Tijdelijke regeling gebruiksbeperking commerciële FM-radio-omroep

Geldend van 01-03-2020 t/m 21-12-2020

Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat van 13 februari 2020, nr. WJZ/ 19242023, tot vaststelling van tijdelijke regels met betrekking tot de maximale hoeveelheid frequentieruimte bestemd voor commerciële FM-radio-omroep die één rechtspersoon kan gebruiken of verwerven (Tijdelijke regeling gebruiksbeperking commerciële FM-radio-omroep)

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat,

Gelet op artikel 3.11 van de Telecommunicatiewet;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

  • commerciële radio-omroep: radio-omroep als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Mediawet 2008 door een commerciële media-instelling;

  • commerciële media-instelling: commerciële media-instelling als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Mediawet 2008;

  • demografisch bereik: het percentage van het aantal inwoners van Nederland dat bij benadering de uitzendingen via een etherfrequentie of een samenstel van etherfrequenties in het dekkingsgebied, berekend via de technische Zero Base-planningsnorm, kan ontvangen;

  • landelijke commerciële radio-omroep: commerciële radio-omroep die betrekking heeft op het verzorgen en uitzenden van radioprogramma's, bestemd voor een landelijk publiek;

  • maximale hoeveelheid frequentieruimte: maximale hoeveelheid frequentieruimte als bedoeld in artikel 3.11, eerste lid, van de wet;

  • niet-landelijke commerciële radio-omroep: commerciële radio-omroep die betrekking heeft op het verzorgen en uitzenden van radioprogramma’s waarvoor op grond van artikel 7 van de Regeling aanwijzing en gebruik frequentieruimte commerciële radio-omroep 2003 gebruiksvoorschriften gelden;

  • rechtspersoon: een privaatrechtelijke rechtspersoon naar Nederlands recht of het equivalent daarvan naar het recht van een van de overige lidstaten van de Europese Unie of een van de overige staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, en zijn statutaire zetel, zijn hoofdbestuur of zijn hoofdvestiging heeft binnen de Europese Economische Ruimte, of een Europese naamloze vennootschap als bedoeld in verordening (EG) nr. 2157/2001 van de Raad van 8 oktober 2001 betreffende het statuut van de Europese vennootschap (PbEU 2001, L 294);

  • wet: Telecommunicatiewet.

Artikel 2. Toepassingsbereik

Deze regeling is van toepassing op frequentieruimte in de FM-band die bestemd is voor commerciële radio-omroep.

Artikel 3. Als één aanmerken van twee of meer rechtspersonen

Voor de toepassing van artikel 3.11, tweede lid, van de wet, worden twee of meer rechtspersonen als één rechtspersoon aangemerkt, als:

  • a. een rechtspersoon direct of indirect zodanige zeggenschap of feitelijke invloed heeft in één of meer rechtspersonen dat deze in belangrijke mate het beleid van die rechtspersoon of rechtspersonen kan bepalen of aanmerkelijke invloed heeft op de inhoud van dat beleid; of

  • b. een natuurlijk persoon of groep van natuurlijke personen direct of indirect een zodanige zeggenschap of feitelijke invloed heeft in twee of meer rechtspersonen dat deze in belangrijke mate het beleid van die rechtspersonen kan bepalen of aanmerkelijke invloed heeft op de inhoud van dat beleid.

Artikel 4. Maximum landelijke FM-omroep

Voor de uitzending via de FM-band van radioprogramma’s, andere dan bedoeld in artikel 7, eerste lid, van de Regeling aanwijzing en gebruik frequentieruimte commerciële radio-omroep 2003, door één rechtspersoon, worden ten hoogste vier FM-frequenties of samenstellen van FM-frequenties gebruikt of verworven.

Artikel 5. Maximum niet-landelijke FM-omroep

Artikel 6. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op het tijdstip waarop de wet van 14 maart 2018 tot wijziging van de Telecommunicatiewet en van de Mediawet 2008 (gebruiksbeperking frequentieruimte en digitale radio-omroep) (Stb. 2018, 87) in werking treedt en vervalt op een door de Minister van Economische Zaken en Klimaat te bepalen tijdstip.

Artikel 7. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Tijdelijke regeling gebruiksbeperking commerciële FM-radio-omroep.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 13 februari 2020

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat,

M.C.G. Keijzer

Terug naar begin van de pagina