Regeling transparantie zorgaanbieders

[Regeling vervallen per 01-07-2023.]
Geraadpleegd op 23-05-2024.
Geldend van 01-02-2020 t/m 30-06-2023

Regeling transparantie zorgaanbieders

Ingevolge artikel 38 en 39 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) regels vast met betrekking tot de informatieverplichting van zorgaanbieders.

Artikel 1. Begripsbepaling

[Regeling vervallen per 01-07-2023]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. zorg: zorg als bedoeld in artikel 1 aanhef en onder b en artikel 2 van de Wmg;

 • b. zorgaanbieder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die beroeps- of bedrijfsmatig zorg verleent, als bedoeld in artikel 1 aanhef en onder c van de Wmg;

 • c. consument: verzekeringsplichtige, verzekerde of patiënt als bedoeld in artikel 1 sub i Wmg;

 • d. prestaties en diensten: voor zover in deze regeling gesproken wordt van prestaties en diensten worden hiermee de prestaties en diensten bedoeld die onder de reikwijdte van de Wmg vallen;

 • e. informeren: het mondeling, digitaal, schriftelijk of op enige andere wijze verstrekken van informatie.

Artikel 2. Doel

[Regeling vervallen per 01-07-2023]

Het doel van deze regeling is duidelijk te maken welke informatie een zorgaanbieder moet verstrekken, en op welk moment, om de consument in staat te stellen een weloverwogen keuze te maken om zorg of diensten van een zorgaanbieder te vergelijken en te ontvangen.

Artikel 3. Reikwijdte

[Regeling vervallen per 01-07-2023]

Deze regeling is van toepassing op zorgaanbieders in de zin van artikel 1 van deze regeling.

Artikel 4. Informatieverstrekking

[Regeling vervallen per 01-07-2023]

 • 1 De zorgaanbieder informeert de consument over datgene dat voor de consument van belang is om een weloverwogen keuze te maken om zorg te vergelijken en te ontvangen.

 • 2 De zorgaanbieder informeert de consument over prestaties die geleverd worden.

 • 3 De zorgaanbieder informeert de consument over tarieven die voor de consument van belang zijn.

 • 5 De zorgaanbieder informeert de consument over eventuele eigen betalingen.

 • 6 In geval van doorverwijzing voor vervolgzorg adviseert de zorgaanbieder de consument zo objectief mogelijk. Daarbij wijst de zorgaanbieder de consument op zijn keuzevrijheid.

 • 7 De zorgaanbieder maakt wachttijden inzichtelijk.

 • 8 Bij het openbaren van kwaliteitsinformatie die betrekking heeft op zorg, maakt de zorgaanbieder voor de consument inzichtelijk op welke wijze deze informatie tot stand is gekomen.

Artikel 5. Tijdigheid en vergelijkbaarheid

[Regeling vervallen per 01-07-2023]

 • 1 De in artikel 4 bedoelde informatie moet tijdig aan de consument worden verstrekt.

 • 2 Indien de zorgaanbieder redelijkerwijs niet kan voldoen aan de verplichtingen uit lid 1, 2, 3, 4 of 5 van artikel 4, dan informeert de zorgaanbieder de consument over de reden waarom dit het geval is. Zodra

  de zorgaanbieder kan voldoen aan de verplichtingen, voldoet deze alsnog zo snel mogelijk aan deze verplichtingen.

 • 3 Als op enig moment blijkt dat de behandeling langer duurt en/of de kosten van zorg hoger uitvallen dan aangegeven, dan informeert de zorgaanbieder de consument hier zo spoedig mogelijk over.

 • 4 Zorgaanbieders maken informatie over de eigenschappen van aangeboden prestaties en diensten op een zodanige manier openbaar, dat deze voor consumenten gemakkelijk vergelijkbaar zijn.

Artikel 6. Verbod op misleiding

[Regeling vervallen per 01-07-2023]

Het is een zorgaanbieder verboden de consument op enige wijze te misleiden, waardoor de consument mogelijk niet in staat is tot een weloverwogen keuze te komen of een keuze maakt die hij, als hij zou beschikken over de juiste informatie, mogelijk niet zou hebben gemaakt.

Artikel 7. Beëindiging beleidsregel

[Regeling vervallen per 01-07-2023]

Gelijktijdig met de inwerkingtreding van deze regeling wordt de Beleidsregel transparantie zorgaanbieders, met kenmerk TH/BR-012, ingetrokken.

Artikel 8. Overgangsbepaling

[Regeling vervallen per 01-07-2023]

De Beleidsregel transparantie zorgaanbieders, met kenmerk TH/BR-012, blijft van toepassing op besluiten en aangelegenheden die betrekking hebben op de periode waarvoor die beleidsregel gold.

Artikel 9. Inwerkingtreding en citeertitel

[Regeling vervallen per 01-07-2023]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 februari 2020. Ingevolge artikel 20, tweede lid, onder a, van de Wmg, zal deze regeling in de Staatscourant worden geplaatst.

Deze regeling wordt aangehaald als: ’Regeling transparantie zorgaanbieders’.

Nederlandse Zorgautoriteit,

M.J. Kaljouw

voorzitter Raad van Bestuur

Naar boven