Subtaakbesluit Koninklijke Marechaussee 2019

Geraadpleegd op 04-12-2023.
Geldend van 12-03-2020 t/m heden

Subtaakbesluit Koninklijke Marechaussee 2019

De Commandant Koninklijke Marechaussee,

gelet op artikel 25 van het Algemeen Organisatiebesluit Defensie 2013,

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepaling

 • 1 Het Commando Koninklijke Marechaussee staat onder leiding van de Commandant Koninklijke Marechaussee (KMar). Tot het Commando Koninklijke Marechaussee behoren tevens die militairen die namens het Commando Koninklijke Marchaussee bij andere defensieonderdelen dienen.

Artikel 2. Organisatie van het Commando Koninklijke Marechaussee

 • 1 De Commandant Koninklijke Marechaussee vormt samen met de Plaatsvervangend Commandant Koninklijke Marechaussee één bestuurlijke eenheid in het geven van leiding aan het Commando Koninklijke Marechaussee.

 • 2 De Koninklijke Marechaussee bestaat uit de volgende onderdelen:

  • 1. de Staf CKMar (STC), waaronder ressorteren:

   • a. de commandogroep Staf CKMar;

   • b. de directie Operaties (DOPS):

    • 1. de commandogroep DOPS;

    • 2. het bureau Regie en Besturing;

    • 3. het cluster Bewaken en Beveiligen;

    • 4. het cluster Grens Management;

    • 5. het cluster Handhaving en Opsporen;

    • 6. het cluster Defensie en Internationale Samenwerking.

   • c. de directie Personeel en Bedrijfsvoering (DPB):

    • 1. de commandogroep DPB;

    • 2. de stafgroep Vraag- en Aanbodmanagement;

    • 3. het cluster Personeel en Organisatie;

    • 4. het cluster Informatievoorziening;

    • 5. het cluster Facilitair Logistiek Management;

    • 6. het cluster Projecten.

   • d. de afdeling Financiën en Control (AFC):

    • 1. het cluster Begrotingszaken en Managementinformatie;

    • 2. het cluster Dedicated Control.

   • e. de afdeling Kabinet (KAB):

    • 1. het cluster Integriteit;

    • 2. het cluster Integrale Plannen en Advies;

    • 3. het cluster Juridische Zaken;

    • 4. het cluster Communicatie, Ceremonieel en Evenementen;

    • 5. het cluster Persoonlijke Staf.

  • 2. Het Landelijk Tactisch Commando (LTC), waaronder ressorteren:

   • a. de staf LTC:

    • 1. de commandogroep LTC;

     • a. het bureau Bestuursondersteuning / Secretariaat;

     • b. het bureau Communicatie;

     • c. het bureau Integratie;

     • d. het bureau Projecten.

    • 2. de militaire politie zorg (MPZ);

    • 3. de afdeling Intelligence:

     • a. de sectie Intell knooppunt;

     • b. de sectie Analyse en Onderzoek;

     • c. de sectie Operationele Intelligence;

     • d. de sectie Bijzondere Dienst (BD).

    • 4. De afdeling Plans;

    • 5. De afdeling Operations:

     • a. de sectie GPT: Grens Politie Taken;

     • b. de sectie B&B: Bewaken en Beveiligen;

     • c. de sectie IMPT: Internationale- en Militaire Politietaken;

     • d. de sectie TVO: Taak Overschrijdende Operaties;

     • e. de sectie BI, OP BV en OP: Business Intell, Operationele Bedrijfsvoering en Operationele Planning;

     • f. het ECID: Expertise Centrum Identiteitsfraude en Documenten;

     • g. het ECBB: Expertise Centrum Bewaken en Beveiligen.

    • 6. De afdeling Support:

     • a. de sectie P&O advies: Personeel en Organisatie advies;

     • b. de sectie OPZ: Operationele Personeels Zaken;

     • c. de sectie M&D: Materieel en Diensten;

     • d. de sectie IV&CIS: Informatievoorziening en Communicatie Informatiesystemen.

    • 7. Coördinatie Schiphol (CS).

