Plantgezondheidswet

Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2020. Zie het overzicht van wijzigingen.
Geraadpleegd op 29-02-2024.
Geldend van 01-03-2021 t/m heden

Wet van 5 februari 2020, houdende regels betreffende beschermende maatregelen tegen schadelijke organismen bij planten (Plantgezondheidswet)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het noodzakelijk is regels te stellen ter uitvoering van Verordening (EU) 2016/2031 betreffende beschermende maatregelen tegen plaagorganismen bij planten en Verordening (EU) 2017/625 betreffende officiële controles en andere officiële activiteiten die worden uitgevoerd om de toepassing van de levensmiddelen- en diervoederwetgeving en van de voorschriften inzake diergezondheid, dierenwelzijn, plantgezondheid en gewasbeschermingsmiddelen te waarborgen en ter versterking van de handhaving;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk 1. Begripsbepalingen

Artikel 1

 • 1 In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

  • ander materiaal: ander materiaal als bedoeld in artikel 2, onder 5, van verordening 2016/2031;

  • EU gereguleerde niet-quarantaineorganisme: een EU gereguleerd niet-quarantaineorganisme als bedoeld in artikel 36 van verordening 2016/2031;

  • EU-quarantaineorganisme: een EU-quarantaineorganisme als bedoeld in artikel 4 van verordening 2016/2031;

  • fytosanitaire maatregel: een fytosanitaire maatregel als bedoeld in artikel 2, onder 22, van verordening 2016/2031;

  • geregistreerde marktdeelnemer: een geregistreerde marktdeelnemer als bedoeld in artikel 2, onder 10, van verordening 2016/2031;

  • gesloten faciliteit: een gesloten faciliteit als bedoeld in artikel 2, onder 20, van verordening 2016/2031;

  • Onze Minister: Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

  • plant: een plant als bedoeld in artikel 2, onder 1, van verordening 2016/2031;

  • plantaardige producten: plantaardige producten als bedoeld in artikel 2, onder 2, van verordening 2016/2031;

  • plantenpaspoort: een plantenpaspoort als bedoeld in artikel 78 van verordening 2016/2031;

  • professionele marktdeelnemer: een professionele marktdeelnemer als bedoeld in artikel 2, onder 9, van verordening 2016/2031 en een exploitant als bedoeld in artikel 3, negenentwintigste lid, van verordening 2017/625;

  • quarantainestation: een quarantainestation als bedoeld in artikel 2, onder 19, van verordening 2016/2031;

  • register: het register, bedoeld in artikel 65, eerste lid, van verordening 2016/2031;

  • schadelijk organisme: een plaagorganisme als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van verordening 2016/2031;

  • verordening 2016/2031: Verordening (EU) 2016/2031 van het Europees Parlement en de Raad van 26 oktober 2016 betreffende beschermende maatregelen tegen plaagorganismen bij planten, tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 228/213, (EU) nr. 652/2014 en (EU) nr. 1143/2014 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van de Richtlijnen 69/464/EEG, 74/647/EEG, 93/85/EEG, 98/57/EG, 2000/29/EG, 2006/91/EG en 2007/33/EG van de Raad (PbEU 2016, L 317);

  • verordening 2017/625: Verordening (EU) 2017/625 van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2017 betreffende officiële controles en andere officiële activiteiten die worden uitgevoerd om de toepassing van de levensmiddelen- en diervoederwetgeving en van de voorschriften inzake diergezondheid, dierenwelzijn, plantgezondheid en gewasbeschermingsmiddelen te waarborgen, tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 999/2001, (EG) nr. 396/2005, (EG) nr. 1069/2009, (EG) nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012, (EU) nr. 652/2014, (EU) 2016/429 en (EU) 2016/2031 van het Europees Parlement en de Raad, de Verordeningen (EG) nr. 1/2005 en (EG) nr. 1099/2009 van de Raad en de Richtlijnen 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG en 2008/120/EG van de Raad, en tot intrekking van de Verordeningen (EG) nr. 854/2004 en (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad, de Richtlijnen 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG en 97/78/EG van de Raad en Besluit 92/438/EEG van de Raad (verordening officiële controles) (PbEU 2017, L 95).

