Regeling register onderwijsdeelnemers

Geraadpleegd op 22-04-2024.
Geldend van 01-09-2021 t/m 23-09-2021

Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 29 mei 2020, nr. WJZ/24493101, houdende nadere regels over de levering van gegevens aan het register onderwijsdeelnemers en de verstrekking van gegevens uit dat register (Regeling register onderwijsdeelnemers)

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media;

Gelet op de artikelen 7, 8, vierde lid, 12, zesde en achtste lid, artikel 15, zesde lid, en artikel 19, derde lid, van de Wet register onderwijsdeelnemers,

Besluiten:

Paragraaf 1. Algemeen

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze regeling wordt, voor zover niet anders is bepaald, verstaan onder:

Artikel 2. Technische specificaties levering basis- en verzuimgegevens aan het register onderwijsdeelnemers

 • 1 De technische specificaties voor de uitvoering van de leveringen van de basisgegevens, bedoeld in de paragrafen 2 tot en met 6, worden voor de verschillende onderwijssectoren beschreven in de programma’s van eisen of aanvullingen op die programma’s zoals gepubliceerd op de website van de Dienst Uitvoering Onderwijs. Dit gebeurt voor de verschillende onderwijssectoren als volgt:

  • a. voor het primair onderwijs op https://duo.nl/zakelijk/primair-onderwijs/softwareleveranciers/softwareleveranciers-las.jsp;

  • b. voor het voortgezet onderwijs en het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs op https://www.duo.nl/zakelijk/voortgezet-onderwijs/softwareleveranciers/softwareleveranciers-las.jsp;

  • c. voor het middelbaar beroepsonderwijs op https://duo.nl/zakelijk/middelbaar-beroepsonderwijs/softwareleveranciers/softwareleveranciers-las.jsp;

  • d. voor het hoger onderwijs op https://duo.nl/zakelijk/hoger-onderwijs/softwareleveranciers/softwareleveranciers.jsp.

 • 2 De technische specificaties voor de uitvoering van de levering van de verzuimgegevens, bedoeld in paragraaf 7, worden gepubliceerd op https://duo.nl/zakelijk/verzuim/verzuim/melding-doorgeven.jsp.

Paragraaf 2. Levering basisgegevens aan het register onderwijsdeelnemers door WPO- en WEC-onderwijsinstellingen

Artikel 3. Levering basisgegevens

 • 1 Het bestuur van een onderwijsinstelling als bedoeld in de WPO of de WEC levert aan de minister het persoonsgebonden nummer en de basisgegevens van een onderwijsdeelnemer die is of was ingeschreven aan die school, overeenkomstig de specificaties en op de wijze zoals opgenomen in bijlage 1.

 • 2 Het bestuur van een instelling als bedoeld in de WEC levert aan de minister het persoonsgebonden nummer en de basisgegevens, bedoeld in artikel 19, eerste lid, van het besluit, van een onderwijsdeelnemer die wordt of is begeleid, overeenkomstig de specificaties en op de wijze zoals opgenomen in bijlage 1.

 • 3 Het bestuur van de school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs ‘De Waterlelie’ te Cruquius of de school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs ‘De Berkenschutse’ te Heeze, levert aan de minister het persoonsgebonden nummer en de basisgegevens, bedoeld in artikel 19, tweede lid, van het besluit, van een onderwijsdeelnemer die wordt of is begeleid door een aan die school verbonden leraar, overeenkomstig de specificaties en op de wijze zoals opgenomen in bijlage 1.

Artikel 4. Data en termijnen voor levering basisgegevens inschrijving en terugmelding

 • 1 Het bestuur van een onderwijsinstelling als bedoeld in de WPO of de WEC levert aan de minister de basisgegevens betreffende de inschrijving evenals de eventuele wijziging en toevoeging van die gegevens, met het persoonsgebonden nummer van de desbetreffende onderwijsdeelnemer binnen veertien dagen nadat deze in de administratie van de onderwijsinstelling zijn verwerkt als bedoeld in artikel 40b, vijfde lid, van de WPO of artikel 42a, vijfde lid, van de WEC.

Paragraaf 3. Levering basisgegevens aan het register onderwijsdeelnemers door WVO-onderwijsinstellingen

Artikel 5. Levering basisgegevens inschrijving

 • 1 Het bestuur van een onderwijsinstelling als bedoeld in de WVO levert uiterlijk op de 15de van de maand volgend op de teldatum aan de minister het persoonsgebonden nummer en de basisgegevens, genoemd in bijlage 2, van elke onderwijsdeelnemer die is of was ingeschreven aan die onderwijsinstelling, overeenkomstig de specificatie van die basisgegevens zoals opgenomen in die bijlage.

 • 2 In afwijking van het eerste lid levert het bestuur de gegevens betreffende de datum van inschrijving en de datum van uitschrijving van een onderwijsdeelnemer binnen zeven dagen na die in- of uitschrijving aan de minister.

 • 3 Het eerste en tweede lid zijn van overeenkomstige toepassing op peildata genoemd in een ministeriële regeling waarin voorschriften zijn vastgesteld omtrent toekenning van aanvullende bekostiging voor personeelskosten als bedoeld in artikel 85a van de WVO.

 • 4 Het eerste, tweede lid en derde lid zijn van overeenkomstige toepassing op het bestuur van een agrarisch opleidingscentrum als bedoeld in artikel 1.3.3 van de WEB, voor zover het betreft het aan die instelling verzorgde voorbereidend beroepsonderwijs.

 • 5 Het tweede lid is niet van toepassing op het bestuur van een school als bedoeld in de WVO, die is aangewezen op grond van artikel 56 van die wet.

Artikel 6. Levering basisgegevens examens

 • 1 Het bestuur van een onderwijsinstelling als bedoeld in de WVO levert zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen twee weken nadat de uitslag van het desbetreffende examen is vastgesteld het persoonsgebonden nummer en de in bijlage 3 genoemde basisgegevens van een onderwijsdeelnemer die bij de onderwijsinstelling staat ingeschreven en deelneemt aan een examen of een deel daarvan, voor zover het bestuur van de onderwijsinstelling de uitslag bepaalt.

  De basisgegevens worden overeenkomstig de specificaties in bijlage 3 geleverd.

 • 2 In afwijking van het eerste lid:

  • a. worden de resultaten behaald voor de schoolexamens, de vakken waarin schoolexamen is gedaan en het resultaat van de maatschappelijke stage, zo spoedig mogelijk na vaststelling van die resultaten, doch uiterlijk de dag voor de dag waarop het desbetreffende centrale examen plaatsvindt, aan de minister geleverd; en

  • b. worden uiterlijk drie dagen voor de aanvang van het tweede en derde tijdvak aan de minister de volgende gegevens geleverd: gegevens betreffende de onderwijsdeelnemers, de in de eerdere tijdvakken door die onderwijsdeelnemers behaalde cijfers, en de, voor zover van toepassing, alsnog behaalde cijfers van het schoolexamen en de vakken waarin een onderwijsdeelnemer examen zal afleggen.

 • 3 Indien noodzakelijk kan het bestuur tot uiterlijk de dag voor de dag waarop het centrale examen in een vak aanvangt nog wijzigingen aanbrengen in de in het tweede lid, aanhef en onderdeel a, bedoelde gegevens. Daarna kunnen slechts in bijzondere omstandigheden en met goedkeuring van de inspectie nog wijzigingen in die gegevens worden aangebracht.

 • 4 Onverminderd het eerste en tweede lid, worden wijzigingen in de gegevens, bedoeld in het eerste lid, binnen twee weken na het bekend worden van die wijziging door het bestuur aangeleverd aan de minister.

 • 5 Het eerste tot en met vierde lid zijn van overeenkomstige toepassing op het bestuur van een agrarisch opleidingscentrum als bedoeld in artikel 1.3.3 van de WEB, voor zover het betreft het aan die instelling verzorgde voorbereidend beroepsonderwijs en op het bestuur van een school als bedoeld in de WEC die is aangewezen op grond van artikel 59a van de WVO.

Artikel 7. Terugmelding basisgegevens inschrijving

 • 2 Op 16 oktober, op 13 december dan wel op 4 januari volgend op de teldatum meldt de minister aan het bestuur de in bijlage 2 genoemde basisgegevens van onderwijsdeelnemers betrekking hebbend op de teldatum en die basisgegevens betrekking hebbende op het jaar voorafgaande aan de teldatum.

 • 3 Op 21 juli dan wel op 15 september in het jaar volgend op het jaar van de teldatum, meldt de minister aan het bestuur de in bijlage 2 genoemde basisgegevens betrekking hebbend op de teldatum, waarvan een accountantsverklaring is ontvangen.

 • 4 Het derde lid is niet van toepassing op onderwijsinstellingen die zijn aangewezen op grond van artikel 56 van de WVO.

 • 5 Het eerste tot en met derde lid zijn van overeenkomstige toepassing op het bestuur van een agrarisch opleidingscentrum als bedoeld in artikel 1.3.3 van de WEB, voor zover het betreft het aan die instelling verzorgde voorbereidend beroepsonderwijs.

Artikel 8. Terugmelding basisgegevens examens

 • 1 De minister meldt de getoetste basisgegevens genoemd in bijlage 3, inclusief de uitkomsten bedoeld in artikel 7, eerste lid, per omgaande aan het bestuur van een onderwijsinstelling als bedoeld in de WVO of het bestuur van een onderwijsinstelling als bedoeld in artikel 6, vijfde lid.

 • 2 Op 16 oktober, of 13 december dan wel op 4 januari volgend op de teldatum meldt de minister aan het bestuur de in bijlage 3 genoemde basisgegevens betrekking hebbende op het voorafgaande schooljaar.

 • 3 Op 21 juli dan wel op 15 september meldt de minister aan het bestuur de in bijlage 3 genoemde basisgegevens betrekking hebbende op het schooljaar voorafgaand aan de teldatum, waarvan een accountantsverklaring als bedoeld in artikel 7, derde lid, is ontvangen voor de in dat lid bedoelde basisgegevens.

 • 4 Het derde lid is niet van toepassing op scholen die zijn aangewezen op grond van artikel 56 van de WVO.

 • 5 Het eerste tot en met derde lid zijn van overeenkomstige toepassing op het bestuur van een agrarisch opleidingscentrum als bedoeld in artikel 1.3.3 van de WEB, voor zover het betreft het aan die instelling verzorgde voorbereidend beroepsonderwijs en op het bestuur van een school als bedoeld in de WEC, die is aangewezen op grond van artikel 59a van de WVO.

Paragraaf 4. Levering basisgegevens aan het register onderwijsdeelnemers door WEB-onderwijsinstellingen

Artikel 9. Levering basisgegevens inschrijving

 • 1 Het bestuur van een onderwijsinstelling als bedoeld in de WEB levert van elke onderwijsdeelnemer die is of was ingeschreven bij die onderwijsinstelling aan de minister het persoonsgebonden nummer en de in bijlage 4, onderdelen A en B genoemde basisgegevens en die basisgegevens in onderdelen C, D en E van die bijlage die betrekking hebben op de inschrijving.

 • 2 De levering, bedoeld in het eerste lid, geschiedt zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen zeven dagen nadat deze gegevens zijn ontvangen of mutaties in bestaande gegevens zijn ontstaan en overeenkomstig de specificaties van de basisgegevens zoals opgenomen in de genoemde onderdelen van die bijlage.

Artikel 10. Levering basisgegevens examens

 • 1 Het bestuur van een onderwijsinstelling als bedoeld in de WEB, levert voor elke onderwijsdeelnemer aan het beroepsonderwijs die is ingeschreven bij die onderwijsinstelling aan de minister het persoonsgebonden nummer en de in bijlage 4, onderdelen A en B, genoemde basisgegevens en die basisgegevens in onderdeel C die betrekking hebben op de examens.

 • 2 De leveringen bedoeld in het eerste lid geschieden zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen zeven dagen nadat het diploma is behaald of de onderwijsdeelnemer is uitgeschreven en overeenkomstig de specificaties van de basisgegevens zoals opgenomen in de genoemde onderdelen van die bijlage.

 • 3 Het bestuur van een onderwijsinstelling als bedoeld in de WEB levert van elke onderwijsdeelnemer aan het voortgezet algemeen volwassen onderwijs die is ingeschreven bij die onderwijsinstelling aan de minister het persoonsgebonden nummer en de in bijlage 4, onderdelen A en B, genoemde basisgegevens en die basisgegevens in onderdeel D die betrekking op nieuwe examens.

 • 4 De leveringen bedoeld in het derde lid geschieden zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen 2 weken nadat het diploma is behaald of de onderwijsdeelnemer is uitgeschreven en overeenkomstig de specificaties van de basisgegevens zoals opgenomen in de genoemde onderdelen van die bijlage.

Artikel 11. Uitzondering leveren basisgegevens inschrijving en examens overige educatie

Het bestuur van een onderwijsinstelling als bedoeld in artikel 1.4a.1 van de WEB die voor een opleiding educatie als bedoeld in artikel 7.3.1, eerste lid, onderdeel b tot en met f, van de WEB diploma-erkenning heeft als bedoeld in artikel 1.4a.1, eerste lid, van de WEB hoeft voor die opleiding educatie de basisgegevens met betrekking tot de inschrijvings- en examengegevens, genoemd in bijlage 4, onderdelen A tot en met D, voor zover dat lid van overeenkomstige toepassing is verklaard in artikel 1.4a.1, achtste lid, onderdeel a, van de WEB, niet langer te verstrekken.

Artikel 12. Terugmelding basisgegevens inschrijving en examens

De minister meldt de gegevens, bedoeld in artikelen 9 en 10, binnen twee weken nadat ze zijn ontvangen en getoetst op juistheid en volledigheid, zoals bedoeld in artikel 14 van de wet, aan het bestuur terug aangevuld met de volgende gegevens uit het register onderwijsdeelnemers:

Artikel 13. Basisgegevens teldatum

Het bestuur draagt er zorg voor dat alle op de teldatum betrekking hebbende basisgegevens die van belang zijn voor de inschrijving uiterlijk op 15 oktober volgend op de teldatum aan de minister zijn gemeld.

Artikel 14. Leveringswijze gegevens experimenten doorlopende leerlijnen

In afwijking van artikel 2, eerste lid, geschieden leveringen aan de minister van de gegevens, bedoeld in bijlage 4, onderdeel E, overeenkomstig de leveringswijze zoals opgenomen in die bijlage.