   • b. de Brigades (20):

    • 1. BTBB: Brigade Toezicht Beveiliging Burgerluchtvaart;

    • 2. BSB: Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten;

    • 3. CARIB: Brigade Caribisch gebied;

    • 4. Recherche: Brigade Recherche;

    • 5. BOSS: Brigade Operationele Service en Support;

    • 6. Overige brigades KMar (15):

     • a. Brigade Brabant-Noord/Limburg-Noord;

     • b. Brigade Brabant-Zuid;

     • c. Brigade Drenthe-Ijsselstreek;

     • d. Brigade Grensbewaking;

     • e. Brigade Noord-Holland;

     • f. Brigade Politie en Beveiliging;

     • g. Brigade Scheldestromen;

     • h. Brigade Veluwe;

     • i. Brigade Vreemdelingenzaken;

     • j. Brigade Zuid-Holland;

     • k. Brigade Limburg-Zuid;

     • l. Brigade Objectbeveiliging;

     • m. Brigade Oostgrens-Midden;

     • n. Brigade Oostgrens-Noord;

     • o. Brigade Waddengebied.

   • c. het Hoog Risico Beveiliging Eskadron (HRB).

  • 3. het Opleidings-, Trainings- en Kenniscentrum KMar (OTCKMar), waaronder ressorteren:

   • a. de Staf OTCKMar:

    • 1. de commandogroep OTCKMar;

    • 2. de sectie Personeel & Organisatie;

    • 3. de sectie Operaties;

    • 4. de sectie OTK Plannen;

    • 5. de sectie IV en Communicatie;

    • 6. de sectie Oefeningen.

   • b. de opleidings sectoren:

    • 1. de sector Basisopleidingen;

    • 2. de sector Vaktechnische opleidingen;

    • 3. de sector Kennis;

    • 4. de sector Integrale Beroepsvaardigheids Trainingen (IBT);

    • 5. de sector Ondersteuning.

Artikel 3. Passagiersinformatie-eenheid Nederland (Pi-NL)

De Passagiersinformatie-eenheid Nederland (Pi-NL) is ondergebracht bij de Koninklijke Marechaussee. Onder de Pi-NL ressorteren:

 • a. de commandogroep PI-NL;

 • b. het bedrijfsbureau PI-NL;

 • c. de teams:

  • 1. Beoordelen en Verstrekken;

  • 2. Analyse;

  • 3. Liaison Officieren (LSO).

Artikel 4. Plaatsvervangend Commandant KMar (PCKMar)

De plaatsvervangend Commandant Koninklijke Marechaussee is belast met de volgende taken:

 • a. het vervangen van CKMar bij diens afwezigheid;

 • b. het invullen van de rol van Chef Staf (betreft een lijnverantwoordelijkheid);

 • c. het vervullen van de rol van HDE (Hoofd Dienst Eenheid) KMar, HDE Staf CKMar en HDE PI-NL voor de ambtenaren van de Koninklijke Marechaussee die bij de Pi-NL gedetacheerd zijn;

 • d. het optreden als Genderambassadeur voor de KMar en Inspecteur voor het Reservepersoneel van de KMar.

Artikel 5. Directie Operaties (DOPS) STC

De directie Operaties staat onder leiding van de directeur Operaties die is belast met de volgende taken:

 • a. het met inachtneming van de aanwijzingen en richtlijnen van de Commandant Koninklijke Marechaussee geven van leiding aan de directie Operaties;

 • b. het onder aansturing van de CDS beheersen van (de uitvoering van) het Gereedstellingsproces voor de eenheden van het commando Koninklijke Marechaussee, ten behoeve van de inzet onder verantwoordelijkheid van de Minister van Defensie;

 • c. het onder aansturing van de SG beheersen van de gereedstelling en instandhouding voor, en de uitvoering van de politietaken vastgelegd in de Politiewet 2012;

 • d. het ontwikkelen van visie, strategie en beleid gericht op de operationele taken van de KMar en OTC, en het participeren in beleidsontwikkeling van gezagdragers en ketenpartners;

 • e. het leveren van een bijdrage aan de BPB-procedure;

  • 1. het proactief vaststellen van normen en standaarden;

  • 2. het ontwikkelen van KMar-brede normen voor de operationele taken van de KMar;

  • 3. het leveren van een bijdrage aan de totstandkoming van BPB producten;

