Besluit aanwijzing bevoegde autoriteit in het kader van Uitvoeringsverordening 2020/402 [...] met de uitvoer van persoonlijke beschermingsmiddelen

[Regeling vervallen per 13-05-2020 met terugwerkende kracht tot en met 26-04-2020.]
Geraadpleegd op 23-04-2024.
Geldend van 21-03-2020 t/m 25-04-2020

Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 19 maart 2020, kenmerk 1664163-203347-GMT houdende aanwijzing van de bevoegde autoriteit in het kader van Uitvoeringsverordening 2020/402 in verband met de uitvoer van persoonlijke beschermingsmiddelen

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 1, eerste lid, van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/402 van de Commissie van 14 maart 2020 tot onderwerping van de uitvoer van bepaalde producten aan de overlegging van een uitvoervergunning (PbEU 2020, LI 77);

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 13-05-2020 met terugwerkende kracht tot en met 26-04-2020]

Als bevoegde autoriteit als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/402 van de Commissie van 14 maart 2020 tot onderwerping van de uitvoer van bepaalde producten aan de overlegging van een uitvoervergunning (PbEU 2020, LI 77), worden aangewezen: de inspecteur-generaal en de hoofdinspecteurs van de Inspectie gezondheidszorg en jeugd.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 13-05-2020 met terugwerkende kracht tot en met 26-04-2020]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 19 maart 2020.

Dit besluit zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

namens deze,

de waarnemend directeur-generaal Curatieve Zorg,

B.E. Westgren

Naar boven