Tijdelijke subsidieregeling loonkosten en inkomensverlies CN

[Regeling vervallen per 01-11-2022.]
Geraadpleegd op 23-03-2023.
Geldend van 13-06-2020 t/m 12-10-2020

Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 31 maart 2020, 2020-0000044983, tot vaststelling van de tijdelijke subsidieregeling voor subsidie voor loonkosten en inkomensverlies in verband met buitengewone omstandigheden samenhangend met het coronavirus Caribisch Nederland (Tijdelijke subsidieregeling loonkosten en inkomensverlies CN)

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 3, eerste lid, van de Kaderwet SZW subsidies en artikel 6 van de Wet beëindiging arbeidsovereenkomsten BES;

Besluit:

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

[Regeling vervallen per 01-11-2022]

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Regeling vervallen per 01-11-2022]

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2. Toepasselijkheid Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS

[Regeling vervallen per 01-11-2022]

Op subsidies verleend op grond van deze regeling is de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS niet van toepassing.

Artikel 3. Doel van de subsidieregeling

[Regeling vervallen per 01-11-2022]

Het doel van deze regeling is het voorkomen van werkloosheid en het opvangen van inkomensverlies als gevolg van de acute vraaguitval die optreedt ten gevolge van buitengewone omstandigheden die niet tot het normale ondernemersrisico behoren en samenhangen met het coronavirus in Caribisch Nederland.

Hoofdstuk 2. Subsidie loonkosten werkgever

[Regeling vervallen per 01-11-2022]

Artikel 4. Subsidie loonkosten werkgever

[Regeling vervallen per 01-11-2022]

 • 1 De minister kan aan een werkgever op diens verzoek een subsidie voor de loonkosten van zijn werknemers verstrekken indien:

  • a. de werkgever wordt geconfronteerd met een acute en zware terugval in de omzet van ten minste 20 procentpunt in de periode van 13 maart 2020 tot en met 12 juni 2020 of de periode van 13 juni 2020 tot en met 12 oktober 2020;

  • b. de in onderdeel a genoemde terugval in de omzet een gevolg is van het coronavirus of maatregelen die daarmee samenhangen; en

  • c. er sprake is van met de terugval in de omzet samenhangende noodzakelijke werktijdvermindering.

 • 2 De subsidie kan verstrekt worden voor loonkosten in de periode van 13 maart 2020 tot en met 12 juni 2020 of de periode van 13 juni 2020 tot en met 12 oktober 2020.

Artikel 5. Hoogte subsidie loonkosten werkgever

[Regeling vervallen per 01-11-2022]

Artikel 6. Verplichtingen subsidie werkgever

[Regeling vervallen per 01-11-2022]

De werkgever voldoet aan de volgende verplichtingen:

 • a. de werkgever is gedurende de periode waarover subsidie wordt verstrekt gehouden tot loondoorbetaling van de werknemer op wie de subsidie betrekking heeft, gelijk aan tenminste het bedrag van de subsidie dat de werkgever voor deze werknemer ontvangt;

 • b. de werkgever doet voor een werknemer waarvoor hij beroep doet op subsidie als bedoeld in artikel 4 niet tevens beroep op ziekengeld als bedoeld in de Wet ziekteverzekering BES;

 • c. de werkgever voert een zodanig controleerbare administratie dat de voor de vaststelling van de subsidie van belang zijnde rechten en verplichtingen, betalingen en ontvangsten, met betrekking tot de werknemers waarvoor subsidie wordt verstrekt, kunnen worden nagegaan en verleent desgevraagd inzage in deze administratie;

 • d. de werkgever doet onverwijld of uiterlijk binnen twee weken schriftelijk melding aan de minister van gewijzigde omstandigheden die van belang zijn voor het recht op, of de hoogte van de subsidie;

 • e. de werkgever is verplicht ten behoeve van de uitvoering en het toezicht op verzoek inlichtingen te verstrekken, desverlangd schriftelijk en binnen een door de minister aangegeven termijn;

