Wijzigingswet meldkamers

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-07-2022.]
Geraadpleegd op 19-05-2024.
Geldend van 01-07-2020 t/m heden

Wet van 6 maart 2020 tot wijziging van de Politiewet 2012, de Wet veiligheidsregio’s en de Tijdelijke wet ambulancezorg in verband met de wettelijke regeling van meldkamers (Wijzigingswet meldkamers)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de meldkamers van de hulpdiensten op een nieuwe wijze in te richten;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te

’s-Gravenhage, 6 maart 202

De Minister van Justitie en Veiligheid,

F.B.J. Grapperhaus

De Minister voor Medische Zorg,

M.J. van Rijn

De Minister van Defensie,

A.Th.B. Bijleveld-Schouten

Uitgegeven de vijftiende mei 2020

De Minister van Justitie en Veiligheid,

F.B.J. Grapperhaus

Naar boven