Regeling specifieke uitkering snelfietsroutes 2020–2022

[Regeling vervallen per 01-01-2023.]
Geraadpleegd op 21-03-2023.
Geldend van 27-03-2020 t/m 31-12-2022

Regeling van de Minister voor Milieu en Wonen, van 20 maart 2020, nr. IenW/BSK-2020/46825, houdende een specifieke uitkering in verband met snelfietsroutes (Regeling specifieke uitkering snelfietsroutes 2020–2022)

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Regeling vervallen per 01-01-2023]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • Minister: Minister van Infrastructuur en Waterstaat;

 • ontvangers: de provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel, Gelderland, Flevoland, Utrecht, Noord-Holland, Zuid-Holland, Zeeland, Noord-Brabant en Limburg;

 • snelfietsroute: route zoals opgenomen in de Afsprakenlijst Bestuurlijk Overleggen MIRT van 21 en 22 november 2018.

Artikel 2. Verlening specifieke uitkering

[Regeling vervallen per 01-01-2023]

 • 1 De Minister verleent op aanvraag een specifieke uitkering aan de ontvangers voor het realiseren van een of meer snelfietsroutes.

 • 2 De specifieke uitkering bedraagt maximaal 40% van de totale kosten van de snelfietsroutes, met een maximum per ontvanger van € 1.857.142,–.

 • 3 Het plafond van de specifieke uitkeringen bedraagt € 22.285.704,–.

Artikel 3. Aan de uitkering verbonden verplichtingen

[Regeling vervallen per 01-01-2023]

 • 1 De ontvangers besteden de specifieke uitkering uitsluitend aan uitgaven met betrekking tot de aanleg van snelfietsroutes met uitzondering van reguliere apparaatskosten.

 • 2 De ontvangers komen bij de realisatie van de snelfietsroutes de afspraken na die zijn opgenomen in de Afsprakenlijst Bestuurlijk Overleggen MIRT van 21 en 22 november 2018 over fietsstimulering en circulair bouwen.

Artikel 4. Voorschotverlening

[Regeling vervallen per 01-01-2023]

 • 1 Gelijktijdig met de beschikking tot verlening van de uitkering verleent de Minister een voorschot van 100% van de specifieke uitkering.

 • 2 Het voorschot wordt in overleg met de betreffende ontvanger betaald in één of meer jaarlijkse delen gedurende de looptijd van het project.

Artikel 5. Verantwoording

[Regeling vervallen per 01-01-2023]

De ontvangers leggen verantwoording af over de besteding van de specifieke uitkering op de wijze bepaald in artikel 17a van de Financiële-verhoudingswet.

Artikel 6. Ambtshalve vaststelling

[Regeling vervallen per 01-01-2023]

De Minister stelt binnen een half jaar na afloop van de activiteiten waarvoor de specifieke uitkering is verleend, op basis van de verantwoording, bedoeld in artikel 17a van de Financiële-verhoudingswet de specifieke uitkering ambtshalve vast.

Artikel 7. Inwerkingtreding en horizonbepaling

[Regeling vervallen per 01-01-2023]

 • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

 • 2 Deze regeling vervalt met ingang van 1 januari 2023, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op uitkeringen die voor die datum zijn verleend.

Artikel 8. Citeertitel

[Regeling vervallen per 01-01-2023]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling specifieke uitkering snelfietsroutes 2020–2022.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister voor Milieu en Wonen,

S. van Veldhoven-van der Meer

Naar boven