Subsidieregeling Professionaliseringsfonds burgemeesters 2020–2024

[Regeling vervalt per 01-01-2025.]
Geraadpleegd op 21-03-2023.
Geldend van 02-04-2020 t/m heden

Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 18 maart 2020 nr. 2020-0000142523, houdende regels voor de subsidiëring van het Professionaliseringsfonds burgemeesters voor de periode 2020–2024 (Subsidieregeling Professionaliseringsfonds burgemeesters 2020–2024)

Artikel 1

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties kan aan het Nederlands Genootschap van Burgemeesters subsidie verstrekken voor activiteiten ten behoeve van de uitoefening van het ambt van burgemeester en de verdere professionalisering daarvan, met als doel een zo goed mogelijke uitoefening van dat ambt.

Artikel 2

  • 1 De subsidie wordt voor een boekjaar verstrekt. Een boekjaar is gelijk aan een kalenderjaar.

  • 2 De subsidie bedraagt ten hoogste het bedrag dat uit de begroting van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties blijkt.

Artikel 3

  • 1 Het Nederlands Genootschap van Burgemeesters dient de aanvraag tot subsidieverlening uiterlijk in op 31 oktober van het jaar voorafgaand aan het jaar waarop de subsidie betrekking heeft.

  • 2 De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties verstrekt een voorschot ter hoogte van 80% van de te verlenen subsidie. Het voorschot wordt binnen zes weken na de beschikking tot subsidieverlening uitbetaald.

Artikel 4

  • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2020.

  • 2 Deze regeling vervalt met ingang van 1 januari 2025.

Artikel 5

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Professionaliseringsfonds burgemeesters 2020–2024.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

R.W. Knops

Naar boven