Besluit inwilliging AVV-verzoek varkenshouderijsector

Geraadpleegd op 16-07-2024.
Geldend van 23-05-2020 t/m heden

Besluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 24 april 2020, nr. 19135433, houdende inwilliging AVV-verzoek varkenshouderijsector

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Gelet op de artikelen 164 en 165 van Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 tot vaststelling van een gemeenschappelijke ordening van de markten voor landbouwproducten en tot intrekking van de Verordeningen (EG) nr. 922/72, (EEG) nr. 234/79, (EG) nr. 1037/2001 en (EG) nr. 1234/2007 van de Raad (PbEU 2013, L 347) en paragraaf 5 van de Regeling producenten- en brancheorganisaties;

Gelet op de inhoud van de aanvraag van de vereniging Producenten Organisatie Varkenshouderij wordt het verzoek ingewilligd onder het stellen van de hierna genoemde voorschriften en beperkingen;

Besluit:

Artikel 1

In de artikelen 1 tot en met 3 van dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. Verordening 1308/2013: Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 tot vaststelling van een gemeenschappelijke ordening van de markten voor landbouwproducten en tot intrekking van de Verordeningen (EG) nr. 922/72, (EEG) nr. 234/79, (EG) nr. 1037/2001 en (EG) nr. 1234/2007 van de Raad (PbEU 2013, L 347);

 • b. POV: de vereniging Producenten Organisatie Varkenshouderij;

 • c. Onderzoeksagenda: de Onderzoeksagenda varkenshouderij 2017–2020 en de onderzoeksvoorstellen F–J, zoals opgenomen in bijlage A van dit besluit;

 • d. Registratieregeling POV: Regeling verplichte registratie bijdrage onderzoeksagenda voor de Nederlandse varkenshouderij, zoals opgenomen in bijlage B van dit besluit;

 • e. Bijdrageregeling POV: Regeling verplichte financiële bijdrage onderzoeksagenda voor de Nederlandse varkenshouderij, zoals opgenomen in bijlage C van dit besluit;

 • f. niet bij de POV aangesloten marktdeelnemers: Ondernemers als bedoeld in paragraaf 1, onderdeel c, van de Registratieregeling POV en paragraaf 1, onderdeel b, van de Bijdrageregeling POV, voor zover dit ondernemers betreft die geen lid zijn van POV.

Artikel 2

De onderzoeksagenda is overeenkomstig artikel 164, eerste lid, van Verordening 1308/2013 verbindend voor niet bij POV aangesloten marktdeelnemers met ingang van de inwerkingtreding van dit besluit tot en met 31 december 2020.

Artikel 3

Overeenkomstig artikel 165 van Verordening 1308/2013 zijn de Registratieregeling POV en de Bijdrageregeling POV van toepassing op niet bij POV aangesloten marktdeelnemers met ingang van de inwerkingtreding van dit besluit tot en met 31 december 2020.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst, met uitzondering van bijlage A, die wordt geplaatst op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, www.rvo.nl.

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

C.J. Schouten

Bijlage B. Regeling verplichte registratie bijdrage onderzoeksagenda voor de Nederlandse varkenshouderij

Inleiding

Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV), de erkende producentenorganisatie voor de varkenshouderij/varkenssector heeft op 25 november 2019 de volgende regeling vastgesteld om te kunnen beschikken over een register van ondernemers in de varkenshouderij/varkenssector waarvoor POV is erkend. Het register wordt samengesteld voor de juiste uitvoering van de onderzoeksagenda voor de Nederlandse varkenshouderij en de bijbehorende Regeling verplichte financiële bijdragen onderzoeksagenda.

Deze onderzoeksagenda alsmede deze registratieregeling en de Regeling verplichte financiële bijdragen onderzoeksagenda voor de Nederlandse varkenshouderij die onderdeel uitmaken van de onderzoeksagenda, zijn op 24 april 2020 door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit verbindend verklaard, zoals bedoeld in § 5 van de Regeling producenten- en brancheorganisaties.

§ 1. Begripsbepalingen

Deze regeling verstaat onder:

 • a. POV: Producenten Organisatie Varkenshouderij ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 61024341, door de Minister van Economische Zaken overeenkomstig artikel 157, eerste lid, van Verordening (EU) nr. 1308/2013, erkend als producentenorganisatie voor de sector varkensvlees (deel XIX van Verordening (EU) nr. 1308/2013).