 • f. de werkgever die subsidie ontvangt over de periode van 13 maart 2020 tot en met 12 juni 2020 en die ook subsidie wil ontvangen over de periode van 13 juni 2020 tot en met 12 oktober 2020 is verplicht zo spoedig mogelijk te melden wat de verwachte personeelssituatie is in de periode tot en met 12 oktober 2020;

 • g. de werkgever is verplicht zich in te spannen de werknemers waarvoor subsidie wordt verstrekt in de periode van 13 juni 2020 tot en met 12 oktober 2020 te stimuleren deel te nemen aan een ontwikkeladvies of aan scholing; en

 • h. de werkgever is verplicht de werknemers te informeren over de subsidieverlening in de periode van 13 juni 2020 tot en met 12 oktober 2020.

Hoofdstuk 3. Subsidie zelfstandig ondernemer

[Regeling vervallen per 01-11-2022]

Artikel 7. Subsidie inkomensverlies zelfstandig ondernemer

[Regeling vervallen per 01-11-2022]

 • 1 De minister kan aan een zelfstandig ondernemer op diens verzoek een subsidie wegens inkomensverlies verstrekken indien de zelfstandig ondernemer wordt geconfronteerd met een acute vermindering van werk op enig moment in de periode van 13 maart 2020 tot en met 12 juni 2020 of de periode van 13 juni 2020 tot en met 12 oktober 2020, als gevolg van het coronavirus of maatregelen die daarmee samenhangen, waardoor zijn totale inkomen, met inbegrip van andere inkomsten, minder bedraagt dan:

  • a. USD 761 per maand voor Bonaire;

  • b. USD 919 per maand voor Sint Eustatius; of

  • c. USD 907 per maand voor Saba.

 • 2 De subsidie kan verstrekt worden voor inkomensverlies in de periode van 13 maart 2020 tot en met 12 juni 2020 of de periode van 13 juni 2020 tot en met 12 oktober 2020.

 • 3 Zelfstandig ondernemer is een betrokkene:

  • a. die wekelijks tenminste 24 uur werkzaam is in zijn onderneming;

  • b. die alleen of samen met degenen met wie hij de onderneming heeft de volledige zeggenschap in de onderneming heeft en de financiële risico’s daarvan draagt;

  • c. waarvan de onderneming gevestigd is in Caribisch Nederland en die zelf woonachtig is in Caribisch Nederland; en

  • d. die met zijn onderneming voor 13 maart 2020 was ingeschreven bij een Kamer van Koophandel en Nijverheid BES.

Artikel 8. Hoogte subsidie zelfstandig ondernemer

[Regeling vervallen per 01-11-2022]

 • 1 De subsidie bedraagt het bedrag, bedoeld in artikel 7, eerste lid, onderdeel a, b of c, verminderd met het inkomen per maand van de zelfstandig ondernemer, voor zover dit lager is dan het bedrag, bedoeld in artikel 7, eerste lid, onderdeel a, b of c.

 • 2 Onder inkomen als bedoeld in het eerste lid wordt verstaan de winst uit de onderneming vermeerderd met andere inkomsten, met uitzondering van ontvangen kinderbijslag op grond van de Wet kinderbijslagvoorziening BES.

Artikel 9. Verplichtingen zelfstandig ondernemer

[Regeling vervallen per 01-11-2022]

De zelfstandig ondernemer is verplicht:

 • a. een zodanig controleerbare administratie te voeren dat de voor de vaststelling van de subsidie van belang zijnde gegevens kunnen worden nagegaan en desgevraagd inzage te verlenen in deze administratie;

 • b. onverwijld of uiterlijk binnen twee weken schriftelijk melding te doen aan de minister van gewijzigde omstandigheden die van belang zijn voor het recht op, of de hoogte van de subsidie; en

 • c. ten behoeve van de uitvoering en het toezicht op verzoek inlichtingen te verstrekken, desverlangd schriftelijk en binnen een door de minister aangegeven termijn.