Paragraaf 5. Levering basisgegevens aan het register onderwijsdeelnemers door WHW-onderwijsinstellingen

Artikel 15. Levering basisgegevens inschrijving

 • 1 Het bestuur van een onderwijsinstelling als bedoeld in de WHW levert van elke onderwijsdeelnemer die is of was ingeschreven aan de minister het persoonsgebonden nummer en de basisgegevens genoemd in bijlage 5, binnen 8 weken na de beslissing inzake de inschrijving, bedoeld in artikel 7.32 van de WHW, of wijziging van die basisgegevens, onverminderd het bepaalde in artikel 4.3 van het Uitvoeringsbesluit WHW 2008. De gegevens worden geleverd overeenkomstig de specificaties opgenomen in bijlage 5.

 • 3 Het bepaalde in het eerste lid is niet van toepassing op de inschrijvingsgegevens over een vooropleiding als bedoeld in artikel 5, vierde lid, onderdeel a, van het besluit, voor zover het betreft de inschrijvingsgegevens over een in Nederland afgeronde vooropleiding, indien deze al zijn opgenomen in het register onderwijsdeelnemers.

 • 4 De vooropleidingsgegevens over een buiten Nederland afgeronde vooropleiding, een in de openbare lichamen BES afgeronde vooropleiding en een met goed gevolg afgelegd toelatingsonderzoek als bedoeld in artikel 7.29 van de WHW worden, in afwijking van het eerste lid, geleverd uiterlijk op 15 december van het desbetreffende studiejaar.

 • 5 De levering van het overige basisgegeven over het al dan niet zijn vrijgesteld van het betalen van collegegeld, bedoeld in artikel 8, zevende lid, van het besluit is niet van toepassing op de Open Universiteit.

Artikel 16. Levering basisgegevens examens

Het bestuur van een onderwijsinstelling als bedoeld in de WHW levert de op het afsluitende examen betrekking hebbende basisgegevens, genoemd in bijlage 6, uiterlijk binnen 8 weken nadat de examencommissie, conform artikel 7.12 van de WHW, heeft vastgesteld dat het examen met succes is afgerond aan de minister, onverminderd het bepaalde in artikel 4.3 van het Uitvoeringsbesluit WHW 2008. De gegevens worden geleverd overeenkomstig de specificaties opgenomen in bijlage 6.

Paragraaf 6. Verstrekking basisgegevens uit het register onderwijsdeelnemers aan de minister en inspectie

Artikel 17. Verstrekken gegevens van WPO- en WEC-onderwijsinstellingen

 • 1 Uit het register onderwijsdeelnemers worden voor iedere onderwijsinstelling als bedoeld in de WPO en WEC afzonderlijk aan de minister en de inspectie de basisgegevens van onderwijsdeelnemers die aan die onderwijsinstelling ingeschreven zijn of ingeschreven zijn geweest verstrekt, met uitzondering van de persoonsgebonden nummers, de geslachtsnamen, de voornamen, de geboortedata en de adresgegevens van de onderwijsdeelnemers. De gegevens worden gespecificeerd overeenkomstig de bijlage genoemd in paragraaf 2.

 • 2 De verstrekkingen, bedoeld in het eerste lid, geschieden wekelijks.

Artikel 18. Verstrekken gegevens van WVO-onderwijsinstellingen

 • 1 Uit het register onderwijsdeelnemers worden voor iedere onderwijsinstelling als bedoeld in de WVO afzonderlijk aan de minister en de inspectie de basisgegevens van onderwijsdeelnemers die aan die onderwijsinstelling ingeschreven zijn of ingeschreven zijn geweest verstrekt, met uitzondering van de persoonsgebonden nummers, de geslachtsnamen, de voornamen, de geboortedata en de adresgegevens van de onderwijsdeelnemers. De gegevens worden gespecificeerd overeenkomstig de bijlagen genoemd in paragraaf 3.

 • 2 Op 16 oktober, 13 december en 4 januari van ieder schooljaar worden aan de minister en de inspectie verstrekt de voorlopige basisgegevens naar de stand van zaken op 1 oktober van het desbetreffende schooljaar en op 16 oktober van ieder schooljaar de gegevens omtrent de examens en de voorlopige gegevens omtrent de in- en uitschrijvingen gedurende één jaar, voorafgaand aan de genoemde datum van 1 oktober.

 • 3 Op 16 juli van ieder jaar worden aan de minister en de inspectie verstrekt:

  • a. De gegevens, inclusief nieuwkomers, na accountantscontrole naar de stand van zaken op 1 oktober van het desbetreffende schooljaar;

  • b. de gegevens van de scholen na accountantscontrole omtrent de examens en de in- en uitschrijvingen gedurende één jaar, voorafgaand aan de genoemde datum van 1 oktober; en

  • c. de gegevens van de scholen na accountantscontrole op 1 januari, 1 april en 1 juli van het voorafgaande kalenderjaar, voor zover het nieuwkomers betreft.

 • 4 Op 16 januari, 16 april, 16 juli en 16 oktober van ieder kalenderjaar worden aan de minister en de inspectie de relevante basisgegevens verstrekt omtrent de bekostiging op basis van de telgegevens voor de eerste opvang, voor zover dit is geregeld in een ministeriële regeling waarin voorschriften zijn vastgesteld omtrent toekenning van aanvullende bekostiging voor personeelskosten als bedoeld in artikel 85a van de WVO.

 • 5 Onverminderd het tweede lid worden de gegevens omtrent de examens onmiddellijk na opname in het register onderwijsdeelnemers aan de inspectie verstrekt.

 • 6 De gegevens, bedoeld in het tweede lid, kunnen op een latere datum worden verstrekt voor zover zij op de voorgeschreven datum nog niet beschikbaar zijn.

 • 7 Het eerste tot en met zesde lid is van overeenkomstige toepassing op een agrarisch opleidingscentrum, als bedoeld in artikel 1.3.3 van de WEB, voor zover het aan die onderwijsinstelling verzorgde voorbereidend beroepsonderwijs betreft en op een school voor voortgezet speciaal onderwijs die is aangewezen op grond van artikel 59a van de WVO.

Artikel 19. Verstrekken gegevens van WEB-onderwijsinstellingen

 • 1 Uit het register onderwijsdeelnemers worden voor iedere onderwijsinstelling als bedoeld in de WEB afzonderlijk aan de minister en de inspectie de basisgegevens van onderwijsdeelnemers die aan die onderwijsinstelling ingeschreven zijn of ingeschreven zijn geweest verstrekt, met uitzondering van de persoonsgebonden nummers, de geslachtsnamen, de voornamen, de geboortedata en de adresgegevens van de onderwijsdeelnemers. De gegevens worden gespecificeerd overeenkomstig de bijlagen genoemd in paragraaf 4.

 • 2 De verstrekking van de gegevens, bedoeld in het eerste lid, geschiedt voor de onderwijsinstellingen waaraan toepassing is gegeven aan artikel 1.4.1 en 1.4a.1 van de WEB, uiterlijk 15 oktober van het desbetreffende studiejaar.

 • 3 De gegevens omtrent de examens worden onmiddellijk na opname in het register onderwijsdeelnemers aan de inspectie verstrekt.

Artikel 20. Verstrekken gegevens van WHW-onderwijsinstellingen

Uit het register onderwijsdeelnemers worden jaarlijks voor iedere onderwijsinstelling als bedoeld in de WHW afzonderlijk aan de minister en de inspectie de basisgegevens van onderwijsdeelnemers die aan die onderwijsinstelling ingeschreven zijn of ingeschreven zijn geweest verstrekt, met uitzondering van de persoonsgebonden nummers, de geslachtsnamen, de voornamen en de geboortedata van de onderwijsdeelnemers. De gegevens worden gespecificeerd overeenkomstig paragraaf 5.

Paragraaf 7. Specificatie verzuimgegevens

Artikel 21. Specificatie verzuimgegevens

 • 1 In het register onderwijsdeelnemers wordt van het verblijfadres, bedoeld in artikel 13, tweede lid, van het besluit, geregistreerd:

  • a. straat;

  • b. huisnummer;

  • c. huisletter

  • d. huisnummer toevoeging; en

  • e. locatie aanduiding.

 • 2 In het register onderwijsdeelnemers wordt als de vermoedelijke soort verzuim, bedoeld in artikel 14, onderdeel d, van het besluit, geregistreerd:

  • a. luxe verzuim;

  • b. ongeoorloofd verzuim van in totaal zestien uren in vier opeenvolgende lesweken;

  • c. ongeoorloofd verzuim van 1 maand of langer; of

  • d. overig verzuim.

 • 3 Voor zover in het register onderwijsdeelnemers bij de aanduiding van de vermoedelijke reden van het verzuim, bedoeld in artikel 14, onderdeel e, van het besluit, persoonsgegevens waaruit religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen blijken, gegevens over gezondheid of persoonsgegevens van strafrechtelijke aard als bedoeld in paragraaf 3.1 onderscheidenlijk paragraaf 3.2 van de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming worden geregistreerd, kunnen slechts de volgende gegevens worden geregistreerd:

  • a. afwezig vanwege ziekte;

  • b. afwezig vanwege contact met politie of justitie; of

  • c. afwezig vanwege een geloofsverplichting.

 • 4 In het register onderwijsdeelnemers wordt als de status van de melding, bedoeld in artikel 14, onderdeel m, van het besluit, geregistreerd:

  • a. in behandeling;

  • b. afgesloten; of

  • c. ter kennisneming aangenomen.

 • 5 In het register onderwijsdeelnemers wordt als de reden voor het afsluiten van de melding, bedoeld in artikel 14, onderdeel n, van het besluit, geregistreerd:

  • a. terug naar school, opleiding hervat;

  • b. inschrijving beëindigd, andere opleiding;

  • c. inschrijving beëindigd, werk;

  • d. inschrijving beëindigd, overige redenen;

  • e. inschrijving beëindigd, leerling overleden;

  • f. geen verzuim, langdurig ziek; of

  • g. geen verzuim, legitiem afwezig.

 • 6 In het register onderwijsdeelnemers wordt als opmerking bij het afsluiten van de melding, bedoeld in artikel 14, onderdeel o, van het besluit, geregistreerd:

  • a. onderwijsdeelnemer is gezien door gemeente;

  • b. er wordt actie ondernomen richting onderwijsdeelnemer door gemeente; of

  • c. er loopt geen actie meer richting onderwijsdeelnemer.

Paragraaf 8. Autorisatie

Artikel 22. Autorisatie

De regels over de autorisatie van degenen die onder het gezag van de minister persoonsgegevens verwerken in het kader van het register onderwijsdeelnemers, zijn opgenomen in bijlage 7.

Paragraaf 9. Overige bepalingen

Artikel 27. Wijziging terminologie basisregister onderwijs (BRON) in diverse regelingen naar register onderwijsdeelnemers en andere verwijzingen

[Red: Wijzigt de Eerste Regeling bekostiging personeel PO 2020–2021 en vaststelling bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het PO en VO 2020–2021, de Definitieve Regeling bekostiging personeel PO 2018–2019 en vaststelling bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het PO en VO 2018–2019, de Regeling leerplusarrangement vo, de Regeling leerresultaten VO 2016, de Regeling resultaatafhankelijke bekostiging vsv vo, de Tweede Regeling bekostiging personeel PO 2019–2020 en vaststelling bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het PO en VO 2019–2020, de Regeling vaststelling meldingsformulier geïndiceerde leerlingen, het Uitvoeringsregeling WEB 2007 en de Regeling codetabellen school- en studiejaar 2019–2020.]

Artikel 28. Inwerkingtreding

 • 1 Deze regeling treedt in werking op 1 juli 2020, met uitzondering van:

  • a. bijlage 2, voor zover het betreft de onderdelen ‘Opleidingskenmerk’ en ‘Fase’, en

  • b. bijlage 4, voor zover het betreft de onderdelen ‘Leerroute’ en ‘Fase’.

Artikel 29. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling register onderwijsdeelnemers.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

I.K. van Engelshoven

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media,

A. Slob

Bijlage 1. behorende bij artikel 3 van de Regeling register onderwijsdeelnemers

Leerlinggegevens

1. Inleiding

1.1. Algemeen

Deze bijlage beschrijft de gegevens die onderwijsinstellingen als bedoeld in de WPO en de WEC aanleveren. De technische specificaties (PvE leerlinggegevens ten behoeve van softwareleveranciers) zijn hiervan afgeleid.

Te leveren basisgegevens

Het bestuur van een onderwijsinstelling als bedoeld in de WPO levert aan de minister op grond van artikel 3 van elke onderwijsdeelnemer die is of was ingeschreven aan die onderwijsinstelling de volgende gegevens:

en, voor zover van toepassing:

Het bestuur van een onderwijsinstelling als bedoeld in de WEC levert aan de minister op grond van artikel 3 van elke onderwijsdeelnemer die is of was ingeschreven aan die onderwijsinstelling de volgende gegevens:

en, voor zover van toepassing:

2. Definities

Dit hoofdstuk definieert alle relevante begrippen.

Begrip

Definitie

Aanleverpunt

Onderdeel van een PO-onderwijsinstelling die volgens de deelnamegegevens van die PO-onderwijsinstelling bevoegd is om via het leerlingadministratiesysteem (LAS) gegevens uit te wisselen met het register onderwijsdeelnemers. Een PO-school kan zelf meerdere aanleverpunten definiëren. Een aanleverpunt kan een vestiging zijn, maar dat hoeft niet.

Arrangement

Een registratie melding arrangement zoals hier bedoeld is een door de instellingen uit cluster 1 & 2 en de WEC-scholen ‘De Waterlelie’ te Cruquius en ‘De Berkenschutse’ te Heeze aan het register onderwijsdeelnemers door te geven registratie van de leerlingen die door bovengenoemde instellingen en scholen ambulant begeleid worden.

Bekostigingscategorie

De bekostigingscategorie die door het samenwerkingsverband is aangegeven op de toelaatbaarheidsverklaring voor een leerling voor de plaatsing op een school voor (v)so. Er zijn drie niveaus; hoog, middel of laag. De categorie wordt bepaald op basis van de ondersteuning die een leerling nodig heeft.

BRINnummer

Administratienummer van een PO-school (code bestaand uit twee cijfers plus twee hoofdletters) waarmee een PO-school uniek wordt geïdentificeerd binnen de Basisregistratie instellingen (BRIN).