  • 4. het uitvoeren van de risicoanalyse ten behoeve van jaar T en jaar (T-1);

  • 5. het leveren van een bijdrage aan het Jaarplan;

 • f. het adviseren van CKMar en de inhoudelijke voorbereiding van (in)formele externe gremia op het gebied van de operaties;

 • g. het zorgdragen voor de externe vertegenwoordiging van CKMar op landelijk en strategisch niveau en afstemming met ketenpartners op strategisch niveau op het gebied van de operaties;

 • h. het uitvoering geven aan het Defensiebeveiligingsbeleid en het adviseren van (P)CKMar inzake beveiligingsvraagstukken;

 • i. het uitvoering geven aan de crisisbeheersingsorganisatie Staf CKMar en het adviseren van (P)CKMar hierover.

Artikel 6. Directie Personeel en Bedrijfsvoering (DPB) STC

De directie Personeel en Bedrijfsvoering staat onder leiding van de directeur Personeel en Bedrijfsvoering die is belast met de volgende taken:

 • a. het met inachtneming van de aanwijzingen en richtlijnen van de Commandant Koninklijke Marechaussee geven van leiding aan de directie Personeel en Bedrijfsvoering;

 • b. het zorgdragen voor het personeelslogistieke proces, materieellogistieke proces (inclusief infra), het facilitaire dienstverleningsproces, het informatievoorzieningsproces en alle relevante milieu-, veiligheid-, Arbo- en infrastructurele zaken binnen de KMar;

 • c. het maken van afspraken met de interne en externe dienstverleners en het voeren van de regie met deze dienstverleners (vraag- en aanbod management);

 • d. het optreden als budgethouder voor KMar-brede (programma)uitgaven en het zeker stellen van de noodzakelijke middelen ter ondersteuning van de KMar (opstellen meerjarenplanning en bestedingsprogramma voor het jaar (T+1);

 • e. het uitvoeren van de werkzaamheden als Proces Model Houder (PMH) voor de COC2 (politie systemen);

 • f. het uitvoeren van werkzaamheden als Chief Data Officer (CDO).

Artikel 7. Afdeling Financiën en Control (AFC) STC

De stafafdeling Financiën en Control staat onder leiding van het stafafdelingshoofd Financiën en Control die is belast met de volgende taken:

 • a. het met inachtneming van de aanwijzingen en richtlijnen van de Commandant Koninklijke Marechaussee geven van leiding aan de stafafdeling Financiën en Control;

 • b. het met inachtneming van de functionele aanwijzingen en richtlijnen van de Directeur Financiën en Control van de Defensiestaf en richtlijnen van HDFC uitvoeren van de door hem gemandateerde taken die voortvloeien uit de Comptabiliteitswet en het daarop gebaseerde Besluit Taak FEZ voor de KMar;

 • c. het dragen van verantwoordelijkheid voor de totstandkoming, indiening en beheersing van de KMar-begroting;

 • d. het zorgen voor een adequate uitvoering van taken die verband houden met de begroting en managementinformatie;

 • e. het verzamelen, analyseren en verschaffen van informatie op basis waarvan de (P)CKMar en de MARRA evenwichtige besluiten kunnen nemen;

 • f. het dragen van verantwoordelijkheid voor de financieel-economische beleidsontwikkeling voor de KMar en het toezien op de financierbaarheid van het KMar-beleid en een doelmatige besteding van de KMar-begrotingsmiddelen.

Artikel 8. Kabinet (KAB) STC

De stafafdeling Kabinet staat onder leiding van Chef Kabinet die belast is met de volgende taken:

 • a. het met inachtneming van de aanwijzingen en richtlijnen van de Commandant Koninklijke Marechaussee geven van leiding aan de stafafdeling Kabinet;

 • b. het leveren van secretariële en vervoersondersteuning en het voorbereiden en begeleiden van werkbezoeken;

 • c. het inhoudelijk ondersteunen en adviseren van (P)CKMar met het oog op hun optreden in de politiek-bestuurlijke omgeving;

 • d. het ondersteunen van PC-KMar in de rol van Chef Staf bij de aansturing van de staf;

 • e. het ondersteunen van PC-KMar in de rol van Hoofd Diensteenheid (HDE);

 • f. het uitvoering geven aan de rol van Commandant Staf;