Hoofdstuk 4. Subsidie gewezen werknemer

[Regeling vervallen per 01-11-2022]

Artikel 10. Subsidie inkomensverlies gewezen werknemer

[Regeling vervallen per 01-11-2022]

 • 1 De minister kan aan een gewezen werknemer op diens verzoek een subsidie wegens inkomensverlies verstrekken indien de gewezen werknemer wordt geconfronteerd met baanverlies in de periode van 13 maart 2020 tot en met 12 juni 2020 of de periode van 13 juni 2020 tot en met 12 oktober 2020 als gevolg van het coronavirus of maatregelen die daarmee samenhangen.

 • 2 De subsidie kan verstrekt worden voor inkomensverlies in de periode van 13 maart 2020 tot en met 12 juni 2020 of de periode van 13 juni 2020 tot en met 12 oktober 2020.

 • 3 Onder baanverlies wordt in dit hoofdstuk verstaan: ontslag, het niet verlengen van een tijdelijk contract of een daarmee gelijk te stellen situatie.

 • 4 Er bestaat geen recht op een subsidie indien:

  • a. een werkgever voor de gewezen werknemer een subsidie voor de loonkosten ontvangt als bedoeld in artikel 4; of

  • b. de gewezen werknemer een beroep doet op een andere voorziening die naar aard of strekking het doel van opvangen van inkomensderving dient.

Artikel 11. Hoogte subsidie gewezen werknemer

[Regeling vervallen per 01-11-2022]

 • 2 Voor de berekening van de hoogte van het loon van de gewezen werknemer wordt:

  • a. uitgegaan van het dagloon van de gewezen werknemer op het tijdstip van het baanverlies;

  • b. bij nulurencontracten uitgegaan van het gemiddeld loon over de dertien weken direct voorafgaand aan het baanverlies; en

  • c. rekening gehouden met omvang en patroon van de werkweek die de gewezen werknemer laatstelijk had overeenkomstig artikel 5, vierde lid, onderdeel a, van de Wet ziekteverzekering BES.

 • 3 Indien de gewezen werknemer gedurende de periode van subsidieverstrekking arbeid aanvaardt, is de minister bevoegd de inkomsten uit deze arbeid in mindering te brengen op de subsidie of, indien deze inkomsten tenminste gelijk zijn aan de subsidie, de subsidie te beëindigen.

Artikel 12. Verplichtingen gewezen werknemer

[Regeling vervallen per 01-11-2022]

De gewezen werknemer is verplicht:

 • a. desgevraagd inzage te verlenen in loonstroken, roosters en andere gegevens die relevant zijn voor het bepalen van de hoogte van de subsidie;

 • b. onverwijld of uiterlijk binnen twee weken schriftelijk melding te doen aan de minister van gewijzigde omstandigheden die van belang kunnen zijn voor het recht op, of de hoogte van de subsidie; en

 • c. ten behoeve van de uitvoering en het toezicht op verzoek inlichtingen te verstrekken, desverlangd schriftelijk en binnen een door de minister aangegeven termijn.

Hoofdstuk 5. Aanvraag, verlening en betaling subsidies

[Regeling vervallen per 01-11-2022]

Artikel 13. Aanvraag van de subsidie

[Regeling vervallen per 01-11-2022]

 • 1 De subsidies, bedoeld in hoofdstuk 2, 3 en 4, worden aangevraagd door middel van een door de minister beschikbaar gesteld formulier.

 • 2 Een aanvraag wordt aangemerkt als een doorlopende aanvraag. De aanvrager meldt wijzigingen die relevant zijn voor de subsidie zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen twee weken op een door de minister beschikbaar gesteld mutatieformulier.

 • 3 De aanvraag voor subsidie over de periode van 13 maart 2020 tot en met 12 juni 2020 wordt ingediend uiterlijk 12 juli 2020. De aanvraag voor subsidie over de periode van 13 juni 2020 tot en met 12 oktober 2020 wordt ingediend uiterlijk 12 november 2020.