Register onderwijsdeelnemers

Met het register onderwijsdeelnemers wordt in dit document zowel het systeem het register onderwijsdeelnemers als de organisatie het register onderwijsdeelnemers bedoeld. Als uit de context niet duidelijk of het om het systeem of de organisatie gaat dan wordt dit aangegeven.

BRP

Basisregistratie personen.

Burgerservicenummer

Het burgerservicenummer als bedoeld in de Wet algemene bepalingen burgerservicenummer.

Cluster

Binnen het speciaal onderwijs worden vier clusters van scholen onderscheiden:

Cluster 1: Visuele handicaps;

Cluster 2: Auditief/communicatieve handicaps;

Cluster 3: Lichamelijke en/of verstandelijke handicaps en langdurig zieke leerlingen met een lichamelijke handicap;Cluster 4: Psychiatrische stoornissen en ernstige gedragsproblemen.

Elk cluster bestaat uit een aantal onderwijssoorten.

Deelnamegegevens

Gegevens van een (aanleverpunt van een) PO-school die door de PO-school zijn opgegeven om een rol te spelen bij de gegevensuitwisseling met het register onderwijsdeelnemers.

DUO

Dienst Uitvoering Onderwijs.

Inschrijving

Toelating van de leerling aan de desbetreffende PO-school voor het volgen van onderwijs.

Leerling

Ingeschrevene aan een PO-school.

Melding

Elektronisch bericht volgens een afgesproken formaat betreffende een individuele leerling en diens inschrijving, door een aanleverpunt aan het register onderwijsdeelnemers geleverd dan wel door het register onderwijsdeelnemers aan een aanleverpunt teruggekoppeld.

NNCA

Niet-Nederlandse culturele achtergrond.

OCW

(Ministerie van) Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Onderwijsnummer

Negencijferige code, door DUO toegekend, waarmee een leerling zonder burgerservicenummer in het register onderwijsdeelnemers uniek wordt geïdentificeerd.

Ontwikkelingsperspectief

Een registratie ontwikkelingsperspectief (OPP) is een door een school aan het register onderwijsdeelnemers door te geven periode dat voor een ingeschreven leerling een ontwikkelingsperspectief is opgesteld. Het doel van deze registratie OPP in het register onderwijsdeelnemers op leerling-niveau is zicht te krijgen op basisschoolleerlingen die extra ondersteuning krijgen.

OPDC

Een orthopedagogisch en -didactisch centrum voor leerlingen die (tijdelijk) niet mee kunnen op een school in de zin van artikel 1 WPO.

PO-school

Een PO-school is een WPO-school of een WEC-school.

PvE

Programma van eisen.

Referentieniveau

De referentieniveaus beschrijven welke basiskennis en -vaardigheden leerlingen beheersen voor taal en rekenen. De beheersing van deze referentieniveaus door basisschoolleerlingen wordt in leerjaar 8 door middel van de verplichte eindtoets in beeld gebracht.

Referentietabel

Een tabel waarin op grond van een (identificerend) kenmerk aanvullende gegevens (bijvoorbeeld een omschrijving) gevonden kunnen worden.

Samenwerkingsverband passend onderwijs

Er zijn aparte samenwerkingsverbanden voor de sectoren primair onderwijs en voortgezet onderwijs. Een samenwerkingsverband passend onderwijs omvat voor de betreffende sector alle vestigingen van reguliere scholen en WEC-scholen, voor zover daaraan speciaal onderwijs wordt verzorgd, behorend tot cluster 3 en 4, bedoeld in de Wet op de expertisecentra, binnen een aangewezen gebied. Naast de regionale samenwerkingsverbanden is er één landelijk PO, en één landelijk VO samenwerkingsverband. De samenwerkingsverbanden zijn opgenomen in het BRIN register.

School voor trekkende bevolking

Een school voor trekkende bevolking is een rijdende school of een school voor varende kinderen bedoeld in het Besluit trekkende bevolking WPO.

School voor varende kinderen

Een school voor varende kinderen is een school voor schipperskinderen in de leeftijd van 3,5 tot 8 jaar bedoeld in het Besluit trekkende bevolking WPO.

Spontane mutatie

Wijzigingen in persoonsgegevens (die BRP spontaan aan DUO meldt) of een wijziging van Persoonsgebonden Nummer die het register onderwijsdeelnemers spontaan (dus zonder voorafgaande melding van de PO-school) doorstuurt naar de PO-school.

Uitstroomprofiel

Leerlingen in het vso krijgen in het kader van artikel 14 WEC onderwijs in één van de drie mogelijke uitstroomprofielen:

– vervolgonderwijs;

– arbeidsmarkt;

– dagbesteding.

Verplichte eindtoets

Toets voor de basisschoolleerlingen uit leerjaar 8 waarmee ze worden geïndiceerd voor het (niveau) van het vervolgonderwijs. De eindtoets PO is vanaf het schooljaar 2014–2015 verplicht voor de basisscholen en vanaf schooljaar 2019–2020 ook verplicht voor de speciale scholen voor basisonderwijs en de scholen of de instellingen voor speciaal onderwijs.

De school geeft ook aan als een leerling ontheffing heeft (bijvoorbeeld zeer moeilijk lerende kinderen) of niet deelneemt (bijvoorbeeld wegens ziekte).

VVE

Voor- en vroegschoolse educatie.

WEC-school

School of instelling voor speciaal onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs of speciaal en voortgezet speciaal onderwijs als bedoeld in de WEC.

WOT

Wet op het onderwijstoezicht.

WPO-school

Basisschool of speciale school voor basisonderwijs als bedoeld in de WPO.

3. Gegevensset

3.1. Basisgegevens

Hieronder staat de complete set van basisgegevens die kunnen voorkomen. Deels betreft het gegevens die door de PO-school kunnen worden aangeleverd, deels betreft het ook BRP-gegevens die alleen in de terugkoppeling aan de PO-school kunnen voorkomen.

Nr.

Omschrijving

Definitie/toelichting

Persoonsgegevens

1

Leerlingnummer

Een door de PO-school toegekend nummer ter interne identificatie van de leerling.

Toelichting: wordt aangeleverd bij identificatie, melding inschrijving of verwijdering inschrijving ook teruggekoppeld zoals aangeleverd door de PO-school. Dit attribuut kan door het aanleverpunt gebruikt worden voor herkenning van meldingen en wordt niet door het register onderwijsdeelnemers gebruikt voor verdere verwerking.

2

Burgerservicenummer

Burgerservicenummer (BSN), identificerend persoonsnummer dat door de gemeente wordt toegekend aan personen.

Toelichting:

Wordt vanuit het register onderwijsdeelnemers teruggekoppeld zoals door het register onderwijsdeelnemers opgehaald uit de BRP.

3

Onderwijsnummer

Het identificatienummer dat het register onderwijsdeelnemers aan de leerling heeft toegekend voor registratie in het register onderwijsdeelnemers, indien het register onderwijsdeelnemers niet heeft kunnen vaststellen dat de leerling beschikt over een Burgerservicenummer.

4

Geboortedatum

De aanduiding van de datum waarop de leerling is geboren.

Toelichting: EEJJMMDD, waarbij DD '00' of MMDD '0000' is toegestaan.

5

Geboorteplaats

De aanduiding van de plaats waar de leerling is geboren.

6

Geslacht

De aanduiding die aangeeft of de leerling een man of een vrouw is dan wel dat het geslacht onbekend is. NB: ‘Onbekend’ betekent overigens niet dat een PO-school het nog niet weet.

Waardelijst: geslacht.

7

Postcode-volgens-instelling

De postcode van het woonadres van de leerling.

Waardelijst: postcode.

Toelichting: vier cijfers en twee letters. Verplicht vullen met de volledige postcode van het woonadres indien woonachtig in Nederland met bekend woonadres, anders leeg laten.

8

Land-volgens-instelling

De aanduiding van het land van het woonadres van de leerling.

Waardelijst: land.

Verplicht indien woonachtig in het buitenland of indien onbekend of onbestaand woonadres in Nederland.

9

Datum ingang adreswijziging

De datum waarop de wijziging of correctie van de postcode dan wel land ingaat.

10

Achternaam

De achternaam van de leerling.

11

Voorvoegsel

De verzameling van één of meer voorzetsels en/of lidwoorden die aan de achternaam van de leerling vooraf gaat en daarmee gezamenlijk de geslachtsnaam van de leerling vormt.

Waardelijst: voorvoegsel.

Toelichting: indien de PO-school een voorvoegsel wil toekennen dat niet voorkomt in de voorvoegseltabel, dan dient het voorvoegsel te worden opgenomen bij de achternaam.

12

Alle voornamen

De verzameling van één of meer voornamen van de leerling, ter onderscheiding van personen met dezelfde geslachtsnaam, aan de persoon gegeven of door de leerling gekozen.

Toelichting: voornamen moeten van elkaar worden gescheiden met spaties. Binnen één afzonderlijke voornaam is het koppelteken toegestaan, maar een spatie niet. Indien een leerling geen voornamen heeft of als de voornamen onbekend zijn, moet een punt worden ingevuld.

13

Straatnaam

De naam van de straat waar de leerling woont.

Toelichting: indien de PO-school een straatnaam heeft geregistreerd langer dan 24 posities, dan dient zij hiervan de eerste 24 posities in dit veld te vullen.

14

Huisnummer

Het bij het woonadres van de leerling behorende huisnummer.

15

Huisnummer toevoeging

De toevoeging achter het huisnummer

16

Locatie omschrijving

De aanduiding van de locatie van het object waarin de leerling woont nader aan te geven indien de formele adreselementen geen unieke identificatie van het object mogelijk maken, of een nadere aanduiding van de locatie achter de voordeur.

17

Huisnummer aanduiding

De aanduiding behorende bij het huisnummer.

Waardelijst: huisnummer aanduiding.

18

Plaatsnaam

De naam van de woonplaats van de leerling.

Toelichting: indien de PO-school een plaatsnaam heeft geregistreerd groter dan 24 posities, dan dient zij hiervan de eerste 24 posities in dit veld te vullen.

19

Adresregel buitenland 1

De eerste adresregel van het woonadres van de leerling, indien in het buitenland woonachtig.

20

Adresregel buitenland 2

De tweede adresregel van het woonadres van de leerling, indien in het buitenland woonachtig.

21

Adresregel buitenland 3

De derde adresregel van het adres van de leerling, indien in het buitenland woonachtig.

22

Datum overlijden BRP

De datum waarop de leerling is overleden.

Toelichting: EEJJMMDD, waarbij DD '00' of MMDD '0000' is toegestaan.

23

Postcode volgens BRP

De postcode van het woonadres van de leerling.

Waardelijst: postcode.

Toelichting: vier cijfers en twee letters.

24

Datum ingang adres BRP

De datum waarop het woonadres van de leerling is ingegaan.

Toelichting: EEJJMMDD, waarbij DD '00' of MMDD '0000' is toegestaan.

25

Geboorteland BRP

De aanduiding van het land waar de leerling is geboren.

Waardelijst: land.

26

Geboorteland ouder-1 BRP

De aanduiding van het land waar ouder-1 van de leerling is geboren.

Waardelijst: land.

27

Geboorteland ouder-2 BRP

De aanduiding van het land waar ouder-2 van de leerling is geboren.

Waardelijst: land.

28

Datum vestiging in Nederland BR

De datum van de inschrijving van de leerling in Nederland.

Toelichting: EEJJMMDD, waarbij DD '00' of MMDD '0000' is toegestaan.

29

Datum vertrek uit Nederland BRP

De datum van het vertrek van de leerling uit Nederland dan wel de datum van het ministeriële besluit tot uitschrijving.

Toelichting: EEJJMMDD, waarbij DD '00' of MMDD '0000' is toegestaan.

30

Land waarnaar vertrokken BRP

De aanduiding van het land dat de leerling als bestemming heeft opgegeven bij vertrek naar het buitenland dan wel van een ministerieel besluit.

Waardelijst: land.

Toelichting: code '0000' geeft aan dat een ministerieel besluit van toepassing is.

31

Nationaliteit-1 BRP

De aanduiding van een nationaliteit van de leerling.

Waardelijst: nationaliteit.

32

Datum ingang nationaliteit-1 BRP

De datum waarop de geldigheid van nationaliteit-1 van de leerling is aangevangen of zal aanvangen.

Toelichting: EEJJMMDD, waarbij DD '00' of MMDD '0000' is toegestaan.

33

Nationaliteit-2 BRP

De aanduiding van een tweede nationaliteit van de leerling.

Waardelijst: nationaliteit.

34

Datum ingang nationaliteit-2 BRP

De datum waarop de geldigheid van nationaliteit-2 van de leerling is aangevangen of zal aanvangen.

Toelichting: EEJJMMDD, waarbij DD '00' of MMDD '0000' is toegestaan.

3.2. Inschrijving WPO gegevens

Een inschrijving WPO kent diverse gegevensgroepen die de inschrijving kenmerken. Hieronder staat de totale lijst van gegevensgroepen en gegevens die kunnen voorkomen bij een inschrijving WPO. De gegevens en gegevensgroepen zijn niet allemaal in alle situaties verplicht; dit staat in detail aangegeven bij de berichtbeschrijving en de controles

Nr.

Omschrijving

Definitie/toelichting

Inschrijving WPO

Vaste gegevens

35

Datum inschrijving

Datum inschrijving is de datum van de daadwerkelijke aanvang van het volgen van onderwijs bij de PO-school. Echter, als dit de eerste schooldag van het schooljaar betreft dan wordt 1 augustus als datum genomen (maar registratie volgens opgave door school).

36

Voorschools programma

Voorschools programma is een aanduiding van het gevolgde onderwijsprogramma van voorschoolse educatie.

Waardelijst: voorschools programma.

37

Voorschoolse maanden

Voorschoolse maanden is het aantal maanden deelname aan een erkend project voorschoolse educatie.

Toelichting:

Het aantal maanden moet liggen tussen 1 en 24 maanden (beide inclusief).

38

Datum uitschrijving

Datum uitschrijving is de laatste datum waarop de inschrijving werkelijk actief was. Echter, als dit de laatste schooldag van het schooljaar betreft dan wordt 31 juli als datum genomen (registratie volgens opgave door school).

