Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn

Geraadpleegd op 29-05-2024.
Geldend van 10-07-2020 t/m heden

Wet van 22 april 2020 tot wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en de Wet toezicht trustkantoren 2018 in verband met de implementatie van richtlijn (EU) 2018/843 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2018 tot wijziging van richtlijn (EU) 2015/849 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering, en tot wijziging van de Richtlijnen 2009/138/EG en 2013/36/EU (PbEU 2018, L 156) (Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het noodzakelijk is regels te stellen ter uitvoering van Richtlijn (EU) 2018/843 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2018 tot wijziging van richtlijn (EU) 2015/849 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering, en tot wijziging van de Richtlijnen 2009/138/en 2013/36/EU (PbEU 2018, L 156);

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I

[Red: Wijzigt de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme.]

Artikel V

  • 1 De verplichting, bedoeld in artikel 23b van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme, is tot zes maanden na inwerkingtreding van artikel I, onderdeel P, niet van toepassing op een aanbieder als bedoeld in artikel 23b van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme die voor inwerkingtreding van artikel I, onderdeel P, een verzoek tot registratie heeft ingediend bij de Nederlandsche Bank N.V.

  • 2 Artikel 23h van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme is gedurende deze zes maanden niet van toepassing op aanbieders als bedoeld in het eerste lid, met dien verstande dat door De Nederlandsche Bank N.V. pas tot registratie van de aanbieder wordt overgegaan, indien is voldaan aan artikel 23h, eerste, tweede of vierde lid, van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme.

Artikel Va

[Red: Wijzigt de Wijzigingswet Wet op de kansspelen, enz. (organiseren van kansspelen op afstand).]

Artikel VI

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Artikel VII

Deze wet wordt aangehaald als: Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te

’s-Gravenhage, 22 april 2020

Willem-Alexander

De Minister van Financiën,

W.B. Hoekstra

De Minister van Justitie en Veiligheid,

F.B.J. Grapperhaus

Uitgegeven de twintigste mei 2020

De Minister van Justitie en Veiligheid,

F.B.J. Grapperhaus

Naar boven