Beleidsregel sturing van en toezicht op ACNL

Geraadpleegd op 03-10-2022.
Geldend van 25-04-2020 t/m heden

Beleidsregel van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat over de sturing van en het toezicht op Airport Coordination The Netherlands (ACNL) (Beleidsregel sturing van en toezicht op ACNL)

§ 2. Directie van het zbo

Artikel 2. Goedkeuring bestuursreglement

Bij de goedkeuring van het bestuursreglement op grond van artikel 11 van de Kaderwet juncto artikel 8a.65 van de wet beoordeelt de minister in ieder geval of ten aanzien van de volgende onderwerpen bepalingen zijn opgenomen:

 • a. een nadere omschrijving van de taken van de leden van de directie;

 • b. een nadere bepaling van de bevoegdheden van de directie;

 • c. de besluitvorming in en buiten de vergadering;

 • d. de notulen van de vergadering;

 • e. het hebben en melden van nevenfuncties aan de minister;

 • f. de handelwijze in geval van tegenstrijdige belangen van de directie.

§ 3. Financieel toezicht

Artikel 4. Goedkeuring van tarieven

Bij de goedkeuring van de tarieven, bedoeld in artikel 8a.67, tweede lid, van de wet, krachtens artikel 17 van de Kaderwet besteedt de minister in ieder geval aandacht aan de volgende aspecten:

 • a. departementsoverstijgende aangelegenheden;

 • b. maatschappelijke belangen;

 • c. ontwikkeling van de doelmatigheid;

 • d. de wijze waarop de tarieven zich verhouden tot de tarieven van het jaar ervoor;

 • e. rechtmatigheid van de tarieven;

 • f. ontwikkeling van het eigen vermogen van het zbo, op basis van het jaarverslag van het voorgaande jaar, de geprognosticeerde realisatie van het lopende jaar, en de begroting voor het komende jaar.

Artikel 5. Beoordeling tarievenvoorstel

De minister besteedt bij de beoordeling van het voorstel voor de tarieven en tariefwijzigingen van het zbo ten behoeve van de goedkeuring op grond van artikel 17 van de Kaderwet in ieder geval aandacht aan de volgende aspecten:

 • a. de voorgestelde tarieven per taak;

 • b. de voorgestelde wijzigingen in het tarievenbeleid;

 • c. de invloed van en consequenties voor de vermogenspositie;

 • d. de mate van kostendekkendheid en de kostenontwikkeling per taak;

 • e. de invloed van efficiëntie-ontwikkelingen;

 • f. de invloed van loon- en prijsontwikkelingen;

 • g. de reactie van de gebruikers, zoals weergegeven door het zbo.

§ 4. Taakuitoefening

Artikel 7. Risicoprofiel

De minister stelt om risicogestuurd toezicht te kunnen houden een risicoprofiel op. Daarbij maakt de minister zo mogelijk gebruik van een risicoanalyse die is opgesteld door het zbo. Het risicoprofiel wordt besproken met het zbo.

§ 5. Overige onderwerpen

Deze beleidsregel zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,

C. van Nieuwenhuizen Wijbenga

Naar boven