Subsidieregeling Circulaire Economie

[Regeling vervalt per 09-04-2025.]
Geraadpleegd op 23-05-2024.
Geldend van 12-04-2022 t/m 31-12-2022

Regeling van de Minister voor Milieu en Wonen, van 9 maart 2020, nr. IENW/BSK-2020/35672, houdende vaststelling van regels voor subsidiëring van activiteiten ter bevordering van een circulaire economie (Subsidieregeling Circulaire Economie)

Paragraaf 1. Algemene bepalingen

Artikel 1.1. Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 1.2. Doel van de regeling

Deze regeling heeft als doel het stimuleren van activiteiten gericht op de bevordering van een circulaire economie.

Artikel 1.3. Afwijzingsgronden

In aanvulling op de artikelen 11 en 12 van het Kaderbesluit wordt een subsidieaanvraag afgewezen als de algemene groepsvrijstellingsverordening van toepassing is en:

 • a. voor zover er sprake is van ongeoorloofde cumulatie van steun als bedoeld in artikel 8 van de algemene groepsvrijstellingsverordening;

 • b. er sprake is van een onderneming in moeilijkheden als bedoeld in artikel 2, achttiende lid, van de algemene groepsvrijstellingsverordening;

 • c. de werkzaamheden aan het project reeds zijn aangevangen voordat de aanvraag voor dat project is ingediend; of

 • d. de subsidieverstrekking niet in overeenstemming is met enige andere bepaling van de algemene groepsvrijstellingsverordening.

Paragraaf 2. Circulaire ketenprojecten

Artikel 2.1. Begripsbepalingen

In deze paragraaf wordt verstaan onder:

 • algemene de-minimisverordening: Verordening (EU) nr. 1407/2013 van de Commissie van 18 december 2013 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun (PbEU 2013, L 352);

 • algemene groepsvrijstellingsverordening: Verordening (EU) nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PbEU 2014, L 187);

 • circulair ketenproject: samenhangend geheel van activiteiten van de ondernemers in een circulair ketensamenwerkingsverband, voor zover deze activiteiten rechtstreeks verbonden zijn aan de circulaire, nieuwheids- of samenwerkingsaspecten van de drempels of belemmeringen die de ondernemers moeten wegnemen om te komen tot het circulair ontwerpen, produceren of organiseren van producten, processen of diensten;

 • circulair ketensamenwerkingsverband: samenwerkingsverband bestaande uit ten minste drie en ten hoogste zes MKB-ondernemers, dan wel uit tenminste twee en ten hoogste vijf MKB-ondernemers met ten hoogste één grote ondernemer:

  • a. dat ten doel heeft een circulair ketenproject uit te voeren;

  • b. met in ieder geval drie verschillende rollen in een product- of materiaalketen; en

  • c. die niet in een groep met elkaar verbonden zijn;

 • daadwerkelijke samenwerking: samenwerking tussen onafhankelijke partijen om kennis of technologie uit te wisselen of een gemeenschappelijke doelstelling op basis van een taakverdeling te bereiken, waarbij de partijen samen de omvang van het samenwerkingsproject bepalen, bijdragen aan de tenuitvoerlegging ervan, en het risico en de resultaten ervan delen;

 • de-minimisplafond: totale bedrag aan de-minimissteun dat aan een onderneming mag worden verleend op grond van artikel 3, tweede lid, van de algemene de-minimisverordening, van artikel 3, tweede lid, van de landbouw de-minimisverordening of van artikel 3, tweede lid, van de visserij de-minimisverordening;

 • groep: economische eenheid, waarin organisatorisch zijn verbonden:

  • a. een natuurlijke persoon of privaatrechtelijke rechtspersoon, die direct of indirect:

   • 1°. meer dan de helft van het geplaatste kapitaal verschaft aan,

   • 2°. volledig aansprakelijk vennoot is van, of

   • 3°. overwegende zeggenschap heeft over een of meer rechtspersonen of vennootschappen, en

  • b. laatstbedoelde rechtspersonen of vennootschappen;

 • grote ondernemer: ondernemer die een grote onderneming in de zin van artikel 2, onderdeel 24, van de algemene groepsvrijstellingsverordening in stand houdt;

 • landbouw de-minimisverordening: Verordening (EU) nr. 1408/2013 van de Commissie van 18 december 2013 inzake de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun in de landbouwsector (PbEU 2013, L 352);

 • MKB-ondernemer: ondernemer die een kleine onderneming of een middelgrote onderneming in de zin van artikel 2, onderdeel 2, van de algemene groepsvrijstellingsverordening in stand houdt;

 • procesbegeleider: rechtspersoon, niet zijnde een rechtspersoon die krachtens publiekrecht is ingesteld, of natuurlijke persoon, met aantoonbare kennis en ervaring op het gebied van circulaire economie, die volgens feitelijk handelen aantoonbaar minimaal één jaar ervaring heeft met het begeleiden van ondernemingen op het vlak van circulaire economie en die door de ondernemers in het circulair ketensamenwerkingsverband is aangesteld als begeleider van het circulair ketenproject;

 • verklaring de-minimissteun: verklaring van de subsidieaanvrager waarin deze bevestigt dat subsidieverstrekking niet zal leiden tot een overschrijding van het de-minimisplafond;

 • visserij de-minimisverordening: Verordening (EU) nr. 717/2014 van de Commissie van 27 juni 2014 inzake de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun in de visserij- en aquacultuursector (PbEU 2014, L 190).

