Aanwijzingsbesluit Studiekeuze123

Geraadpleegd op 28-02-2024.
Geldend van 25-04-2020 t/m heden

Besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 17 maart 2020, nr. 23680942 houdende de aanwijzing van een rechtspersoon als bedoeld in artikel 7.15a, eerste lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (Aanwijzingsbesluit Stichting Studiekeuze123)

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 7.15a van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • Gerubriceerde gegevens: Onderzoeksgegevens waarvan de naam of enige andere aanduiding van de persoon of instelling waarop zij betrekking heeft of door welke deze zijn verstrekt, deel uitmaakt;

 • Onze Minister: Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;

 • Wet: Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.

Artikel 2. Aanwijzing

Als de rechtspersoon, bedoeld in artikel 7.15a, eerste lid van de wet, wordt aangewezen de Stichting Studiekeuze123 die is belast met het vervullen van een niet-economische dienst van algemeen belang op het terrein van het hoger onderwijs. Stichting Studiekeuze123 wordt belast met de uitoefening van de taken, bedoeld in artikel 7.15a, eerste en tweede lid, van de wet.

Artikel 3. Verplichtingen

 • 1 Stichting Studiekeuze123 draagt in verband met de uitoefening van haar taken zorg voor:

  • a. het kosteloos en zo toegankelijk mogelijk verstrekken van studiekeuze-informatie;

  • b. een vergelijkbaar, betrouwbaar en objectief aanbod van studiekeuze-informatie;

  • c. dat databestanden met onderzoeksgegevens die zich lenen voor meervoudig gebruik dienen, geschoond van de gerubriceerde gegevens en de gegevens waarvan op grond van de wet- en regelgeving het openbaar maken achterwege moet blijven, binnen drie maanden na publicatie van het eindrapport openbaar gemaakt te worden en worden aangeboden aan het Data Archiving and Networked Services (DANS) van de KNAW. Studiekeuze123 voorziet de databestanden van de conform de richtlijnen van DANS benodigde documentatie en functionaliteit;

  • d. het afstemmen van het aanbod aan studiekeuze-informatie op de doelgroep, door middel van gesprekken, focusgroepen of peilingen onder studiekiezers. Waar nodig vindt afstemming plaats met studentvertegenwoordigers in de verschillende onderwijssectoren (zoals de Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs, het Landelijk Aktie Kommittee Scholieren, het Interstedelijk Studenten Overleg en de Landelijke Studentenvakbond); en

  • e. continue verbetering van de uitoefening van haar taak en de kwaliteit van studiekeuze-informatie.

 • 2 Stichting Studiekeuze123 draagt zorg voor een zorgvuldige uitvoering van haar taken en toezicht daarop, door:

  • a. het instellen van een raad van toezicht die blijkens de statuten deskundig en van het bestuur onafhankelijk toezicht houdt op het bestuur van Stichting Studiekeuze123 en op de algemene gang van zaken;

  • b. het instellen van een bestuur door de Raad van Toezicht, dat voldoende is toegerust om haar taken naar behoren te kunnen uitoefenen;

  • c. dat de Raad van Toezicht het bestuur of een bestuurslid kan ontslaan wegens verwaarlozing van zijn taak, wegens andere gewichtige redenen of wegens ingrijpende wijziging van de omstandigheden op grond waarvan zijn handhaving als lid redelijkerwijs niet van de stichting kan worden verlangd;

  • d. voorafgaand aan beslissingen die van wezenlijke belang zijn voor hogeronderwijsinstellingen en studenten in het hoger onderwijs, dient het bestuur van Studiekeuze123 vertegenwoordigers van het onderwijsveld, zoals de Vereniging Hogescholen, de Vereniging van Nederlandse Universiteiten, het Interstedelijk Studenten Overleg, de Landelijke Studenten Vakbond en de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding, in de besluitvorming te consulteren en informeren; en

  • e. de wijze van toezicht in de statuten van de Stichting Studiekeuze123 te omschrijven.

Artikel 4. Toezicht en verantwoording

 • 1 Studiekeuze123 is gehouden het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap vooraf schriftelijk te consulteren over te nemen besluiten die van wezenlijke invloed zijn op de uitoefening door de rechtspersoon van haar wettelijke taken.

 • 2 Studiekeuze123 verstrekt desgevraagd aan Onze Minister voor de uitoefening van zijn taak de benodigde inlichtingen.

 • 3 Onze Minister kan Studiekeuze123 aanwijzingen geven met betrekking tot de uitoefening van haar wettelijke taken. De rechtspersoon is gehouden overeenkomstig de aanwijzingen te handelen.

 • 4 Onze Minister kan slechts een aanwijzing geven indien het bestuur van Studiekeuze123, binnen een door de Raad van Toezicht te bepalen periode, na ontvangst van een voorafgaand advies van de Raad van Toezicht niet opvolgt.

Artikel 6. Intrekking

 • 1 Naast de gronden tot intrekking, bedoeld in artikel 7.15a, derde lid, van de wet, kan Onze Minister de aanwijzing van Stichting Studiekeuze123 in ieder geval intrekken indien Stichting Studiekeuze123 de algemene verplichtingen en voorwaarden omtrent toezicht en verantwoording, bedoeld in de artikelen 3 en 4 van dit besluit, niet naar behoren nakomt. Indien dit zich voordoet, zal Onze Minister in de eerste plaats een waarschuwing geven. Indien deze waarschuwing niet of in onvoldoende mate binnen 4 weken wordt opgevolgd, kan Onze Minister besluiten de aanwijzing in te trekken.

 • 2 Onze Minister draagt er zorg voor dat uiterlijk vijf jaar na inwerkingtreding van artikel 7.15a van de wet en dit besluit de taken van de aangewezen rechtspersoon en de uitvoering hiervan, worden geëvalueerd. Op basis van deze evaluatie kan Onze Minister besluiten het aanwijzingsbesluit te wijzingen of in te trekken.

Artikel 7. Archiefbescheiden

Stichting Studiekeuze123 draagt op verzoek van de Minister zo spoedig mogelijk na beëindiging van haar werkzaamheden in het kader van de uitvoering van haar taken of, zo de omstandigheden daartoe aanleiding geven, zoveel eerder, de bescheiden betreffende die werkzaamheden over aan het archief van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Artikel 8. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 april 2020. Indien de Staatscourant waarin dit besluit wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 1 april 2020, treedt het in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin dit besluit wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

I.K. van Engelshoven

Naar boven