 • b. Ondernemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een onderneming drijft en bedrijfs-matig actief is in de varkenshouderij met een bedrijfsactiviteit, of één van de bedrijfsactiviteiten, als genoemd in bijlage 1 van deze regeling.

 • c. Onderzoeksagenda: de door POV opgestelde onderzoeksagenda voor de Nederlandse varkenshouderij en de daarbij behorende documenten, regelingen en reglementen waaronder deze regeling en de Registratieregeling;

 • d. Financiële Regeling POV: de door POV vastgestelde regeling van 25 november 2019 die deel uitmaakt van de onderzoeksagenda en is gericht op de verplichte financiële bijdrage door ondernemers.

 • e. Financiële bijdrage: de financiële bijdrage die POV ingevolge het bepaalde in de onderzoeks-agenda per ondernemer vaststelt en oplegt als financiële bijdrage aan de onderzoeksagenda.

§ 2. Het register

 • a. POV houdt een register aan van alle ondernemers.

 • b. De ingeschreven ondernemers krijgen elk een registratienummer toegekend.

 • c. Het register is uitsluitend bestemd voor de juiste uitvoering van de onderzoeksagenda en de Financiële regeling.

 • d. De ondernemer is verplicht zich binnen 1 maand na verbindendverklaring van deze regeling te laten registreren bij POV.

 • e. De natuurlijke persoon of rechtspersoon laat zich eveneens registreren binnen 1 maand nadat zijn onderneming is gaan voldoen aan de voor de onderzoeksagenda Nederlandse varkens-houderij gehanteerde norm voor ondernemers.

§ 3. De opgave van gegevens

 • a. De natuurlijke persoon of rechtspersoon die volgens het bepaalde krachtens de onderzoeks-agenda kwalificeert als ondernemer, is verplicht POV jaarlijks gegevens te verstrekken met betrekking tot:

  • I. naam, voornamen, adres, dan wel wanneer de onderneming door een rechtspersoon wordt gedreven: de naam en het adres van de onderneming;

  • II. het inschrijfnummer bij de Kamer van Koophandel;

  • III. zijn bedrijfsactiviteit en de voor zijn bedrijfsactiviteit te verstrekken gegevens als bedoeld in bijlage I;

  • IV. het IBAN-bankrekeningnummer.

 • b. De onder het eerste lid van dit artikel bedoelde gegevens moeten worden verstrekt op een door POV beschikbaar te stellen fysiek of elektronisch registratieformulier.

 • c. De ondernemer kan aan de in het eerste lid van dit artikel bedoelde verplichting voldoen door toestemming te verlenen om deze gegevens op te vragen bij de instantie die deze beheert, het verstrekken van een machtiging aan deze instantie en toestemming te verlenen om de gegevens te gebruiken ten behoeve van de onderzoeksagenda.

 • d. De ondernemer is verplicht wijziging van de gegevens die op grond van deze paragraaf zijn verstrekt, schriftelijk aan POV mede te delen. Deze gegevens moeten worden verstrekt binnen 1 maand nadat de wijziging heeft plaatsgevonden.

 • e. Indien POV op een andere wijze dan door de opgave van de ondernemer kennis draagt van een wijziging van de gegevens, die op grond van deze paragraaf zijn verstrekt, is hij bevoegd een wijziging in het register aan te brengen. De ondernemer wordt hiervan vooraf schriftelijk op de hoogte gesteld en kan hier bezwaar tegen aantekenen. In dat geval zal door een onafhankelijke organisatie worden vastgesteld wat de juiste gegevens zijn.

§ 4. Overige bepalingen

 • a. POV kan bij besluit vrijstelling verlenen van een of meer bepalingen uit deze regeling.

 • b. Indien de natuurlijke persoon of rechtspersoon die volgens het bepaalde krachtens de onder-zoeksagenda kwalificeert als ondernemer, één of meer van de in deze regeling genoemde verplichtingen niet nakomt, kan, na daartoe te zijn aangemaand, een boetebeding worden ingeroepen uit hoofde van wanprestatie in de zin van artikel 91, boek 6, van het Burgerlijk Wetboek of kunnen de te registreren gegevens ambtshalve worden vastgesteld. De ondernemer wordt hiervan vooraf schriftelijk op de hoogte gesteld.

