Tijdelijke regeling afwijkende behandeling vergunningaanvragen gentherapie in verband met bestrijding COVID-19

[Regeling vervallen per 29-10-2020 met terugwerkende kracht tot en met 18-07-2020.]
Geraadpleegd op 30-11-2023.
Geldend van 31-03-2020 t/m 17-07-2020

Regeling van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat van 28 maart 2020, nr. IENW/BSK-2020/57427, houdende spoedmaatregelen met betrekking tot gentherapie ter bestrijding van COVID-19 (Tijdelijke regeling afwijkende behandeling vergunningaanvragen gentherapie in verband met bestrijding COVID-19)

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

Gelet op artikel 9.2.2.6 in samenhang met de artikelen 9.2.2.1 en 9.2.2.3 van de Wet milieubeheer;

BESLUIT:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 29-10-2020 met terugwerkende kracht tot en met 18-07-2020]

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2

[Regeling vervallen per 29-10-2020 met terugwerkende kracht tot en met 18-07-2020]

  • 2 De Minister zendt binnen 30 dagen na ontvangst van een aanvraag als bedoeld in het eerste lid een samenvatting van de aanvraag aan de Europese Commissie.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 29-10-2020 met terugwerkende kracht tot en met 18-07-2020]

Deze regeling wordt aangehaald als: Tijdelijke regeling afwijkende behandeling vergunningaanvragen gentherapie in verband met bestrijding COVID-19.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 29-10-2020 met terugwerkende kracht tot en met 18-07-2020]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vervalt een jaar na de dag van uitgifte van die Staatscourant.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,

C. van Nieuwenhuizen Wijbenga

Naar boven