 • g. het geven van juridische ondersteuning en advisering in de bestuurlijke, ondersteunende en operationele processen ten behoeve van (P)CKMar, alsmede algemene juridische advisering ten behoeve van de Staf CKMar;

 • h. het uitvoeren van werkzaamheden als AVG-coördinator en Privacyfunctionaris;

 • i. het gevraagd en ongevraagd adviseren van de (P)CKMar (waaronder te verstaan het uitdragen van beleid) op communicatief gebied (inclusief persvoorlichting / woordvoering);

 • j. het coördineren, organiseren, assisteren bij en adviseren over representatieve, (hof)ceremoniële en protocollaire aangelegenheden waarbij de CKMar of zijn plaatsvervanger betrokken zijn;

 • k. het coördineren en organiseren van grote evenementen;

 • l. het instellen van interne onderzoeken naar handelingen en gedragingen van medewerkers van de KMar die ingaan tegen wettelijke voorschriften, regelingen en instructies van het bevoegd gezag en het afhandelen van klachten met betrekking tot de politietaken en behoorlijkheidsklachten;

 • m. het uitvoering geven aan het integriteitsbeleid en het adviseren van (P)CKMar inzake integriteitsvraagstukken.

Artikel 9. Landelijk Tactisch Commando (LTC)

Het Landelijk Tactisch Commando staat onder leiding van de commandant van het Landelijk Tactisch Commando (LTC) die op tactisch niveau belast is met de volgende taken:

 • a. het met inachtneming van de aanwijzingen en richtlijnen van de Commandant Koninklijke Marechaussee geven van leiding aan het Landelijk Tactisch Commando;

 • b. het vanuit de uitvoerende rol dragen van verantwoordelijkheid voor;

  • 1. het tactisch uitwerken van aanwijzingen en richtlijnen van de CKMar;

  • 2. het uitvoeren van de taken in opdracht van CKMar;

  • 3. het zorgdragen voor de operationele gereedheid, inzet en instandhouding van personeel en middelen van het LTC;

  • 4. het faciliteren van (nieuw) vakmanschap;

  • 5. het zorgdragen voor de personele, operationele en materiële instandhouding m.b.t. crisis-, mobilisatie- en oorlogsvoorbereiding;

  • 6. het voeren van overleg en onderhouden van contacten met lokale, bestuurlijke, militaire en justitiële autoriteiten t.b.v. de taakuitvoering;

  • 7. intelligence, waarbij op basis van inzichten op zowel tactisch als operationeel niveau keuzes gemaakt kunnen worden over de gewenste inzet van mensen en middelen en in de ondersteuning van de informatiepositie van de operationele medewerker;

  • 8. het OPSCENT, waarmee op 24*7 basis een landelijk aanspreekpunt ontstaat en dat de operationele collegae ondersteunt;

  • 9. het zorgdragen voor een landelijke calamiteiten organisatie en de specifieke calamiteiten organisatie t.b.v. de Luchthaven Schiphol.

 • c. het vanuit de adviserende rol dragen van verantwoordelijkheid voor:

  • 1. het bijdragen aan beleid, plannen en begroting t.b.v. het BPB proces. Dit betreft o.a. het adviseren t.b.v. het strategisch plan KMar, adviseren bij dossiers op strategische niveaus, het opleveren van een tactisch jaarplan en het opleveren van rapportages;

  • 2. het voorzien in de door Staf C-KMar gestelde informatiebehoefte.

 • d. het vanuit de HDE (Hoofd Dienst Eenheid)rol dragen van verantwoordelijkheid voor:

  • 1. het opstellen en actualiseren van LTC kaders en richtlijnen m.b.t. de werkwijze, de veiligheidszorg, de inzet van mensen en middelen. Kaders en richtlijnen t.b.v. het ondersteunen van het gehele LTC;

  • 2. het toezien op de juiste uitvoering van de operationele kaders, richtlijnen en instructies;

  • 3. het zorgdragen voor een doelmatige inrichting, de bedrijfsvoering en het interne beheer van het LTC;

  • 4. het begeleiden van de Brigade Commandanten (servant leadership en het leiderschapskompas Defensie);

  • 5. het voeren van overleg met de medezeggenschap binnen het LTC.