39

Advies-vo

Advies-vo is de codering van het advies over het volgen van aansluitend voortgezet onderwijs bij het verlaten van de basisschool of de speciale school voor basisonderwijs, zoals opgenomen in het onderwijskundig rapport, bedoeld in art. 42 WPO.

Waardelijst: advies-vo.

40

Herzien Advies-vo

Herzien advies-vo is de codering van het door basisschool of de speciale school voor basisonderwijs, op basis van de eindtoets, herzien advies over het volgen van aansluitend voortgezet onderwijs bij het verlaten van de basisscholen of de speciale scholen voor basisonderwijs. Dit mag alleen een opwaartse herziening zijn.

Waardelijst: advies-vo.

41

Aanduiding NNCA WPO

Aanduiding NNCA WPO is de aanduiding van een leerling met een niet-Nederlandse culturele achtergrond bedoeld in artikel 1 en 11 lid 2 van het Besluit bekostiging WPO.

Waardelijst: aanduiding NNCA.

42

Datum inschrijving oorspronkelijke inschrijving

Datum inschrijving oorspronkelijke inschrijving is de datum inschrijving van de inschrijving die gecorrigeerd wordt.

Vestiging WPO

Periode gegevens

43

Datum ingang plaatsing vestiging

Datum ingang plaatsing vestiging is de datum waarop de leerling op de vestiging wordt geplaatst.

44

Vestigingsvolgnummer

Vestigingsvolgnummer is het nummer van de vestiging binnen het registratienummer van de PO-school waarop de leerling is ingeschreven zoals geregistreerd in het BasisRegister Instellingen.

Waardelijst: vestigingsvolgnummer.

Toelichting: Een vestigingsvolgnummer met een voorloopnul heeft dezelfde betekenis als een vestigingsvolgnummer zonder voorloopnul (04 is hetzelfde als 4).

45

Onderwijslocatie

De plek of de plekken waar onderwijsinstellingen het onderwijs aanbieden cq verzorgen..

Indicatie bekostiging WPO

Periode gegevens

46

Datum ingang indicatie bekostiging

Datum ingang indicatie bekostiging is de datum vanaf wanneer de indicatie bekostiging geldig is.

47

Indicatie bekostiging

Indicatie bekostiging is de indicatie waarmee de PO-school jaarlijks aangeeft of een inschrijving voor bekostiging in aanmerking komt, conform artikel 10, lid 1 van het Besluit Bekostiging WPO.

Toelichting:

Boolean kan zijn: true/false.

Leerjaar/groep WPO

Periode gegevens

48

Datum plaatsing leerjaar/groep

Datum plaatsing leerjaar/groep is de datum waarop de leerling in het leerjaar/de groep wordt geplaatst.

49

Leerjaar

Leerjaar is de codering van het leerjaar of het niveau waarin de leerling onderwijs volgt.

Toelichting:

Alleen 0 t/m 8 is toegestaan.

50

Groep

Groep is de (per vestiging) unieke aanduiding van de verzameling leerlingen waarbinnen de leerling gedurende een schooljaar de meeste onderwijstijd doorbrengt.

Vroegschools programma WPO

Periode gegevens

51

Datum plaatsing vroegschools programma

Datum plaatsing vroegschools programma is de datum waarop de leerling in het vroegschools programma wordt geplaatst.

52

Datum einde plaatsing vroegschools programma

Datum einde plaatsing vroegschools programma is de datum waarop de leerling uit het vroegschools programma wordt geplaatst.

53

Vroegschools programma

Vroegschools programma is de aanduiding van het gevolgde onderwijsprogramma van vroegschoolse educatie.

Waardelijst: vroegschools programma.

Ontwikkelingsperspectief BO WPO

Periode gegevens

54

Datum ingang OPP

De datum ingang OPP is de datum vanaf wanneer het ontwikkelingsperspectief voor de leerling van kracht is.

55

Datum einde OPP

Datum einde OPP is de laatste datum waarop het ontwikkelingsperspectief werkelijk actief is.

Verblijf OPDC WPO

Periode gegevens

56

Datum ingang plaatsing OPDC

Datum ingang plaatsing OPDC is de datum waarop de leerling op het OPDC is geplaatst.

57

Datum einde plaatsing OPDC

Datum einde plaatsing OPDC is de laatste datum waarop de leerling werkelijk op het OPDC geplaatst was.

58

BRINnummer OPDC

BRINnummer OPDC is het administratienummer waaronder het OPDC is geregistreerd in het BasisRegisterInstellingen.

59

Vestigingsvolgnummer OPDC

Vestigingsvolgnummer OPDC is het nummer van de vestiging binnen het registratienummer van het OPDC waarop de leerling is ingeschreven zoals geregistreerd in het BasisRegisterInstellingen.

Waardelijst: vestigingsvolgnummer OPDC.

Toelichting: en vestigingsvolgnummer met een voorloopnul heeft dezelfde betekenis als een vestigingsvolgnummer zonder voorloopnul (04 is hetzelfde als 4).

3.3. Inschrijving WEC gegevens

Een inschrijving WEC kent diverse gegevensgroepen die de inschrijving kenmerken. Hieronder staat de totale lijst van gegevensgroepen en gegevens die kunnen voorkomen bij een inschrijving WEC. De gegevens en gegevensgroepen zijn niet allemaal in alle situaties verplicht.

Nr.

Omschrijving

Definitie/toelichting

 

Inschrijving WEC

Vaste gegevens

60

Datum inschrijving

Datum inschrijving is de datum van de daadwerkelijke aanvang van het volgen van onderwijs bij de PO-school. Echter, als dit de eerste schooldag van het schooljaar betreft dan wordt 1 augustus als datum genomen (registratie volgens opgave door school).

61

Datum uitschrijving

Datum uitschrijving is de laatste datum waarop de inschrijving werkelijk actief was. Echter, als dit de laatste schooldag van het schooljaar betreft dan wordt 31 juli als datum genomen.

62

Advies-vo

Advies-vo is de codering van het advies over het volgen van aansluitend voortgezet onderwijs bij het verlaten van de school of de instelling voor speciaal onderwijs, zoals opgenomen in het onderwijskundig rapport, bedoeld in art. 43 WEC.

Waardelijst: advies-vo.

63

Herzien Advies-vo

Herzien advies-vo is de codering van het door de school of instelling, op basis van de eindtoets, herzien advies over het volgen van aansluitend voortgezet onderwijs bij het verlaten van de scholen of de instellingen voor speciaal onderwijs. Dit mag alleen een opwaartse herziening zijn.

Waardelijst: advies-vo.

64

Aanduiding NNCA WEC

Aanduiding NNCA WEC is de aanduiding van een leerling met een niet-Nederlandse culturele achtergrond bedoeld in artikel 1 Besluit Bekostiging WEC.

Waardelijst: aanduiding NNCA.

65

Datum inschrijving oorspronkelijke inschrijving

Datum inschrijving oorspronkelijke inschrijving is de datum inschrijving van de inschrijving die gecorrigeerd wordt.

Vestiging WEC

Periode gegevens

66

Datum ingang plaatsing vestiging

Datum ingang plaatsing vestiging is de datum waarop de leerling op de vestiging wordt geplaatst.

67

Vestigingsvolgnummer

Vestigingsvolgnummer is het nummer van de vestiging binnen het registratienummer van de PO-school waarop de leerling is ingeschreven.

Waardelijst: vestigingsvolgnummer.

Toelichting: een vestigingsvolgnummer met een voorloopnul heeft dezelfde betekenis als een vestigingsvolgnummer zonder voorloopnul (04 is hetzelfde als 4).

68

Onderwijslocatie

De plek of de plekken waar onderwijsinstellingen het onderwijs aanbieden c.q. verzorgen..

Indicatie bekostiging WEC

Periode gegevens

69

Datum ingang indicatie bekostiging

Datum ingang indicatie bekostiging is de datum vanaf wanneer de indicatie bekostiging geldig is.

70

Indicatie bekostiging

Indicatie bekostiging is de indicatie waarmee de PO-school jaarlijks aangeeft of een inschrijving voor bekostiging in aanmerking komt conform artikel 9, lid 1 van het Besluit Bekostiging WEC.

Toelichting: Boolean kan zijn: true/false.

Onderwijssoort

Periode gegevens

71

Datum ingang onderwijssoort

Datum ingang onderwijssoort is de datum waarop het onderwijssoort geldig wordt.

72

Onderwijssoort

De aanduiding voor de soort speciaal en voortgezet speciaal onderwijs.

Waardelijst: onderwijssoort.

Leerjaar/groep WEC

Periode gegevens

73

Datum plaatsing leerjaar/groep

Datum plaatsing leerjaar/groep is de datum waarop de leerling in het leerjaar/de groep wordt geplaatst.

74

Groepsaanduiding

Groepsaanduiding is de (per vestiging) unieke aanduiding van de verzameling leerlingen waarbinnen de leerling gedurende een schooljaar de meeste onderwijstijd doorbrengt.

75

Leerjaar WEC

Het aantal jaren waarin de leerling het onderwijs heeft gevolgd.

Hierbij tellen jaren op andere WEC-scholen en jaren in andere onderwijssoorten, soorten onderwijs, en soorten verblijf ook mee.

Soort school

Periode gegevens

76

Datum ingang soort school

Datum ingang soort school is de datum waarop de soort school geldig wordt.

77

Soort school

De aanduiding van de onderwijsvorm binnen het schooltype.

Waardelijst: soort school.

Soort verblijf WEC

Periode gegevens

78

Datum ingang soort verblijf

Datum ingang soort verblijf is de datum waarop het soort verblijf geldig wordt.

79

Indicatie soort verblijf

De aanduiding van een leerling van wie de toelating is gericht op een verblijf op de PO-school, dan wel een leerling die is opgenomen in een residentiële instelling waarbij behandeling of opvang en onderwijs vanuit één plan noodzakelijk is vanwege de aard of de duur van de behandeling of opvang.

Waardelijst: soort verblijf.

Toelaatbaarheidsverklaring

Periode gegevens

80

Datum ingang toelaatbaarheidsverklaring

De datum waarop de Toelaatbaarheidsverklaring geldig wordt.

81

Samenwerkingsverband nummer

Het administratienummer volgens de Basisregistratie Instellingen (BRIN) van het samenwerkingsverband welke de toelaatbaarheidsverklaring van de leerling heeft afgegeven.

82

Bekostigingscategorie

De aanduiding van de bekostigingscategorie van de leerling.

Waardelijst: Bekostigingscategorie.

83

Beschikkingsnummer TLV

Het nummer dat door het samenwerkingsverband is afgegeven voor het registreren van de toelaatbaarheidsverklaring van de leerling.

Toelichting:

pos 1 t/m. 6 = nummer van het samenwerkingsverband;

pos 7 = koppelteken;

pos 8 t/m. 11 = jaartal van afgifte;

pos 12 = koppelteken;

pos 13 t/m. 17 = volgnummer met voorloopnullen.

84

Datum einde Toelaatbaarheidsverklaring

De laatste datum waarop de toelaatbaarheidsverklaring geldig is

(dit is altijd 31-07-EEJJ).

Arrangement WEC

Periode gegevens

85

Datum ingang arrangement

Datum ingang arrangement is de datum waarop de leerling gebruik maakt van het onderwijsarrangement.

86

BRINnummer school van inschrijving

BRINnummer school van inschrijving, is het administratienummer van de school of instelling waar de leerling een arrangement ontvangt.

87

Vestigingsvolgnummer school van inschrijving

Vestigingsvolgnummer school van inschrijving is het nummer van de vestiging binnen het registratienummer van de school/instelling OPDC, waar de leerling een arrangement ontvangt, zoals geregistreerd in het BasisRegisterInstellingen.

Waardelijst: vestigingsvolgnummer school van inschrijving.

Toelichting: een vestigingsvolgnummer met een voorloopnul heeft dezelfde betekenis als een vestigingsvolgnummer zonder voorloopnul (04 is hetzelfde als 4).

Uitstroomprofiel WEC

88

Datum ingang uitstroomprofiel

Datum ingang uitstroomprofiel is de datum waarop de leerling binnen het uitstroomprofiel is geplaatst.

89

Uitstroomprofiel

Het uitstroomprofiel is het profiel (dagbesteding, arbeidsmarktgericht of vervolgonderwijs, zoals benoemd in artikel 14 WEC) waarin de leerling op het vso is geplaatst.

Waardelijst: uitstroomprofiel.

90

Elementcode

De elementcode geeft de schoolsoort aan binnen het voortgezet onderwijs bedoeld in artikel 5, onderdelen a tot en met c, WVO en de voor dat schooljaar geldende Regeling codetabellen.

Waardelijst: elementcode ten behoeve van uitstroomprofiel.

91

Leerjaar Uitstroomprofiel

Leerjaar uitstroomprofiel is het leerjaar waarin de leerling zit binnen het vervolgonderwijs.

Mogelijke waarden: 1 t/m 6.

3.4. Verplichte eindtoets

Naast de kopgegevens, persoonsgegevens en inschrijvingsgegevens voor WPO en WEC zijn er nog andere gegevens die een rol spelen bij de uitwisseling tussen PO-scholen en het register onderwijsdeelnemers. Waar hieronder wordt gesproken over waardelijsten, zijn de waardenlijsten bedoeld die zijn opgenomen in paragraaf 7.1.

Nr.

Omschrijving

Definitie/toelichting

Verplichte eindtoets

92

Code verplichte eindtoets

Code verplichte eindtoets is de unieke codering van de eindtoets.

Waardelijst: verplichte eindtoets.

93

Datum afname

Datum van de eerste dag van de toetsafname van de verplichte eindtoets.

94

Score

Toetsuitslag van de verplichte eindtoets als geheel in de vorm van een score.

Waardelijst: niveau eindtoets.

95

Reden ontheffing

Reden waarom de leerling een ontheffing heeft voor het afleggen van de eindtoets.

Waardelijst: reden ontheffing.

96

Reden niet-deelname

Reden waarom de leerling niet heeft deelgenomen aan de eindtoets.

Waardelijst: reden niet deelname.

Toetsonderdeel

97

Code Toetsonderdeel

Code Toetsonderdeel is een code die het toetsonderdeel uniek identificeert bij een toets.

Waardelijst: toetsonderdeel.

98

Referentieniveau Toetsonderdeel

Referentieniveau Toetsonderdeel is de waarde van het referentieniveau dat in het toetsonderdeel rekenen is behaald.

