Instellingsbesluit Kwartiermakers toekomst accountancysector

Geraadpleegd op 04-12-2022.
Geldend van 01-05-2020 t/m heden

Besluit van de Minister van Financiën van 24 april 2020 2020-0000070153, directie Financiële Markten, houdende instelling van de Kwartiermakers toekomst accountancysector (Instellingsbesluit Kwartiermakers toekomst accountancysector)

Artikel 1. Begripsbepalingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • minister: Minister van Financiën;

 • kabinetsreactie: brief van de Minister van Financiën van 20 maart 2020 aan beide Kamers der Staten-Generaal houdende de reactie van het kabinet op het eindrapport van de Commissie toekomst accountancysector (Kamerstukken II 2019/20, 33 977, nr. 29);

 • kwartiermakers: kwartiermakers, bedoeld in artikel 2, eerste lid.

Artikel 2. Instelling en taak

 • 1 Er zijn Kwartiermakers toekomst accountancysector.

 • 2 De kwartiermakers hebben gezamenlijk tot taak om, ter uitvoering van de kabinetsreactie, zorg te dragen voor:

  • a. de opstelling van audit quality indicatorsen het geven van een oordeel over de juridische verankering daarvan;

  • b. een inventarisatie van de effecten van het audit only-model, met inbegrip van het afschermen van de verdiensten van de audit-tak (ring fencing) van de accountantsorganisatie en het joint audit-model op basis van gegevens uit Nederland en uit het buitenland;

  • c. de totstandkoming en uitvoering van een experiment met het intermediairmodel;

  • d. de uitvoering van kwaliteitbevorderende maatregelen bij accountantsorganisaties ten aanzien van:

   • 1°. de bevordering en borging van de cultuurverandering binnen accountantsorganisaties;

   • 2°. het toevoegen van forensische expertise aan het controleteam indien nodig;

   • 3°. het gebruik van nieuwe technologieën en innovatie stimuleren en waar nodig belemmeringen wegnemen;

  • e. de aansluiting van de opleiding en de permanente educatie bij de door de Commissie toekomst accountancysector gesignaleerde aandachtspunten, waaronder ruimte en aandacht voor soft skills, professionele oordeelsvorming, innovatie, financiële fraude en (dis)continuïteit, in samenwerking met andere betrokkenen.

 • 3 De kwartiermakers hebben voorts tot taak om de samenhang en voortgang van de uit de kabinetsreactie voortvloeiende maatregelen te monitoren en te bewaken en de Minister daarover te rapporteren.

Artikel 3. Samenstelling, benoeming en ontslag

 • 1 De kwartiermakers bestaan uit twee leden.

 • 2 De leden hebben zitting op persoonlijke titel en oefenen hun functie uit zonder last of ruggespraak.

 • 3 De leden worden door de Minister benoemd.

 • 4 De leden kunnen op eigen verzoek of wegens ongeschiktheid, onbekwaamheid of op andere zwaarwegende gronden worden geschorst en ontslagen door de Minister.

Artikel 4. Benoeming

Voor de duur van de instelling worden tot kwartiermakers benoemd:

 • a. mevrouw drs. M.E. de Vries RA;

 • b. de heer mr. C.A. Fonteijn.

Artikel 5. Instellingsduur

De kwartiermakers worden ingesteld met ingang van 1 mei 2020 voor de duur van drie jaar en zes maanden.

Artikel 6. Secretariaat

 • 1 De Minister voorziet in het secretariaat van de kwartiermakers.

 • 2 Het secretariaat is voor de uitvoering van zijn taak uitsluitend verantwoording schuldig aan de kwartiermakers.

Artikel 7. Werkwijze

 • 1 De kwartiermakers stellen hun eigen werkwijze vast.

 • 2 De kwartiermakers verstrekken desgevraagd aan de Minister de voor de uitoefening van zijn taak benodigde inlichtingen. De Minister kan inzage vorderen van zakelijke gegevens en bescheiden, voor zover dat voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijs nodig is.

Artikel 8. Vergoeding

Aan iedere kwartiermaker wordt een vaste vergoeding per maand toegekend, waarbij de salarisschaal wordt vastgesteld op schaal 18 van de laatstelijk afgesloten collectieve arbeidsovereenkomst voor rijksambtenaren en de arbeidsduurfactor op 0,241.

Artikel 9. Kosten

 • 1 De kosten van de kwartiermakers komen, voor zover op basis van een goedgekeurde raming, voor rekening van de Minister. Onder kosten worden in ieder geval verstaan:

  • a. de kosten voor de faciliteiten van vergaderingen;

  • b. de kosten voor het inschakelen van externe deskundigheid en het laten verrichten van onderzoek;

  • c. de kosten voor oplevering van rapportages.

 • 2 De kwartiermakers bieden zo spoedig mogelijk na hun instelling een raming aan de Minister aan.

Artikel 10. Rapportages

 • 1 De kwartiermakers brengen iedere zes maanden een rapportage uit aan de Minister over de voortgang van de uitvoering van hun taak. De eerste rapportage wordt, in afwijking van de vorige zin, uiterlijk op 31 december 2020 uitgebracht.

 • 2 De kwartiermakers brengen uiterlijk op 1 november 2023 hun eindrapportage uit. Die rapportage bevat in ieder geval:

  • a. een oordeel over de mate waarin de in de kabinetsreactie aangekondigde maatregelen zijn geïmplementeerd;

  • b. een oordeel over de invoering van het audit only-model, met inbegrip van het afschermen van de verdiensten van de audit-tak (ring fencing) van de accountantsorganisatie, het joint audit-model en het intermediairmodel, in het licht van de inventarisatie, bedoel in artikel 2, tweede lid, onderdeel b, voor zover dat oordeel nog niet is opgenomen in één van de rapportages, bedoeld in het eerste lid.

Artikel 11. Openbaarmaking

Rapporten, notities, verslagen, adviezen en andere producten die door of namens de kwartiermakers worden vervaardigd of vergaard, worden niet door de kwartiermakers openbaar gemaakt, maar uitsluitend aan de Minister uitgebracht of overgedragen.

Artikel 12. Archiefbescheiden

De kwartiermakers dragen zo spoedig mogelijk na beëindiging van hun werkzaamheden of, zo de omstandigheden daartoe aanleiding geven, zoveel eerder, de bescheiden betreffende die werkzaamheden over aan het archief van de Directie Financiële Markten van het Ministerie van Financiën.

Artikel 13. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 mei 2020. Indien de Staatscourant waarin dit besluit wordt geplaatst wordt uitgegeven na 30 april 2020, treedt het in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt het terug tot en met 1 mei 2020.

Artikel 14. Citeertitel

Dit besluit kan worden aangehaald als: Instellingsbesluit Kwartiermakers toekomst accountancysector.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Financiën,

W.B. Hoekstra

Naar boven