 • c. Indien POV twijfelt aan de betrouwbaarheid van de door de ondernemer geregistreerde gegevens werkt de ondernemer mee aan een onafhankelijke controle. De controlerende organisatie legt middels een gewaarmerkte verklaring de juiste gegevens vast. Indien blijkt dat de oorspronkelijke gegevens niet juist waren, zijn de kosten van de controle voor rekening van de ondernemer.

§ 5. Slotbepalingen

 • a. De gegevens verkregen uit hoofde van het bepaalde in deze regeling zullen – voor zover bij of krachtens de wet niet anders is bepaald – zonder toestemming van de belanghebbende:

  • I. slechts worden gebruikt voor de uitvoering van de onderzoeksagenda en de Regeling verplichte financiële bijdragen onderzoeksagenda Nederlandse varkenshouderij;

  • II. niet onder vermelding of aanduiding van de persoon en/of onderneming, waarop zij betrekking hebben, worden bekend gemaakt aan anderen dan de ambtelijk secretaris en de ingeleende medewerkers van het secretariaat van POV, andere personen die door POV worden ingeschakeld bij de uitvoering van deze regeling en de met de financiële controle belaste accountant en diens personeel, voor zover het kennisnemen van die gegevens voor die controle noodzakelijk is.

 • b. Bekendmaking van gegevens, als in het eerste lid van dit artikel bedoeld, blijft ook zonder vermelding of aanduiding van de persoon en/of onderneming, waarop zij betrekking hebben, achterwege in de gevallen waarin uit de aard der gegevens dan wel of zomede uit een of meer andere omstandigheden zou kunnen blijken op welke persoon en/of onderneming die gegevens betrekking hebben.

 • c. POV kan voor de uitvoering van deze regeling een daartoe door het bestuur van POV te erkennen organisatie aanwijzen. POV is gerechtigd om aan deze organisatie bevoegdheden toe te kennen en verplichtingen over te dragen die POV krachtens deze regeling verkrijgt dan wel heeft en betrekking hebben op de uitvoering.

 • d. Deze regeling treedt in werking op 26 november 2019 en heeft een looptijd tot en met 31 december 2020.

 • e. Deze regeling wordt aangehaald als ‘Regeling verplichte registratie en gegevensverstrekking onderzoeksagenda varkenshouderij POV’ (Registratieregeling POV).

Bijlage 1. Registratieregeling

In het kader van de onderzoeksagenda dient de ondernemer per bedrijfsactiviteit de navolgende gegevens te verstrekken.

Deelsector

Omschrijving

Te verstrekken gegevens

Fokzeugenbedrijf

ondernemer die zich toelegt op het (laten) houden van zuivere foklijnen van varkensrassen die bestemd zijn voor de productie van vermeerderingszeugen

Het aantal in het referentiejaar* (gehouden dieren, incl. eventuele aanwezige (zoek)beren en speenbiggen

Vermeerderingsbedrijf

ondernemer die zich toelegt op het (laten) houden van fokzeugen die biggen produceren voor de vleesvarkenshouderij

Het aantal in het referentiejaar* gehouden dieren, incl. eventuele aanwezige (zoek)beren en speenbiggen

Opfokbedrijf

ondernemer die zich toelegt op het (laten) houden en opfokken van biggen tot 25 kg, danwel het (laten) houden opfokken van opfokzeugen en -beren van ca 25 kg tot geslachtsrijpheid

Het aantal in het referentiejaar* gehouden dieren

Vleesvarkensbedrijf

ondernemer die zich toelegt op het (laten) houden van vleesvarkens voor de productie van varkensvlees

Het aantal in het referentiejaar* gehouden dieren

*Referentiejaar is het jaar voorafgaand aan het jaar waarvoor de heffing is opgelegd.

Bijlage C. Regeling verplichte financiële bijdrage onderzoeksagenda voor de Nederlandse varkenshouderij

Inleiding

De Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV), de erkende producentenorganisatie voor de varkenshouderij/varkenssector, heeft op 25 november 2019 de volgende regeling vastgesteld om de uitvoering van de onderzoeksagenda voor de Nederlandse varkenshouderij en de financiering daarvan mogelijk te maken.

De onderzoeksagenda voor de Nederlandse varkenshouderij alsmede deze bijdrageregeling en de Regeling verplichte registratie en gegevensverstrekking onderzoeksagenda voor de Nederlandse varkenshouderij die onderdeel uitmaken van de onderzoeksagenda, zijn op 24 april 2020 door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit verbindend verklaard, zoals bedoeld in § 5 van de Regeling producenten- en brancheorganisaties.