Artikel 2.2. Doel van de subsidie

Deze paragraaf heeft tot doel circulaire ketenprojecten te stimuleren die leiden tot grondstoffenbesparing en reductie van CO2-uitstoot.

Artikel 2.3. Subsidiabele activiteiten

De Minister kan op aanvraag subsidie verstrekken voor de uitvoering van een circulair ketenproject dat:

 • a. is gericht op realisatie van op de markt verhandelbare of toepasbare producten, processen of diensten die bij toepassing leiden tot grondstoffenbesparing en reductie van CO2-uitstoot;

 • b. wordt uitgevoerd door een circulair ketensamenwerkingsverband:

  • 1°. waarin sprake is van daadwerkelijke samenwerking;

  • 2°. dat een procesbegeleider aanstelt; en

  • 3°. waarbij na afloop van het project sprake is van een blijvende samenwerking tussen ten minste drie MKB-ondernemers, dan wel tussen ten minste twee MKB-ondernemers en een grote ondernemer, met ten minste drie verschillende rollen in de product- of materiaalketen van het project;

 • c. niet overwegend betrekking heeft op terugwinning van materialen voor recycling op een manier die leidt tot minder hoogwaardig gebruik dan de oorspronkelijke toepassing.

Artikel 2.4. Subsidiabele kosten

 • 1 De kosten van de activiteiten van een ondernemer worden berekend door

  het aantal uren dat de direct bij de subsidiabele activiteiten betrokken personen ten behoeve van deze activiteiten hebben gemaakt te vermenigvuldigen met een vast uurtarief van € 60,00 waarin zowel de directe loonkosten als de daaraan toegerekende indirecte kosten zijn begrepen, vermeerderd met:

  • 1°. kosten van het gebruik van apparatuur, van verbruikte materialen en van hulpmiddelen indien deze in de administratie te onderscheiden zijn; en

  • 2°. aan derden betaalde kosten.

 • 2 Voor de subsidiabele kosten van het gebruik van apparatuur, bedoeld in het eerste lid, onder 1°, geldt als berekeningswijze dat:

  • a. de restwaarde van voor de subsidiabele activiteiten aangeschafte apparatuur geen deel uitmaakt van de subsidiabele kosten; en

  • b. de afschrijvingskosten lineair worden berekend als fractie van de aanschafprijs op basis van bedrijfseconomische grondslagen en normen, met een minimale afschrijvingstermijn van vijf jaar.

 • 3 De subsidiabele kosten van aan derden betaalde kosten, bedoeld in het eerste lid, onder 2°, zijn de kosten voor zover die niet hoger zijn dan marktconform.

 • 4 In afwijking van het eerste lid komen de volgende kosten niet voor subsidie in aanmerking:

  • a. kosten voor marketing- en salesactiviteiten;

  • b. kosten van opleidingen;

  • c. kosten van deelname aan tentoonstellingen en symposia;

  • d. kosten voor marktonderzoek en haalbaarheidsstudies, met uitzondering van beperkte onderzoeken die niet commercieel van aard zijn en waarvan de uitkomsten noodzakelijk zijn voor de in het circulair ketenproject beoogde ontwikkeling;

  • e. kosten van reguliere bedrijfsactiviteiten;

  • f. kosten voor algemene kennisoverdracht.

Artikel 2.5. Hoogte subsidie

De subsidie voor een ondernemer in het circulair ketensamenwerkingsverband bedraagt 50 procent van de subsidiabele kosten van de ondernemer met een maximum van € 20.000.

Artikel 2.6. Subsidieplafond

 • 1 Het subsidieplafond bedraagt:

  • a. voor 2020: € 1.360.000;

  • b. voor 2021: € 4.500.000;

  • c. voor 2022: € 6.125.000.

 • 2 De Minister stelt het subsidieplafond voor de daaropvolgende jaren vast en maakt dit bekend in de Staatscourant voor de aanvang van het tijdvak waarvoor het wordt vastgesteld.

Artikel 2.7. Wijze van verdeling

De Minister verdeelt het beschikbare bedrag op volgorde van binnenkomst van de aanvragen.

Artikel 2.8. Aanvraagperiode

 • 1 Voor het kalenderjaar 2020 kan met ingang van 9 april tot en met 1 oktober, 12.00 u Nederlandse tijd een aanvraag tot subsidieverlening voor de activiteiten genoemd in artikel 2.3 worden ingediend.

 • 2 Voor het kalenderjaar 2021 kan met ingang van 1 april, 09.00 uur tot en met 30 september, 12.00 uur Nederlandse tijd een aanvraag tot subsidieverlening voor de activiteiten genoemd in artikel 2.3 worden ingediend.