 • 2 Onder verordening 2016/2031 wordt mede verstaan de door de Europese Commissie vastgestelde gedelegeerde handelingen en uitvoeringshandelingen op grond van deze verordening.

Hoofdstuk 2. Bevoegde autoriteit

Artikel 2

 • 2 Onze Minister wordt aangewezen als de coördinerende instantie, bedoeld in artikel 4, tweede lid, onderdeel b, van verordening 2017/625.

 • 3 Bij algemene maatregel van bestuur worden één of meer bevoegde autoriteiten als bedoeld in artikel 2, zesde lid, van verordening 2016/2031 en artikel 3, derde lid, onderdeel b, van verordening 2017/625 aangewezen voor artikelen van bindende onderdelen van EU-rechtshandelingen betreffende beschermende maatregelen tegen schadelijke organismen bij planten.

Hoofdstuk 3. EU-quarantaineorganismen en EU-gereguleerde niet-quarantaineorganismen

Artikel 3

 • 1 Onze Minister treft fytosanitaire maatregelen in een situatie als bedoeld in artikel 10, derde alinea en artikel 29, eerste lid, vierde alinea, van verordening 2016/2031 met inachtneming van bijlage II, deel 2, van verordening 2016/2031.

Artikel 4

 • 1 Onze Minister kan in situaties als bedoeld in artikel 31, eerste lid, van verordening 2016/2031, strengere fytosanitaire maatregelen treffen dan de fytosanitaire maatregelen, bedoeld in artikel 28, eerste, tweede en derde lid, en artikel 30, eerste, derde en vierde lid, van verordening 2016/2031.

 • 2 Onze Minister kan in situaties als bedoeld in artikel 37, negende lid, van verordening 2016/2031, strengere fytosanitaire maatregelen treffen dan de fytosanitaire maatregelen, bedoeld in artikel 37, vierde lid, van verordening 2016/2031.

Artikel 5

Bij ministeriële regeling kan vrijstelling worden verleend van de verplichting, bedoeld in artikel 14, eerste lid, of artikel 15, eerste lid, van verordening 2016/2031 in situaties als bedoeld in artikel 14, tweede lid, of artikel 15, tweede lid, van verordening 2016/2031.

Artikel 6

 • 1 Bij ministeriële regeling kan een afgebakend gebied als bedoeld in artikel 18, eerste lid, van verordening 2016/2031 worden ingesteld, gewijzigd of opgeheven en worden fytosanitaire maatregelen getroffen als bedoeld in bijlage II van verordening 2016/2031.

 • 2 De burgemeester van een betrokken gemeente verleent medewerking aan Onze Minister bij het nemen van fytosanitaire maatregelen.

Hoofdstuk 4. Binnen brengen van planten, plantaardige producten en andere materialen

Artikel 7

Onze Minister kan tijdelijke fytosanitaire maatregelen treffen als bedoeld in artikel 52, tweede lid, van verordening 2016/2031.

Hoofdstuk 5. Fytosanitaire maatregelen

Artikel 8

 • 1 De fytosanitaire maatregelen, bedoeld in de hoofdstukken 3 en 4, kunnen, indien zij een besluit zijn, voor één of meer afzonderlijke gevallen worden genomen.

 • 2 Aan deze besluiten kunnen voorschriften of beperkingen worden verbonden.

 • 3 Het is verboden te handelen in strijd met deze besluiten.

Artikel 9

Bij ministeriële regeling kunnen regels worden gesteld over de fytosanitaire maatregelen, bedoeld in de hoofdstukken 3 en 4.

Hoofdstuk 6. Binnen brengen voor bijzondere doeleinden

Artikel 10

 • 2 Onze Minister kan een ontheffing verlenen van artikel 40, eerste lid, 41, eerste lid, en 42, tweede lid, van verordening 2016/2031 in verband met de in artikel 48, eerste lid, van verordening 2016/2031 genoemde situaties.