§ 1. Begripsbepalingen

Deze regeling verstaat onder:

 • a. POV: Producenten Organisatie Varkenshouderij ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 61024341, door de Minister van Economische Zaken overeenkomstig artikel 157, eerste lid, van Verordening (EU) nr. 1308/2013, erkend als producentenorganisatie voor de sector varkensvlees (deel XIX van Verordening (EU) nr. 1308/2013).

 • b. Ondernemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een onderneming drijft en bedrijfs-matig actief is in de varkenshouderij met een bedrijfsactiviteit, of één van de bedrijfsactiviteiten, als genoemd in bijlage 1 van deze regeling.

 • c. Onderzoeksagenda: de door POV opgestelde onderzoeksagenda voor de Nederlandse varkens-houderij en de daarbij behorende documenten, regelingen en reglementen waaronder deze regeling en de Registratieregeling.

 • d. Registratieregeling POV: de door POV vastgestelde regeling van 25 november 2019 die deel uitmaakt van de onderzoeksagenda en is gericht op de verplichte registratie van- en jaarlijkse gegevensverstrekking door ondernemers.

 • e. Financiële bijdrage: de financiële bijdrage die POV ingevolge het bepaalde in de onder-zoeksagenda per ondernemer vaststelt en oplegt als financiële bijdrage aan de onder-zoeksgenda.

§ 2. Bepalingen inzake de verplichte financiële bijdrage

 • a. De ondernemer is verplicht voor dat kalenderjaar de financiële bijdrage te betalen.

 • b. De berekening van de financiële bijdrage vindt plaats op basis van de door de ondernemer aan POV ingevolge de bij of krachtens de Registratie regeling te verstrekken gegevens.

 • c. De financiële bijdrage wordt door POV conform bijlage 1 van deze regeling per ondernemer vastgesteld op basis van zijn bedrijfsactiviteiten, de daarvoor gehanteerde heffingsgrondslag (NGE) en het daaraan verbonden tarief.

 • d. Het bij besluit van het bestuur van POV voor de ondernemers in de varkenshouderij vast te stellen tarief, wordt vastgesteld door de ALV van POV op basis van een begroting voor het volgende kalenderjaar.

 • e. Indien op het moment van inning nog niet alle gegevens beschikbaar zijn, kan ambtshalve een voorlopige financiële bijdrage worden opgelegd tot het bedrag waarop de financiële bijdrage vermoedelijk zal worden vastgesteld. De voorlopige heffing wordt verrekend met de over een volledig kalenderjaar verschuldigde heffing.

§ 3. Betaling van de financiële bijdrage

§ 3.1. nota en betaling

 • a. POV is bevoegd nota’s rechtsgeldig per schriftelijke post of door middel van een elektronisch bericht te zenden aan de ondernemer op het (elektronische) adres dat de ondernemer heeft verstrekt op grond van de Registratieregeling POV.

 • b. Het toezicht op de naleving dan wel de afdracht van de bij of krachtens deze regeling vast-gestelde en opgelegde financiële bijdragen wordt door POV uitgeoefend.

 • c. De ingevolge deze regeling verschuldigde financiële bijdragen worden betaald uiterlijk op de eenentwintigste dag volgend op die waarop zij door of vanwege POV aan de hand van nota's in rekening zijn gebracht.

 • d. In afwijking van het vermelde in het vorige lid van dit artikel, is de nota terstond invorderbaar:

  • zodra het faillissement van de ondernemer is aangevraagd;

  • zodra de ondernemer het drijven van de onderneming beëindigt of van het voornemen daartoe blijkt; of

  • zodra de ondernemer zijn onderneming in het buitenland heeft gevestigd of van het voornemen daartoe blijkt.

 • e. POV kan met het oog op een efficiënte uitvoering van deze regeling besluiten om nota's met een bedrag minder dan € 50,– samen te voegen tot verzamelnota's, welke op meerdere perioden betrekking hebben dan wel niet uit te brengen.

§ 3.2. sancties bij niet betaling

 • a. Aan de ondernemer die niet of niet geheel binnen de in § 3.1 gestelde termijn heeft betaald, kan door POV de wettelijke rente over het niet-betaalde bedrag in rekening worden gebracht, te berekenen vanaf de dag waarop de betaling volgens deze regeling dient te zijn verricht.

