Controlevoorschriften Ziektewet 2020

Geraadpleegd op 26-03-2023.
Geldend van 12-06-2020 t/m heden

Controlevoorschriften Ziektewet 2020

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,

Gelet op artikel 39, tweede lid, van de Ziektewet;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. verzekerde: degene die op grond van de Ziektewet verzekerd is en ten aanzien van wie het UWV een aangifte of melding heeft ontvangen dat hij ongeschikt is tot het verrichten van zijn arbeid als gevolg van ziekte als bedoeld in artikel 19 van de Ziektewet;

 • b. verzekeringsarts of arts: een arts, werkzaam voor het UWV, die staat ingeschreven in het BIG-register;

 • c. woonadres: adres als bedoeld in artikel 1.1, aanhef en onder o, van de Wet basisregistratie personen;

 • d. correspondentieadres: een door betrokkene gekozen adres voor het ontvangen van post die afwijkt van het woonadres.

 • e. verblijfsadres: een door betrokkene gekozen adres waar hij of zij daadwerkelijk verblijft als het adres afwijkt van het woonadres.

Artikel 2. Adreswijziging doorgeven

 • 1 De verzekerde meldt een wijziging in het correspondentieadres uiterlijk op de tweede dag na de wijziging aan het UWV.

 • 2 De verzekerde meldt een wijziging van het woon- of verblijfsadres naar of in het buitenland uiterlijk twee weken tevoren aan het UWV.

Artikel 3. Controle en bereikbaarheid

 • 1 De verzekerde vult op verzoek van het UWV een vragenlijst in omtrent de reden van ziekmelding en zorgt dat deze vragenlijst binnen een kalenderweek in bezit van het UWV is.

 • 2 De verzekerde geeft gevolg aan de aanwijzing van het UWV om gedurende een bepaalde periode telefonisch bereikbaar te zijn, of op bepaalde tijdstippen telefonisch contact met het UWV op te nemen.

 • 3 De verzekerde meldt een wijziging van zijn telefoonnummer uiterlijk op de tweede dag na de wijziging aan het UWV.

 • 4 De verzekerde die in het buitenland woont of verblijft, houdt zich tot het eerste contact telefonisch bereikbaar op de in het betreffende land geldende tijdzone tussen 09.00 en 18.00 uur op het op het aanvraagformulier aangegeven telefoonnummer.

Artikel 4. Verschijnen op het spreekuur

 • 1 De verzekerde die in Nederland verblijft, geeft gevolg aan een oproep om te verschijnen op het spreekuur van de (verzekerings)arts of een andere medewerker van het UWV.

 • 2 De verzekerde die buiten Nederland verblijft, geeft gevolg aan een oproep om te verschijnen op het spreekuur van een door het UWV aangewezen arts in het land waar hij verblijft.

 • 3 De verzekerde die verhinderd is om te voldoen aan een oproep als bedoeld in het eerste of tweede lid, deelt dit onverwijld mee aan het UWV, onder opgave van de oorzaak van de verhindering.

Artikel 5. Medische verklaring

De verzekerde die buiten Nederland verblijft, verstrekt op verzoek van het UWV verklaringen van behandelend artsen omtrent de aard van de ziekte, de behandeling, de prognose en de beperkingen voor het verrichten van arbeid.

Artikel 6. Niet hervatten ondanks hersteldverklaring

De verzekerde die op de dag met ingang waarvan de (verzekerings)arts hem geschikt heeft geacht zijn arbeid te verrichten, meent niet tot hervatting in staat te zijn, deelt dit onverwijld telefonisch mee aan het UWV. Hij volgt de aanwijzingen op die hem in verband met de verzuimcontrole worden gegeven.

Artikel 7. Overdracht aan buitenlands orgaan

Het UWV kan de taken betreffende de verzuimcontrole en- begeleiding van de buiten Nederland verblijvende verzekerde geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, overdragen aan het bevoegde sociale verzekeringsorgaan van het land waar de verzekerde verblijft. De verzekerde is verplicht de voorschriften en aanwijzingen van dit sociale verzekeringsorgaan met betrekking tot deze controle en begeleiding op te volgen vanaf het moment dat hij van de overdracht in kennis is gesteld.

Artikel 9. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 10. Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Controlevoorschriften Ziektewet 2020.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Amsterdam, 28 april 2020

A. Paling

Voorzitter Raad van bestuur

Naar boven