Dividendbelasting, inhoudingvrijstelling NSW-vennootschappen

[Regeling vervallen per 01-01-2022.]
Geraadpleegd op 28-11-2023.
Geldend van 24-06-2020 t/m 31-12-2021

Dividendbelasting, inhoudingvrijstelling NSW-vennootschappen

De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten.

Dit besluit bevat een goedkeuring voor het achterwege laten van inhouding van dividendbelasting op (dividend)uitkeringen door NSW-vennootschappen.

2. Inhoudingsvrijstelling dividendbelasting NSW-vennootschappen

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

In de Wet IB 2001 en de Wet VPB zijn vrijstellingen opgenomen in het kader van de Natuurschoonwet 1928. De Wet DB bevat een dergelijke vrijstelling niet. Dit betekent dat een NSW-vennootschap dividendbelasting moet inhouden op (dividend)uitkeringen aan de opbrengstgerechtigden.

Binnen de doelstellingen die ten grondslag liggen aan de fiscale behandeling van in de Natuurschoonwet 1928 aangewezen landgoederen acht ik het passend om, via een wetswijziging, ook in de Wet DB een inhoudingsvrijstelling op te nemen. Hiermee wordt ook een vermindering bereikt van de administratieve lasten bij zowel NSW-vennootschappen als de Belastingdienst.

Goedkeuring

Ik keur, vooruitlopend op een wijziging van de Wet DB, goed dat inhouding van dividendbelasting achterwege mag blijven ten aanzien van de opbrengst van aandelen in, winstbewijzen van en geldleningen als bedoeld in artikel 10, eerste lid, onderdeel d, van de Wet VPB aan vennootschappen als bedoeld in artikel 5, eerste lid, onderdeel a, van de Wet VPB (NSW-vennootschap).

3. Inwerkingtreding

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 5 juni 2020

De Staatssecretaris van Financiën,

namens deze,

J. de Blieck

Hoofddirecteur Fiscale en Juridische Zaken

Naar boven