 • 4 Een verzoek om ontheffing wordt bij Onze Minister ingediend met gebruikmaking van een middel dat door Onze Minister beschikbaar wordt gesteld.

Artikel 11

 • 1 Onze Minister kan een quarantainestation of een gesloten faciliteit als bedoeld in artikel 60, eerste lid, onder a, van verordening 2016/2031 aanwijzen.

 • 2 Onze Minister kan op verzoek een bedrijfsruimte tijdelijk als gesloten faciliteit als bedoeld in artikel 60, eerste lid, onder c, van verordening 2016/2031 aanwijzen.

 • 3 Een verzoek om aanwijzing wordt bij Onze Minister ingediend met gebruikmaking van een middel dat door Onze Minister beschikbaar wordt gesteld.

Artikel 12

 • 1 Onze Minister kan op verzoek een vergunning verlenen voor het gebruik van een aangewezen quarantainestation of een gesloten faciliteit in een andere lidstaat als bedoeld in artikel 60, eerste lid, onder b, van verordening 2016/2031.

 • 2 Onze Minister kan op verzoek een vergunning verlenen voor het verlaten van planten, plantaardige producten of andere materialen uit een quarantainestation of een gesloten faciliteit als bedoeld in artikel 64, eerste lid, van verordening 2016/2031.

 • 3 Onze Minister kan op verzoek een vergunning verlenen voor het overbrengen van planten, plantaardige producten of andere materialen die besmet zijn, van een quarantainestation of een gesloten faciliteit naar een ander quarantainestation of een gesloten faciliteit als bedoeld in artikel 64, tweede lid, van verordening 2016/2031.

 • 4 Een verzoek om een vergunning wordt bij Onze Minister ingediend met gebruikmaking van een middel dat door Onze Minister beschikbaar wordt gesteld.

Artikel 13

 • 1 Aan een besluit als bedoeld in de hoofdstukken 6, 8 en 9, kunnen voorschriften of beperkingen worden verbonden.

 • 2 Het is verboden te handelen in strijd met deze besluiten.

Hoofdstuk 7. Registratie en gegevensverstrekking

Artikel 14

 • 1 Bij ministeriële regeling kunnen andere categorieën telers of professionele marktdeelnemers dan bedoeld in artikel 65, eerste lid, onderdeel a tot en met e, van verordening 2016/2031, worden verplicht zich in te schrijven in het register.

 • 2 Bij ministeriële regeling kunnen regels worden gesteld omtrent het register.

 • 3 Onze Minister stelt de in het register opgenomen gegevens ter beschikking overeenkomstig artikel 68 van verordening 2016/2031.

Artikel 15

 • 1 Een ieder verstrekt Onze Minister desgevraagd de gegevens en inlichtingen en verschaft hem desgevraagd inzage in de gegevens en bescheiden die redelijkerwijs nodig zijn voor de uitvoering van zijn taken.

 • 2 Zij die uit hoofde van hun ambt, beroep of wettelijk voorschrift verplicht zijn tot geheimhouding, kunnen het verlenen van medewerking weigeren, voor zover dit uit hun geheimhoudingsplicht voortvloeit.

 • 3 Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld over:

  • a. het verstrekken van gegevens en inlichtingen aan Onze Minister;

  • b. het bewaren en registreren van gegevens.

 • 4 Het is verboden te handelen in strijd met dit artikel.

Hoofdstuk 8. Plantenpaspoort, certificaten, merktekens

Artikel 16

Bij ministeriële regeling kan worden bepaald in welke gevallen er sprake is van de situatie, bedoeld in artikel 82, eerste alinea, van verordening 2016/2031 en welke documenten in die situatie vereist zijn.

Artikel 17

Onze Minister kan in de situatie als bedoeld in artikel 94, tweede lid van verordening 2016/2031 het fytosanitair certificaat vervangen door een gewaarmerkt afschrift hiervan.

Artikel 18

 • 1 Onze Minister kan op verzoek een erkenning verlenen tot het aanbrengen van een merkteken op houten verpakkingsmateriaal, hout of andere materialen als bedoeld in artikel 98, eerste en tweede lid, van verordening 2016/2031 of tot het herstellen van houten verpakkingsmateriaal overeenkomstig artikel 97 van verordening 2016/2031.