Waardelijst: referentieniveau toetsonderdeel.

Toetsdomein

99

Code Toetsdomein

Code Toetsdomein is een code die het toetsdomein uniek identificeert bij een toetsonderdeel.

Waardelijst: toetsdomein.

100

Referentieniveau Toetsdomein

De waarde die aangeeft welk referentieniveau de leerling op het toetsdomein lezen en taalverzorging heeft behaald.

Waardelijst: referentieniveau toetsdomein.

4. Controles en signalen

Het register onderwijsdeelnemers controleert ieder gegeven dat de school aanlevert. Controles kunnen leiden tot ‘afkeur’ of ‘signalering’. Bij ‘afkeur’ vindt geen opname van gegevens in het register onderwijsdeelnemers plaats en wordt de PO-school ingelicht omtrent de reden van afkeur van het bericht. Daarnaast wordt bij elke afkeur nog een extra signaal meegegeven met extra informatie over de leerling. Deze controles en signalen worden verder in het ‘PvE leerlinggegevens ten behoeve van softwareleveranciers’ verder beschreven.

5. Uitwisseling met het register onderwijsdeelnemers

De uitwisseling met het register onderwijsdeelnemers vindt elektronisch plaats. Voor de (technische) uitwerking wordt verwezen naar het ‘PvE leerlinggegevens ten behoeve van softwareleveranciers’ op de site van DUO.

6. Beveiliging en encryptie

6.1. Inleiding

De uitwisseling tussen de scholen en DUO moet voldoen aan een aantal wettelijke bepalingen. Deze wettelijke bepalingen zijn: het Besluit voorschrift informatievoorziening Rijksdienst 2007, de Algemene verordening gegevensbescherming en de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming. Ook conformeert DUO zich aan de Code voor informatiebeveiliging(NEN-EN-ISO/IEC 27002:2017) en de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (zie: https://www.earonline.nl/index.php/BIR-Baseline_Informatiebeveiliging_Rijksdienst). Om niet te verzanden in een wirwar van regelingen heeft DUO een vastgesteld beveiligingsbeleid waarin bovenstaande is verwerkt en daarnaast een vastgestelde security baseline waaraan applicaties minimaal moeten voldoen. Deze security baseline voldoet niet altijd voor een vastgestelde risicoklasse zodat additionele maatregelen noodzakelijk kunnen zijn.

6.2. Eisen aan PO-scholen

In dit hoofdstuk staan de eisen met betrekking tot de uitwisseling geformuleerd waaraan de PO-scholen moeten voldoen. Uitgangspunt is dat de aanlevering van de gegevens van de PO-scholen aan het register onderwijsdeelnemers valt onder ‘risicoklasse II’. Dat impliceert dat de PO-scholen gebonden zijn aan de beveiligingsvoorwaarden die horen bij de risicoklasse II.

Het merendeel van de eisen zijn technisch van aard en bedoeld voor de softwareleveranciers.

Voor deze eisen wordt verwezen naar het ‘PvE leerlinggegevens ten behoeve van softwareleveranciers’. De (procedurele) eisen aan de scholen worden hier genoemd.

De PO-scholen zullen zelf adequate beveiligingsmaatregelen moeten treffen met betrekking tot de (lokale) identificatie, autorisatie, controle, login welke opgenomen kunnen worden in het schoolpakket en eigen verantwoordelijkheid moeten nemen voor de lokale beveiliging. Specifieke maatregelen op het gebied van de lokale beveiliging worden door DUO niet voorgeschreven en zijn daarom geen onderdeel van het PvE.

Eis met betrekking tot tijdigheid

De PO-scholen zijn verantwoordelijk voor de tijdigheid van het doorgeven van de mutaties aan het register onderwijsdeelnemers. De PO-scholen dragen zorg voor de beschikbaarheid van de eigen programmatuur (het schoolpakket) om de berichten naar het register onderwijsdeelnemers te versturen conform de gestelde specificaties.

7. PvE leerlingen

7.1. Referentietabellen & waardelijsten

De volgende tabellen worden gebruikt bij controles.

7.1.1. Voor- en vroegschoolse programma

Naam VVE-programma

Ingangsdatum

Einddatum

Code

01

Kaleidoscoop

01-01-1995

 

02

Piramide

01-01-1995

 

03

Startblokken

01-01-2000

 

04

Ko-Totaal

01-01-2005

 

05

Ander VVE programma

01-01-1995

 

06

Een combinatie van programma's

01-01-1995

 

07

Ben ik in Beeld

01-08-2018

 

08

Doe meer met Bas

01-08-2018

 

09

Peuterplein en Kleuterplein

01-08-2018

 

10

Uk en Puk

01-08-2018

 

11

Instap

01-08-2018

 

12

Opstap

01-08-2018

 

13

Opstapje

01-08-2018

 

14

VoorleesExpress

01-08-2018

 

15

VVE Thuis

01-08-2018

 

7.1.2. Advies-vo

Omschrijving

Ingangsdatum

Einddatum

Code

01

VSO

01-01-2000

 

10

Praktijkonderwijs

01-01-2000

 

20

VMBO BL

01-01-2000

 

21

VMBO BL, met LWOO

01-01-2000

 

22

VMBO BL t/m VMBO KL

01-01-2000

 

23

VMBO BL t/m VMBO KL, met LWOO

01-01-2000

 

30

VMBO KL

01-01-2000

 

31

VMBO KL, met LWOO

01-01-2000

 

32

VMBO KL t/m VMBO GL

01-01-2000

 

33

VMBO KL t/m VMBO GL, met LWOO

01-01-2000

 

34

VMBO KL t/m VMBO TL

01-01-2000

 

35

VMBO KL t/m VMBO TL, met LWOO

01-01-2000

 

40

VMBO GL

01-01-2000

 

41

VMBO GL, met LWOO

01-01-2000

 

42

VMBO GL t/m VMBO TL

01-01-2000

 

43

VMBO GL t/m VMBO TL, met LWOO

01-01-2000

 

44

VMBO GL t/m HAVO

01-01-2000

 

50

VMBO TL

01-01-2000

 

51

VMBO TL, met LWOO

01-01-2000

 

52

VMBO TL t/m HAVO

01-01-2000

 

60

HAVO

01-01-2000

 

61

HAVO t/m VWO

01-01-2000

 

70

VWO

01-01-2000

 

80

Geen specifiek advies mogelijk

01-08-2013

 

7.1.3. Onderwijssoort

Onderwijssoort

Code

00

Niet van toepassing

11

Onderwijs aan visueel gehandicapte kinderen

12

Onderwijs aan visueel gehandicapte kinderen die tevens zeer moeilijk lerend zijn

21

Onderwijs aan dove kinderen

22

Onderwijs aan slechthorende kinderen

23

Onderwijs aan kinderen met ernstige spraakmoeilijkheden

24

Onderwijs aan dove kinderen die tevens zeer moeilijk lerend zijn

25

Onderwijs aan slechthorende kinderen die tevens zeer moeilijk lerend zijn

26

Onderwijs aan doof/blinde kinderen

7.1.4. Soort verblijf (WEC)

Omschrijving Soort Verblijf

Code

0

niet van toepassing

3

leerling opgenomen in een instelling voor gehandicaptenzorg

6

leerling opgenomen in een justitiële jeugdinrichting of een gesloten jeugdinrichting

7.1.5. Geslacht

Geslacht

Code

M

Mannelijk

V

Vrouwelijk

O

Onbekend

7.1.6. Soort school

Soort school

Code

0

Niet van toepassing

1

Speciaal onderwijs

2

Voortgezet speciaal onderwijs

7.1.7. Aanduiding NNCA

Aanduiding NNCA

Code

In geval van een PO-school voor basisonderwijs:

0

Niet van toepassing

1

Leerling met een Nederlandse culturele achtergrond, inclusief leerlingen van wie tenminste een van de ouders of voogden afkomstig is uit Suriname of een van de Caribische delen van het Koninkrijk.

2

Leerling met een niet-Nederlandse culturele achtergrond, exclusief leerlingen van wie tenminste een van de ouders of voogden afkomstig is uit Suriname of een van de Caribische delen van het Koninkrijk.

In geval van een speciale school voor basisonderwijs of een WEC-school:

0

Niet van toepassing.

1

Leerling met een Nederlandse culturele achtergrond.

2

Leerling met een niet-Nederlandse culturele achtergrond.

7.1.8. Bekostigingscategorie

Bekostigingscategorie

Code

H

Hoog

M

Midden

L

Laag

7.1.9. Uitstroomprofiel

Uitstroomprofiel

Code

1

Dagbesteding

2

Arbeidsmarkt

3

Vervolgonderwijs

7.1.10. Verplichte eindtoets

Naam eindtoets

Ingangsdatum

Einddatum

Code

0011

Centrale Eindtoets (CET)

01-08-2014

 

0012

ROUTE 8

01-01-2015

 

0013

ICE Eindevaluatie Primair Onderwijs (IEP Eindtoets)

01-01-2015

 

0014

Dia-eindtoets

01-08-2016

 

0016

AMN Eindtoets

01-08-2016

 

7.1.11. Niveau eindtoets

Code

Niveau eindtoets

Scorebereik

Ingangsdatum

Einddatum

Code Eindtoets

0011

G

Generiek

501-550

01-08-2017

 

0012

G

Generiek

100-300

01-08-2017

 

0013

G

Generiek

50-100

01-08-2017

 

0014

G

Generiek

321-390

01-08-2017

 

0016

G

Generiek

300-500

01-08-2017

 

7.1.12. Reden ontheffing

Reden ontheffing

Code

01

Leerlingen die korter dan 4 jaar in Nederland verblijven en de Nederlandse taal onvoldoende beheersen.

02

Zeer moeilijk lerende leerlingen.

03

Meervoudig gehandicapte leerlingen voor wie het zeer moeilijk lerend zijn een van de handicaps is.

7.1.13. Reden niet deelname

Reden niet deelname

Code

01

Verhindering/medische reden

02

Ontheffing

7.1.14. Code Toetsonderdeel

Toetsonderdeel

Ingangsdatum

Einddatum

Code

8000

Nederlandse taal

01-08-2015

 

8001

Rekenen

01-08-2015

 

7.1.15. Referentieniveau Toetsonderdeel

Referentieniveau

Toetsonderdeel

Code

01

Lager dan 1F

Nederlandse taal en rekenen

02

1F

Nederlandse taal en rekenen

03

1S

Rekenen

04

2F

Nederlandse taal

7.1.16. Toetsdomein

Code

Toetsdomein

Ingangsdatum

Einddatum

Code Toetsonderdeel

8000

8050

Lezen

01-08-2015

 

8000

8051

Taalverzorging

01-08-2015

 

7.1.17. Referentieniveau Toetsdomein

Referentieniveau Toetsdomein

Code

01

Lager dan 1F

02

1F

04

2F

7.1.18. Elementcode t.b.v. uitstroomprofiel

Elementcode t.b.v. uitstroomprofiel

Code

 

Elementcodes zijn opgenomen in de voor het betreffende schooljaar geldende regeling codetabellen. Zie ook:

https://duo.nl/zakelijk/primair-onderwijs/leerlingenadministratie/passend-onderwijs-uitwisselen/

7.2. Referentietabellen & waardelijsten (extern)

De volgende referentietabellen worden gebruikt bij controles, maar worden niet door de organisatie het register onderwijsdeelnemers beheerd. Dit houdt in dat de school zelf verantwoordelijk is om hiervan de nieuwste versie te gebruiken om zo geen onnodige afkeuring van berichten te krijgen.

7.2.1. Tabellen DUO bekostiging

Attribuut:

BRINnummer

 

BRINnummer WEC-instelling

 

BRINnummer WPO

 

BRINnummer OPDC

 

BRINnummer school van inschrijving

Vestigingsvolgnummer

Attribuut:

Vestigingsvolgnummer

 

Vestigingsvolgnummer OPDC

 

Vestigingsvolgnummer school van inschrijving

Referentietabel:

BRIN-tabel van DUO

7.2.2. Tabellen BRP

Voor de gegevens met betrekking tot de BRP wordt verwezen naar de site van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens, http://publicaties.rvig.nl/Landelijke_tabellen.

Het betreft hier de volgende tabellen:

 • BRP landentabel

 • BRP voorvoegseltabel

 • Huisnummer aanduiding

 • BRP nationaliteitentabel

Bijlage 2. behorende bij artikel 5 van de Regeling register onderwijsdeelnemers

Te leveren basisgegevens met betrekking tot de inschrijving

Het bestuur van een onderwijsinstelling als bedoeld in de WVO of van een agrarisch opleidingscentrum als bedoeld in artikel 1.3.3 WEB, voor zover het betreft vbo, levert aan de minister op grond van artikel 5 van elke onderwijsdeelnemer die is of was ingeschreven aan die onderwijsinstelling de volgende basisgegevens:

en, voor zover van toepassing:

Met dien verstande dat een bestuur van een niet door het Rijk bekostigde school bedoeld in artikel 56 WVO, ingevolge artikel 2, tweede lid, onderdeel a, van het besluit, de volgende basisgegevens met betrekking tot de inschrijving niet hoeft te leveren:

Specificatie van de basisgegevens met betrekking tot inschrijving

Gegeven:

Definitie

Soort onderwijs

Het in artikel 5 van de WVO onderscheiden soort van voortgezet onderwijs dat de onderwijsdeelnemer volgt

Leerweg

theoretische leerweg als bedoeld in artikel 10 van de WVO, beroepsgerichte leerwegen als bedoeld in artikel 10b van de WVO, dan wel gemengde leerweg als bedoeld in artikel 10d van de WVO, waaronder tevens begrepen het leerwegondersteunend onderwijs als bedoeld in artikel 10e van de WVO

Sector

sector als bedoeld in de artikelen 10, derde lid, 10b, derde lid, en 10d, derde lid, van de WVO, zoals die artikelen luidden op 31 juli 2016

Afdeling

afdeling als bedoeld in artikel 10c van de WVO, zoals dat artikel luidde op 31 juli 2016

Profiel

profiel als bedoeld in artikel 10, derde lid, 10b, derde lid, 10d, derde lid, of artikel 12 van de wet

Leerjaar

leerjaar waarin de leerling op de teldatum onderwijs volgt, dan wel wat betreft het praktijkonderwijs het aantal jaren dat de leerling is ingeschreven in het praktijkonderwijs

Gegeven

Definitie

Formaat

Lengte

1. Persoonsgebonden nummer

Het persoonsgebonden nummer als bedoeld in artikel 1 van de WVO

Numeriek

9

2. Datum inschrijving

De datum van de daadwerkelijke aanvang waarop de leerling het onderwijs op de school volgt

Datum

8

3. Datum uitschrijving

De datum waarop de leerling is uitgeschreven

Datum

8

4. Soort onderwijs/Profiel/ Sector/Leerweg/Afdeling

elementcode, zoals opgenomen in de meest recent gepubliceerde regeling

Numeriek

4

5. Leerjaar

Het leerjaar waarin de leerling onderwijs volgt

Numeriek

1

6. Registratienummer

Het nummer van de school volgens de Basisregistratie Instellingen (BRIN)

Alfanumeriek

4

7. Vestiging

Het vestigingsnummer van de vestiging behorend bij de school conform de BRIN

Numeriek

2

8. Onderwijslocatie

De plek of de plekken waar onderwijsinstellingen het onderwijs aanbieden c.q. verzorgen.