 • b. Kosten van invorderingsmaatregelen komen voor rekening van de ondernemer die in gebreke is gebleken de betaling geheel en tijdig te voldoen. Het opleggen van de wettelijke rente en de kosten van invorderingsmaatregelen laten de verplichting tot betaling van de verplichte financiële bijdrage onverlet.

§ 4. Slotbepalingen

 • a. De gegevens verkregen uit hoofde van het bepaalde in deze regeling zullen – voor zover bij of krachtens de wet niet anders is bepaald – zonder toestemming van de belanghebbende:

  • I. slechts worden gebruikt voor de uitvoering van deze regeling;

  • II. niet onder vermelding of aanduiding van de persoon en/of onderneming, waarop zij betrekking hebben, bekend worden gemaakt aan anderen dan de ambtelijk secretaris en de (ingeleende) medewerkers van POV, en evt. andere personen die door POV worden ingeschakeld bij de uitvoering van deze regeling en de met de financiële controle belaste accountant en diens personeel, voor zover het kennis nemen van die gegevens voor die controle noodzakelijk is.

 • b. Bekendmaking van gegevens, als in het eerste lid van dit artikel bedoeld, blijft ook zonder vermelding of aanduiding van de persoon en/of onderneming, waarop zij betrekking hebben, achterwege in de gevallen waarin uit de aard der gegevens dan wel of zomede uit een of meer andere omstandigheden zou kunnen blijken op welke persoon en/of onderneming die gegevens betrekking hebben.

 • c. POV kan voor de uitvoering van deze regeling een daartoe door het bestuur van POV te erkennen organisatie aanwijzen. POV is gerechtigd om aan deze organisatie bevoegdheden toe te kennen en verplichtingen over te dragen die POV krachtens deze regeling verkrijgt dan wel heeft en betrekking hebben op de uitvoering.

 • d. Deze regeling treedt in werking op 26 november 2019 en heeft een looptijd tot en met 31 december 2020.

 • e. Deze regeling wordt aangehaald als ‘Regeling verplichte financiële bijdragen onderzoeks-agenda Nederlandse varkenshouderij POV’ (Financiële regeling POV).

Bijlage 1. Financiële regeling

In het kader van de onderzoeksagenda zijn per deelsector de in deze bijlage opgenomen bedrijfsactiviteiten aangemerkt als de bedrijfsactiviteiten waar een financiële bijdrage voor wordt opgelegd.

NAAM

OMSCHRIJVING

NGE-WAARDE

BIG NOG BIJ DE ZEUG (zogende big)

Zogende biggen worden meegerekend bij de zeug

OVERIGE BIGGEN GESPEEND (speenbiggen)

Gespeende biggen tot ca 25 kg zonder moederdier

0,037

VLEESVARKENS ≥ 110 KG

Vleesvarkens (omschrijving sluit aan bij wat de markt daarvoor definieert)

0,037

VLEESVARKENS 50 KG TOT 80 KG

Vleesvarkens (omschrijving sluit aan bij wat de markt daarvoor definieert)

0,037

VLEESVARKENS 80 KG TOT 110 KG

Vleesvarkens (omschrijving sluit aan bij wat de markt daarvoor definieert)

0,037

VLEESVARKENS TOT 50 KG

Vleesvarkens (omschrijving sluit aan bij wat de markt daarvoor definieert)

0,037

OPFOKBEER ≥ 50 KG NIET DEKRIJP

Opfokberen tot geslachtsrijpheid

0,050

OPFOKZEUGEN EN BEREN TOT 50 KG

-

0,050

OPFOKZEUGEN NIET DEKRIJP ≥ 50 KG

Opfokzeugen tot geslachtsrijpheid

0,050

FOKBEER DEKRIJP

Dekberen en zoekberen geslachtsrijp

0,218

FOKZEUG BIJ DE BIG ≥ 50 KG (zogende biggen zitten in de NGE van de zeug)

Fokzeugen met zogende biggen

0,218

OVERIGE FOKZEUG (GUST)

0,218

OVERIGE GEDEKTE ZEUGEN ≥ 50 KG

0,218

ZEUG.GEDEKT NIET GEBIGD ≥ 50 KG

0,218

Naar boven