Artikel 9a. Commandogroep (LTC)

De commandogroep LTC staat onder leiding van de plaatsvervangend Commandant van het LTC die belast is met de volgende taken:

 • a. het ondersteunen van Commandant LTC op uitvoerend gebied;

 • b. het ondersteunen en realiseren van een snelle, zorgvuldige en adequate communicatie binnen het LTC en waar nodig in overleg met Staf CKMar, extern het LTC;

 • c. het ondersteunen van Commandant LTC bij de uitvoering van de LTC kaders en richtlijnen en het adviseren m.b.t. de behandeling van klachten over het optreden van een medeweker van het LTC bij de uitvoering van zijn of haar taak;

 • d. het voeren van regie over en bewaken van voortgang op lopende dossiers;

 • e. het ondersteunen van Hoofd afdeling Plans in de verschillende planfases;

 • f. het inzetten van projectcapaciteit t.b.v. het onderzoeken van specifieke opdrachten en / of onderwerpen.

Artikel 9b. Afdeling Intell (LTC)

De afdeling Intell staat onder leiding van het hoofd Intell die belast is met de volgende taak:

 • a. het leveren van een actueel intelligencebeeld in de verschillende planfasen ten behoeve van het maken van strategische, tactische en operationele keuzes.

Artikel 9c. Afdeling Plans (LTC)

De afdeling Plans staat onder leiding van het hoofd Plans die belast is met de volgende taken:

 • a. het sturen van de planvorming in de planfases;

 • b. het coördineren, regisseren en bewaken van de tijdigheid, samenhang en integraliteit van de planvorming;

 • c. het voeren van relatiemanagement voor en namens de Commandant LTC;

 • d. het namens de Commandant LTC dragen van de verantwoordelijkheid voor de operationele aansturing van de organisatie, zowel regulier als bij calamiteiten.

Artikel 9d. Afdeling Operations (LTC)

De afdeling Operations staat onder leiding van het hoofd Operations die belast is met de volgende taken:

 • a. het leveren van expertise op het gebied van Grenspolitietaken, Bewaken en Beveiligen, (Inter)nationale politietaken en militaire taken, Business Intell & Advies, Operationele Planning, Identiteitsfraude en Document en taakveld overschrijdende zaken, ten behoeve van de Prioriteitenbrief, de Bijdrage KMar aan de AGCDS, de Ontwikkelagenda en de planvorming van het (meerjaren)plan KMar;

 • b. het leveren van impactanalyses met betrekking tot de uitvoering van nieuwe ontwikkelingen en concepten;

 • c. het uitvoeren en verzamelen van evaluaties, waaronder de tactische briefing ten behoeve van de lessons identified en lessons learned;

 • d. het leveren van bijdragen aan operationele concepten.

Artikel 9e. Afdeling Support (LTC)

De afdeling Support staat onder leiding van het hoofd Support die belast is met de volgende taken:

 • a. het leveren van professioneel P&O-advies aan het lijnmanagement, het ondersteunen bij de uitvoering van Human Resource processen en het leveren van inhoudelijke input bij integrale dossiers;

 • b. Het binnen de processen van Materieel & Diensten aansturen, plannen, uitvoeren, bewaken, coördineren en het geven van advies & assistentie aangaande de bedrijfsvoering;

 • c. het zorgdragen voor de integrale coördinatie, advisering, beheer en uitvoering van het informatiemanagement, voor zowel de operationele IV (informatievoorziening) als de PIOFACH;

 • d. het voorbereiden, ondersteunen, coördineren en afwikkelen van de operationele (missies en oefeningen) personeels-, materieel & diensten en informatie en communicatieaspecten.

Artikel 9f. Coördinatie Schiphol (LTC)

De afdeling Coördinatie Schiphol staat onder leiding van de coördinator Schiphol die belast is met de volgende taken:

 • a. het namens de Commandant LTC coördineren en afstemmen met alle partners (nationaal en internationaal) binnen de Luchthaven Schiphol en alle externe partners;

 • b. het uitvoering geven aan de commandant LTC bevoegdheden op de Luchthaven Schiphol;

 • c. het adviseren met betrekking tot prioritering van KMar activiteiten en capaciteit op de Luchthaven Schiphol;

 • d. het uitvoeren van representatieve werkzaamheden namens CKMar en de commandant LTC op de Luchthaven Schiphol.