 • 2 Een verzoek tot erkenning wordt bij Onze Minister ingediend met gebruikmaking van een middel dat door Onze Minister beschikbaar wordt gesteld.

Hoofdstuk 9. Aanwijzing laboratorium en grenscontroleposten

Artikel 19

 • 1 Onze Minister wijst een nationaal referentielaboratorium aan als bedoeld in artikel 100 van verordening 2017/625.

 • 2 Onze Minister wijst een grenscontrolepost aan als bedoeld in artikel 59 van verordening 2017/625.

Hoofdstuk 10. Preventie

Artikel 20

 • 1 Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld met betrekking tot:

  • a. plannen voor de beheersing van risico’s op schadelijke organismen als bedoeld in artikel 91 van verordening 2016/2031;

  • b. andere maatregelen voor de beheersing van risico’s op schadelijke organismen.

 • 2 Het is verboden te handelen in strijd met de maatregelen, bedoeld in het eerste lid, onder b.

Hoofdstuk 11. Financiële bepalingen

Artikel 21

 • 1 Een professionele marktdeelnemer is een retributie verschuldigd voor kosten van officiële controles, bedoeld in artikel 79 van verordening 2017/625 en kosten van officiële controles en andere officiële activiteiten, bedoeld in artikel 80 van verordening 2017/625.

 • 2 Een professionele marktdeelnemer kan een retributie verschuldigd zijn voor:

  • a. toelating;

  • b. herinspectie.

 • 3 Bij algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld over de retributie.

 • 4 Het tarief van de retributie en de betalingstermijn wordt bij ministeriële regeling vastgesteld.

 • 5 Onze Minister kan de verschuldigde bedragen, verhoogd met de invorderingskosten, invorderen bij dwangbevel.

 • 6 In afwijking van het vierde lid stelt de bevoegde autoriteit het tarief van de retributie met betrekking tot de officiële controles en andere officiële activiteiten ten aanzien van de bij of krachtens artikel 37 van verordening 2016/2031 bedoelde voorschriften vast voor de werkzaamheden die de bevoegde autoriteit uitvoert.

 • 7 De bevoegde autoriteit kan de op grond van het zesde lid verschuldigde bedragen, verhoogd met de invorderingskosten, invorderen bij dwangbevel.

 • 8 Indien een professionele marktdeelnemer niet binnen de gestelde betalingstermijn aan zijn betalingsverplichting ter zake van retributies voor eerder uitgevoerde werkzaamheden heeft voldaan, kan de bevoegde autoriteit besluiten om werkzaamheden als bedoeld in het eerste, tweede en zesde lid voor dezelfde marktdeelnemer niet uit te voeren dan nadat deze aan zijn betalingsverplichting ter zake van retributies voor die eerder uitgevoerde werkzaamheden heeft voldaan.

Hoofdstuk 12. Toezicht en handhaving

Artikel 22

 • 2 De door Onze Minister aangewezen ambtenaren en personen verstrekken elkaar ter uitvoering van hun taak uit eigen beweging of desgevraagd onderling de voor de uitvoering van hun taak noodzakelijke inlichtingen en gegevens.

Artikel 23

Artikel 24

 • 1 Eenieder wie zulks aangaat handelt overeenkomstig dan wel verleent zijn medewerking aan de uitvoering van een krachtens deze wet genomen maatregel of verrichte handeling, en verleent de in artikel 22, eerste lid, bedoelde ambtenaren en personen alle medewerking die redelijkerwijs nodig is voor de fytosanitaire controle- en inspectiewerkzaamheden.

 • 2 Eenieder die planten, plantaardige producten of ander materiaal als bedoeld in artikel 2, tweede lid, onder 5, van verordening 2016/2031 onder zich heeft of heeft gehad met betrekking waartoe krachtens deze wet een fytosanitaire maatregel is getroffen, verstrekt op het eerste verzoek van de in artikel 22, eerste lid, bedoelde ambtenaren en personen naar waarheid alle inlichtingen omtrent herkomst en verhandeling hiervan.