Alfanumeriek

7

9. Onderwijsaanbieder

Een organisatie die door een bestuur c.q. bevoegd gezag is ingesteld voor het verzorgen van onderwijs.

Alfanumeriek

7

10. Indicatie bekostigbaar

De indicatie die aangeeft of een inschrijving volgens de school in aanmerking komt voor bekostiging

Alfanumeriek

1

11. Datum begin verblijf andere instelling

De datum die het begin van de uitbestedingsperiode aangeeft (inclusief).

Datum

8

12. Datum eind verblijf andere instelling

De laatste dag waarop de uitbestedingsperiode geldig is (inclusief).

Datum

8

13. BRIN verblijf andere instelling

Een unieke code voor een onderwijsinstelling waar de leerling verblijft.

Alfanumeriek

4

14. Vestiging verblijf andere instelling

Een unieke code waarmee een erkende vestiging van een onderwijsinstelling kan worden geïdentificeerd.

Alfanumeriek

6

15. Verblijfsoort

Indicatie die het soort verblijf van een leerling, die op een andere instelling zit, aangeeft.

Alfanumeriek

70

16. Experiment

De naam van het experiment waaraan de leerling in de inschrijvingsperiode deelneemt.

Alfanumeriek

70

17. Opleidingskenmerk

Kenmerk dat aangeeft welk type doorlopende leerroute (doorlopende leerroute vmbo-mbo of geïntegreerde route vmbo-basisberoepsopleiding) de leerling volgt.

Mogelijke waarden:

DLR_VMBO_MBO

GLR_VMBO_MBO

Alfanumeriek

70

18. Fase

Geeft aan in welke fase van de doorlopende leerroute de leerling zich bevindt.

Mogelijke waarden:

VO

MBO

Alfanumeriek

70

Bijlage 3. behorende bij artikel 6 van de Regeling register onderwijsdeelnemers

Te leveren basisgegevens met betrekking tot examens

Het bestuur van een onderwijsinstelling als bedoeld in de WVO of van een agrarisch opleidingscentrum als bedoeld in artikel 1.3.3 WEB, voor zover het betreft vbo, levert aan de minister op grond van artikel 6 van elke onderwijsdeelnemer die is of was ingeschreven aan die school of agrarisch opleidingscentrum de volgende basisgegevens:

en, voor zover van toepassing:

Specificatie van de basisgegevens met betrekking tot examens

Voor de specificatie in de bijlage worden de volgende definities gehanteerd:

Gegeven:

Definitie

Soort onderwijs

Het in artikel 5 van de WVO onderscheiden soort van voortgezet onderwijs dat de onderwijsdeelnemer volgt

Leerweg

theoretische leerweg als bedoeld in artikel 10 van de WVO, beroepsgerichte leerwegen als bedoeld in artikel 10b van de WVO, dan wel gemengde leerweg als bedoeld in artikel 10d van de WVO, waaronder tevens begrepen het leerwegondersteunend onderwijs als bedoeld in artikel 10e van de WVO

Sector

sector als bedoeld in de artikelen 10, derde lid, 10b, derde lid, en 10d, derde lid, van de WVO, zoals die artikelen luidden op 31 juli 2016

Afdeling

afdeling als bedoeld in artikel 10c van de WVO, zoals dat artikel luidde op 31 juli 2016

Profiel

profiel als bedoeld in artikel 10, derde lid, 10b, derde lid, 10d, derde lid, of artikel 12 van de wet

Leerjaar

leerjaar waarin de leerling op de teldatum onderwijs volgt, dan wel wat betreft het praktijkonderwijs het aantal jaren dat de leerling is ingeschreven in het praktijkonderwijs

Examenjaar

het schooljaar waarin de uitslag van het examen wordt bepaald inclusief het derde tijdvlak;

Vakken waarin examen is afgelegd

de vakken, op grond van de vakkentabel, waarin examen is afgelegd inclusief de naam van het werkstuk, de vakken of het thema waarop het werkstuk van toepassing is, de aanduiding ‘diplomavak’, het profiel-examendeel waartoe het vak gerekend wordt en de aanduiding die aangeeft of het vak een onderdeel is waarvoor het cijfer medebepalend is voor het combinatiecijfer

Cijfers van het schoolexamen

de beoordeling per onderdeel van het schoolexamen genoemd in artikel 35 van het Eindexamenbesluit VO

Beoordeling van de maatschappelijke stage

de beoordeling op grond van artikel 52, eerste lid, onderdeel f, van het Eindexamenbesluit VO

Cijfers van het centraal examen

de op grond van artikel 42, tweede lid, van het Eindexamenbesluit VO vastgestelde beoordeling per vak waarin centraal examen is afgelegd uitgesplitst per tijdvak

Eindcijfers

de beoordeling per vak op grond van artikel 47 van het Eindexamenbesluit VO alsmede het combinatiecijfer

Uitslag van het eindexamen

de uitslag vastgesteld op grond van artikel 48 van het Eindexamenbesluit VO

Registratienummer

het nummer van de school volgens BRIN, waarop de leerling op de teldatum is ingeschreven

Nevenvestiging

het bij een registratienummer van een school behorende volgnummer van de vestiging, niet zijnde de hoofdvestiging

Combinatiecijfer

het gemiddelde van de eindcijfers van de onderdelen die op grond van artikel 49, derde of vierde lid, of artikel 50, tweede lid, van het Eindexamenbesluit VO, respectievelijk artikel 26, derde of vierde lid, of artikel 26a, tweede lid, van het Staatsexamenbesluit VO zijn bepaald, dat wordt aangemerkt als het eindcijfer van één vak

Maatschappelijke stage

maatschappelijke stage, bedoeld in artikel 6f van de WVO

Gegeven

Definitie

Formaat

Lengte

1. Persoonsgebonden nummer

Het persoonsgebonden nummer als bedoeld in artikel 1 van de WVO.

Numeriek

9

2. Registratienummer

Het nummer van de school volgens de Basisregistratie Instellingen (BRIN).

Alfanumeriek

4

3. Vestiging

Het vestigingsnummer van de vestiging conform de BRIN die de uitslag van het examen bepaalt of heeft bepaald.

Numeriek

2

4. Soort onderwijs/Profiel/Sector/Leerweg/Afdeling

Elementcode, zoals opgenomen in de meest recent gepubliceerde regeling behorend bij het type onderwijs dat met het betreffende examen kan worden afgesloten.

Numeriek

4

5. Examenjaar

Het kalenderjaar waarin de uitslag is bepaald.

Numeriek

4

6. Datum uitslag examen

De datum waarop de uitslag van het examen is bepaald.

Datum

8

7. Uitslag/ indicatie examen

Een indicatie die aangeeft of een kandidaat is geslaagd of afgewezen, zich heeft teruggetrokken voor het examen dan wel dat er sprake is van een gespreid examen of deelexamen.

Alfanumeriek

Waardelijst

1

8. Titel/thema werkstuk

Titel van het werkstuk in het vwo of havo of thema van het werkstuk in het vmbo.

Alfanumeriek

150

9. Becijfering werkstuk

Indicatie die aangeeft welk cijfer is gegeven voor het werkstuk dan wel het feit dat er geen cijfer is gegeven.

Numeriek

3

10. Toepassing becijfering werkstuk

Indicatie die aangeeft of de beoordeling van het werkstuk heeft plaatsgevonden in het examenjaar waarin de Indicatie die aangeeft of de becijfering van het werkstuk heeft plaatsgevonden in het examenjaar waarin de uitslag van het examen is bepaald dan wel zal worden bepaald of de reden waarom er geen sprake is van een becijfering in het betreffende examenjaar.

Alfanumeriek

Waardelijst

1

11. Toepassing beoordeling maatschappelijke stage

De beoordeling van de maatschappelijke stage indien de kandidaat hiervoor tenminste de kwalificatie voldoende of goed heeft behaald en de stage een duur van ten minste 30 uur heeft gehad

Alfanumeriek Waardelijst

1

Specificatie basisgegevens voor vakken

12. Examenvak

Aanduiding van een vak waarin examen is afgelegd dan wel zal worden afgelegd conform de vakkentabel.

Numeriek

3

13. Diplomavak

Indicatie die aangeeft of het resultaat of de beoordeling voor het vak is meegenomen bij de vaststelling van de uitslag van het examen.

Boolean (J of N)

1

14. Indicatie combinatiecijfer

Indicatie die aangeeft dat het cijfer van het vak medebepalend is voor het combinatiecijfer.

Boolean (J of N)

1

15. Examendeel

De aanduiding van het examendeel waartoe het vak behoort: gemeenschappelijk deel, profieldeel of vrij deel.

Alfanumeriek

Waardelijst

1

16. Toepassing resultaat/beoordeling examenvak

Indicatie die aangeeft of de beoordeling dan wel het resultaat voor het vak heeft plaatsgevonden in het schooljaar waarin de uitslag van het examen is bepaald dan wel zal worden bepaald of de reden waarom er geen sprake is van een beoordeling in het betreffende schooljaar.

Alfanumeriek

Waardelijst

1

17. Indicatie werkstuk

Indicatie of het werkstuk betrekking heeft op het vak.

Boolean (J of N)

1

18. Niveau

Een aanduiding van het niveau waarop voor het vak examen is gedaan dan wel zal worden gedaan.

Alfanumeriek

Waardelijst

3

19. Beoordeling schoolexamen

Indicatie die aangeeft welke beoordeling is gegeven voor het vak tijdens het schoolexamen dan wel het feit dat er geen beoordeling is gegeven.

Alfanumeriek

Waardelijst

1

20. Beoordeling maatschappelijke stage

Indicatie die aangeeft welke beoordeling is gegeven voor de maatschappelijke stage.

Alfanumeriek Waardelijst

1

21. Cijfer schoolexamen

Het cijfer zoals vastgesteld voor het vak op basis van de resultaten voor dat vak tijdens het schoolexamen.

Numeriek

3

22. Cijfer CE-1

Het cijfer zoals vastgesteld voor het vak op basis van de resultaten voor dat vak tijdens het eerste tijdvak van het centraal examen.

Numeriek

3

23. Cijfer CE-2

Het cijfer zoals vastgesteld voor het vak op basis van de resultaten voor dat vak tijdens het tweede tijdvak van het centraal examen.

Numeriek

3

24. Eindcijfer

Het eindcijfer voor het vak zoals vastgesteld op basis van de resultaten behaald tijdens het schoolexamen en het centraal examen gedurende het eerste tijdvak.

Numeriek

2

25. Combinatiecijfer

Het gemiddelde van de eindcijfers van de onderdelen die op grond van artikel 49, derde of vierde lid, of 50, tweede lid, van het Eindexamenbesluit VO, respectievelijk artikel 26 derde of vierde lid, of 26a, tweede lid, van het Staatsexamenbesluit VO zijn bepaald, dat wordt aangemerkt als het eindcijfer van één vak.

Numeriek

2

26. Cijfer cijferlijst

Het cijfer voor het vak zoals vermeld op de cijferlijst.

Numeriek

2

27. Verwezen naar herkansing

Indicatie die aangeeft of de examenkandidaat voor het betreffende vak is verwezen naar een herkansing.

Boolean (J of N)

1

28. Certificaat

Indicatie die aangeeft of voor het vak een certificaat is behaald.

Boolean (J of N)

1

Bijlage 4. behorende bij artikel 9 en 10 van de Regeling register onderwijsdeelnemers

De bijlage bestaat uit de volgende onderdelen:

 • A. Het te leveren registratienummer van de onderwijsinstelling of, indien van toepassing, het onderdeel daarvan waar de onderwijsdeelnemer onderwijs volgt en de specificatie van die gegevens. Deze specificatie geldt zowel voor onderwijsdeelnemers aan beroepsopleidingen als onderwijsdeelnemers aan opleidingen voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo).

 • B. De levering van het persoonsgebonden nummer en basisgegevens met betrekking tot de identificatie van de onderwijsdeelnemer) en de specificatie van die gegevens. Deze specificatie geldt eveneens zowel voor onderwijsdeelnemers beroepsonderwijs als onderwijsdeelnemers aan opleidingen voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo).

 • C. De te leveren basisgegevens met betrekking tot de inschrijving en resultaten voor het beroepsonderwijs en de specificatie van die gegevens.

 • D. De te leveren basisgegevens met betrekking tot de inschrijving en de resultaten voor het voortgezet algemeen volwassenonderwijs en de specificatie van die gegevens

 • E. De te leveren basisgegevens met betrekking tot de inschrijving en resultaten van de onderwijsdeelnemers aan opleidingen beroepsonderwijs betreffende experimenten doorlopende leerlijnen vmbo-mbo en gecombineerde leerweg bol-bbl.

In de bijlage met gegevens worden onder andere de volgende Formaten gehanteerd:

 • In geval van een boolean (dat is een gegeven dat slechts twee waarden aan kan nemen) kunnen uitsluitend de waarden ‘J’ (ja) en ‘N’ (nee) (hoofdletters) worden gehanteerd.

 • In geval van een datum dient het masker EEJJMMDD (eeuw-jaar-maand-dag) te worden gehanteerd voor uitsluitend bestaanbare data, tenzij anders vermeld. Voor geboortedata kan hiervan worden afgeweken mits sprake is van een geaccepteerde geboortedatum.