Artikel 10. Brigades en Hoog Risico Beveiliging eskadron (LTC)

Binnen het LTC zijn er 20 brigades: vijf specifieke brigades en 15 overige brigades KMar:

 • 1. BTBB: Brigade Toezicht Beveiliging Burgerluchtvaart;

 • 2. BSB: Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten;

 • 3. Brigade Caribisch gebied;

 • 4. Brigade Recherche;

 • 5. BOSS: Brigade Operationele Service en Support;

 • 6. Overige Brigades KMar (15):

  • a. Brigade Brabant-Noord/Limburg-Noord;

  • b. Brigade Brabant-Zuid;

  • c. Brigade Drenthe-Ijsselstreek;

  • d. Brigade Grensbewaking;

  • e. Brigade Noord-Holland;

  • f. Brigade Politie en Beveiliging;

  • g. Brigade Scheldestromen;

  • h. Brigade Veluwe;

  • i. Brigade Vreemdelingenzaken;

  • j. Brigade Zuid-Holland;

  • k. Brigade Limburg-Zuid;

  • l. Brigade Objectbeveiliging;

  • m. Brigade Oostgrens-Midden;

  • n. Brigade Oostgrens-Noord;

  • o. Brigade Waddengebied.

En er is een Hoog Risico Beveiliging (HRB) eskadron.

Artikel 10a. Brigade Toezicht Beveiliging Burgerluchtvaart (LTC)

De Brigade Toezicht Beveiliging Burgerluchtvaart staat onder leiding van de brigadecommandant BTBB die belast is met de volgende taken:

 • a. het houden van eerstelijns toezicht op de effectiviteit en efficiëntie van beveiligingsmaatregelen, procedures, beveiligingsuitrusting en opleidingen d.m.v. inspecties, testen en audits op de luchthaven Schiphol, de regionale vliegvelden en overige locaties in Nederland en in de onder Nederlands bestuur vallende overzeese gemeenten;

 • b. het invulling geven aan het accorderen, valideren en registreren van erkende luchtvrachtagenten, erkende leveranciers van vluchtbenodigheden en bekende afzenders en het houden van eerstelijns toezicht op de aan de luchtvracht en erkende leveranciers gerelateerde beveiligingsmaatregelen, beveiligingsuitrusting en procedures d.m.v. inspecties en audits;

 • c. het adviseren van de Minister van Justitie & Veiligheid m.b.t. beveiligingsplannen, procedures, werkinstructies en opleidingsprogramma’s voor de beveiliging van de burgerluchtvaart.

Artikel 10b. Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten (LTC)

De Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten staat onder leiding van de brigadecommandant BSB die belast is met de volgende taken:

 • a. het wereldwijd uitvoeren van dynamische persoonsbeveiliging;

 • b. het wereldwijd uitvoeren van gewapende vluchtbeveiliging;

 • c. het binnen Nederland uitvoeren van dynamische transport beveiliging van De Nederlandsche Bank (DNB) en overige door Gezag aangewezen hoog risico transporten;

 • d. het in opdracht van Gezag uitvoeren van Bijzondere opdrachten;

 • e. het verrichten van planmatige- en/of ad hoc aanhoudingen;

 • f. het bewaken en beveiligen van politie-infiltranten;

 • g. het assisteren bij bewaken en beveiligen van transport van getuigen, verdachten of gedetineerden;

 • h. het assisteren bij het bewaken en beveiligen van objecten;

 • i. het optreden als materie deskundige bij inzet van alle bijzondere opsporingsmethoden binnen de KMar;

 • j. het optreden als observatieteam KMar.

