Besluit ondermandaat diensthoofden van het ministerie van Algemene Zaken 2020

Geraadpleegd op 27-03-2023.
Geldend van 03-01-2020 t/m heden

Besluit van de secretaris-generaal van het Ministerie van Algemene Zaken van 1 januari 2020, nr. 4091305, houdende ondermandaat diensthoofden van het ministerie van Algemene Zaken

De secretaris-generaal,

Gelet op de artikelen 5, 8, 9 tot en met 13 van het Mandaatbesluit Algemene Zaken 2020;

Besluit:

Artikel 1. Ondermandaat diensthoofden

Aan de diensthoofden wordt ondermandaat verleend op wijze zoals beschreven in paragraaf 4.1. van het Mandaatbesluit Algemene Zaken 2020. De in artikel 5, vierde lid, van het Mandaatbesluit Algemene Zaken 2020 genoemde bevoegdheden zijn van de verlening van dit ondermandaat uitgezonderd.

Artikel 2. Volmacht en machtiging

Voor de toepassing van dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt met de verlening van ondermandaat gelijk gesteld de verlening van:

  • a. volmacht als bedoeld in artikel 3:60, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek om namens de Staat privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten;

  • b. machtiging om namens de minister handelingen te verrichten die noch een besluit noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn.

Artikel 3. Regels, procedures, instructies mandaat

Bij uitoefening van het ondermandaat, handelen de diensthoofden zoveel mogelijk in overeenstemming met het bepaalde in artikel 14 van het Mandaatbesluit Algemene Zaken 2020.

Artikel 4. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2020.

Artikel 5. Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit ondermandaat diensthoofden van het ministerie van Algemene Zaken 2020.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Een afschrift van dit besluit wordt gezonden naar de Algemene Rekenkamer.

De secretaris-generaal van het ministerie van Algemene Zaken,

P.H.A.M. Huijts

Naar boven