 • 3 Voor het kalenderjaar 2022 kan met ingang van 3 mei, 09.00 uur tot en met 30 september, 12.00 uur Nederlandse tijd een aanvraag tot subsidieverlening voor activiteiten als bedoeld in artikel 2.3 worden ingediend.

 • 4 De Minister stelt de aanvraagperiode voor de daaropvolgende jaren vast en maakt dit bekend in de Staatscourant voor de aanvang van het tijdvak waarvoor het wordt vastgesteld.

Artikel 2.9. Aanvrager

 • 2 De penvoerder is een van de MKB-ondernemers die overeenkomstig artikel 2.3, onderdeel b, subonderdeel 3, in een blijvende samenwerking binnen het circulair ketensamenwerkingsverband aan het project deelneemt.

 • 3 Aan het circulair ketensamenwerkingsverband kunnen ook MKB-ondernemers deelnemen die gevestigd zijn in het openbaar lichaam Bonaire, Sint Eustatius of Saba.

Artikel 2.10. Aanvraag

 • 1 Een aanvraag om subsidie wordt ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland met gebruikmaking van een daartoe door de Minister beschikbaar gesteld middel.

 • 2 Een aanvraag tot subsidieverlening bevat naast de in artikel 10 van het Kaderbesluit genoemde gegevens ten minste:

  • a. voor iedere ondernemer die subsidie aanvraagt een verklaring de-minimissteun;

  • b. een samenvatting van het project waarvoor de subsidie wordt aangevraagd die door de Minister kan worden gebruikt in voor een ieder toegankelijke publicaties;

  • c. een begroting die een goed inzicht geeft in de kosten van de activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd.

Artikel 2.11. Afwijzingsgronden

In aanvulling op de artikelen 11 en 12 van het Kaderbesluit en artikel 1.3 wordt een subsidieaanvraag afgewezen indien:

 • a. de datum waarop het circulair ketenproject start meer dan zes maanden na de datum van ontvangst van de subsidieaanvraag ligt;

 • b. de uitvoering van het circulair ketenproject meer dan twee jaar duurt;

 • c. één van de ondernemers in het circulair ketensamenwerkingsverband meer dan 70% van het totaal van de voor alle ondernemers in het circulair ketensamenwerkingsverband in aanmerking komende subsidiabele kosten voor zijn rekening neemt;

 • d. al eerder in hetzelfde kalenderjaar op grond van deze regeling subsidie is verstrekt aan één van de deelnemers van het circulair ketensamenwerkingsverband;

 • e. onvoldoende vertrouwen bestaat dat de resultaten van het circulair ketenproject toegepast zullen worden;

 • f. er sprake is van een onderneming in moeilijkheden als bedoeld in artikel 2, onderdeel 18, van de algemene groepsvrijstellingsverordening;

 • g. de werkzaamheden aan het circulair ketenproject al zijn aangevangen voordat de aanvraag voor dat project is ingediend.

Artikel 2.12. Verplichtingen subsidieontvanger

In aanvulling op artikel 17 van het Kaderbesluit is de subsidieontvanger verplicht:

 • a. indien er betrokkenheid bestaat tussen de procesbegeleider en één of meer ondernemers in het circulair ketensamenwerkingsverband, maatregelen te nemen om belangenverstrengeling te voorkomen;

 • b. om een kort verslag in te dienen van de resultaten van de uitvoering van het project.

Artikel 2.12.a. Intrekken of wijzigen van de subsidieverstrekking

De Minister kan een beschikking tot subsidieverstrekking voor een MKB-ondernemer die gevestigd is in het openbaar lichaam Bonaire, Sint Eustatius of Saba intrekken of wijzigen en in verband hiermee indien nodig het subsidiebedrag terugvorderen, indien:

 • a. de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend niet of niet geheel hebben plaatsgevonden of zullen plaatsvinden;

 • b. de subsidieontvanger niet heeft voldaan aan de aan de subsidieverlening of subsidievaststelling verbonden verplichtingen;

 • c. de subsidieontvanger onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt en de verstrekking van juiste of volledige gegevens tot een andere beschikking op de aanvraag tot subsidieverlening of subsidievaststelling zou hebben geleid, of

 • d. de subsidieverlening of subsidievaststelling anderszins onjuist was en de subsidieontvanger dit wist of behoorde te weten.

Artikel 2.13. Subsidievaststelling

Bij de verstrekking van een subsidie op grond van deze regeling wordt toepassing gegeven aan artikel 15, tweede lid, onderdeel b, van het Kaderbesluit.

Paragraaf 3. Slotbepalingen

Artikel 3.1. Evaluatie

De Minister publiceert voor 9 april 2025 een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van de subsidie in de praktijk.

Artikel 3.2. Inwerkingtreding en horizonbepaling

Deze regeling treedt in werking met ingang van 9 april 2020 en vervalt met ingang van 9 april 2025, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op subsidies die voor die datum zijn verleend.

Artikel 3.3. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Circulaire Economie.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister voor Milieu en Wonen,

S. van Veldhoven-van der Meer

Naar boven