Artikel 10c. Brigade Caribisch gebied (LTC)

De Brigade Caribisch gebied staat onder leiding van de brigadecommandant Caribisch gebied die belast is met de volgende taken:

 • a. het uitvoering geven aan de rechtshandhaving op militaire locaties en t.a.v. militaire justitiabelen;

 • b. het uitvoering geven aan de CID taak t.b.v. de Kustwacht;

 • c. het uitvoering geven aan de grensbewaking,– de politietaak op de burgerluchtvaartterreinen binnen Caribisch Nederland en i.s.m. – en onder verantwoordelijkheid van de Korpschef Caribisch Nederland (CN) de politietaak (en opsporing t.a.v. deze taken) op Sint Eustatius en Saba en het uitvoering geven aan de opdrachten / taken in het kader van ondersteuning rechtshandhaving (flexibele pool) in de landen Curaçao en Sint Maarten en in de toekomst eventueel Aruba;

 • d. het verzamelen en analyseren en verstrekken van (recherche)informatie;

 • e. het uitvoering geven van LTC-beleid op het gebied van Calamiteiten- en Crisisbeheersing (CCB) en het opstellen en beheren van bedrijfsvoering cycli, materieelplannen, ramingsplannen, infrastructuurplannen en verbeterplannen t.b.v. de brigade;

 • f. het leveren van ondersteuning bij inzet in het kader van handhaving openbare orde (beteugelen van woelingen).

Artikel 10d. Brigade Recherche (LTC)

De Brigade Recherche staat onder leiding van de brigadecommandant Recherche die belast is met de volgende taken:

 • a. het d.m.v. het uitvoeren van opsporingsonderzoeken en het inwinnen van informatie leveren van een bijdrage aan de internationale veiligheid door de bestrijding van de criminaliteit gerelateerd aan migratie, luchthavens en Defensie;

 • b. het, als Defensieonderdeel met opsporingsbevoegdheid, (inter)nationaal leveren van tactische en gespecialiseerde opsporingscapaciteit t.b.v. de opsporing en vervolging van de georganiseerde en zware criminaliteit, in opdracht van het Openbare Ministerie;

 • c. het, op strategisch niveau, intern en extern adviseren t.a.v. ontwikkelingen op het gebied van migratie, luchthavens en Defensie;

 • d. het opbouwen en borgen van kennis en inzicht m.b.t. de aandachtsgebieden migratie, luchthavens en Defensie;

 • e. het, afgeleid van de taakstelling van Defensie, leveren van een bijdrage aan de bestrijding van terrorisme / piraterij.

Artikel 10e. Brigade Operationele Service en Support (LTC)

De Brigade Operationele Service en Support staat onder leiding van de brigadecommandant BOSS die belast is met de volgende taken: het (direct) ondersteunen van de operationele processen door:

 • a. het verzorgen van de informatievoorziening en meldkamerfunctionaliteiten van de KMar operatie;

 • b. het verzorgen van verkeerstechnische begeleiding, snelheidscontroles, escortes en het analyseren van verkeersongevallen;

 • c. het houden van toezicht, bewaken en bevorderen van veilig en duurzaam gebruik van ’mens’ en militaire middelen bij het vervoeren, opslaan en behandelen van gevaarlijke stoffen met militaire middelen;

 • d. het m.b.v. honden speuren naar explosieven en personen of het beveiligen van objecten;

 • e. het m.b.v. alerteringen op basis van informatie verstrekken van werkopdrachten aan KMar operaties op land-, zee-grenzen en op luchthavens;

 • f. het beheren en in behandeling nemen van in beslag genomen zaken;

 • g. het beheren, verwerken en registreren van processen-verbaal en dossiers KMar;

 • h. het in- en uitchecken, bewaken, verzorgen en vervoeren van arrestanten, vreemdelingen en parket ondersteuning van het Justitieel Complex Schiphol (JCS);

 • i. het doen van kwaliteitscontrole m.b.t. onjuist/onvolledig aangeleverde zaken vanuit de KMar, alsmede het verwerken van verzoeken om aanvullende informatie gedaan vanuit het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB), het Landelijk Openbaar Ministerie (CVOM) en het Openbare Ministerie Militaire Zaken en verantwoordelijk voor de afhandeling van WOB (Wet Openbaarheid van Bestuur) verzoeken;

 • j. het uitvoering geven aan de taak van bedrijfsbureau kazernecommando KMK (inclusief Luchthaven Schiphol) en CNA t.a.v. infrastructuur, Arbo & milieu en personeel & administratie;

 • k. het namens C-LTC door de BC BOSS uitvoering geven aan de verantwoordelijkheden als Eerst Aangewezen Commandant van de KMK (Koningin Maxima Kazerne);

 • l. het ondersteunen van de ME door voorbereiden, uitvoeren, afwikkelen inzet en beheren ME-middelen.