A. Basisgegevens van de instellingen en de specificatie van dat gegeven

Te leveren basisgegevens van de instelling

Het bestuur van een onderwijsinstelling als bedoeld in de WEB levert van iedere onderwijsdeelnemer die is of was ingeschreven aan die onderwijsinstelling aan de minister op grond van artikel 9 en 10 het volgende basisgegeven:

Specificatie van basisgegevens van de instelling

Gegeven

Definitie

Formaat

Lengte

BRIN-nummer

De code waaronder een onderwijsinstelling is geregistreerd in de Basisregistratie Instellingen.

Alfanumeriek

4

Onderwijslocatie

De plek of de plekken waar onderwijsinstellingen het onderwijs aanbieden c.q. verzorgen.

Alfanumeriek

7

Onderwijsaanbieder

Een organisatie die door een bestuur c.q. bevoegd gezag is ingesteld voor het verzorgen van onderwijs.

Alfanumeriek

7

Toelichting bij de gegevens

Brin-nummer

Als referentietabel dient de door DUO gehanteerde codering in de Basisregistratie Instellingen (BRIN) te worden gehanteerd.

Onderwijslocatie

Onder onderwijslocatie wordt een plek verstaan waar een leerling of student zich inschrijft voor een bepaalde opleiding. Die plek is vaak een gebouw (bijv. een basisschool) maar kan ook een terrein zijn waarop meerdere gebouwen tezamen de onderwijslocatie vormen (bijv. een campus). Voorts is van belang de toevoeging in de definitie dat het gaat om waar ‘onderwijs wordt aangeboden’. Het kan zijn dat een onderwijsaanbieder meerdere locaties in gebruik heeft om onderwijs daadwerkelijk te kunnen geven, denk maar aan de gymzaal, het sportveld of tijdelijke huur van een verdieping in een bedrijfspand. Die locaties zijn niet nodig om te registreren (maar voor de onderwijsaanbieder zelf uiteraard wel voor de eigen interne facilitaire processen, zoals roostering).

Onderwijsaanbieder

Het begrip onderwijsaanbieder is zo gekozen dat alle sectoren het kunnen gebruiken als generieke aanduiding. Waar bestaande aanduidingen ‘last’ hebben van verschillende interpretaties van bepaalde begrippen afhankelijk van welke invalshoek men er naar kijkt, is Onderwijsaanbieder eenduidig te typeren. Een Onderwijsaanbieder kan opleidingen aanbieden op meerdere Onderwijslocaties. In het ho en mbo komt dat heel veel voor, in het vo en po zie je dit minder terug, maar ook in het vo kom je bijvoorbeeld regelmatig Onderwijsaanbieders (‘scholen”) tegen die de onderbouw en de bovenbouw op aparte locaties aanbieden.

B. Te leveren basisgegevens met betrekking tot identificatie van de onderwijsdeelnemer en specificatie van die gegevens

Het bestuur van een onderwijsinstelling als bedoeld in de WEB, levert van iedere onderwijsdeelnemer die is of was ingeschreven aan die onderwijsinstelling aan de minister op grond van artikel 9 en 10 de volgende basisgegevens:

Specificatie basisgegevens met betrekking tot de identificatie

Gegeven

Definitie

Formaat

Lengte

Persoonsgebonden nummer

Het persoonsgebonden nummer als bedoeld in artikel 1.1.1, onderdeel y, van de WEB.

Alfanumeriek

9

Geslacht

De aanduiding of de onderwijsdeelnemer een man, vrouw is, dan wel het geslacht onbekend is.

Alfanumeriek

1

Geboortedatum

De datum waarop de onderwijsdeelnemer geboren is.

Datum

8

Postcode van de woonplaats

Het numerieke gedeelte van de postcode van het woonadres van de onderwijsdeelnemer.

Alfanumeriek

4

Land

De aanduiding van het land van het woonadres van de onderwijsdeelnemer.

Alfanumeriek

4

Toelichting bij gegevens

Persoonsgebonden nummer:

Dit is of het Burgerservicenummer of het door de DUO alternatief toegekende onderwijsnummer.

Geslacht

Mogelijke waarden:

M

Mannelijk

V

Vrouwelijk

O

Onbekend

Postcode van de woonplaats:

PostNL postcodetabel.

Land:

Als referentietabel dient de landentabel zoals gehanteerd door de basisregistratie personen te worden gehanteerd. De tabel zal door DUO beschikbaar worden gesteld op https://www.duo.nl/zakelijk/.

C. De te leveren basisgegevens met betrekking tot de inschrijving en examens en specificatie van die gegevens voor het beroepsonderwijs

Basisgegevens met betrekking tot de inschrijving:

Het bestuur van een onderwijsinstelling als bedoeld in de WEB, levert van iedere onderwijsdeelnemer die is of was ingeschreven aan die onderwijsinstelling aan de minister op grond van artikel 9 de volgende basisgegevens met betrekking tot de inschrijving:

Met dien verstande dat het bestuur van een onderwijsinstelling bedoeld in artikel 1.4.1 WEB, die een niet door het Rijk bekostigde beroepsopleiding verzorgt, ingevolge artikel 2, tweede lid, onderdeel c, van het besluit de volgende basisgegevens met betrekking tot de inschrijving niet hoeft te leveren:

Basisgegevens met betrekking tot de examens:

Het bestuur van een onderwijsinstelling als bedoeld in de WEB, levert van iedere onderwijsdeelnemer die is of was ingeschreven aan die onderwijsinstelling aan de minister op grond van artikel 10 de volgende basisgegevens met betrekking tot de resultaten:

Specificatie basisgegevens met betrekking tot de inschrijving en examens

Gegeven

Definitie

Formaat

Lengte

 

Inschrijvingsvorm

De hoedanigheid waarin de onderwijsvolger zich heeft aangemeld (student of extraneus).

Alfanumeriek

2

 

Inschrijvingsvolgnummer

Een door het aanleverpunt aan de inschrijving toegekend volgnummer ten behoeve van registratie in het register onderwijsdeelnemers.

Alfanumeriek

20

Gevolgde opleiding

De Crebo-code van de kwalificatie, het kwalificatiedossier of het opleidingsdomein waarvoor de onderwijsdeelnemer is ingeschreven.

Alfanumeriek

5

 

Leerweg

De aanduiding van de leerweg waarlangs de onderwijsdeelnemer de opleiding volgt.

Alfanumeriek

6

 

Intensiteit

Indicatie waarmee de instelling aangeeft of de onderwijsdeelnemer diens opleiding in voltijds- of deeltijdonderwijs volgt, dan wel extraneus is.

Alfanumeriek

2

 

Datum inschrijving

De datum waarop de onderwijsovereenkomst dan wel de examenovereenkomst van de onderwijsdeelnemer van kracht wordt of werd.

Datum

8

 

Geplande datum uitschrijving

De laatste datum waarop de inschrijving actief zal zijn of gepland was actief te zijn.

Datum

8

Werkelijke datum uitschrijving

De laatste datum waarop de inschrijving daadwerkelijk actief was.

Datum

8

M

Niveau

Het niveau van de gevolgde opleiding bij een inschrijving voor een opleidingsdomein of kwalificatiedossier.

Alfanumeriek

1

Extra ondersteuning

De registratie van de data dat de onderwijsdeelnemer met een handicap of chronische ziekte extra ondersteuning krijgt bij het volgen van zijn opleiding, zoals opgenomen in de onderwijsovereenkomst, bedoeld in artikel 8.1.3 van de WEB. De begin- en einddatum worden geregistreerd.

Datum

8

BPV-volgnummer

Een door het aanleverpunt aan de praktijkovereenkomst toegekend volgnummer, ten behoeve van registratie in het register onderwijsdeelnemers.

Numeriek

2

Afsluitdatum beroepspraktijkvorming (BPV)

De datum waarop de praktijkovereenkomst is afgesloten.

Datum

8

 

Datum begin BPV

De datum waarop de beroepspraktijkvorming aanvangt.

Datum

8

 

Geplande datum einde BPV

De datum waarop de beroepspraktijkvorming zal worden beëindigd of beoogd was te eindigen.

Datum

8

 

Werkelijke datum einde BPV

De datum waarop de beroepspraktijkvorming daadwerkelijk werd beëindigd.

Datum

8

 

Leerbedrijf

De code van het leerbedrijf, waar de onderwijsdeelnemer de beroepspraktijkvorming zal volgen, volgt of heeft gevolgd.

Alfanumeriek

9

 

Omvang BPV

Het totaal aantal uren van de beroepspraktijkvorming.

Numeriek

4

 

Het deel van de opleiding waarop de beroepspraktijkvormingsovereenkomst (bpvo) betrekking heeft

De Crebo-code van het opleidingsdomein, het kwalificatiedossier, de kwalificatie of het keuzedeel waarop de bpvo betrekking heeft.

Alfanumeriek

5

 

Behaalde kwalificatie

De Crebo-code van de kwalificatie waarvan de onderwijsdeelnemer het examen met goed gevolg heeft afgesloten.

Alfanumeriek

5

 

Datum kwalificatie behaald

De datum waarop de onderwijsdeelnemer het examen van de kwalificatie met goed gevolg heeft afgesloten, zoals vastgesteld door de examencommissie.

Datum

8

 

Indicatie bekostigbaar

De indicatie waarmee de instelling aangeeft of de inschrijving voor bekostiging in aanmerking mag komen.

Alfanumeriek

1

 

Datum ingang indicatie bekostigbaar inschrijving

De datum vanaf wanneer de indicatie bekostiging inschrijving geldt.

Datum

8

 

Indicatie bekostigbaar diploma

De indicatie waarmee de instelling aangeeft of een behaald diploma voor bekostiging in aanmerking mag komen.

Alfanumeriek

1

 

Reden uitstroom

De code van de reden van uitstroom van de onderwijsdeelnemer.

Alfanumeriek

2

 

Waardering instellingsexamen Nederlandse taal 2F

Het resultaat van het instellingsexamen voor Nederlandse taal 2F

N

3

 

Waardering instellingsexamen Nederlandse taal 3F

Het resultaat van het instellingsexamen voor Nederlandse taal 3F

N

3

 

Waardering centraal examen Nederlandse taal 2F

Het resultaat dat voor het centraal examen is behaald

N

3

 

Waardering centraal examen Nederlandse taal 3F

Het resultaat dat voor het centraal examen is behaald

N

3

 

Eindwaardering Nederlandse taal 2F

Het eindresultaat voor Nederlandse taal 2F

N

2

 

Eindwaardering Nederlandse taal 3F

Het eindresultaat voor Nederlandse taal 3F

N

2

 

Eindwaardering Engels mbo-4

De eindwaardering van het generieke examenonderdeel Engels, voor zover het een mbo-4 opleiding betreft

Numeriek

2

 

Keuzedeel

De Crebo-code van het geëxamineerde keuzedeel

Alfanumeriek

5

 

Examenresultaat keuzedeel

Behaald of niet behaald

Waardelijst

12

 

Datum examenresultaat keuzedeel

De datum van de vaststelling van het examenresultaat door de examencommissie.

Datum

8

 

Certificaat voor behaald keuzedeel

Certificaat wel of niet uitgereikt

Boolean

1

 

Onderdeel van kwalificatie

De Crebo-code van het behaalde onderdeel van de kwalificatie

Alfanumeriek

5

 

Datum examenresultaat behaald onderdeel van kwalificatie

De datum van de vaststelling van het examenresultaat door de examencommissie

Datum

8

 

Certificaat voor behaald onderdeel van kwalificatie

Certificaat wel of niet uitgereikt

Boolean

1

 

Leerroute

Kenmerk dat aangeeft welk type doorlopende leerroute (doorlopende leerroute vmbo-mbo of geïntegreerde route vmbo-basisberoepsopleiding) de student volgt.

Mogelijke waarden:

DLR_VMBO_MBO

GLR_VMBO_MBO

Alfanumeriek

70

 

Fase

Geeft aan in welke fase van de doorlopende leerroute de student zich bevindt.

Mogelijke waarden:

VO

MBO

Alfanumeriek

70

 

Toelichting bij de gegevens

De in deze bijlage genoemde gegevens die de instelling aan DUO moet verstrekken, dienen overeen te komen met de in de onderwijsovereenkomst (met inbegrip van de wijzigingen van die onderwijsovereenkomst) of – in geval van een student die is ingeschreven als extraneus – de in de examenovereenkomst vermelde gegevens.

Bovenstaande is niet meer – zoals voorheen – bij gegevens in de kolom Definitie aangegeven. De definities van de volgende gegevens zijn daarop aangepast:

 • gevolgde opleiding;

 • leerweg;

 • intensiteit;

 • datum inschrijving; en

 • geplande datum uitschrijving.

De in deze bijlage genoemde gegevens betreffende de beroepspraktijkvorming (BPV) die de instelling aan DUO moet verstrekken, dienen overeen te komen met de in praktijkovereenkomst vermelde gegevens.

Gevolgde opleiding

De verstrekking van de Crebo-code van de kwalificatie, het kwalificatiedossier of het opleidingsdomein waarvoor de onderwijsdeelnemer is ingeschreven. De code is aangegeven in het door DUO beheerde Centraal register beroepsonderwijs (hierna: Crebo) op de internetsite van DUO.

Vanaf 1 augustus 2012 is inschrijving in eindtermgerichte opleidingen in het eerste leerjaar niet meer mogelijk (en vanaf 1 augustus 2013 niet meer in het tweede leerjaar enzovoort).

Leerweg

In geval van inschrijvingen voor een eindtermgerichte opleiding zijn mogelijke waarden en de bijbehorende betekenis:

BBL

Beroepsbegeleidende leerweg

BOL

Beroepsopleidende leerweg

OVO

Overig onderwijs

ODT

Overig onderwijs niet-diploma gericht

In geval van inschrijving voor een kwalificatie of kwalificatiedossier behorende tot de nieuwe beroepsgerichte kwalificatiestructuur zijn de mogelijke waarden en de bijbehorende betekenis:

BBL

Beroepsbegeleidende leerweg

BOL

Beroepsopleidende leerweg

In geval van inschrijving voor een opleidingsdomein is de mogelijke waarde en de bijbehorende betekenis:

BOL

Beroepsopleidende leerweg

Het leertraject OVO wordt gebruikt voor inschrijvingen aan de zogenaamde ‘Derde Leerweg’ zoals die bestaat naast BOL en BBL. OVO staat voor Overig Onderwijs. Het gaat hier per definitie om niet-bekostigd onderwijs, maar wel diploma-gericht. Dit onderwijs kan wel aan een bekostigde instelling aangeboden worden, maar dat gebeurt dan in een niet bekostigde vorm. Er wordt ook wel gesproken over contract-onderwijs.

