Voor subsidieregelingen die volledig of mede zijn gebaseerd op de artikelen 7.1, 7.3 of 7.7 van de Erfgoedwet, is het eerste lid alleen van toepassing voor zover het gaat om indieningsvereisten, verbonden aan de subsidieaanvraag of de aanvraag om subsidievaststelling, waaraan niet geheel of niet tijdig kan worden voldaan als gevolg van de uitbraak van COVID-19 of de maatregelen ter bestrijding ervan.

Artikel 15. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug ten aanzien van:

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

I.K. van Engelshoven

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media,

A. Slob

Naar boven