Artikel 14. Vaststelling van de subsidie

[Regeling vervallen per 01-11-2022]

 • 1 De minister stelt de subsidie op aanvraag vast zonder voorafgaande verlening.

 • 2 De minister besluit binnen 3 weken na ontvangst van de volledige subsidieaanvraag.

 • 3 De subsidiebeschikking vermeldt in ieder geval:

  • a. de periode waarvoor de subsidie wordt verstrekt; en

  • b. de hoogte van de subsidie.

Artikel 15. Uitbetaling

[Regeling vervallen per 01-11-2022]

De subsidie wordt maandelijks achteraf uitbetaald.

Artikel 16. Weigeringsgrond

[Regeling vervallen per 01-11-2022]

 • 1 De subsidie kan geheel of gedeeltelijk geweigerd worden indien niet voldaan wordt aan de verplichtingen, bedoeld in de artikelen 6, 9 of 12.

 • 2 Onverminderd het eerste lid, kan de subsidieaanvrager voor een door de minister te bepalen periode worden uitgesloten van verdere toegang tot een subsidieaanvraag op basis van deze regeling indien hij niet heeft voldaan of niet meet voldoet aan de verplichtingen, bedoeld in de artikelen 6, 9 of 12.

Artikel 17. Terugvordering

[Regeling vervallen per 01-11-2022]

De verstrekte subsidie wordt geheel of gedeeltelijk teruggevorderd van de subsidieontvanger indien deze ten onrechte of voor een te hoog bedrag is verstrekt of indien niet aan de verplichtingen, bedoeld in artikel 6, 9 of 12 is voldaan.

Hoofdstuk 6. Overige bepalingen

[Regeling vervallen per 01-11-2022]

Artikel 18. Hardheidsclausule

[Regeling vervallen per 01-11-2022]

 • 1 De minister kan een of meer bepalingen van deze regeling buiten toepassing laten of daarvan afwijken voor zover toepassing gelet op het belang dat de desbetreffende bepaling beoogt te beschermen, zal leiden tot een onbillijkheid van overwegende aard, of gelet op het doel van de regeling.

 • 2 Het eerste lid wordt in ieder geval toegepast indien de subsidieontvanger als gevolg van een onvoorziene persoonlijke omstandigheid die hem redelijkerwijs niet te verwijten is, niet kan voldoen aan de verplichtingen die zijn verbonden aan de subsidie.

Artikel 19. Mandaat, volmacht en machtiging hoofd RCN-unit SZW

[Regeling vervallen per 01-11-2022]

Het Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit directie Werknemersregelingen 2015 is van toepassing op de uitoefening van bevoegdheden op grond van deze regeling door het hoofd van de RCN-unit SZW en tevens op de uitoefening van bevoegdheden die krachtens ondermandaat respectievelijk doorverlening van volmacht en machtiging worden uitgeoefend.

Artikel 21. Ontslag wegens bedrijfseconomische redenen

[Regeling vervallen per 01-11-2022]

Tot en met 12 oktober 2020 verleent de minister geen toestemming voor beëindiging van de arbeidsovereenkomst wegens bedrijfseconomische redenen als bedoeld in artikel 5.1 van de Regeling beëindiging arbeidsovereenkomsten BES, bij bedrijfseconomische redenen die een gevolg zijn van het coronavirus of maatregelen die daarmee samenhangen.

Artikel 22. Inwerkingtreding en vervaldatum

[Regeling vervallen per 01-11-2022]

 • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 13 maart 2020.

 • 2 Deze regeling vervalt met ingang van 1 november 2021.

 • 3 In afwijking van het tweede lid blijft deze regeling, zoals die luidde op de dag voorafgaand aan de datum met ingang waarvan deze regeling vervalt, van toepassing op de afwikkeling van de subsidieaanvragen op grond van deze regeling.

Artikel 23. Citeertitel

[Regeling vervallen per 01-11-2022]

Deze regeling wordt aangehaald als: Tijdelijke subsidieregeling loonkosten en inkomensverlies CN.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 31 maart 2020

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

T. van Ark

Naar boven