Het leertraject ODT is een combinatie van Overig Onderwijs in de intensiteit ‘deeltijd’. Het gaat daarmee dus om niet-bekostigd onderwijs, maar is niet diploma-gericht. De inschrijving is gericht op het behalen van een certificaat. Daarmee onderscheidt het zich van de OVO inschrijvingen die wel diploma-gericht zijn.

Intensiteit

Mogelijke waarden en de bijbehorende betekenis zijn:

DT

Deeltijd

VT

Voltijd

EX

Extraneus

De gegevens ‘leerweg’ en ‘intensiteit’ moeten worden aangeleverd door de onderwijsinstelling in de gegevensset van de inschrijving. Deze gegevens worden aangeleverd als een gecombineerd gegeven dat ‘Leertraject’ wordt genoemd. De technische uitwerking van dit gegeven (zoals beschreven in het PvE) is dat het leertraject alleen kan zijn opgebouwd uit de combinatie van leerweg en intensiteit. Er kunnen geen andere gegevens aan het leertraject worden toegevoegd.

De leertrajecten zijn in het PvE uitgewerkt zoals hieronder opgenomen. Daarbij moet opgemerkt worden dat bij een aantal leertrajecten een einddatum is geregistreerd (31-07-2016) omdat deze sinds de implementatie van Doorontwikkelen BRON MBO niet meer gebruikt worden. In de Regeling register onderwijsdeelnemers zijn deze nu ook verwijderd.

Leertraject

Waarde

Betekenis

Datum begin

Datum einde (tot en met)

BOL

Beroepsopleidende leerweg

01-08-1997

 

BOL_DT

Beroepsopleidende leerweg in deeltijd

01-08-1997

 

BBL

Beroepsbegeleidende leerweg

01-08-1997

 

CBL

Gecombineerde begeleidende leerweg

01-08-1997

31-07-2016

CBL_DT

Gecombineerde begeleidende leerweg in deeltijd

01-08-1997

31-07-2016

COL

Gecombineerde opleidende leerweg

01-08-1997

31-07-2016

COL_DT

Gecombineerde opleidende leerweg in deeltijd

01-08-1997

31-07-2016

OVO

Overig onderwijs

01-08-1997

 

EX

Extraneus

01-08-1997

 

ODT

Overig onderwijs niet-diploma gericht

01-01-2019

 

Werkelijke datum uitschrijving

Indien een diploma wordt behaald, dient de ‘Werkelijke datum uitschrijving’ gelijk te zijn aan de ‘Datum kwalificatie behaald’.

Niveau

De verstrekking van dit gegeven is verplicht bij een inschrijving voor een opleidingsdomein of een kwalificatiedossier. Bij een inschrijving voor een kwalificatie hoeft de instelling het niveau niet te verstrekken, omdat DUO dit gegeven zelf afleidt uit de kwalificatie (code).

In geval van inschrijving voor een kwalificatiedossier zijn mogelijke waarden en de bijbehorende betekenis:

1

mbo niveau 1 (entree- of assistentopleiding)

2

mbo niveau 2 (basisberoepsopleiding)

3

mbo niveau 3 (vakopleiding)

4

mbo niveau 4 (middenkaderopleiding, specialistenopleiding)

In geval van inschrijving voor een opleidingsdomein zijn mogelijke waarden en de bijbehorende betekenis:

2

mbo niveau 2 (basisberoepsopleiding)

3

mbo niveau 3 (vakopleiding)

4

mbo niveau 4 (middenkaderopleiding, specialistenopleiding)

Extra ondersteuning

Dit betreft alle onderwijsdeelnemers met een handicap of chronische ziekte aan wie de instelling extra ondersteuning biedt voor het volgen van hun opleiding, zoals opgenomen in de onderwijsovereenkomst. Het gaat om de data waarop een onderwijsdeelnemer extra ondersteuning krijgt vanwege de gehandicapt of chronische ziekte. De data van het begin van de extra ondersteuning en het einde van de extra ondersteuning worden geregistreerd.

Leerbedrijf

De code van het leerbedrijf is aangegeven in het register code leerbedrijven mbo dat is te raadplegen op de site www.stagemarkt.nl.

Uitsluitend leerbedrijven met een gunstige beoordeling van de Samenwerkingsorganisatie beroepsonderwijs bedrijfsleven zijn bevoegd tot het verzorgen van de beroepspraktijkvorming. Op het moment dat een leerbedrijf wordt erkend als leerbedrijf in de zin van de Wet educatie en beroepsonderwijs, wordt eenmalig de zogenoemde code leerbedrijf toegekend aan het leerbedrijf. Vervolgens verandert deze code niet, dus ook niet bij verhuizing.

Behaalde kwalificatie

Vermelding van de Crebo-code van de kwalificatie zoals opgenomen in Crebo dat op de internetsite van DUO staat. De kwalificatie dient voor te komen in Crebo. De behaalde kwalificatie kan betrekking hebben op een kwalificatiedossier gerichte opleiding of op een eindtermgerichte opleiding. De ‘Behaalde kwalificatie’ betreft een examengegeven.

Indicatie bekostigbaar inschrijving

Mogelijke waarden en de bijbehorende betekenis zijn:

J

Ja

N

Nee

De Indicatie bekostigbaar inschrijving is een zogenoemd periode-gegeven. Dat betekent dat het voor een bepaalde periode geldt en dat voor een andere periode een andere waarde kan gelden. Bij dit gegeven hoort dus een datum vanaf wanneer het geldig is, de Datum ingang indicatie bekostiging inschrijving. Door een nieuwe waarde met een nieuwe datum op te geven, wordt de oude waarde automatisch beëindigd. De oude gegevens blijven echter wel beschikbaar. Hiermee is de indicator gekoppeld aan bepaalde teldata: 1 oktober en 1 februari. Als de waarde J is en de datum op of voor 1/10 valt (en de indicator niet gewijzigd wordt) telt de inschrijving mee op beide teldata. Als de indicator op 1/10 N is en tussen 2/10 en 1/2 (inclusief de grenzen) op J gezet wordt, telt de inschrijving alleen op de tweede datum mee. Als dat na 1/2 gebeurt, telt deze in het geheel niet mee.

Indicatie bekostigbaar diploma

Mogelijke waarden en de bijbehorende betekenis zijn:

J

Ja

N

Nee

Reden uitstroom

Mogelijke waarden en de bijbehorende betekenis zijn:

J

Ja

N

Nee

Reden uitstroom

Mogelijke waarden en de bijbehorende betekenis zijn:

 • 01 Persoonsgebonden, geen invloed

 • 02 Persoonsgebonden, geen invloed op oorzaak, wel opvang

 • 03 Instellingsgebonden factoren

 • 04 Studie- en beroepskeuze gebonden factoren

 • 05 Arbeidsmarkt- en (externe) omgevingsfactoren

 • 06 Zonder diploma, maar wel succesvol

 • 07 Onbekend

 • 08 Geen uitval

 • 09 Niet voldaan aan betalingsverplichting

Keuzedelen

Het resultaat op alle geëxamineerde keuzedelen wordt aan het register onderwijsdeelnemers geleverd op het moment van de aanlevering van de diplomagegevens of bij uitschrijving zonder dat een diploma is behaald. Dit geldt voor alle keuzedelen die onder de keuzedeelverplichting vallen en voor de eventuele extra keuzedelen. Bij vrijstelling voor een eerder behaald keuzedeel wordt het eerder verkregen examenresultaat aan het register onderwijsdeelnemers geleverd. Informatie over de vrijstelling wordt niet aan het register onderwijsdeelnemers geleverd.

Als ‘datum behaald’ geldt de einddatum van de opleiding. Dat is óf de datum van diplomering óf de datum van de uitschrijving bij ongediplomeerde uitstroom.

Keuzedelen waaraan een certificaat is verbonden

Op basis van artikel 7.2.3, eerste lid, van de WEB kunnen door de minister certificaten worden verbonden aan een keuzedeel of keuzedelen. Deze certificaten mogen alleen worden uitgereikt bij uitschrijving van de student zonder dat een diploma is behaald. In dat geval wordt naast de gegevens over de keuzedelen ook aan het register onderwijsdeelnemers geleverd dat er een certificaat is uitgereikt. Als een keuzedeel wordt behaald als onderdeel van een opleiding waarvoor wel een diploma wordt uitgereikt, dan wordt dit behaalde keuzedeel vermeld op het diploma en wordt er geen certificaat uitgereikt voor het keuzedeel.

Onderdelen van kwalificaties waaraan een certificaat is verbonden

Op basis van artikel 7.2.3, eerste lid, van de WEB kunnen er door de minister certificaten worden verbonden aan onderdelen van een kwalificatie of kwalificaties. In het geval de kwalificatie onderdelen bevat waaraan op basis van dit artikel een certificaat is verbonden worden gegevens over deze onderdelen aan het register onderwijsdeelnemers geleverd bij de examengegevens. Het kan hierbij gaan om behaalde onderdelen van een kwalificatie als deel van zowel een opleiding die met een diploma is afgesloten, als een opleiding die niet met een diploma is afgesloten. Bij het behalen van het diploma wordt op het moment van aanlevering van de diplomagegevens gelijktijdig aan register onderwijsdeelnemers geleverd dat de onderdelen van de kwalificatie zijn behaald waaraan een certificaat is verbonden. Hierbij wordt dan tevens aangeleverd dat er geen certificaat is uitgereikt (aangezien er immers een diploma is uitgereikt). In het geval het diploma niet wordt behaald, maar wel het betreffende onderdeel van de kwalificatie, wordt informatie over dit onderdeel van de kwalificatie aangeleverd aan het register onderwijsdeelnemers, waaronder dat het certificaat daadwerkelijk is uitgereikt.

Als datum behaald geldt de einddatum van de opleiding. Dat is óf de datum van diplomering óf de datum van de uitschrijving zonder diploma.

Beroepspraktijkvorming (bpv)

Bij de bpv-gegevens worden vanaf 1 augustus 2016 ook de Crebo-code van het opleidingsdomein, het kwalificatiedossier, de kwalificatie, het keuzedeel of de keuzedelen waarop de beroepspraktijkvormingovereenkomst (bpvo) betrekking heeft, aan het register onderwijsdeelnemers geleverd. Deze codes zijn gelijk aan de codes die vermeld staan op de bpvo (of het addendum daarop).

D. De te leveren basisgegevens met betrekking tot de inschrijving en resultaten en specificatie van die gegevens van onderwijsdeelnemers aan het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs

Basisgegevens met betrekking tot de inschrijving:

Het bestuur van een onderwijsinstelling als bedoeld in de WEB levert van iedere onderwijsdeelnemer die is of was ingeschreven aan die onderwijsinstelling aan de minister op grond van artikel 9 de volgende basisgegevens met betrekking tot de inschrijving:

Met dien verstande dat het bestuur van een onderwijsinstelling bedoeld in artikel 1.4a.1 WEB, die een niet door het Rijk bekostigde opleiding vavo verzorgt, ingevolge artikel 2, tweede lid, onderdeel b, van het besluit de volgende basisgegevens met betrekking tot de inschrijving niet hoeft te leveren:

Basisgegevens met betrekking tot de examens:

Het bestuur van een onderwijsinstelling als bedoeld in de WEB levert van iedere onderwijsdeelnemer die is of was ingeschreven aan die onderwijsinstelling aan de minister op grond van artikel 10 de volgende basisgegevens met betrekking tot examens:

Specificatie basisgegevens met betrekking tot de inschrijving en examens

Gegeven

Definitie

Formaat

Lengte

Inschrijvingsvorm

De hoedanigheid waarin de onderwijsvolger zich heeft aangemeld (vavo-student of extraneus)

Alfanumeriek

2

Inschrijvingsvolgnummer

Een door het aanleverpunt aan de inschrijving toegekend volgnummer ten behoeve van registratie in het register onderwijsdeelnemers.

Alfanumeriek

3

Gevolgde opleiding

De aanduiding van de opleiding waarvoor de onderwijsdeelnemer zich heeft ingeschreven, zoals vastgelegd in de onderwijsovereenkomst.

Alfanumeriek, Referentietabel

5

Datum inschrijving

De datum waarop de onderwijsovereenkomst dan wel de examenovereenkomst van de onderwijsdeelnemer van kracht wordt of werd, zoals vermeld in de onderwijsovereenkomst dan wel de examenovereenkomst.

Datum

8

Geplande datum uitschrijving

De laatste datum waarop de inschrijving actief zal zijn of gepland was actief te zijn, zoals vermeld in de onderwijsovereenkomst dan wel de examenovereenkomst.

Datum

8

Werkelijke datum uitschrijving

De laatste datum waarop de inschrijving daadwerkelijk actief was.

Datum

8

Hoogste vooropleiding

De aanduiding van de hoogst genoten opleiding door de onderwijsdeelnemer bij aanvang van de opleiding in relatie tot de te volgen opleiding.

Alfanumeriek, Referentietabel

2

Examen

De aanduiding van het VAVO-examen dat de onderwijsdeelnemer beoogt af te leggen of afgelegd heeft.

Alfanumeriek, Referentietabel

4

Examenjaar

Het kalenderjaar waarin werd of wordt beoogd de uitslag van het examen vast te stellen.

Numeriek

4

Datum uitslag examen

De datum waarop de uitslag van het examen is vastgesteld dan wel is geconstateerd dat een uitslag niet is vast te stellen.

Datum

8

Uitslag examen

De aanduiding waarmee wordt aangegeven met welk gevolg het examen is afgerond dan wel om welke reden geen uitslag is vast te stellen.

Alfanumeriek, Waardelijst

1

Titel/thema werkstuk

De titel van het profielwerkstuk of het thema van het sectorwerkstuk.

Alfanumeriek

150

Beoordeling werkstuk

De aanduiding van de beoordeling die de onderwijsdeelnemer voor het werkstuk heeft gekregen.

Alfanumeriek

1

Toepassing beoordeling werkstuk

De aanduiding die aangeeft of de beoordeling van het werkstuk heeft plaatsgevonden in het examenjaar dan wel de reden waarom dit niet het geval is.

Alfanumeriek

1