 • 3 Het is verboden te handelen in strijd met dit artikel.

Artikel 25

Het is verboden te handelen in strijd met bij ministeriële regeling aangewezen voorschriften van verordening 2016/2031, van verordening 2017/625 met betrekking tot beschermende maatregelen tegen schadelijke organismen bij planten en van EU gedelegeerde- en uitvoeringshandelingen van verordening 2016/2031 en van verordening 2017/625.

Artikel 26

 • 2 Indien de ernst van de overtreding of de omstandigheden waaronder zij is begaan daartoe aanleiding geven, wordt zij aan het Openbaar Ministerie voorgelegd.

Artikel 27

 • 1 Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld over de hoogte van de bestuurlijke boete die voor een overtreding of voor categorieën van overtredingen ten hoogste kan worden opgelegd.

 • 2 De bestuurlijke boete bedraagt ten hoogste het bedrag dat is bepaald voor de tweede categorie, bedoeld in artikel 23, vierde lid, van het Wetboek van Strafrecht, per overtreding begaan door een natuurlijke persoon, en ten hoogste het bedrag dat is bepaald voor de derde categorie, bedoeld in artikel 23, vierde lid, van het Wetboek van Strafrecht per overtreding, begaan door een rechtspersoon of een vennootschap of, indien dat meer is, 10 procent van de jaaromzet in het boekjaar voorafgaande aan het boekjaar waarin de boete wordt opgelegd.

Artikel 28

Onze Minister is bevoegd tot oplegging van een last onder bestuursdwang ter handhaving van het bepaalde bij of krachtens deze wet en van het bepaalde bij of krachtens verordening 2016/2031, verordening 2017/625 met betrekking tot beschermende maatregelen tegen schadelijke organismen bij planten en EU gedelegeerde- en uitvoeringshandelingen van verordening 2016/2031 en van verordening 2017/625.

Artikel 29

Bij gebreke van volledige betaling binnen de gestelde termijn kan Onze Minister de bestuurlijke boete of dwangsom, verhoogd met de invorderingskosten, invorderen bij dwangbevel.

Hoofdstuk 15b. Overgangsbepalingen

Artikel 32b

[Vervalt op nader te bepalen datum; bekendgemaakt in 2020. Zie het overzicht van wijzigingen]

Onze Minister is bevoegd in gevallen waarin de schade, welke het gevolg is van het toepassen van krachtens de hoofdstukken 3 en 4 getroffen fytosanitaire maatregelen, onevenredig zwaar op een of meer personen zou drukken, een tegemoetkoming te verlenen in de geleden schade.

Artikel 32c

[Vervalt op nader te bepalen datum; bekendgemaakt in 2020. Zie het overzicht van wijzigingen]

Verzoeken tot tegemoetkoming in de geleden schade, welke het gevolg is van toepassing van krachtens artikel 3 van de Plantenziektenwet gegeven voorschriften, kunnen vanaf het tijdstip van inwerkingtreding van artikel 32b worden ingediend op grond van artikel 32b.

Hoofdstuk 16. Slotbepalingen

Artikel 32d

De voordracht voor een krachtens deze wet vast te stellen algemene maatregel van bestuur wordt niet eerder gedaan dan vier weken nadat het ontwerp aan beide kamers der Staten-Generaal is overgelegd.

Artikel 33

Op de betaling van retributies op grond van de Plantenziektenwet die verschuldigd waren voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet, blijven de regels van toepassing, geldende ten tijde van de dagtekening van de nota’s.

Artikel 38

 • 1 Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. Bij koninklijk besluit kan een ander tijdstip worden vastgesteld waarop de hoofdstukken 13 en 14 in werking treden.

 • 2 Hoofdstuk 15A treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te

’s-Gravenhage, 5 februari 2020

Willem-Alexander

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

C.J. Schouten

Uitgegeven de negentiende februari 2020

De Minister van Justitie en Veiligheid,

F.B.J. Grapperhaus

Naar boven