Artikel 10f. Overige Brigades KMar (LTC)

De Overige Brigades KMar staan onder leiding van een brigadecommandant die belast is met de volgende taken:

 • a. het verrichten van taken ingevolge de Vreemdelingenwetgeving;

 • b. het verrichten van de beveiliging burgerluchtvaart op burgerluchtvaartterreinen;

 • c. het verrichten van de rechtshandhaving en basispolitiezorg op burgerluchtvaartterreinen;

 • d. het verrichten van de rechtshandhaving en basispolitiezorg op militaire locaties en op internationale NAVO hoofdkwartieren dan wel t.a.v. militaire justitiabelen;

 • e. het leveren van operationele steun bij ME-inzet;

 • f. het uitvoering geven aan het LTC-beleid t.a.v. calamiteiten en crisisbeheersing;

 • g. het verrichten van de beveiligingstaken bij aangewezen objecten.

Artikel 10g. Hoog Risico Beveiliging Eskadron (LTC)

Het Hoog Risico Beveiliging eskadron staat onder leiding van de commandant HRB eskadron die belast is met de volgende taken:

 • a. het bewaken en beveiligen van personen, objecten, diensten en DNB (De Nederlandsche Bank);

 • b. het adviseren aan en afstemmen met betrokken organisaties in de veiligheidsketen over de bewaking en beveiliging;

 • c. het opwerken en gereedstellen en houden personeel;

 • d. het aansturen en ondersteunen van de operationele inzet.

Artikel 11. Opleidings-, Trainings- & Kenniscentrum KMar (OTCKMar)

Het Opleidings-, Trainings- en Kenniscentrum KMar staat onder leiding van de commandant van het Opleidings-, Trainings- en Kenniscentrum KMar die belast is met de volgende taken:

 • a. het met inachtneming van de aanwijzingen en richtlijnen van de Commandant Koninklijke Marechaussee geven van leiding aan het Opleidings-, Trainings- en Kenniscentrum KMar;

 • b. het adviseren van C-KMar ten aanzien van het ontwikkelen van een visie, strategie en beleid voor organisatieontwikkeling, participeren in operationele beleidsontwikkeling KMar en optreden als in en externe OT&K vertegenwoordiger KMar;

 • c. het ontwikkeling en uitvoeren van – uit de operationele (beleids)ontwikkeling KMar voortvloeiend – OT&K (Opleidingen, Trainingen en Kennis) beleid;

 • d. het opmaken van OT&K (productie) plannen;

 • e. het uitvoeren van de OT&K productieplannen;

 • f. het ondersteunen op het gebied van professionalisering en ontwikkeling (individueel, team en organisatieniveau);

 • g. het zorgdragen voor handhaving van traditie, KMar-waarden en identiteit;

 • h. het als bedrijfsvoerder OT&K dragen van verantwoording voor beheer en kwaliteitsbewaking ten aanzien van alle OT&K processen, producten en diensten binnen de KMar;

 • i. het vervullen van de rol van HDE (Hoofd Dienst Eenheid) OTCKMar.

Artikel 12. Passagiersinformatie-eenheid Nederland (Pi-NL)

De Passagiersinformatie-eenheid Nederland staat onder leiding van een hoofd Pi-NL. Pi-NL is belast met het uitvoeren van de taken conform art. 5, eerste lid van de wet gebruik van passagiersgegevens voor de bestrijding van terroristische en ernstige misdrijven (PNR). Dit is nader uitgewerkt in het besluit PNR. In bestuursafspraken inzake het hosten van de Pi-NL door Defensie/KMar d.d. 19 juni 2019 zijn de rollen en taken beschreven van de eigenaar van de Pi-NL.

Artikel 14. Inwerkingtreding

Dit subtaakbesluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant, waarin mededeling wordt gedaan van plaatsing van dit besluit in de reeks ministeriële publicaties van het Ministerie van Defensie en werkt terug tot en met 1 februari 2019.

Artikel 15. Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Subtaakbesluit Koninklijke Marechaussee 2019.

De Commandant Koninklijke Marechaussee

J.A.J. Leijtens

Luitenant-generaal

Naar boven